Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAr c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Lannbaeron

Anvioù-lec'h e Lannbaeron

'ba bourk Lannbaeron, pe dost, kazi... kazi 'ba ar bourk ya, Porz an Déoc, Porzh an Deog a vije lâret dioutañ, Porzh an Deog ya, ah ya ! 'oa ket... 'oa ket... Porzh an Deog, evel-se a vije lâret, met eu... ar proprieter kozh, an hini a oa e-barzh... an hini a oa a-raok e-barzh a lâre dimp eu... Porz an Déoc a vije lâret gantañ, Déo... se a vije skrivet kwa, Déoc, ça voulait dire, « la cour de la dîme »

[ba ˌbuɹg lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - pe ˈdɔst - ˌkɑhe - ˌkɑhe bah ˈbuɹg ˌjɑ - ˌpɔɹz ɑ̃n ˈdeˑɔk - ˌpɔɹz ən ˈdɛwək ˌviʒe ˌlɑˑɹ ˈdɔ̃tɑ̃ - ˌpɔɹz ən ˈdɛwək ˌjɑ - a ˌjɑ - ˌwɑ kət - ˌwɑ kət - ˌpɔɹz ən ˈdɛwək - vəˌse viʒe ˌlɑˑt - mɛd ə - ə pɹopɹiˌetɛɹ ˈkoːs - ˌnˑi wa ˈbaɹz - ˌnˑi wa ˌɹo̞ˑg ˈbaɹz ˌlɑˑɹe ˈdim ə - ˌpɔɹz ɑ̃n ˈdeˑɔk viʒe ˌlɑˑd ˈgɑ̃tɑ̃ - ˈdeˑɔ - ˌze viʒe ˈskɹwĩːvət kwa - ˈdeˑɔk - ...]

dans le bourg de Lannbaeron, ou presque, quasiment... quasiment dans le bourg oui, Porz an Déoc, Porzh an Deog qu'on le nommait, Porzh an Deog oui, ah oui ! non... non... Porzh an Deog, c'est comme ça qu'on disait, mais euh... l'ancien propriétaire, celui qui était dedans... celui qui était dedans avant nous disait euh... Porz an Déoc qu'il disait, Déo... ça c'était écrit quoi, Déoc, ça voulait dire, « la cour de la dîme »

Lannbaeron

Ivon Maledan, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

Po... en brezhoneg e vije lâret Porzh an Deog

[pɔ - ɛn bɹe̞ˈzɔ̃ːnək viʒe ˌlɑˑɹ ˌpɔɹ ən ˈdɛwək]

Po... en breton on disait Porzh an Deog

Lannbaeron

Ivon Maledan, 1931, Bear (dastumet gant Tangi)

« stank Lannbaeron » a veze lâret

[stɑ̃ŋg lɑ̃n'bɛ:ʁɔ̃n kwa viʒe lɑ:t]

on disait « l'étang de Lannbaeron »

Roje Dollo, 1932, Bear (dastumet gant Tangi)

eu... ar C'horvezou, aze... aze 'h out 'ba... aze 'h out 'ba Lannbaeron

[ə - hɔɹˈveˑo - ˌɑhe ˌɑhe hud bah - ˌɑˑze hud bah lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n]

euh... ar C'horvezou, là... là tu es à... là tu es à Lannbaeron

Lannbaeron

Solañj Gilhard, 1930, Sant Laorañs (dastumet gant Tangi)

1. ah ya ! ar Granboez, amañ e oa... amañ e oa ma dud-kaer, 'ba ar C'hero, sell aze e oa ma dad-kaer, ar C'hero, ya, aze Lannbaeron hañ ! ha 'oa ket... ar reoù a oa o chom aze... 2. merket eo ar C'hero ivez ? n'eo ket ? 1. ya, geo ! hag ar reoù... ar reoù... ar vugale a oa aze a deue a-dreuz aze d'ar skol da Gervorc'h, hag e-plas mont da Lannbaeron, tostoc'h mont da Gervorc'h, ya, ar C'hero ya, a vije lâret, an deiz all... an deiz all e oan tremenet... gant ma mab aze, a-wechoù e gas ac'hanon d'ober un tamm tro, ar Granboez ya

1. [a ˌjɑ - ˌgɾɑ̃ˈbwɛːs - ˌɑ̃mɑ̃ wa - ˌɑ̃mɑ̃ wa mə dytˈkɛːɹ - bah ˈheːɹo - sɛl ˌɑhe wa mə ˌdɑtˈkɛːɹ - ˈheːɾo - ˌjɑ - ˌɑhe lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n ɑ̃ - a ˌwa kə - ˌɹew wa ˌʃo̞m ˈɑhe] 2. [ˈmɛɹkəd e̞ ˈheːɹo ˌiˑe - ˌne̞ kət] 1. [ˌjɑ - ˌge̞ - a ˌɹew wa - ˌɹew - vyˈgɑːle wa ˌɑhe ˌde ˈdɹœːz ˌɑhe də ˈsko̞ːl də gɛɹˈvɔɹx - a ˌplɑs ˈmɔ̃n tə lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - ˈto̞stɔx ˌmɔ̃n də gɛɹˈvɔɹx - ˌjɑ - ˈheːɾo ˌjɑ viʒe ˌlɑˑt - deˈɑl deˈɑl wɑ̃n tɹeˈmeːnət - gɑ̃n mə ˈmɑːb ˌɑhe ˈweːʒo ˌgɑs ˈhɑ̃ːnɔ̃ ˌdo̞ˑɹ tɑ̃m ˈtɾoˑ - gɹɑ̃ˈbwɛːz ˌjɑ]

1. ah oui ! ar Granboez, ici c'était... ici c'était mes beaux-parents, à ar C'hero, voilà où était mon beau-père, ar C'hero, oui, là c'est Lannbaeron hein ! et il n'y avait pas... ceux qui habitaient là... 2. c'est marqué ar C'hero aussi ? non ? 1. oui, si ! et ceux... ceux... les enfants qui étaient là venaient à travers là à l'école à Kervorc'h, et à la place d'aller à Lannbaeron, plus près d'aller à Kervorc'h, oui, ar C'hero oui, qu'on disait, l'autre jour... l'autre jour j'étais passée... avec mon fils là, parfois il m'emmène faire un tour, ar Granboez oui

Lannbaeron

1. Solañj Gilhard, 1930, Sant Laorañs
2. Paotr, 1957, Sant Laorañs
(dastumet gant Tangi)

pelec'h omp arri ? ar C'horvezou, ar Grañboez, amañ, ya, 'ba... 'ba ar Grañboez amañ e oa ar reoù Gulluch o chom

[ˌple̞x ɔ̃m ˌɑj - hɔɹˈveˑo - gɹɑ̃ˈbweːz - ˌɑ̃mɑ̃ - ˌjɑ bah - bah gɹɑ̃ˈbwɛːz ˌɑ̃mɑ̃ wa ˌɹew ˈgylyʃ ˌʃo̞m]

où sommes-nous arrivés ? ar C'horvezou, ar Grañboez, ici, oui, à... à ar Grañboez ici habitaient les Le Guluche

Lannbaeron

Solañj Gilhard, 1930, Sant Laorañs (dastumet gant Tangi)

ar Grenod, oh ma doue ! se zo... Sant... Sant Laorañs zo amañ sell !

