Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Plûned

Anvioù-lec'h e Plûned

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)

ha goude emañ Rulemm

[a ˌguˑde mɑ̃ ɣyˈlɛm]

et après il y a Rulemm

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

goude emañ... Porzh ar Gov neuze ha Kraou ar Moc'h

[ˌguˑde mɑ̃ - ˌpɔꝛz ˈgoˑ ˌnœhe a ˌkɣɔw ˈmox]

après il y a... Porzh ar Gov alors et Kraou ar Moc'h

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude pa dapez an hent da vont etrezek Tregrom, bremañ emañ... e oa Rest Derrien

[a ˌguˑde pa ˈdɑpe̞z ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈtɣœsək tɣeˈgɣɔm ˌbɣœmɑ̃ mɑ̃ - wa ɣezˈdɛɣjən]

et après quand tu prends la route pour aller vers Tregrom, maintenant il y a... il y avait Rest Derrien

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ah ! ar Vilin... Milin ar Genkiz ya, just !

[ˈɑ - ˌviˑlin - ˌmiˑlin ˈgɛŋkiz ja - ˌʒyst]

ah ! ar Vilin... Milin ar Genkiz oui, juste !

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ba ar Reier, un tamm hent bihan da vont war-grec'h, d'arriout 'ba ar Reier

[bah ˈɣɛjəꝛ - ən tɑ̃m he̞n ˈbiˑən də ˌvɔ̃n waꝛˈgwex - ˈdɑju bah ˈɣɛjəꝛ]

à ar Reier, une petite route pour monter, pour arriver à ar Reier

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

d'arriout e-barzh krec'h, ar Reier ivez

[ˈdɑjud bas ˈkwex - ˈɣɛjəꝛ ˌiˑe]

pour arriver en haut, ar Reier aussi

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Penker ivez ! evel eo merket 'vat !

[ˈpɛŋkəɾ ˌiˑe - we̞l he̞ ˈmɛɾkət ha]

ar Penker aussi ! mais comme c'est marqué !

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

c'hoazh zo reoù all war an tu all, a-raok Penn al Lann, Penn al Lann zo just war an hent da vont etrezek ar bourk, goude

[ˌhwɑs so ɣewˈɑl waꝛ ntyˈɑl ˌɣo̞ˑk pe̞nˈlɑ̃n - pe̞nˈlɑ̃n zo ʒyst waꝛ ˈhe̞n dɔ̃n ˌtɣœskə ˈbuꝛk - ˌguˑde]

il y en a encore d'autres vers l'autre côté, avant Penn al Lann, Penn al Lann est juste sur la route pour aller vers le bourg, après

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerroc'h a vez graet eu...

[kɛˈɣɔɣ ve ˌgwe̞d ə]

Kerroc'h qu'on dit euh...

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ya eu... Kenkiz

[ja ə - ˈkɛŋkis]

oui euh... Kenkiz

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Glogenn met 'oaran ket piv... na pe zo tud e-barzh na pe 'neus ket, 'oaran ket mann ebet

[ˈglɔˑgən mɛ - waˌɾɑ̃ kə ˈpiw - na pe zo ˈtyd ˌbɑꝛz na pe ˌnœs kət - waˌɾɑ̃ kə ˈmɑ̃n bet]

ar Glogenn mais je ne sais pas qui... ni s'il y a des gens dedans ou pas, je ne sais rien du tout

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ Rulemm ya, aze e oa an Hega... emañ ar baotred an Hegarad

[a ˌguˑde mɑ̃ ɣyˈlɛm ja - ˌɑhe wa neˈgɑ - mɑ̃ ˈpo̞təd neˈgɑɹət]

et après se trouve Rulemm oui, là il y avait an Hega... se trouvent les gars L'Hégarat

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

eben 'h a etrezek ar Rei... Kerroc'h hag ar Reier evel a lârez aze

[iˌbeˑn ha ˌtɣœskə ˈɣɛ - kɛˈɣɔx a ˈɣɛjəꝛ we̞l ˈlɑˑɣe̞z ˌɑhe]

l'autre va vers ar Rei... Kerroc'h et ar Reier comme tu dis là

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

Parouso

[paˈɣuso]

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Pont moarvat sur a-walc'h 'vat !

[ˌtɣo̞w ˈpɔ̃n maˌhɑd zyꝛˈwɑɣ ha]

mais Traoñ ar Pont sans doute certainement !

