Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Plûned

Anvioù-lec'h e Plûned

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)

1. ar Glogenn 2. ar Glogenn

1. [ˈglɔːgən] 2. [ˈglɔːgən]

Plûned

1. Paotr, 1938, Plûned
2. Plac'h, , Plûned
(dastumet gant Tangi)

1. Rulemm 2. Rulemm, ya, aze e oa un templ gwechall... protestant

1. [ɹyˈlɛm] 2. [ɹyˈlɛm - ja - ˌɑhe wa ən ˈtɑ̃mp gweˈʒɑl - pɹoˈtɛstən]

1. Rulemm 2. Rulemm, oui, là il y avait un temple autrefois, protestant

Plûned

1. Plac'h, , Plûned
2. Paotr, 1938, Plûned
(dastumet gant Tangi)

ar Penker, ya, ar Penker

[ˈpe̞ŋkəɹ - ja - ˈpe̞ŋkəɹ]

ar Penker, oui, ar Penker

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

an Dannod, an Dannod, mont d'an Dannod, mont d'an... d'an Dannod, an Dannod a vez lâret, an Dannod, le Danot ma kerez, an Dannod, mont d'an Dannod, ya, Maezoù an Dannod, se zo un tamm bihan pelloc'h evit an Dannod, an Dannod ha Maezoù Dannod

[ˈndanɔt - ən ˈdɑ̃nɔt - ˌmɔ̃n dən ˈdɑ̃nɔt - ˌmɔ̃n dan - dan ˈdanɔt - ən ˈdanɔd ve ˌlɑˑt - ən ˈdanɔt - ... ma ˈkeːɹe̞s - ən ˈdanɔt - ˌmɔ̃n dən ˈdanɔt - ja - ˌme̞ˑzo ˈdɑ̃nɔt - ze zo tɑ̃m ˌbiˑən ˈpɛlɔx wi ˈndɑ̃nɔt - dɑ̃nɔt a me̞ˑzo ˈdɑ̃nɔt]

an Dannod, an Dannod, aller au Dannod, aller au... au Dannod, an Dannod qu'on dit, an Dannod, le Danot si tu veux, an Dannod, aller au Dannod, oui, Maezoù an Dannod, ça c'est un petit peu plus loin que an Dannod, an Dannod et Maezoù Dannod

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

ah ya, Château Blanc, hennezh zo 'ba... 'ba ar c'hroashent

[a ja ... - ˌhẽˑs so bah ə - bah ˈhɹwɑsɑ̃n]

ah oui, Château Blanc, celui-là est au... au carrefour

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Sidaner, aze 'h out arri 'ba limit Plûned, Komanant ar Sidaner, mont da Gomanant... Gomanant ar Sidaner

[ko̞ˌmɑ̃n ziˈdɑ̃ːnəɹ - ˌɑhe hud ˌɑj ba ˈlimit ˈplyːnət - ko̞ˌmɑ̃n ziˈdɑ̃ːnəɹ - ˌmɔ̃n də go̞ˌmɑ̃n - go̞ˌmɑ̃n ziˈdɑ̃ːnəɹ]

Komanant ar Sidaner, là tu es arrivé à la limite de Plûned, Komanant ar Sidaner, aller à Komanant... Komanant ar Sidaner

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

1. Maezoù Dannod 2. hag ar C'hozhkoad zo en Plûned ivez ? n'eo ket ? 1. ah ! limit aze ivez, aze emañ el limit ya, ar C'hozhkoad 2. ar C'hoazhkoad

1. [ˌme̞ˑzo ˈdɑ̃nɔt] 2. [a ˈhoskwad zo ˈplyːnəd ˌiˑe - ˌne̞ kə] 1. [a ˈlimit ˌɑˑe ˌiˑe - ˌɑhe mɑ̃ ˈlimid ja - ˈhos ˈhoskwat] 2. [ˈhoskwad]

1. Maezoù Dannod 2. et ar C'hozhkoad est à Plûned aussi ? non ? 1. ah ! limite là aussi, là il est à la limite aussi, ar C'hozhkoad 2. ar C'hozhkoad

Plûned

1. Paotr, 1938, Plûned
2. Plac'h, , Plûned
(dastumet gant Tangi)

Milin Dinam, Ti Gwenn ya, Milin Dinam, a vez lâret deus... herie, n'eus ket nemet... ur vogerenn pe div ken, met aze e oa ur vilin ivez, aze 'meus gwelet ar vilin me hañ ! Ti Gwenn