[ˈgɾøːno̞t - o ma ˈduˑe ˌze zo - zɑ̃ zɑ̃ ˈlo̞ːɹɑ̃s so ˌɑ̃mɑ̃ zɛl]

ar Grenod, oh mon dieu ! ça c'est... Sant... Sant Laorañs est ici regarde !

Lannbaeron

Plac'h, 1929, Bear (dastumet gant Tangi)

ni a oa o chom aze 'ba ar bourk, e-kichen aze, 'ba eu... Porzh an Deog, Porzh an Deog

[ˌnim wa ˌʃo̞m ˌɑhe̞ bah ˈbuɹk ˌkiʃən ˌɑhe̞ - bah ə - ˌpɔɹz ɑ̃n ˈdɛwɔk - ˌpɔɹz ɑ̃n ˈdɛwɔk]

nous habitions là au bourg, à côté là, à euh... Porzh an Deog, Porzh an Deog

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

petra a ri ? ar Porzh Glas met me 'meus...

[ˌpɹɑ ɹi - ə ˌpɔɹz ˈglɑːs - mɛ ˌme møs]

que veux-tu ? ar Porzh Glas mais moi j'ai...

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Fikemo, Kerrohan, Kerrohan, ya, Kerrohan

[ˌfikœˈmo - kɛˈɹɔhən - kɛˈɹɔhən - ˌjɑ - kɛˈɹɔhən]

Fiquemot, Kerrohan, Kerrohan, oui, Kerrohan

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya ! Kerrohan a oa Lazbleiz

[ˌjɑ - kɛˈɹɔhən wa lazˈblɛj]

oui ! à Kerrohan il y avait Lasbleiz

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerleo Vihan ha Kerleo Bras

[kɛɹˌleˑo ˈviˑən - a kɛɹˌleˑo ˈbɹɑːs]

Kerleo Vihan et Kerleo Bras

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerleo Bras... Vras, me a lâr Vras

[kɛɹˌleˑo ˈbɹɑːs - ˈvɹɑːs - me ˌlɑˑɹ ˈvɹɑːs]

Kerleo Bras... Vras, moi je dis Vras

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

geo, Kerle... Kerleo, ar Bailh a oa là, a oa o chom 'ba Kerleo

[ˌge̞ - kɛɹˈlɛ - kɛɹˈlɛw - ˈbɑj wa la kɛɹ - wa ˌʃo̞m bah kɛɹˈlɛw]

si, Kerle... Kerleo, ar Bailh était là, il habitait à Kerleo

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerleo Vras eo hennezh

[ˌkɛɹlɛw ˈvɹɑːz e̞ ˌhẽˑs]

ça c'est Kerleo Vras

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ha Kerleo Vihan eo lec'h e oa... Malédant

[a ˌkɛɹlɛw ˈviˑən e̞ ˌle̞x wa - ...]

et Kerleo Vihan c'est là où était... Malédant

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, ar Grenod, lec'h e oa Lom ar Vali o chom

[ˌjɑ - ˈgɹøːnɔt - ˌle̞x wa lo̞m ˈvɑːli ˌʃo̞m]

oui, ar Grenod, là où habitait Guillaume Le Valy

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kroashent ya

[ˈkɹwɑsən ˌjɑ]

Kroashent oui

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Nevez

[ˌgɹwɑˑz ˈnewe]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Porzh Kernin, ya, Porzh Kernin, eñ a oa da ma... d'am dintin gwechall, ha ma dad 'na prenet an tiez aze

[ˌjɑ - ˌpɔɹs kɛɹˈniːn - ˌjɑ - ˌpɔɹs kɛɹˈniːn - ˌhẽˑ wa də mə - dəm ˈdintin gweˌʒɑl - a mə ˈdɑˑd na ˈpɹeːnəd ən ˈtiˑe ˌɑhe̞]

oui, Porzh Kernin, oui, Porzh Kernin, ça c'était à ma... à ma tante autrefois, et mon père avait acheté les maisons là

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

geo, goude Porzh an Deog aze

[ˌge̞ - ˌguˑde ə - ˌpɔɹ ən ˈdɛwɔg ˌɑhe̞]

si, après Porzh an Deog là

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Gardenn ar Bod Haleg, ni a deue... gwechall eu... a gase ar saout aze e-lec'h tremen anezhe 'ba ar bourk, ha neuze e oa ur park 'ba Kerrohan du-hont, hag e dremenemp dre aze, Gardenn ar Bod Haleg

[ˌgɑɹdən buˈtɑːlək - ˌnim de - gweˌʒɑl ə ˌgɛse ˈzo̞wd ˌɑhe ˌle̞x ˈtɹemen ˈne̞ bah ˈbuɹk - a ˌnœhe wa ˈpɑɹg bah kɛˈɹɔhən ˌdyˑən - a dɹeˈmenɛm dɹe ˌɑhe̞ - ˌgɑɹdən buˈtɑːlək]

Gardenn ar Bod Haleg, nous venions... autrefois euh... nous emmenions les vaches là au lieu de les passer dans le bourg, et alors il y avait un champ à Kerrohan là-bas, et nous les passions par là, Gardenn ar Bod Haleg

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar C'horvezou ya, ar C'horvezou

[hɔɹˈveˑo ˌjɑ - hɔɹˈveˑo]

ar C'horvezou oui, ar C'horvezou

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

lec'h e oa ar Boujed aze, Keravel

[ˌle̞x wa ˈbuːʒəd ˌɑhe̞ - kɛˈɹɑwəl]

là où était Le Bouget là, Keravel

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Gran Boez ! Gran Boez ya ! Boez ya, aze e oa Kariou o chom, Gran Boez

[ˌgɹɑ̃ ˈbwɛːz - ˌgɹɑ̃ ˈbwɛːz ˌjɑ - ˈbwɛːz ˌjɑ - ˌɑhe̞ wa kaˈɹiˑo ˌʃo̞m - ˌgɹɑ̃ ˈbwɛːs]

Gran Boez ! Gran Boez oui ! Boez oui, Cariou habitait là, Gran Boez

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar C'hero ya, marteze ar C'hero

[ˈheːɹo ˌjɑ - maˌtehe ˈheːɹo]

ar C'hero oui, peut-être ar C'hero

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

oh nann ! ar C'hero zo izeloc'h amañ

[o ˌnɑ̃n - ˈheːɹo zo iˈzelɔx ˌɑ̃mɑ̃]

oh non ! ar C'hero est plus bas ici

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

pont Iv-Mari ar Bihan, pont Iv-Marie ar Bihan, ya, Iv-Mari ar Bihan a oa aze o chom gwechall

[ˌpɔ̃n iˌmɑˑɹi ˈbiˑən - ˌpɔ̃n iˌmɑˑɹi ˈbiˑən - ˌjɑ - iˌmɑˑɹi ˈbiˑən wa ˌɑhe̞ ˌʃo̞m gweˌʒɑl]

le pont de Yves-Marie Le Bihan, le pont de Yves-Marie Le Bihan, oui, Yves-Marie Le Bihan habitait là autrefois

