Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Brelidi

Anvioù-lec'h e Brelidi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (233 frazenn en holl)

ya, Traoñ Riou eo

[ˌjɑ - ˌtɣo̞w ˈɹiˑu he̞]

oui, c'est Traoñ Riou

Beurleudi

Plac'h, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, Milin ar Vur ya, Milin ar Vur, ya

[ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈvyːꝛ ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈvyːꝛ - ˌjɑ]

oui, Milin ar Vur oui, Milin ar Vur, oui

Beurleudi

Plac'h, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Traoñ... Traoñ Riou a gle bezañ... pas pell deus... deus eu... Runili hag evel-se, zo Traoñ Riou aze ivez

[ˌtɣo̞w ˌtɣo̞w ˈɣiˑu gle ˈbeˑɑ̃ - pas ˈpɛl dis dis ə - ɣyˈniːli a vəˌse - zo tɣo̞w ˈɣiˑu ˌɑhe ˌiˑə]

Traoñ... Traoñ Riou que ça doit être... pas loin de... de euh... Runili et tout, il y a Traoñ Riou là aussi

Beurleudi

Plac'h, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ha Feunteun Sant Koulouban

[a ˌvɑ̃tən zɑ̃n kuˈluːbɑ̃n]

et la fontaine de Sant Koulouban [Beurleudi]

Beurleudi

Plac'h, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Pont a vije lâret, eu... Prijant ar Pont

[ˌtɾo̞w ˈpɔ̃n ˌviˑʒe ˈlɑˑt - ə - ˌpɣiˑʒɑ̃n ˈpɔ̃n]

Traoñ ar Pont qu'on disait, euh... Prigent ar Pont

Beurleudi

Plac'h, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kerfeunteun, Kerfeunteun

[a ˌjɑ - kɛꝛˈfɑ̃tɑ̃n - kɛꝛˈfɑ̃tɑ̃n]

ah oui ! Kerfeunteun, Kerfeunteun

Beurleudi

Plac'h, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba ar Groaz an Avalenn aze emañ

[ba ˌgɣwɑˑz naˈvɑːlən ˌɑhe mɑ̃]

il est là à Kroaz an Avalenn

Beurleudi

Plac'h, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, ya ! Kerjakob, hennezh eo 'ba krec'h ar c'hra, krec'h ar c'hra aze, a-raok diskenn ar c'hra, 'meus ket bet klevet nemet Kerjakob (T. : ha Keryakob marteze ?) marteze e vije lâret Keryakob met... marteze ya, ya ! Keryakob

[a ˌjɑ - kɛꝛˈʒɑkɔp - ˈhẽˑs e̞ ba ˌkweɣ ˈhɣɑˑ - ˌkweɣ ˈhɣɑˑ ˌɑhe - ˌɣo̞ˑg ˈdiske̞n ˈhɣɑˑ - ˌmøs kə ˌbe ˈklɛwɛ ˌmɛ kɛꝛˈʒɑkɔp - maˈteˑe ˌviˑʒe ˈlɑˑꝛ kɛꝛˈjɑkɔp mɛ - maˈteˑe ˌjɑ - ˌjɑ - kɛꝛˈjɑkɔp]

ah, oui ! Kerjakob, ça c'est en haut de la côte, le haut de la côte là, avant de descendre la côte, je n'ai entendu que Kerjakob, (T. : et Keryakob peut-être ?) peut-être qu'on disait Keryakob mais... peut-être oui, oui ! Keryakob

Beurleudi

Plac'h, 1933, Ploueg (dastumet gant Tangi)

lec'h zo eu... e oa... zo ur vilin ivez kwa ! ar vilin Zan ar Barzh a vije graet dioutañ, me n'onn ket hag-eñ emañ... 'teus ket honnezh aze ? (T. : milin Zan...) ar Barzh ! ya, Alexandre ar Barzh a vije e-barzh

[ˌleɣ zo ə - wa - zo ˈviːlin ˌiˑe kwa - ˌviˑlin zɑ̃n ˈbɑꝛz ˌviˑʒe ˌgwe̞t ˈtɔ̃tɑ̃ - me ˌnɔ̃ kə ˈgẽˑ mɑ̃ - ˌtøs kə ˈhɔ̃ˑz ˌɑhe - ˈbɑꝛs - ˌjɑ - ... ˈbɑꝛs ˌviˑʒe ˌbɑꝛs]

là où est euh... il y avait... il y a un moulin aussi quoi ! le moulin d'Alexandre Le Bars qu'on l'appelait, moi je ne sais pas si c'est... tu ne l'as pas là ? (T. : le moulin d'Alexandre...) Le Bars ! oui, Alexandre Le Bars y était [Milin ar Vur]

Beurleudi

Paotr, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

ah ya ! gortoz 'ta ! pelec'h emañ Pont an Naoned ? ah ya ! eu... aze, honnezh zo un tamm gardenn ha n'eo ket... marteze n'eo ket bet goudronet, ha 'h a deus a-hont, deus Penn ar C'hrec'h, deu... deus Penn ar C'hrec'h etrezek an hent bras, etrezek Beurleudi

[a ˌjɑ - ˈgɔtos ta - ˌple̞ɣ mɑ̃ ˌpɔ̃n ˈnɑ̃wnət - a ˌjɑ ə - ˌɑhe hɔ̞̃s so tɑ̃m ˈgɑꝛdən a ˌne̞ kə - maˈtehe ˌne̞ kə ˌbe guˈdɹɔ̃ˑnət - a ˌhɑ dœz ˌɑˑɔ̃n dœs ˌpe̞n ˈhɣe̞x - dœ dœs ˌpe̞n ˈhɣe̞ɣ ˌtɣœsə ne̞n ˈpɣɑˑs - ˌtɣœsə bœꝛˈlœˑdi]

ah oui ! attends donc ! où se trouve Pont an Naoned ? ah oui ! euh... là, àa c'est un petit chemin qui n'est pas... peut-être qui n'est pas goudronné, et qui va de là-bas, de Penn ar C'hrec'h, de... de Penn ar C'hrec'h vers la grande route, vers Beurleudi

