Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Benac'h

Anvioù-lec'h e Benac'h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (244 frazenn en holl)

1. 'ba an Ogellou 2. aze emañ ar maer o chom 1. 'ba an Ogellou, a raemp-ni dioutañ 2. an Ogellou ya

1. [ba - bah noˈgelu] 2. [ˌɑhe mɑ̃ ˈmɛːʁ ˌʃo̞m] 1. [bah noˈgelu - ʁɛm ˈnim ˌdɔ̃tɑ] 2. [noˈgelu ˌjɑ]

1. à an Ogellou 2. c'est là que le maire habite 1. à an Ogellou, que nous l'appelions 2. an Ogellou oui

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

nann, ni a rae an Ogellou dioutañ ordin

[ˌnɑ̃n - ˈmym ʁe noˈgelu ˌdɔ̃tɑ̃ ɔʁˈdiːn]

non, nous l'appelions toujours an Ogellou

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ha goude neuze, pa 'h ez un tamm bihan pelloc'h, hag emañ Toull ar Bazhadou

[a ˌguˑde ˌnœ pa ˌhes tɑ̃m ˈbiˑən ˈpœlɔx - a mɑ̃ ˌtul ə baˈhɑːdo]

et après alors, quand tu vas un petit peu plus loin, et se trouve Toull ar Bazhadou

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Toull ar Bazhadou

[ˌtul ə baˈhɑːdo]

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

goude e arriez 'ba... 'ba ar C'holinier

[ˌguˑde ˌhɑje̞z ba - ba holiˈɲɛʁ]

après tu arrives à... à la Collinière

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. ha goude emañ le Heyou, met ni a rae peseurt anv deus hennezh ? ar Forjou, deus hennezh, abalamour e oa ur... ur... un... 2. Le Heyou ya a vije lâret ar Forjou 1. me 'meus ket bet lâret james Le Heyou hañ ! met eo... ar Forjou a ran-me 2. daon nann ! met eno e oa ur panno

1. [a ˌguˑde mɑ̃ lø ˈhɛju - mɛ ˈmym ʁe̞ pəˌsœ ˈhɑ̃ːno døs ˈhẽˑs - a ˈvɔʁʒo - døs ˈhẽˑs - ˈblɑ̃mən wa o o ˈyˑn] 2. [lø ˈhɛju ˌjɑ ˌviˑʒe ˈlɑːʁə ˈvɔʁʒo] 1. [me ˌmøs kə ˌbe ˈlɑːʁ ˌʒɑ̃məs lø ˈhɛju ɑ̃ - mɛ he̞ - ə ˈvɔʁʒo ʁɑ̃ ˈme] 2. [dɑ̃w ˈnɑ̃n mɛ ˌeːno wa ˈpɑno]

1. et après se trouve le Heyou, mais nous nous l'appelions comment ? ar Forjou, celui-là, puisqu'il y avait un... un... un... 2. Le Heyou oui on disait ar Forjou 1. moi je n'ai jamais entendu Le Heyou hein ! mais c'est... ar Forjou que je dis-moi 2. dame non ! mais là-bas il y avait un panneau

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

1. à gauche emañ an hent da vont da... d'ar Foz 2. ar Foz Roger, n'emañ ket aze c'hoazh hañ ! aze out arri re abred, ar... ar Foz, hennezh zo... eñ zo un hent ar c'hampagn hañ !

1. [... mɑ̃ ˈne̞n ˌdɔ̃n tə - də ˈvoːs] 2. [ə ˈvoːs ... ˌmɑ̃ kəd ˌɑhe ˌhwɑs ɑ̃ - ˌɑhe hud ˌɑj ʁe aˈbʁeːt - ə ə ˈvoːs - ˈhẽˑs so - ˈhẽ zo ˌne̞n ˌhɑ̃mpaɲ ɑ̃]

1. à gauche se trouve la route pour aller à... à ar Foz 2. ar Foz Roger, ce n'est pas encore là hein ! là tu arrives trop tôt, ar... ar Foz, ça c'est... ça c'est une route de campagne hein !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

1. Roje Luyer, 1947, Benac'h
2. Anni an Du, 1948, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

met gant an hent principale, a 'teus ar Penker a-raokañ, ar... ar Penker zo... piv zo eno ?