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

un ti soul, hag eñ a oa o chom aze, hag eñ a oa xxx ( ?) melchon, ha 'na ur machin eno ha... ni 'h ae da gerc'hat gant ar gazeg, 'h aemp da gerc'hat anezhañ, hag eñ a oa o chom aze hag e vije graet pont Iv-Mari ar Bihan dioutañ, eñ a oa e-kichen ar pont aze

[ti ˈzuːl - a ˌhẽˑ wa ˌʃo̞m ˈɑhe̞ - a ˌhẽˑ wa ? ˈmɛlʃɔ̃n - a na ˈmɑʃin ˌeˑno a - ˌnim he̞ də ˈgɛɹhɛd gɑ̃n ˈgɑːzɛk - ˌhɛm də ˈgɛɹhəd ˌneˑɑ̃ - a ˌhẽˑ wa ˌʃo̞m ˈɑhe̞ a viʒe ˌgwɛd pɔ̃n iˌmɑˑɹi ˈbiˑən ˌdɔ̃tɑ̃ - ˌhẽˑ wa ˌkiʃən ˈpɔ̃n ˌɑˑe̞]

une maison de chaume, et il habitait là, et il était xxx ( ?) de trèfles, et il avait une machine là-bas et... nous allions en chercher avec le cheval, nous allions le chercher, et il habitait là et on l'appelait le pont de Yves-Marie Le Bihan, lui était à côté du pont là

??? Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Penn ar Feunteun marteze ya

[ˌpe̞n ˈvɑ̃tən maˈtehe ˌjɑ]

Penn ar Feunteun peut-être oui

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Penn ar Feunteun, se eo

[ˌpe̞n ˈvɑ̃ntən - ˈze e̞]

Penn ar Feunteun, c'est ça

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

goude e oa... Dollo Emil, Toull Gwido

[ˌguˑde wa - ˈdolo eˌmil - ˌtul ˈgwiːdo]

après c'était... Dollo Émile, Toull Gwido

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Toull al Lann, ya, aze e oa pareil euh... Toull al Lann Bihan ha Toull al Lann Bras

[ˌtuˈlɑ̃n - ˌjɑ - ˌɑhe̞ wa ... - ˌtulɑ̃n ˈbɹɑːz a ˌtulɑ̃n ˈbiˑən]

Toull al Lann, oui, là c'était pareil euh... Toull al Lann Bihan et Toull al Lann Bras

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, aze, me a oa aze o chom, ya, Penn ar Ger

[ˌjɑ - ˌɑhe̞ - ˈme wa ˌɑhe̞ ˌʃo̞m - ˌjɑ - ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ]

oui, là, moi j'habitais là, oui, Penn ar Ger

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Penn ar Ger, Penn ar Ger, a vije graet deus se

[ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ - ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ ˌviʒe ˌgwɛd dœs ˈse]

Penn ar Ger, Penn ar Ger, qu'on appelait ça

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerveniou ya, eñ a oa... eñ a oa diouzhtu goude eu... en tu all d'an hent, e-fas ti Emil Dollo, ya, Kerveniou, se eo hein ? Kerveniou, Kerveniou, me a lâre Kerveniou met...

[ˌkɛɹveˈliˑo ˌjɑ - ˌhẽˑ wa ˌhẽˑ wa - dyˌsty ˈguːde ə - tyˈɑl də ˈnɛn - ˌvɑs ti emil ˈdolo - ˌjɑ - ˌkɛɹveˈziˑo - ˌze e̞ ɛ̃ - ˌkɛɹveˈziˑo - ˌkɛɹveˈziˑo - me ˈlɑːɹe ˌkɛɹveˈziˑo mɛ]

Kerveniou oui, ça c'était... ça c'était tout de suite après euh... de l'autre côté de la route, en face de chez Émile Dollo, oui, Kerveniou, c'est ça hein ? Kerveniou, Kerveniou, moi je disais Kerveniou mais...

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Porzh an Du eu... oh ! 'gredan ket e oa ur menaj aze ivez

[ˌjɑ - ˌpɔɹ ən ˈdyˑ ə - o gɹeˈdɑ̃ kə wa ˈmeːnaʒ ˌɑhe̞ ˌiˑe]

oui, Porzh an Du euh... oh ! je ne crois pas qu'il y avait une ferme là aussi

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

se a oa goude, Run ar Barier

[ˌze wa ˌguˑde - ˌɹyn ˈbɑjəɹ]

ça c'était après, Run ar Barier

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerlogan, aze eo Kerlogan

[kɛɹˈlo̞ːgɑ̃n - ˌɑhe̞ he̞ kɛɹˈlo̞ːgɑ̃n]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kergaz ya, Kergaz eo ti... Kergaz, e-kich... ti... oh la la ! Koadig aze a soñj din, Kergaz

[kɛɹˈgɑːz ˌjɑ - kɛɹˈgɑːz e̞ ˌti - kɛɹˈgɑːs - ˌkiʃ - ˌti olala - ˈkwɑːdig ˌɑhe̞ ʃɔ̃ʃ ˈtĩ - kɛɹˈgɑːs]

Kergaz oui, Kergaz c'est chez... Kergaz, à côt... chez... oh là là ! Coadic là je crois, Kergaz

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Plasenn ar Run a oa... e-kichen, e-kichen ti... Huonnig

[ˌjɑ - ˌplɑsən ˈɹyːn wa - ˌkiʃən - ˌkiʃən ˌti hyˈɔ̃nic]

oui, Plasenn ar Run était... à côté, à côté de chez... Huonnic

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Pont Kerlogant

[ˌjɑ - ˌpɔ̃n kɛɹˈlo̞ːgɑ̃n]

oui, Pont Kerlogant

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

an Ti Gwenn

[ˌti ˈgwe̞n]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

eñ a oa o chom du-hont 'ba eu... an Ti... an Ti Gwenn, n'eo ket an Ti Gwenn 'meus lâret dit ?

[ˌhẽ wa ˌʃo̞m ˈdyˑən bah ə - ˌti ˌti ˈgwe̞n - ˌne̞ kə ˌti ˈgwe̞n møz ˌlɑˑɹə ˈtit]

il habitait là-bas à euh... an Ti... an Ti Gwenn, ce n'est pas an Ti Gwenn que je t'ai dit ?

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

eu... ya, ar Menou Glas

[ə - ˌjɑ - ˌmeˑno ˈglɑːs]

euh... oui, ar Menou Glas

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar Poull Fank ya met 'oa ket... pelec'h emañ ar Poull Fank deja ?

[ˌpul ˈvɑ̃ŋg ˌjɑ mɛ ˌwɑ kə - ˌple̞x mɑ̃ ˌpul ˈvɑ̃ŋg deˌʒa]

ar Poull Fank oui mais ce n'était pas... où est ar Poull Fank déjà ?

