Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Ploueg

Anvioù-lec'h e Ploueg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  (599 frazenn en holl)

Kervailhant

[kɛɹˈvɑjən]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Paotr, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerpuñs

[kɛꝛˈpỹˑs]

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... neuze 'ba Pont an Iliz

[ˌnœˑe bah pɔ̃ˈniːlis]

... alors à Pont an Iliz

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou, ya

[kɛꝛˈʒeːgo - ˌjɑ]

Kerjegou, oui

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Keraodren 2. Keraodren

1. [kɛˈꝛoːdən] 2. [kɛˈꝛoːdən]

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

comment euh... Gwazh Gwilhou

[... ˌgwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kervan 2. ah ya, Kervan 1. ti Michel Garzmeur 2. Kervan ya

1. [kɛꝛˈvɑ̃ˑn] 2. [a ˌjɑ - kɛꝛˈvɑ̃ˑn] 1. [ti ... gɑzˈmœˑꝛ] 2. [kɛꝛˈvɑ̃ˑn ˌjɑ]

1. Kervan 2. ah oui, Kervan 1. chez Michel Garsmeur 2. Kervan oui

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ah ya ! 2. Kroashent ar Pigal, ah ben ya ! 'ba an traoñ aze 1. a-drek ti... a-drek ar Gernevez aze 2. voilà ! aze e vije eu... pa oa... pa oa bet eu... ar brezel gant ar boched aze, aze e oa munisionoù ha traoù hein ! voilà ! aze e oa... aze e oa un hent-karr 'ba... añfin boñ, 'vo ket graet dessin evel-se, un hent-karr 'ba ar park a oa aze da vont da Kroashent ar Pigal

1. [a ˌjɑ] 2. [ˌgwɑsən ˈpiˑəl - a bɛ̃ ˌjɑ - ba ˈtɾo̞w ˌɑˑe] 1. [ˌdɣek ti - ˌdɣeg gɛꝛˈnewe ˌɑˑe] 2. [... - ˌɑhe ˌviˑʒe ə - pe wa pe wa ˌbed ə - ˈbɣeːzəl gɑ̃n ˈboʃəd ˌɑhe - ˌɑhe wa myniˈsjɔ̃no a ˈtɾɛw ɛ̃ - ... - ˌɑhe wa ˌɑhe wa ˌne̞n ˈkɑꝛ ba - ɑ̃fin bɔ̃ ˌvo kə ˌgwe̞d ... vəˌse̞ - ˌne̞n ˈkɑꝛ ba ˈpɑꝛg wa ˌɑhe də ˌvɔ̃nt tə ˌgwɑsən ˈpiˑal]

1. ah oui ! 2. Kroashent ar Pigal, ah ben oui ! dans le bas là 1. derrière chez... derrière ar Gernevez là 2. voilà ! là il y avait euh... quand c'était... quand il y avait eu euh... la guerre avec les boches là, là il y avait des munitions et tout hein ! voilà ! là il y avait... là il y avait un chemin dans... enfin bon, on ne va pas faire de dessin, une voie charretière dans le champ qui était là pour aller à Kroashent ar Pigal

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. hag e koachent anezhe du-hont 'ba Kroashent ar Pigal 2. hag orjal ivez, orjal ivez 1. hag orjal ha traoù, « Bouch-bêg » a oa bet... a oa o chom aze, lâret e vije « Bouch-bêg » diouti, unan gozh ivez, gant ur belerinenn ha tout aze emichañs hag e vije lâret « Bouch-bêg » diouti, « Bouch-bêg » a vije graet diouti, soñj 'meus deus an ti-se met aet en traoñ 'vat !

1. [a ˈgwɑʃɛɲ ˌneˑ ˈdyˑən bah ˌkwɑsən ˈpiˑəl] 2. [a ˈɔꝛʒəl ˌiˑə - ˈɔꝛʒəl ˌiˑə] 1. [a ˈɔꝛʒəl a ˈtɾɛw - ˌbuʒəˈbe̞g wa ˌbet - wa ˌʃo̞m ˌɑˑe - ˈlɑˑꝛ ˌviˑʒe ˌbuʒˈbe̞g ˌdɔ̃ti - ˌyn ˈgoːz ˌiˑə - gɑ̃n ˌbɛləˈꝛiːnən a ˈtud ˌɑˑe miˌʃɑ̃ˑz a ˌviˑʒe ˈlɑˑꝛ ˌbuʒˈbe̞k ˌtɔ̃ti - ˌbuʒˈbe̞k ˌviˑʒe ˌgwe̞t ˈtɔ̃ti - ˈʒɔ̃ːʒ møz dœz ən ˈtiˑze mɛ ˌe̞d e̞ ˈtɾo̞w hat]

1. et ils les cachaient là-bas à Kroashent ar Pigal 2. et du fil de fer aussi, du fil de fer aussi 1. du fil de fer et tout, « Bique-bêê » avait été... habitait là, on l'appelait « « Bique-bêê », une ancienne aussi, avec une pèlerine et tout là évidemment et on l'appelait « Bique-bêê », « Bique-bêê » qu'on l'appelait, je me souviens de cette maison-là mais elle est en ruine !

