Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Tregrom

Anvioù-lec'h e Tregrom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)

ha goude 'h ez da Boull ar C'horr

[a ˌguˑde hes tə ˌbul ˈhoꝛ]

et après tu vas à Poull ar C'horr

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

goude 'h ez da Boull ar Gwenan

[ˌguˑde hes tə ˌbul ˈgwẽˑnən]

après tu vas à Poull ar Gwenan

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ya met eu... Poull ar Gwenan a-hervez eo

[ja mɛ ə - ˌpul ˈgwẽˑnən ˈhɛꝛwe he̞]

oui mais euh... c'est Poull ar Gwenan à ce qu'il parait

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Pellem

[ˈpɛlɛm]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Pellem zo tri di ivez

[ˈpɛlɛm zo ˈtɣi di ˌiˑe]

ar Pellem il y a trois maisons aussi

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

hag e oant o tresañ... ar Pellem Izelañ

[ag ə wɑ̃ɲ ˈtɣesɑ̃ - ˌpɛlɛm iˈzelɑ̃]

et ils rénovaient... ar Pellem Izelañ

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Breiniou ya, eno zo tri

[ˈbɣɛɲo ja - ˌeˑno zo ˈtɣi]

ar Breiniou oui, là il y en a trois [maisons]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Breiniou

[ˈbɣɛɲo]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Krec'h Alig eo an ti eu...

[kɣe̞ɣ ˈɑˑlik he̞ ˈnti ə]

Krec'h Alig c'est la maison euh...

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

hag aze zo un ti... treuz ur park deus ar Breiniou c'hoazh

[ag ˌɑhe zo ˈnti - ˌtɣœz ə ˈpɑꝛg dœz ə ˈbɣɛɲo ˌhwɑs]

et là il y a une maison... à la distance d'un champ de ar Breiniou encore

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kervedan ya, Kervedan a vije lâret amañ, nann ! Kervedan...

[kɛꝛˈveˑdən ja - kɛꝛˈveˑdən ˌviˑʒe ˌlɑˑɣəd ˌɑ̃mɑ̃ - ˈnɑ̃n - kɛꝛˈweˑdən]

Kervedan oui, Kervedan qu'on disait ici, non ! Kervedan...

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ah ! Penn ar Pont zo e bord an hent

[a ˌpe̞n ə ˈpɔ̃n so ˌbɔꝛ ˈne̞n]

ah ! Penn ar Pont est au bord de la route

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar re-se a vez graet Rumadel dioute

[ˌɣeˑe ve ˌgwe̞d ɣyˈmɑˑdəl ˌdɔ̃nte̞]

celles-là [maisons] s'appellent Rumadel

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

aze 'teus tremenet ar Breiniou

[ˌɑhe tøs tɣeˈmeˑnə ˈbɣɛɲo]

là tu as passé ar Breiniou

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kergefiou n'omp ket bet ivez, geo ? Kergefiou

[kɛꝛˈgeˑvjo ˌnɔ̃m kə ˌbet ˌiˑe - ge̞w - kɛꝛˈgeˑvjo]

à Kergefiou nous n'avons pas été non plus, si ? Kergefiou

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kergefiou a vije lâret

[kɛꝛˈgeˑvjo ˌviˑʒe ˌlɑˑt]

Kergefiou qu'on disait

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Pont Nevez a vije graet deus hennezh

[pɔ̃ˈnɛwe ˌviˑʒe ˌgwe̞d dœ ˈhẽˑs]

ar Pont Nevez qu'on appelait celui-là

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Pont... Tregrom, n'out ket bet dindan ?

[ˌpɔ̃n - tɣeˈgɣɔm - ˌnu kə ˌbe diˈnɑ̃ˑn]

Pont... Tregrom, tu n'as pas été dessous ?

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Sant zo ivez

[ə ˈzɑ̃n zo ˌiˑe]

il y a ar Sant aussi

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

tremenet 'tal ar Sant

[tɣeˈmeˑnət ˌtɑˑl ə ˈzɑ̃n]

passé à côté de ar Sant

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Poull ar Born

[ˌpul ˈbɔꝛn]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kervod, n'eo ket ?

[kɛꝛˈvoːt - ˌne̞ kə]

Kervod, non ?

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Koad Rived, ben, hennezh zo du-hont !

[ˌkwɑd ˈɣiwəd - bɛ̃ ˈhẽˑs so ˈdyˑɔ̃n]

Koad Rived, ben, celui-là est là-bas !

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ha Kastell... Mezaodi

[a ˌkɑstəl - me̞ˈzo̞ˑdi]

et Kastell... Mezaodi

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kastell Mezaodi, goude zo tier all

[ˌkɑstəl me̞ˈzo̞ˑdi - ˌguˑde zo ˌtiˑəꝛ ˈɑl]

Kastell Mezaodi, après il y a d'autres maisons

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)