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar Poull Fank

[ˌpul ˈvɑ̃ŋk]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah, Kroaz Rolland ! gwir eo

[a ˌkɹwɑˑz ˈɹolɑ̃n - ˈgwiːɹ e̞]

ah, Kroaz Rolland ! c'est vrai

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah ! Kermaria eo... ar chapel, ah nann eu... ar chapel zo 'ba Skiñvieg, e Kermaria e oa (Désinclos ?) o chom, gwechall, (Désinclos ?), aze e oa... ur c'hovel gwechall, ya, une forge, ha neuze en tu all e oa... e oa ur bistro all, e oa... daou, daou bistro, div, ya, Kervaria

[a - kɛɹˈmɑːɹja he̞ - ˈʃɑpəl - a ˌnɑ̃n ə - ˈʃɑpəl zo bah ˈskĩːvjək - kɛɹˈmɑːɹja wa ... ˌʃo̞m - gweʒɑl - ... - ˌɑhe̞ wa - ə ˈhoːl gweˌʒɑl - ˌjɑ - ... - a ˌnœˑe tyˈɑl wa wa ˌbistɹo ˈɑl wa - ˈdo̞w ˌdo̞w ˈbistɹo - ˈdiw - ˌjɑ - kɛɹˈvɑːɹja]

ah ! Kermaria c'est... la chapelle, ah non euh... la chapelle est à Skiñvieg, à Kermaria habitait (Désinclos ?), autrefois, (Désinclos ?), là il y avait... une forge autrefois, oui, une forge, et aussi de l'autre côté il y avait... il y avait un autre bistrot aussi, il y avait... deux, deux bistrots, deux, oui, Kervaria

Lannbaeron/Skiñvieg

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Gwazardel ya eo... ar Bourdonneg, ti ar Bourdonneg

[gwaˈzɑɹdəl ˌjɑ he̞ - he̞ - buɹˈdɔ̃nək - ti buɹˈdɔ̃nəg e̞]

Gwazardel oui c'est... Le Bourdonnec, chez Le Bourdonnec

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

aze, tu all d'an hent, n'eo ket ar C'hourtez ? ya, ar C'hourtez

[ˌɑhe̞ - tyˈɑl də ˈnɛn - ˌne̞ kə ˈhuɹtəs - ˌjɑ - ˈhuɹtəs]

là, de l'autre côté de la route, ce n'est pas ar C'hourtez ? oui, ar C'hourtez

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Porzh an Deog

[ˌpɔɹ ən ˈdɛwɔk]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya met ar Barb a oa o chom aze, ar C'hoad Meur

[ˌjɑ mɛ ˈbɑɹb wa ˌʃo̞m ˈɑhe̞ - ˌhwɑd ˈmœːɹ]

oui mais Le Barbe habitait là, ar C'hoad Meur

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

met Penn ar C'hrec'h, Penn... Penn ar C'hrec'h, aze e oa Gwerliskin, Penn ar C'hrec'h

[mɛ ˌpe̞n ˈhɹwex - ˌpe̞n ˌpe̞n ˈhɹwex - ˌɑhe̞ wa gwɛɹˈliskin - ˌpe̞n ˈhɹwex]

mais Penn ar C'hrec'h, Penn... Penn ar C'hrec'h, là il y avait Gwerliskin, Penn ar C'hrec'h

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kojan, lec'h e oa Kojan, aze eo ar C'hoad Meur tout

[ˈkoːʒən - ˌle̞x wa ˈkoːʒən - ˌɑhe̞ he̞ ˌhwɑd ˈmœːɹ ˌtut]

Cojean, là où était Cojean, tout là c'est ar C'hoad Meur

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah ya met Pont Naoned zo 'ba an traoñ du-hont, met eñ a oa... limit Lannbaeron ha Beurleudi

[a ˌjɑ mɛ ˌpɔ̃n ˈnɑ̃wnət so bah ˈtɹo̞w ˌdyˑən - mɛ ˌhẽ wa - ˌlimid lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n a bœˈlœːdi]

ah oui mais Pont Naoned est dans le bas là-bas, mais ça c'était... la limite Lannbaeron et Beurleudi

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

hennezh eo ar Groaz ar Run Du

[ˌhẽˑz e̞ ˌgɹwɑˑz ɹyn ˈdyˑ]

ça c'est ar Groaz ar Run Du

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar Prad Gwenn ya

[ˌpɹɑˑd ˈgwe̞n ˌjɑ]

ar Prad Gwenn oui

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

aze emañ e vez, e bez zo aze, Ujen ar Bailh, ar Wazh Vihan

[ˌɑhe̞ mɑ̃ i ˈveˑ - i ˈbeˑ zo ˌɑhe̞ - ˌyˑʒɛn ˈbɑj - ˌwɑˑz ˈviˑən]

sa tombe se trouve là, sa tombe est là, Eugène Le Bail, ar Wazh Vihan

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

e-kichen an dolmen aze e oa Job, ya, ar Wazh ! ni a lâre ar Wazh, ar Wazh Vihan ya

[ˌkiʃən dɔlˌmɛn ˌɑhe̞ wa ˈʒɔp - ˌjɑ - ˈwɑːz - ˌnim ˈlɑːɹe ˈwɑːs - ˌwɑˑz ˈviˑən ˌjɑ]

Job était à côté du dolmen, oui, ar Wazh ! nous disions ar Wazh, ar Wazh Vihan oui

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar feunteunioù, Sant Maodez ha neuze Sant Iltud eo

[vɑ̃ˈtɑ̃ɲo mɛd ə - zɑ̃n ˈmoːdəz a ˌnœhe zɑ̃n ˈiltyt he̞]

les fontaines, Sant Maodez et aussi c'est Sant Iltud

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Kerjoli eo... bord hent Landreger, lec'h e oa Boujed aze

[ˌjɑ - kɛʁˈʒoːli he̞ - ˌbɔʁd he̞n lɑ̃nˈdʁeːgəʁ - ˌle̞h wa ˈbuːʒəd ˌɑˑe]

oui, Kerjoli c'est... au bord de la route de Landreger, là où était Bouget là

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, Krec'h Maodez eo... war hent eu... Sant Laorañs aze, à gauche e-fas d'ar menaj zo aze, e-fas ti Lazbleiz, xxx ( ?), aze an hini e oa... ar prespitor, ha neuze la tourelle

[ˌjɑ - ˌkʁe̞h ˈmoːdəz e̞ - waʁ ˌhe̞n ə - zɑ̃ ˈloːʁɑ̃z ˌɑˑe - ... ˌvɑs tə ˈmeːnaʃ so ˌɑhe - ˌvɑs ti lɑzˈblɛj - ... - ? - ˌɑhe̞ ni wa - pʁɛsˈpitəʁ - a ˌnœhe ...]

oui, Krec'h Maodez c'est... sur la route euh... de Sant Laorañs là, à gauche en face de la ferme qui est là, en face de chez Lazbleiz, xxx ( ?), c'est là qu'était... le presbytère, et aussi la tourelle

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Krec'h Maodez

[ˌkʁe̞h ˈmoːdəs]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ya, ar Pavilhon, hennezh eo ar Pavilhon eu... la grande tour là

[ˌjɑ - paˈvijɔ̃n - ˈhẽˑz e̞ paˈvijɔ̃n ə - ...]

oui, ar Pavilhon, ça c'est ar Pavilhon euh... la grande tour là

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kergollet eo... Hent Kergollet eo

[kɛʁˈgo̞ləd he̞ - ˌhe̞n kɛʁˈgo̞ləd e̞]

Kergollet c'est... c'est Hent Kergollet

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ar Gozhker

[ˈgo̞skɛʁ]

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah ya ! ar re-se a oa ar Maezouiou, aze

[a ˌjɑ - ˌʁeˑe wa me̞ˈzojo - ˌɑhe̞]

ah oui ! ceux-là c'étaient ar Maezouiou, là

Lannbaeron (nom de champs ?)