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. gwe... gwechall e oa Pont ar Seulbenn aze 2. ya, Pont ar Seulbenn ya 1. kreiztre eu... ti... Bozec 2. ti Bozec ha neuze Hamon 1. Hamon 2. Kroashent ar Pigal

1. [gwa gweˌʒɑl wa ˌpɔ̃n ˈzœlbən ˌɑhe] 2. [ˌjɑ - ˌpɔ̃n ˈzœlbən ˌjɑ] 1. [ˈkɣɛjste ə ti - ti ...] 2. [ti ... a ˌnœhe ...] 1. [...] 2. [ˌkwɑsən ˈpiˑal]

1. au... autrefois il y avait Pont ar Seulbenn là 2. oui, Pont ar Seulbenn oui 1. entre... chez... Bozec 2. chez Bozec et alors Hamon 1. Hamon 2. Kroashent ar Pigal

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kroashent ar Pigal zo pelec'h ?

[ˌkwɑsən ˈpiˑal zo ˌple̞x]

Kroashent ar Pigal est où ?

Ploueg

Paotr, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plas ar C'hrampouezh

[ˌplɑz ə ˈhɹɑ̃pus]

Ploueg

Paotr, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar Plas Krenn, n'eo ket ? 2. ar Plas Krenn ya, 'teus ket ar Plas Krenn war... warnañ ?

1. [ˌplɑs ˈkɣe̞n - ˌne̞ kət] 2. [ˌplɑs ˈkɣe̞n ˌjɑ - ˌtøs kə ˌplɑs ˈkɣe̞n waꝛ ˌwaꝛnɑ̃]

1. ar Plas Krenn, non ? 2. ar Plas Krenn oui, tu n'as pas ar Plas Krenn sur... dessus ?

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

h arriez 'ba eu... Kerfouler

[ˈhɑje̞z bah ə - kɛꝛˈvuːləʴ]

tu arrives à euh... Kerfouler

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Plasenn ar C'hrampouezh, hennezh zo etreneg an Iliz Kaer du-hont 2. eñ zo e Runan, eu... n'emañ ket ! en Iliz Kaer, a-drek... a-drek an Iliz Kaer emañ hennezh 1. ya, en Iliz Kaer emañ hennezh 2. ya, war bord... 1. Plasenn ar C'hrampouezh

1. [ˌplɑsən ˈhꝛɑ̃mpus - ˈhẽˑs so ˌtɣœˑnəg ˌniˑsˈkɛːꝛ ˌdyˑən] 2. [ˈhẽ zo ɹyːnɑ̃ːn - ə - ˌmɑ̃ kət - ˌniˑsˈkɛːꝛ - ˌdɣek dɣeg ˌniˑsˈkɛːꝛ mɑ̃ ˈhẽˑs] 1. [ˌjɑ - ˌniˑsˈkɛːꝛ mɑ̃ ˈhẽˑs] 2. [ˌjɑ - waꝛ ˈbɔꝛd] 1. [ˌplɑsən ˈhꝛɑ̃mpus]

1. Plasenn ar C'hrampouezh, ça c'est vers an Iliz Kaer là-bas 2. ça c'est à Runan, euh... non ! à an Iliz Kaer, derrière... ça c'est derrière an Iliz Kaer 1. oui, à an Iliz Kaer que c'est ça 2. oui, au bord... 1. Plasenn ar C'hrampouezh

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ar Sperned, ar Sperned, 'teus ket ar Sperned ivez ? geus ! ac'hanta, a-dal d'ar Sperned emañ Plasenn ar C'hrampouezh, ya 2. e-fas d'ar Spernenn emañ Plasenn ar C'hrampouezh

1. [ˈspɛꝛnət - ə ˈspɛꝛnət - ˌtøs kə ˈspɛꝛnəd ˌiˑe - gøs - ˌhɑ̃nta - ˈdɑˑl də ˈspɛꝛnət mɑ̃ ˌplɑsən ˈhɹɑ̃pus - ˌjɑ] 2. [ˈvɑs tə ˈspɛꝛnən mɑ̃ ˌplɑsən ˈhɹɑ̃pus]

