Brezhoneg Bro-Vear

Brezhoneg > Galleg

parizian

Stummioù : barizianed ; barizianez ; parizian ; parizianed ; parizianez ;

parisien

parizian e oa te

[pari’ziɑ̃n wa te]

il était parisien

Plac'h, 1920, Bear (dastumet gant Tangi)

Bretoned muioc'h ma kerez, ha e vijent en Pariz bepred quoi, met e oant en Pariz bepred ha evel-se e oant parizianed bepred met...

[bʁe'tõːnə 'myɔh ma'keəs a viʒɛŋ n'pɑːʁis 'pɔpət kwa – me̞d wãŋ n'pɑːʁis 'pɔpət a vəse wãŋ paʁi'zjã̃ːnə 'bɔpə mɛt]

Plus des Bretons si tu veux, et ils étaient à Paris, mais ils étaient à Paris en tout cas, et ainsi ils étaient parisiens, mais...

Plac'h, 1925, Trezelan (Bear) (dastumet gant Riwal)