Plûned

Plac'h, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

pelloc'h, war an tu-mañ eo... eo Rubunuz

[ˈpɛlɔɣ waꝛ ˈty mə he̞ - he̞ ɣyˈbɑ̃ˑnys]

pelloc'h, war an tu-mañ eo... eo Rubunuz

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

deus Kraou Moc'h, ac'hanta ya ! lec'h e oa... lec'h e oa Jañ ar Bozeg du-hont ha lec'h e oa Mari... Hued

[des ˌkɣɔw ˈmox - ta ˌjɑ - ˌle̞ɣ wa ˌle̞ɣ wa ʒɑ̃ ˈboˑzəg ˌdyˑən a ˌle̞ɣ wa maɣi - hyˌɛt]

de Kraou Moc'h, eh bien oui ! là où était... là où était Jean Le Bozec là-bas et là où était Marie... Huet

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude, en tu-mañ da Milin... pe etrezek Milin... Milin ar Genkiz aze, lec'h e oa... lec'h e oa... Frañsoa Kotel o chom

[a ˌguˑde - ˈtymə də ˈmiˑlin - pe ˈtɣœskə ˌmiˑlin - ˌmiˑlin ˈgɛŋkiz ˌɑhe̞ - ˌle̞ɣ wa ˌle̞ɣ wa - ˌvɣɑ̃swa ˈkotəl ˌʃo̞m]

et après, de ce côté-ci de Milin... ou vers Milin... Milin ar Genkiz là, là où... là où... François Cotel habitait

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha ma menaj, ma menaj a oa... a oa Kerroc'h da gentañ

[a ma ˈmeˑneʒ - ma ˈmeˑneʒ wa - wa kɛˈɣɔx də ˈgentɑ̃]

et ma ferme, ma ferme était... c'était Kerroc'h au début

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

met Kerroc'h a vije lâret da gentañ, ha goude... ha goude, kreiztre... Tregrom, e oa traoñ Kerroc'h, Traoñ Kerroc'h, oui ! eñ a oa le dernier maison, ha ma vamm-gozh a oa bet eu... mamm ma mamm a oa bet eu... a oa eno o chom, hag eñ a oa... eñ a oa da Baol ar Meur deus ar C'houerc'had, an ti... eñ a oa an ti diwezhañ

[mɛ kɛˈɣɔx ˌviʃe ˈlɑˑɣə də ˈgentɑ̃ - a ˌguˑde - a ˌguˑde kɣɛjsˌte - teˈgɾɔm - wa ˌtɾɔw kɛˈɣɔx - ˌtɾɔw kɛˈɣɔx - ... - ˈhẽ wa ... - a ma vɑ̃mˈgoˑz wa ˌbed ə - ˈmɑ̃m ma ˈmɑ̃m wa ˌbed ə - wa ˌeˑno ˈʃo̞m - a ˈhẽ wa ˈhẽ wa də ˌbo̞ˑl ˈmœˑꝛ des ˈhwɛɣat - ən ˈtiˑ - ˈhẽ wa ˌti diˈweˑɑ̃]

mais Kerroc'h qu'on disait au début, et après... et après, entre... Tregrom, il y avait Traoñ Kerroc'h, Traoñ Kerroc'h, oui ! ça c'était la dernière maison, et ma grand-mère avait été euh... la mère de ma mère avait été euh... habitait là-bas, et ça c'était... ça c'était à Paul Le Meur de ar C'houerc'had, la maison... ça c'était la dernière maison

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

goude du-mañ e oa Keribogan, Keribogan

[ˌguˑde ˈdymɑ̃ wa ˌkɛɣiˈboˑgɑ̃n - ˌkɛɣiˈboˑgən]

après chez moi c'était Keribogan, Keribogan

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

goude e oa... e oa ar Penker

[ˌguˑde wa - wa ˈpe̞ŋkəɾ]

après il y avait... il y avait ar Penker

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

eno e oa... eñ a oa Penn al Lann, menajoù Penn al Lann

[ˌeˑno wa - ˈhẽ wa ˌpe̞n ˈlɑ̃n - meˈnɑˑʒo ˌpe̞n ˈlɑ̃n]

là-bas il y avait... ça c'était Penn al Lann, les fermes de Penn al Lann

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude, en tu all d'ar Penker e oa Traoñ ar Reier, Traoñ ar Reier

[a ˌguˑde - tyˈɑl də ˈpɛŋkəɹ ˌnœhe wa ˌtɾo̞w ˈɣɛjəꝛ - ˌtɾo̞w ˈɣɛjəꝛ]

et après, de l'autre côté de ar Penker c'était Traoñ ar Reier, Traoñ ar Reier

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude en tu all da hennezh neuze e oa Rest Derrien, lec'h e oa... lec'h emañ... lec'h e oa Annie, Annie Gwazhdoue, mais Annick... lec'h emañ Alexis Ollivier, Rest Derrien

[a ˌguˑde tyˈɑl də ˈhẽˑz ˌnœhe wa ɣesˈtɛɣjən - ˌle̞ɣ wa ˌle̞ɣ mɑ̃ - ˌle̞ɣ wa ... gwazˈduˑe ˌʃo̞m - ... - ɣesˈtɛɣjən]

et après de l'autre côté de celui-là alors il y avait Rest Derrien, là où était... là où est... là où était Annie, Annie Goasdoué, mais Annick... là où est Alexis Ollivier, Rest Derrien

Plûned

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)