[mɛ gɑ̃n he̞n ... - a tøs ˈpɛ̃ŋkɛʁ ˌʁo̞ˑkə - ə ə ˈpɛ̃ŋkɛʁ zo - ˈpiw zo ˌeˑno]

mais par la route principale, tu as ar Penker avant ça, il y a ar... ar Penker... qui est là-bas ?

Benac’h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Galvezan zo goude, Galvezan eo lec'h e oa Marsel ar Gall, tu sais bien

[galˈveːzən zo ˈguːde - galˈveːzən he̞ ˌle̞x wa maʁsɛl ˈgɑl ...]

Galvezan est après, Galvezan c'est là où était Marcel Le Gall, tu sais bien

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Gérard zo o chom 'ba ar Penker

[... zo ˌʃo̞m bah ˈpɛ̃ŋkɛʁ]

Gérard habite à ar Penker

Benac’h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Run ar Manac'h zo... zo... Run ar Manac'h zo war an tu all ivez

[ˌʁyn ˈmɑ̃ːnəx so zo - ˌʁyn ˈmɑ̃ːnəɣ zo waɹn ˌty ˈɑl ˌiˑe]

Run ar Manac'h est... est... Run ar Manac'h est vers l'autre côté aussi

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ha Run ar Manac'h zo goude, eu... pa 'h ez da di... da... da... da... da... d'ar Foz neuze

[a ˌʁyn ˈmɑ̃ːnaɣ zo ˈguːde - ə - pa ˌhez də di də də də də - də ˈvoːs ˌnœhe]

et Run ar Manac'h est après, euh... quand tu vas chez... à... à... à... à... à ar Foz alors

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. hennezh zo kentoc'h Run ar Manac'h, n'eo ket ? 2. oh, aze... evit me... eviton-me Run ar manac'h zo laket 'ba an hent kampagn aze, gwelet a rez anezhañ ?

1. [ˈhẽˑs so ˈkentɔx ˌɹyn ˈmɑ̃ːnax - ˌne̞ kə] 2. [o - ˌɑhe̞ - wid ˈme - ˌwitɔ̃ ˈme ˌɹyn ˈmɑ̃ːnax so ˈlɑkəd bah ˌne̞n ˈhɑ̃mpaɲ ˌɑhe̞ - ˈgwe̞ˑl ə ʁe̞z ˈneˑɑ̃]

1. ça c'est plutôt Run ar Manac'h, non ? 2. oh, là... pour moi... pour moi Run ar manac'h est mis sur la route de campagne là, tu le vois ?

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

1. Roje Luyer, 1947, Benac'h
2. Anni an Du, 1948, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

Run ar Manac'h, marteze e arri aze ivez !

[ˌʁyn ˈmɑ̃ːnax - maˈtehe ˌhɑj ˈɑhe ˌiˑe]

Run ar Manac'h, peut-être que ça arrive là aussi !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. mais non ! se zo goude, se zo 'ba Kergigez 2. non, Kergwigez eo lec'h e oa... Jañ Gwazhiou, voilà le nom

1. [... ˌze zo ˈguːde - ˌze zo ba kɛɹˈgiːgɛs] 2. [nɔ̃ - kɛɹˈgwiːgɛz e̞ ˌle̞x wa - ʒɑ̃ gwaˈziˑo - ...]

1. mais non ! ça c'est après, ça c'est à Kergigez 2. non, Kergwigez c'est là où était... Jean Goaziou, voilà le nom

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

1. hennezh zo... hennezh zo en tu-mañ met amañ zo Kergigez ar Gall c'hoazh, 'ba an tu all, ha... hag ar Sulmein hag ar re-se tout 2. ah ben n'emañ ket ! e Kergwigez e oa Jañ Gwaziou

1. [ˈhẽˑs so ˈhẽˑs so ˈntymə mɛ ˌɑ̃mɑ̃ zo kɛʁˈgiːgɛz ə ˈgɑl ˌhwɑs - ba tyˈɑl - a a zylˈmɛɲ a ʁez ˌtut] 2. [a bɛ̃ ˌmɑ̃ kə - kɛʁˈgwiːgɛz wa ʒɑ̃ gwaˈziˑo]