Lannbaeron / Beurleudi

Plac'h, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

nann ! a-hent-all zo ur vilin en traoñ du-hont, Pont ar Vur, Pont ar Vur

[... - ... bœˈlœˑdi - pɔ̃n ˈvyˑɹ - pɔ̃n ˈvyˑɹ]

non ! sinon il y a un moulin dans le bas là-bas, Pont ar Vur, Pont ar Vur

Beurleudi

Paotr, 1950, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

teus nemet derc'hen da vont aze, 'gavi al lojeiz lec'h on ganet, Runili

[tøz ˌmɛ ˈdɛhɛn də ˌvɔ̃n ˌɑhe - ˈgɑˑvi loˈʒɛjz ˌle̞χ ɔ̃ ˈgɑ̃ˑnət - ˈɹyˑnili]

tu n'as qu'à continuer là, tu trouveras le logement où je suis né, Runili

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Gistinenn a vije graet

[ˌleχ ə gisˈtiˑnən viʒe ˌgwe̞t]

Lec'h ar Gistinenn qu'on disait

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Salud ya ! ah ya ! eñ... hennezh zo kazi 'ba ar bourk

[ˈzɑˑlyd ja - a ja - ˈhẽ ˈhẽˑs so ˌkɑhe bah ˈbuꝛk]

ar Salud oui ! ah oui ! ça... ça c'est presque dans le bourg

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Salud ya, ya, ar Salud a vije

[ə ˈzɑˑlyt - ja - ja - ˈzɑˑlyd viʒe]

ar Salud oui, oui, ar Salud que c'était

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keryakob a vije lâret 'ba ar brezhoneg e-pla... e-plas lâret Kerjakob

[kɛꝛˈjɑkɔb viʒe ˌlɑˑꝛ bah bɣe̞ˈzɔ̃ˑnək pla - plaz ˌlɑˑꝛ kɛꝛˈʒɑkɔb ...]

Keryakob qu'on disait en breton à la pla... à la place de dire Kerjakob

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

aze e oa daou... daou... daou di, Keryakob

[ˌɑhe wa ˈdɔw - ˈdɔw - ˈdɔw di - kɛꝛˈjɑkɔp]

là il y avait deux... deux... deux maisons, Keryakob

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerfantan ya, hopala ! ah, ah ! aze out arri 'ba an toull neuze

[kɛꝛˈvɑ̃ntən ja - ɔpəˈla ha ha - ˌɑhe hud ˌɑj ban ˈtul ˌnœhe]

Kerfantan oui, hop là ! ah, ah ! là tu es arrivé dans le trou alors

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerfantan, e-fas aze zo un hent da diskenn, aze... ha hennezh 'h a da... Kerfantan met eu... aze zo ur menaj pelloc'h kwa

[kɛꝛˈvɑ̃tən - ˌvɑst ˈɑhe zo ˈne̞n də ˈdiske̞n - ˌɑhe - a ˈhẽˑs ha də - kɛꝛˈvɑ̃tən mɛ ə - ˈɑhe zo ˈmeˑnəʃ ˈpɛlɔx kwa]

Kerfantan, en face là il y a une route qui descend, là... et ça va à... Kerfantan mais euh... là il y a une ferme plus loin quoi

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

oh, kaoc'h ! ar Stank Wenn a vije graet dioutañ, a glee bezañ

[o kɔx - stɑ̃ŋˤˈwe̞n viʒe ˌgwe̞d ˈdɔ̃tɑ̃ - ˈgleˑe ˈbeˑɑ̃]

oh, merde ! ar Stank Wenn qu'on l'appelait, que ça devait être

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerfantan

[kɛꝛˈvɑ̃tən]

Beurleudi

Paotr, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

eñ a vije graet « Prijant ar Pont » dioutañ, 'meus ket bet klevet james a-hend-all, nann, « Prijant ar Pont » a vije graet dioutañ, ya

[ˌhẽ viʒe ˌgwɛt ˌpɹiˑʒɑ̃n ˈpɔ̃n ˌdɔ̃tɑ̃ mɛ ˌmøs kə ˌbe ˈklɛwə ˈʒɑ̃məs hɛnˈdɑl ˌnɑ̃n - ˌpɹiˑʒɑ̃n ˈpɔ̃n viʒe ˌgwɛt ˌtɔ̃tɑ̃]

lui on l'appelait « Prigent du Pont », je n'ai jamais entendu autrement, non, « Prigent du Pont » qu'on l'appelait, oui

Beurleudi

Plac'h, 1929, Bear (dastumet gant Tangi)

Ti ar Bonnieg

[ti bɔ̃ˈniˑək]

Beurleudi

Plac'h, , Treglañviz (dastumet gant Tangi)

Keravel, Keravel

[ke̞ˈɣɑwəl - ke̞ˈɣɑwəl]

Beurleudi

Plac'h, 1932, Bear (Lanneven) (dastumet gant Tangi)

Lec'h Jafre, Lec'h Jafre

[les ˈʃɑˑvɾe - ˌles ˈʃɑˑvɣe]

Beurleudi

Plac'h, 1932, Bear (Lanneven) (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (233 frazenn en holl)