[ˌmiˑlin ˈdiːnɑ̃m - tiˈgwe̞n ja - ˌmiˑlin ˈdiːnɑ̃m - ve ˌlɑˑɹə də - ˈhɛje - ˌnøs kə mɛd - ə voˈgeːɹən pe ˈdiw ken - mɛ ˌɑhe wa ˈviːlin ˌiˑe - ˌɑhe møz ˌgwe̞ˑlə ˈviːlin me ɑ̃ - tiˈgwe̞n]

Milin Dinam, Ti Gwenn oui, Milin Dinam, qu'on dit de... aujourd'hui, il n'y a plus que... un mur ou deux, mais là il y avait un moulin aussi, là j'ai vu un moulin moi hein ! Ti Gwenn

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kerwern ya, Kerwern ya

[ke̞ɹˈwɛɹn ja - ke̞ɹˈwɛɹn ja]

Kerwern oui, Kerwern oui

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Stank, mont da Grec'h ar Stank

[ˌkɹe̞xˈstɑ̃ŋ - ˌmɔ̃n də ˌgɹe̞xˈstɑ̃ŋ]

Krec'h ar Stank, aller à Krec'h ar Stank

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Keralan, mont da Geralan, an deiz all e oa... oa unan, mab-kaer deus eu... deus Keralan gwechall

[ke̞ˈɹɑːlən - ˌmɔ̃n də ge̞ˈɹɑːlən - ˈndjɑl wa wa ˈyn - ˌmapˈkɛːɹ dœs ə - dœs ke̞ˈɹɑːlən gweˈʒɑl]

Keralan, aller à Keralan, l'autre jour il y avait... avait un, beau-fils de euh... de Keralan autrefois

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

1. Pont Koad Unvoa, ur pont koad a oa gwechall sur a-walc'h 2. ha du-hont e oa Penn ar Pont kwa 1. ha Penn ar Pont ya, Penn ar Pont a oa ur menaj, ar pont a oa tal-kichen

1. [pɔ̃nˌkwɑˈdynwa - ˌpɔ̃nˈkwɑt gweˈʒɑl zyɹˈwɑx] 2. [a ˈdyˑɔ̃n wa ˌpe̞nˈpɔ̃n kwa] 1. [a ˌpe̞nˈpɔ̃n ja - ˌpe̞nˈpɔ̃n wa ˈmeːnəʃ - ˈpɔ̃n wa talˈkiʃən]

1. Pont Koad Unvoa, il y avait sans doute un pont en bois autrefois 2. et là-bas il y avait Penn ar Pont quoi 1. et Penn ar Pont oui, Penn ar Pont c'était une ferme, le pont était à côté

Plûned

1. Paotr, 1938, Plûned
2. Plac'h, , Plûned
(dastumet gant Tangi)

1. ar Gozhker 2. ar Gozhker ya, ar Gozhker, eu... un anv ar plas, ya ya, ar Gozhker

1. [ˈgoskəɹ] 2. [ə ˈgoskəɹ ja - əɹ ˈgoskəɹ - ə - ə ˌnɑ̃ˑno ˈplɑs - ja ja - ə ˈgoskəɹ]

1. ar Gozhker 2. ar Gozhker oui, ar Gozhker, euh... un nom de ferme, oui oui, ar Gozhker

Plûned

1. Plac'h, , Plûned
2. Paotr, 1938, Plûned
(dastumet gant Tangi)

Kerlouri

[ke̞ɹluˌɹi]

??? / Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Lannveur ya, eñ zo ur vilajenn, Lannveur

[lɑ̃nˈvœˑɹ ja - hẽ zo viˈlɑːʒən - lɑ̃nˈvœˑɹ]

Lannveur oui, ça c'est un village, Lannveur

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kerlouri 'meump lâret, Keryann, Kerjean met Keryann a vez lâret kwa, mont da Geryann

[ke̞ɹˈluːɹi mœm ˌlɑˑt - ke̞ɹˈjɑ̃n - ... mɛ ke̞ɹˈjɑ̃n ve ˌlɑˑt kwa - ˌmɔ̃n də ge̞ɹˈjɑ̃n]

nous avons dit Kerlouri, Keryann, Kerjean mais on dit Keryann quoi, aller à Keryann

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Parouso ya, Parouso, ya ya, ya, eu... soñjal a ra din, unan deus paotred eu... Albert Prigent, Guy 'na bet lâret din, se a deue deus eu... Park Rouso gwechall, Park Rouso, a lâre din, Parouso

