Brezhoneg Bro-Vear

Brezhoneg > Galleg

penn (e –)

tête (à la –)

an hini zo bremañ 'ba penn euh... euh... penn euh... ar retreteed aze

[n:i zo ’bomɑ̃ bah pɛn ə ə pɛn ə ˌʁœtʁɛ’teəd ɑhe]

celui qui est maintenant à la tête euh... euh... à la tête euh... des retraités là

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)