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah, Kermaria al Lann eo du-hont 'ba eu... e-kichen chapel eu... Kervaria

[a kɛʁˌmɑˑʁja ˈlɑ̃n he̞ ˌdyˑən bah ə - ˌkiʃən ˈʃɑpəl ə - kɛʁˌvɑˑʁja]

ah, Kermaria al Lann c'est là-bas à euh... à côté de la chapelle euh... de Kervaria

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kervaria a vije lâret, ya, 'vije ket lâret « Lann »

[kɛʁˈvɑːʁja ˌviʒe ˈlɑːt - ˌjɑ - viˌʒe kə ˌlɑˑʁ ˈlɑ̃n]

on disait Kervaria, oui, on ne disait pas « Lann »

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah ya ! an Ti Ruz eo... hennezh eo... aze war hent Kervorc'h aze e oa... à droite, bepred emañ aze met 'vez ket gwelet ken gant an iliav

[a ˌjɑ - ˌnti ˈʁyˑ he̞ - ˈhẽˑz e̞ - ˌɑhe̞ waʁ ˌhe̞n kɛʁˈvɔx ˌɑhe̞ wa - ... ˌbo̞pə mɑ̃ ˌɑhe̞ mɛ ˌve kə ˈgwe̞ːlə gɑ̃n ˈniʎɛw ˌkeˑn]

ah oui ! an Ti Ruz c'est... ça c'est... là sur la route de Kervorc'h là il y avait... à droite, elle est toujours là mais on ne la voit plus avec le lierre

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

ah ya, ar C'hozh Kastell

[a ˌjɑ - ho̞sˈkɑstəl]

ah oui, ar C'hozh Kastell

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

un dolmen zo du-hont 'ba eu... Kerlogan

[... zo ˈdyˑən bah ə - kɛʁˈloːgən]

il y a un dolmen là-bas à euh... Kerlogan

Lannbaeron

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Kerwenn, ar Ger Wenn, hennezh... hennezh zo e-fas da... e-fas da Penn ar C'hrec'h ivez, hennezh zo... hennezh zo pa 'h ez da... pa 'h ez da... pa 'h e... 'h ez... e dapez an hent deus... Beuldi da... da vont da Sant-Laorañs, (plas ?) ar Groaz Tort aze zo un hent da vont da Lannbaeron, da... da vont da Lannbaeron, ha diouzhtu... met diouzhtu e droez hag e arriez 'ba Kerwenn, ar Ger Wenn, ya, ar Ger Wenn

[ˌkɛɹˈwe̞n - ˌge̞ɹˈwe̞n - ˈhẽˑs - ˈhẽˑs so ˌvɑs tə - ˌvɑs tə ˌpe̞n ˈhwex ˌiˑe - ˈhẽˑs so - ˈhẽˑs so pe ˌhe̞z də - pe ˌhe̞s tə - pe ˌhe ˌhes - ˌdɑpez ˈne̞n dis - ˈbœldi də ˌvɔ̃n də zɑ̃ˈlo̞ːɹɑ̃s - pas ˌgʴwɑˑs ˈtɔɹd ˌɑhe zo ˈne̞n tə ˌvɔ̃n tə lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - də də ˌvɔ̃n lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - a dyˈsty - mɛ dyˈsty ˌdɾoˑes a ˈhɑjez bah ˌkɛɹˈwe̞n - ˌgɛɹˈwe̞n - ja - ˌgɛɹˈwe̞n]

Kerwenn, ar Ger Wenn, ça... ça c'est en face de... en face de Penn ar C'hrec'h aussi, ça c'est... ça c'est quand tu vas à... quand tu vas à... quand tu v... vas... tu prends la route de... Beuldi pour... pour aller à Sant-Laorañs, (à l'endroit de ?) ar Groaz Tort là il y a une route pour aller à Lannbaeron, pour... pour aller à Lannbaeron, et tout de suite... mais tout de suite tu tournes et tu arrives à Kerwenn, ar Ger Wenn, oui, ar Ger Wenn

Beurleudi/Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

1. Penn ar C'hrec'h 2. Penn ar C'hrec'h 1. Penn ar C'hrec'h Lannbaeron

1. [ˌpe̞n ə ˈhwex] 2. [ˌpe̞n ə ˈhwex] 1. [ˌpe̞n ˈhwex lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n]

Lannbaeron

1. Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h
2. Henri Korfeg, 1960, Lanngoad
(dastumet gant Tangi)

ar C'hoad Meur, aze zo ur C'hozh Kastell ivez, 'ba ar C'hoad Meur, ya

[ˌhwɑd ˈmœːɹ - ˌɑhe̞ zo ˌho̞sˈkɑstəl ˌiˑə - ba ˌhwɑd ˈmœːɹ - ˌjɑ] Lannbaeron JeaG

ar C'hoad Meur, là il y a ar C'hozh Kastell aussi, à ar C'hoad Meur, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Penn ar C'hrec'h e Lannbaeron

[ˌpe̞̞n ˈhwex lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n]

Penn ar C'hrec'h à Lannbaeron

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, pa deuez deus... deus Beuldi dre Keraniou aze 'ba Pont an Naoned, e arriez 'ba Kroaz Run an Du

[ˌjɑ - pe ˌdez dis - diz ˈbœldi dɹe ˌkɛɹaˈniˑo ˌɑhe̞ bah ˌpɔ̃n ˈnɑ̃wnət - ˈhɑjez bah ˌkɹwɑˑz ɹyn ˈdyˑ]

oui, quand tu viens de... de Beuldi par Keraniou là à Pont an Naoned, tu arrives à Kroaz Run an Du

Lannbaeron/Beurleudi

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

hag an hent a separ Ploueg Lannbaeron, e arriez 'ba Kroaz Run an Du, aze n'emañ ket pell deus Penn ar C'hrec'h

[a - ˌne̞n ˈsepaɹ ˈpluˑəg lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - ˈhɑjez bah ˌkɹwɑˑz ɹyn ˈdyˑ - ˌɑhe̞ mɑ̃ kə ˈpel dis ˌpe̞n ˈwex]

et la route qui sépare Ploueg et Lannbaeron, tu arrives à Kroaz Run an Du, là ce n'est pas loin de Penn ar C'hrec'h