1. ça c'est... ça c'est de ce côté-ci mais ici il y a Kergigez ar Gall aussi, de l'autre côté, et... et ar Sulmein et tous ceux-là 2. ah ben non ! Jean Goaziou était à Kergwigez

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

ha goude zo ar Roc'hell Hir amañ c'hoazh ivez

[a ˌguˑde zo ˌʁɔhəl ˈhiːʁ ˌɑ̃mɑ̃ hwaz ˌiˑe]

et après il y a ar Roc'hell Hir ici encore aussi

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. ah nann ! eñ eo... Milin Ponch... Ponch... Ponchou al Leger 2. Ponchou al Leger... 1. ya, gwir eo 2. ... eo hennezh 1. Moul... Milin Pou... Ponchou al Leger ha... 2. Ponchou al Leger 1. Ponchou al Leger, Ponchou al Leger a vije lâret dioutañ

1. [a ˌnɑ̃n - ˈhẽˑ e̞ - ˌmiˑlin pɔ̃ʃ pɔ̃ʃ ˌpɔ̃ʃo ˈleːgɛʁ] 2. [ˌpɔ̃ʃo ˈleːgɛʁ] 1. [ˌjɑ - ˈgwiːʁ e̞] 2. [he̞ ˈhẽˑs] 1. [mul ˌmiˑlin pu ˌpɔ̃ʃo ˈleːgɛʁ a] 2. [ˌpɔ̃ʃo ˈleːgɛʁ] 1. [ˌpɔ̃ʃo ˈleːgəʁ - ˌpɔ̃ʃo ˈleːgəʁ ˌviˑʒe ˈlɑːʁəd ˌdɔ̃tɑ̃]

1. ah non ! ça c'est... Milin Ponch... Ponch... Ponchou al Leger 2. Ponchou al Leger... 1. oui, c'est vrai 2. ... que c'est ça 1. Moul... Milin Pou... Ponchou al Leger et... 2. Ponchou al Leger 1. Ponchou al Leger, Ponchou al Leger qu'on disait

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

hag ar Pouilhou zo goude ivez, ar Pouilhou, ar Pouilhou

[a ˈpujo zo ˌguˑde ˌiˑe - ˈpujo - ə ˈpujo]

et après c'est ar Pouilhou aussi, ar Pouilhou, ar Pouilhou

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ha neuze emañ... ar Sulmein, hag ar Foz Peron

[a ˌnœhe mɑ̃ - ə zylˈmɛɲ a ...]

et alors il y a... ar Sulmein, et ar Foz Peron

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Kergwigez, non, Kergwigez eo ivez, oui, oui ! ya, ya !

[kɛʁˈgwiːgɛs - nɔ̃ kɛʁˈgwiːgɛs he̞ ˌiˑe - wi wi ja j]

Kergwigez, non, c'est Kergwigez aussi, oui, oui ! oui, oui !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

hag eu... Chapel ar C'hoad 'teus tremenet aze

[ag ə - ˌʃɑpəl ˈhwɑt tøs tʁeˈmeːnəd ˌɑhe̞]

et euh... tu as passé Chapel ar C'hoad là

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Kergwigez ha Pant Fourbi goude, Pant Fourbi

[kɛʁˈgwiːgɛs a pɑ̃ˈfuʁbi ˌguˑde - pɑ̃ˈfuʁbi]

Kergwigez et Pant Fourbi après, Pant Fourbi

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ha Krug al Lann zo aze ivez, 'ba krec'h

[a ˈkʁyg lɑ̃n zo ˌɑhe ˌiˑe - ba ˈkwex]

et Krug al Lann est là aussi, en haut

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

geus, goût a ran pelec'h emañ Krug Lann, Krug Lann

[gøs - ˌguˑd ə ʁɑ̃ ˌple̞x mɑ̃ ˈkʁyˑg lɑ̃n - ˈkʁyˑg lɑ̃n]

si, je sais où est Krug Lann, Krug Lann

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (244 frazenn en holl)