Brezhoneg Bro-Vear

Brezhoneg > Galleg

uhel (war an –)

hauteur (en –)

war an uhel

[war 'nyəl]

en hauteur

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

koulskoude emaint war an uhel

[ku'sku:de mɛɲ war 'nyəl]

pourtant elles sont en hauteur

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

he zi zo war an uhel

[i zi: zo war 'nyəl]

sa maison est en hauteur

Lusien Karluer, 1928, Bear (dastumet gant Tangi)

hag aze e oamp war an uhel

[ag 'ɑ:he wɑ̃m waɹ 'ny:əl]

et là nous étions en hauteur

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)