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, ar C'hoad Meur ya

[ˌjɑ - ˌhwɑd ˈmœːɹ ˌjɑ]

oui, ar C'hoad Meur oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

oa ket... 'oa ket nemet ur menaj avat, peogwir eu... ar Prad Gwenn, ya, ar Prad Gwenn ya

[ˌwɑ kə - ˌwɑ kə ˌmɛ ˈmeːnaʃ hat - pyˌgyˑɹ ə - ˌpɹɑt ˈkwe̞n - ˌjɑ ˌpɹɑt ˈkwe̞n ˌjɑ]

il n'y avait... mais il n'y avait qu'une ferme, puisque euh... ar Prad Gwenn, oui, ar Prad Gwenn oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar C'hourtez ya, ya, pa... pa diskennez, pa deuez eu... pa 'h aemp-ni da... da... da... d'ar skol, e arriemp... e diskennemp ar c'hra Penn ar C'hrec'h aze, ha neuze an hent da vont d'ar C'hourtez aze

[ˈhuɹtəz ˌjɑ - ˌjɑ pe pe disˈke̞nez - pe ˌdes ə - pe ˌhem ˈnim də - də - də - də ˈskoːl - ˈhɑjɛm - disˈke̞nɛm ˈhɹɑˑ ˌpe̞n ˈhwex ˌɑhe̞ - a ˌnœhe ˈne̞n də ˌvɔ̃n də ˈhuɹtəz ˌɑhe̞]

ar C'hourtez oui, oui, quand... quand tu descends, tu viens euh... quand nous allions à... à... à... à l'école, nous arrivions... nous descendions la côte de Penn ar C'hrec'h là, et alors [c'était] la route pour aller à ar C'hourtez là

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Gwazhardenn ya, Gwazhardenn, ha goude emañ an Ti Gwenn

[gwaˈzɑɹdən ˌjɑ - gwaˈzɑːn - a ˌguˑde mɑ̃ ti ˈgwe̞n]

Gwazhardenn oui, Gwazhardenn, et après se trouve an Ti Gwenn

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, ar Porzh... ar Porzh Glas zo... zo 'ba...

[ˌjɑ - ˌpɔɹs ˌpɔɹz ˈglɑːs so - so ˌbah]

oui, ar Porzh... ar Porzh Glas est... est à...

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar C'hourtez hag an Ti Gwenn

[ˈhuɹtəz a ˌti ˈgwe̞n]

ar C'hourtez et an Ti Gwenn

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Rolland met o terc'hen da soñjal, 'ba pelec'h emañ ar Groaz Rolland ?

[ˌgɹwɑˑz ˈɹolɑ̃n mɛt ˈtɛhɛn də ˈʒɔ̃ːʒəl - ba ˈple̞x mɑ̃ ˌgɹwɑˑz ˈɹolɑ̃n ˌɑˑɔ̃n]

ar Groaz Rolland mais [je suis] en train de penser, où se trouve ar Groaz Rolland ?

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Poull Fank, ac'hanta ya ! ar Poull Fank met... pa 'h ez... 'ba an Ti Gwenn e droez aze

[ˌpul ˈvɑ̃ŋˤ - ˌhɑ̃nta ˌjɑ - ˌpul ˈvɑ̃ŋˤ mɛ - pe ˌhes - bah ˌti ˈgwe̞n ˌdɹoˑez ˌɑˑe]

ar Poull Fank, eh bien oui ! ar Poull Fank mais... quand tu vas... à an Ti Gwenn tu tournes là

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kerlogan... Kerlogan zo uheloc'h, ya, Kerlogan zo uheloc'h, ya

[kɛɹˈloːgɑ̃n kɛɹˈloːgɑ̃n zo ˈylɔx - ˌjɑ kɛɹˈloːgɑ̃n zo ˈyeˌlɔx - ˌjɑ]

Kerlogan... Kerlogan est plus haut, oui, Kerlogan est plus haut, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ah ! 'ba ar Menou Glas, ya, ar Menou Glas, ya, ni a lâr ar Porzh Glas met ar Porz... ar Menou... ar Menou Glas... 'welan ket pelec'h emañ

[a - bah ˌmeˑno ˈglɑːs - ja ˌmeˑno ˈglɑːs - ˌjɑ - ˌnim ˈlɑːɹ ˌpɔɹz ˈglɑːs mɛ ˌpɔɹz ˌmeˑno ə - ˌmeˑno ˈglɑːs - we̞ˌlɑ̃ kə ˈple̞x mɑ̃ ˈhẽˑs]

ah ! à ar Menou Glas, oui, ar Menou Glas, oui, nous disons ar Porzh Glas mais ar Porz... ar Menou... ar Menou Glas... je ne sais pas où ça se trouve

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Menou... ar Menou Glas ya, goude, peogwir e oa d'am dud-kozh, d'am dud-kozh e oa... an ti-se

[ˌmeˑno ˌmeˑno ˈglɑːz ˌjɑ ˈguːde - py wa dəm ˌdyt ˈkoːs - dəm ˌdyt ˈkoːz wa - wa ˈtiˑ ze]

ar Menou... ar Menou Glas oui, après, puisque c'était à mes grands-parents, cette maison-là était... à mes grands-parents

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Porzh Glas ya peogwir e oa... e oa un ti bihan hag a oa... un ti bihan a oa 'ba ar parkoù, ha 'oa hent ebet kazi da vont dezhañ

[ˌpɔɹz ˈglɑːz ˌjɑ pyˌgyˑɹ wa - wa ˌti ˈbiˑən wa - ˌti ˈbiˑən wa bah ˈpɑɹko - a wa ˌhe̞n ˈbet ˌkɑhe də ˌvɔ̃n ˈdeˑɑ̃]

ar Porzh Glas oui puisqu'il y avait... il y avait une petite maison qui était... une petite maison qui était dans les champs, et il n'y avait pratiquement pas de route pour y aller

Lannbaeron (mesket gant ar Menou Glas ?)

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Plasenn ar Run ya, Plasenn ar Run met gwelet a rez, n'arrian ket da welet pelec'h e oa se... Plasenn ar Run-se, koulskoude 'meus klevet komz deus Plasenn ar Run

[ˌplɑsən ˈɹyːn ˌjɑ - ˌplɑsən ˈɹyːn mɛ ˌgwe̞ˑl ə ɹes - naˈjɑ̃ kə də ˌwe̞ˑl ˈple̞x wa ˌze - ˌplɑsən ˈɹyːn ze - kusˈkuːde møs ˌklɛwə ˈkɔ̃mz dis ˌplɑsən ˈɹyːn]

Plasenn ar Run oui, Plasenn ar Run mais tu vois, je n'arrive pas à voir où c'était... ce Plasenn ar Run-là, pourtant j'ai entendu parler de Plasenn ar Run

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

arri 'ba Kerlogan, ya, ya ! a-u... a-us da Kerlogan, un tamm bihan uheloc'h evit Kerlogan emañ... emañ se sell ! gwelet a rez ? ya, Plasenn ar Run ya, ya