[paˈɹuso ja - paˈɹuso - ja ja - ja - ə - ˌʒɔ̃ˑʒ ɹa ˌdĩ - yn dœs ˈpo̞tɹəd ə ... - ˌgiˑ na be ˌlɑˑd dĩ - ze ˌdœˑe̞ dœz ə - ˌpɑɹg ˈɹuso gweˈʒɑl - ˌpɑɹg ˈɹuso - ˈlɑːɹe̞ ˌdĩ - paˈɹuso]

Parouso oui, Parouso, oui oui, oui, euh... je crois... un des fils euh... d'Albert Prigent, Guy m'avait dit, ça venait de euh... Park Rouso autrefois, Park Rouso, qu'il me disait, Parouso

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Pont

[ˌtɾo̞wˈpɔ̃n]

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kernalegan, aze 'h ez etrezek Tonkedeg eu... Kernalegan ya

[keɹnaˈleːgən - ˌɑhe he̞s ˌtɹœskə tɔ̃ˈkeːdəg ə - keɹnaˈleːgən ja]

Kernalegan, là tu vas vers Tonkedeg euh... Kernalegan oui

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Rubuned Saoz, Rubuned Saoz, mont da Rubuned Saoz, met eu... petra zo kaoz ? aze zo un tamm... 'meus ket bet gouvezet just a-walc'h, met gouvezout a ran, eu... zo un tamm relasion gant Sant Iened pa oa deut ar sent kozh eu... deus an Irland aze, pa oant arriet en Plûned e oant aet da Rubuned Saoz, Bro-Saoz

[ɹyˌbyˑnətˈsoːs - ɹyˌbyˑnəˈsoːs - ˌmɔ̃n də ɹyˌbyˑnətˈsoːs - mɛd ə - ˌpɹɑsˈkoːs - ˌɑhe zo ˌtɑ̃m - ˌmøs kə be guˌveˑəd ˌʒystəˈwɑx - mɛ guˈveˑ ə ɹɑ̃ - ə - zo tɑ̃m ə ɹølaˈsiˑɔ̃n gɑ̃n zɑ̃n ˈjeːnət pə wa dœd ˌzɛn ˈkoːz ə - də niɹˈlɑ̃d ˌɑhe - pwɑ̃ɲ aˈɹiˑə ˈnplyːnəd wɑ̃ɲ ɛd də ɹyˌbyˑnətˈsoːs - bɹoˈzoːs]

Rubuned Saoz, Rubuned Saoz, aller à Rubuned Saoz, mais euh... pour quelle raison ? là il y a une petite... je n'ai jamais su exactement, mais je sais, euh... qu'il y a une petite relation avec Sant Iened quand les anciens saints étaient venus euh... d'Irlande là, quand ils étaient arrivés ils étaient allés à Rubuned Saoz, Bro-Saoz

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kerzulve, *Kerzulve, Kerzulve, ah nann ! Kerzulve, evel-se e vez lâret ya, mont da Gerzulve

[ke̞ɹˈzylve - ke̞ɹˈzylve̞ - ke̞ɹˈzylve - a nɑ̃n - ke̞ɹˈzylve - viˈse ve ˌlɑˑd ja - ˌmɔ̃n də ge̞ɹˈzylve]

Kerzulve, *Kerzulve, Kerzulve, ah non ! Kerzulve, c'est comme ça qu'on dit quoi, aller à Kerzulve

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Komanant Boudilio

[ko̞ˌmɑ̃nbuˈdiːljo]

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

ha Rekwite, goude, izeloc'h, gwelet a rez ? Rekwite

[a ɹeˈkwite - ˌguˑde iˈze̞lɔx - ˌgwe̞ˑl ə ɹe̞s - ɹeˈkwite]

et Rekwite, après, plus bas, tu vois ? Rekwite

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kerlestran ya, Kerlestran, mont da gerlestran

[ke̞ɹˈlestən ja - ke̞ɹˈlestən - ˌmɔ̃n də ge̞ɹˈlestən]

Kerlestran oui, Kerlestran, aller à Kerlestran

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kervengi, 'vo ket lâret Kermenguy, Kervengi ya

[ke̞ɹˈvɛŋgi - ˌvo kə ˌlɑˑɹ ... - ke̞ɹˈvɛŋgi ja]

Kervengi, on ne dit pas Kermenguy, Kervengi oui

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)