1. ar Sperned, ar Sperned, tu n'as pas ar Sperned non plus ? si ! eh bien, en face de ar Sperned se trouve Plasenn ar C'hrampouezh, oui 2. en face de ar Spernenn se trouve Plasenn ar C'hrampouezh

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Penn ar C'hra 2. Penn ar C'hra

1. [ˌpe̞n ˈhɹɑˑ] 2. [ˌpe̞n ˈhɹɑˑ]

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Chapel Kerprost 2. Kerprost, ya, daou di, ya 1. Kerprost eo aze tout

1. [ˌʃɑpəl kɛꝛˈpɣɔst] 2. [kɛꝛˈpɣɔst - ˌjɑ - ˈdɔw di - ˌjɑ] 1. [kɛꝛˈpɣɔst e̞ ˌɑhe ˈtut]

1. Chapel Kerprost 2. Kerprost, oui, deux maisons, oui 1. tout là c'est Kerprost

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. hennezh zo... 2. Kerprost 1. Ribote 2. a-benn neuze zo Ribote ivez 1. Ribote, aze e oa ur bistro gwechall 2. war hent Skiñvieg aze 1. ya 2. oh marteze ya ! 1. c'est ça ! an Dosenn Ribod

1. [ˌhẽˑs so] 2. [kɛꝛˈpɣɔst] 1. [ˈɹiˑboˌte] 2. [be̞n ˌnœhe zo ˈɹiˑboˌte ˈiˑə] 1. [ˌɹiˑboˈte - ˌɑhe wa ˌbe ˈbistɣo gweˌʒɑl] 2. [waꝛ ˌhe̞n ˈskĩɲɛg ˌɑhe] 1. [ˌjɑ] 2. [o maˈteˑe ˌjɑ] 1. [... - ˌɹiˑboˈte - ˌdo̞sən ˈɹiːbɔt]

1. ça c'est... 2. Kerprost 1. Ribote 2. pour alors il y a Ribote aussi 1. Ribote, là il y avait un bistro autrefois 2. sur la rotue de Skiñvieg là 1. oui 2. oh peut-être oui ! 1. c'est ça ! an Dosenn Ribod

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kernavale 2. Kernavale ya, Kernavale 1. Kernavaled, Kernavaled

1. [ˌkɛꝛnəˈvɑːlɛ] 2. [ˌkɛꝛnaˈvɑːlɛ ˌjɑ - ˌkɛꝛnaˈvɑːlɛ] 1. [ˌkɛꝛnəˈvɑːlət - ˌkɛꝛnəˈvɑːlət]

1. Kernavale 2. Kernavale oui, Kernavale 1. Kernavaled, Kernavaled

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kermark 2. Kermark 1. ya, Kermark 2. Kermark eo ti Marsel ar Bourdonneg 1. ha neuze ti... ti... lec'h e oa bet eu... 2. Kermark c'est... eo tout ar c'hartier aze

1. [kɛꝛˈmɑꝛk] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk] 1. [ˌjɑ - kɛꝛˈmɑꝛk] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk e̞ ti ...] 1. [a ˌnœhe ˌti ˌti - ˌle̞x wa ˌbet ə] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk sɛ - he̞ ˈtud ə ˈhɑꝛtʲəꝛ ˌɑhe]

1. Kermark 2. Kermark 1. oui, Kermark 2. Kermark c'est chez Marcel Le Bourdonnec 1. et alors chez... chez... là où avait été euh... 2. Kermark c'est... c'est tout le quartier là

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kerlane 2. Kerlaned

1. [kɛꝛˈlɑ̃ːne̞] 2. [kɛꝛˈlɑ̃ːnət]

Ploueg

1. Plac'h, 1932, Ploueg
2. Paotr, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ya, a-raok mont d'ar vilin eo Kermark

[ˌjɑ - ˌɹo̞ˑg ˈmɔ̃n tə ˈviːlin he̞ kɛꝛˈmɑꝛk]

oui, avant d'aller au moulin c'est Kermark

Ploueg

Plac'h, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar re-se a oa aze 'ba Ker... 2. Kergroaz 1. Kergroaz

1. [ˌɹeˑze wa ˌɑhe bah kɛꝛ] 2. [kɛꝛˈgɣwɑːs] 1. [kɛꝛˈgɣwɑːs]

1. ils étaient là à Ker... 2. Kergroaz 1. Kergroaz

Ploueg

1. Paotr, 1954, Ploueg
2. Plac'h, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

goude bezañ tremenet Kergroaz aze

[ˌguˑde ˌbeˑɑ̃ tɣeˈmeːnɛt kɛꝛˈgɣwɑˑz ˌɑˑe]

après avoir passé Kergroaz là

Ploueg

Paotr, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  (599 frazenn en holl)