[ˌɑj ba kɛɹˈloːgɑ̃n - ja ja - y ˌys tə kɛɹˈloːgɑ̃n - tɑ̃m ˈbiˑən ˈyeˌlɔɣ wit kɛɹˈloːgɑ̃n mɑ̃ - mɑ̃ ˈzeˑ sɛl ˌgwe̞ˑl ə ɹez ja - ˌplɑsən ˈɹyːn ˌjɑ - ˌjɑ]

arrivé à Kerlogan, oui, oui ! au-dess... au-dessus de Kerlogan, ça se trouve un petit peu plus haut que Kerlogan... tiens ! tu vois ? oui, Plasenn ar Run oui, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Toull Gwido ya, ya, Toull Gwido, n'emañ ket pell deus hent Landreger aze

[ˌtul ˈgɥiːdo ˌjɑ - ˌjɑ - ˌtul ˈgɥiːdo - ˌmɑ̃ kə ˈpɛl diz ˌne̞n lɑ̃nˈdɹeːgəɹ ˌɑhe]

Toull Gwido oui, oui, Toull Gwido, ce n'est pas loin de la route de Landreger là

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kerglaz, Kerglaz

[kɛɹˈglɑːs - kɛɹˈglɑːs]

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Porzh an Du, 'welan ket pelec'h emañ Porzh an Du

[ˌpɔɹz ˈdyˑ - we̞ˌlɑ̃ kə ˈple̞x mɑ̃ ˌpɔɹz ˈdyˑ]

Porzh an Du, je ne sais pas où c'est Porzh an Du

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Run, ar Run, ar Run zo 'ba ar penn... 'ba an hent bihan-se, n'emañ ket pell deus... d'arr... a-raok arriet 'ba Toull Gwido, met pa deuez deus Kerlogan gwelet a rez, e gle bezañ ar Run 'ba... 'ba ar sekteur-se ivez

[ˈɹyːn - ˈɹyːn - ˈɹyːn zo bah pe̞n - bah ˌne̞n ˈbiˑən ze - ˌmɑ̃ kə ˈbɛl dis - dɑj - ˌɹo̞ˑg ˈɑjə bah ˌtul ˈgɥiːdo - mɛ pe ˌdez dis kɛɹˈloːgɑ̃n ˌgwe̞ˑs - gle ˈbeˑɑ̃ ˈɹyːn bah - bah ˈsɛktəɹ ze ˌiˑə]

ar Run, ar Run, ar Run c'est au bout... sur cette petite route-là, ce n'est pas loin de... d'arr... avant d'arriver à Toull Gwido, mais quand tu viens de Kerlogan vois-tu, ça doit être ar Run dans... dans ce secteur-là aussi

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, Penn ar Feunteun aze, lec'h emañ Christian Mastard sell ! lec'h emañ Penn ar Feunteun

[ˌjɑ - ˌpe̞n ˈvɑ̃tɑ̃n ˌɑhe ˌle̞x mɑ̃ ... sɛl - ˌle̞x mɑ̃ ˌpe̞n ˈvɑ̃tɑ̃n]

oui, Penn ar Feunteun là, là où est Christian Mastard tiens ! là où est penn ar Feunteun

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

1. Porzh an Devet, Porzh an Devet ya, lec'h e oa... les reoù Mengi, lec'h eo... lec'h eo ganet François Menguy, ya, ya, Porzh an Devet, ya 2. Porzh an devet kwa ? 1. Porzh an devet, Porzh an Devet a vije lâret ya 2. Devet 1. ya, Porzh an devet, Devet ya, ya

1. [ˌpɔɹz ˈdɛwət - ˌpɔɹz ˈdɛwət - ˌjɑ - ˌle̞x wa - lɛ ɹew ˈmɛ̃ŋgi - ˌle̞x he̞ ˌle̞x he̞ ˈgɑ̃ːnət ... - ja ja - ˌpɔɹz ˈdɛwət - jɑ] 2. [ˌpɔɹz ˈdɛwət kwa] 1. [ˌpɔɹz ˈdɛwət - ˌpɔɹz ˈdɛwəd ˌviˑʒe ˈlɑːd ˌjɑ] 2. [ˈdɛwət] 1. [ˌjɑ - ˌpɔɹz ˈdɛwət - ˈdɛwəd ˌjɑ - ja]

1. Porzh an Devet, Porzh an Devet oui, là où étaient... les Menguy, là où est... là où est né François Menguy, oui, oui, Porzh an Devet, oui 2. Porzh an devet quoi ? 1. Porzh an devet, Porzh an Devet qu'on disait oui 2. Devet 1. oui, Porzh an devet, Devet oui, oui

Lannbaeron

1. Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h
2. Henri Korfeg, 1960, Lanngoad
(dastumet gant Tangi)

ya ! Penn ar Ger ya, ya, ya, Penn ar Ger zo

[ˌjɑ - ˌpe̞n ˈgeːɹ ˌjɑ - ja ja - ˌpe̞n ˈgeːɹ zo]

oui ! Penn ar Ger oui, oui, oui, il y a Penn ar Ger

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Porzh an Devet, zo... zo nesoc'h, zo war hent... Kervorc'h, n'emañ ket da ? n'eo ket... n'eo ket eu... pa deuez deus Lannbaeron da Gervorc'h, ya, Penn... Penn ar Ger eo lec'h e oa... lec'h e oan o lâret dit Porzh an Devet met Penn ar Ger an hini eo, lec'h e voe ganet Jañ... François Menguy, ya, ya, ya ! ha... ha Porzh an Devet zo amañ, amañ war... war hent Lannbaeron... war an hent Kervorc'h neuze

[ˌpɔɹz ˈdɛwət - zo zo ˈnesɔx - zo waɹ ˌhe̞n - kɛɹˈvɔɹx - ˌmɑ̃ kə ˌdɑ - ˌne̞ kəd ˌne̞ kəd ə - pe ˌdez diz lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n də gɛɹˈvɔɹx - ˌjɑ - ˌpe̞n ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ he̞ ˌle̞x wa - ˌle̞x wɑ̃n ˌlɑˑɹt ˈtit ˌpɔɹz ˈdɛwət mɛ ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ ˌni e̞ - ˌle̞x we ˈgɑ̃ːnəd ʒɑ̃ ... - ˌjɑ - ja ja - a a ˌpɔɹz ˈdɛwət so ˌɑ̃mɑ̃ - ˌɑ̃mɑ̃ waɹ - waɹ ˌhe̞n lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n - waɹ ˌne̞n kɛɹˈvɔɹx ˌnœhe]

Porzh an Devet, c'est... c'est plus proche, c'est sur la route de... Kervorc'h, n'est-ce pas ? ce n'est pas... ce n'est pas euh... quand tu viens de Lannbaeron à Kervorc'h, oui, Penn... Penn ar Ger c'est là où était... là où je te disais Porzh an Devet mais c'est Penn ar Ger en fait, là où naquit Jean... François Menguy, oui, oui, oui ! et... et Porzh an Devet est ici, ici sur... sur la route de Lannbaeron... sur la route de Kervorc'h alors

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kerleo Vras ya, hennezh zo... n'emañ ket a-bell deus Sant Laorañs

[ˌkɛɹlɛw ˈvɹɑːz ˌjɑ - ˌhẽˑs so - ˌmɑ̃ kə ˌbɛl diz zɑ̃ˈlo̞ːɹɑ̃s]

Kerleo Vras oui, ça c'est... ce n'est pas loin de Sant Laorañs

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kerleo Vihan a oa lec'h e oa... Arsen Kozh ha... eñ a oa 'ba Kerleo Vihan aze ya

[ˌkɛɹlɛw ˈviˑən wa ˌle̞ɣ wa - ˌɑɹsɛn ˈkoːs a - ˌhẽ wa bah ˌkɛɹlɛw ˈviˑən ˌɑhe̞ ˌjɑ]

Kerleo Vihan c'était là où était... Arsène Le Coz et... il était à Kerleo Vihan là oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

marteze lec'h e oa ar reoù Malédant marteze evel e lâ... e lârez, marteze e oa Kerleo, ya, Kerleo ya, ya, ya ! ya, hennezh... hennezh eo... ya, ya, ya ! met n'emaint ket war ar memes hent hañ ! nann nann ! Ker... ker... Kerle... Kerleo Vihan zo... Kerleo Vihan zo a-raok arriet 'ba Ker... 'ba Kerleo, emañ Kerleo Vihan aze, izeloc'h aze, ya

[maˈteːze ˌle̞ɣ wa ɹew ... maˈteːze we̞l ˈlɑ - ˈlɑːɹe̞s - maˌteˑe wa kɛɹˈlɛw - ˌjɑ - kɛɹˈlɛw ˌjɑ - ja ja - ja ˌhẽ̞ˑs ˌhẽ̞ˑs e̞ - ˌjɑ - ja ja - mɛ ˌmɑ̃ɲ cə waɹ ˌmɔ̃məˈse̞n ɑ̃ - nɑ̃ˌnɑ̃n - kɛɹ kɛɹ ˌkɛɹlɛ ˌkɛɹlɛw ˈviˑən zo - ˌkɛɹlɛw ˈviˑən zo ˌɹo̞ˑg ˈɑjə bah kɛɹ - bah kɛɹˈlɛw - mɑ̃ ˌkɛɹlɛw ˈviˑən ˌɑhe̞ - iˈzelɔɣ ˌɑhe̞ - ˌjɑ]

peut-être là où étaient les Malédant peut-être comme tu di... dis, peut-être que c'était Kerleo, oui, Kerleo oui, oui, oui ! oui, ça... ça c'est... oui, oui, oui ! mais ils ne sont pas tous sur la même route hein ! non non ! Ker... ker... Kerle... Kerleo Vihan est... Kerleo Vihan est avant d'arriver à Ker... à Kerleo, Kerleo Vihan se trouve là, plus bas là, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Grenod, ar Grenod ya, ar Grenod, ya

[ˈgɹeːnɔt - ˈgɹeːnɔd ˌjɑ - ˈgɹeːnɔt - ˌjɑ]

ar Grenod, ar Grenod oui, ar Grenod, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar C'horvezou ya, se... ar re-se n'emañ ket e-keit-se aze... alese

[hɔɹˈveˑo ˌjɑ - ˌze ɹeˌze ˈmɑ̃ kə ˈkɛjse ˌɑhe - ˌlese]

ar C'horvezou oui, ça... ceux-là ne sont pas si loin que ça là... de là

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar Granboez, le Grandbois, Ar Granboez, ya, ar Granboez ya, ya, ha se zo... se zo e Lannbaeron

[gɹɑ̃ˈbwɛːs - ... - gɹɑ̃ˈbwɛːs - ˌjɑ - gɹɑ̃nˈbwɛːz ˌjɑ - ja - a ˈze zo - ˈze zo lɑ̃nˈbɛːɹɔ̃n]

ar Granboez, le Grandbois, Ar Granboez, oui, ar Granboez oui, oui, et ça c'est... ça c'est à Lannbaeron

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ar C'hero ya ya, ya ya, ar C'hero ya

[ˈheːɹo ja ja - ja ja - ˈheːɹo ja]

ar C'hero oui oui, oui oui, ar C'hero oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

ya, Toull al Lann, lec'h emañ... lec'h emañ Patrick ar Bourdonneg

[ˌjɑ - ˌtul ˈlɑ̃n - ˌle̞ɣ mɑ̃ - ˌle̞ɣ mɑ̃ patɹik buɹˈdɔ̃nək]

oui, Toull al Lann, là où est... là où est Patrick Le Bourdonnec

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Toull al Lann ya

[ˌtul ˈlɑ̃n ja]

Toull al Lann oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

uheloc'h, pelloc'h evit Penn ar Ger emañ Tou... Toull al Lann, ya

[ˈylɔx - ˈpɛlɔɣ vit ˌpe̞n ˈge̞ˑɹ mɑ̃ tu - ˌtul ˈlɑ̃n - ˌjɑ]

plus haut, plus loin que Penn ar Ger se trouve Tou... Toull al Lann, oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kergollet, Kergollet zo 'ba ar bourk kazi, zo 'ba ar bourk, ya, hennezh zo an hent Kergollet pa deuez... e arriez... izeloc'h lec'h emañ ar Grant o chom aze, e arriez... e arrii 'ba lec'h emañ ar feunteunioù aze, an tamm hent Kergo... an hent Kergollet ya

[kɛɹˈgo̞lət - kɛɹˈgo̞lət so bah ˈbuɹk ˌkɑhe - zo bah ˈbuɹk - ˌjɑ - ˈhẽˑs so ˌne̞n kɛɹˈgo̞lət pe ˌdes - ˈhɑjes - iˈzelɔx ˌle̞x mɑ̃ ˈgɹɑ̃n ˌʃo̞m ˌɑhe̞ - ˈhɑjes ˈhɑji bah ˌle̞x mɑ̃ vɑ̃ˈtɑ̃ɲo ˌɑhe̞ - tɑ̃m ˌne̞n kɛɹˈgo̞ - ˌne̞n kɛɹˈgo̞ləd ˌjɑ]

Kergollet, Kergollet c'est presque au bourg, c'est dans le bourg, oui, ça c'est la route de Kergollet quand tu viens... tu arrives... plus bas là où habite ar Grant là, tu arrives... tu arrives là où sont les fontaines là, la petite route de Kergo... la route de Kergollet oui

Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

Kamarel, ya, pa... pa 'h ez dre... deus Beurleudi da Ploueg aze e dremenez dre feunteun... Sant Koulouban aze, ya, Kamarel 'ba Ploueg

[kɑ̃ˈmɑːl ˌjɑ - pe pe hez ˌdɹe - diz ˈbœldi də ˈpluˑəg ˌɑˑe dɹeˈmeːnez dɹe ˈvɑ̃tɑ̃n - zɑ̃n kuˈluːbɑ̃n ˌɑhe̞ - ˌjɑ - kɑ̃ˈmɑːl bah ˈpluˑək]

Kamarel, oui, quand... quand tu vas par... de Beurleudi à Ploueg là tu passes par la fontaine de... Sant Koulouban là, oui, Kamarel à Ploueg

Ploueg/Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)