Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Pleuzal

Anvioù-lec'h e Pleuzal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  (813 frazenn en holl)

goude 'mamp bet chañchet... korn, Kerello

[ˌguˑde mɑ̃m ˌbe ˈʃɑ̃ʃət - ˈkɔꝛn - kɛˈꝛɛlo]

après nous avions changé de... coin, Kerello

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kergonan ya, aze on... on bet ur pennad mat, Kergonan ya

[kɛꝛˈgɔ̃ːnɑ̃n ˌjɑ - ˌɑhe hɔ̃ hɔ̃ ˌbet - ˌpɛnə ˈmɑt - kɛꝛˈgɔ̃ːnɑ̃n ˌjɑ]

Kergonan oui, j'ai été... été là un bon bout de temps, Kergonan oui

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

ar Feunteun Gaer

[ˌvɑ̃tən ˈgɛːꝛ]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

ah, Kervranig ya ! hennezh zo... à l'écart neuze

[a kɛꝛˈvɣɑːnig ˌjɑ - ˈhẽˑs so ... ˌnœhe]

ah, Kervranig oui ! ça c'est... à l'écart alors

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Penn ar C'hroashent ? ya ! je sais... il y a... Penn ar C'hroashent...

[ˌpe̞n ə ˈhɣwɑsɛn - ˌjɑ - ... - ... - ˌpe̞n ə ˈhɣwɑsɛn]

Penn ar C'hroashent ? oui ! je sais... il y a... Penn ar C'hroashent...

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

e Sant Ke zo ur chapel

[ˌzɑ̃n ˈkeˑ zo ˈʃɑpəl]

à Sant Ke il y a une chapelle

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kervurlued ya, goût a ran ivez paotr ! pelec'h emañ ! ur menaj bihan a-hont, à l'écart un tamm diwar an hent... an hent... Kervulued ya

[ˌkɛꝛvyˈlyˑəd ˌjɑ - ˌguˑd ə ɣɑ̃ ˌiˑe ˌpo̞t ˈple̞x mɑ̃ - ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˌɑˑɔ̃n - ... tɑ̃m ˌdiwaꝛ ˈne̞n ˈne̞n - ˌkɛꝛvyˈlyˑəd ˌjɑ]

Kervurlued oui, je sais aussi mon gars ! où c'est ! une petite ferme là-bas, à l'écart un peu de la route... la route... Kervulued oui

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

ah ! da vont da Sant Tudi !

[a - də ˌvɔ̃n də zɑ̃n ˈtyːdi]

ah ! pour aller à Sant Tudi !

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Keraskoed, ya 'vat ! petra eo Ker... Keraskoed ?

[kɛˈꝛɑskwɛt - ja ˈhɑt - ˈpɣɑ e̞ kɛꝛ kɛˈꝛɑskwɛt]

Keraskoed, mais oui ! c'est quoi Ker... Keraskoed ?

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kerford ya ! aze e welan piv eo, Kerford

[kɛꝛˈfɔꝛd ja - ˌɑhe ˈwe̞ˑlɑ̃ ˈpiw e̞ - kɛꝛˈfɔꝛt]

Kerford oui ! là je vois qui c'est, Kerford

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kerleo ivez, là était le maire gwechall, Herwe, les Hervés

[kɛꝛˈlɛw ˌiˑe - ... gweˈʒɑl - ˈhɛꝛwe ...]

Kerleo aussi, là était le maire autrefois, Hervé, les Hervés

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kervengi ya, une route qui... qui longe là pour aller à Kermengi

[kɛꝛˈvɛŋgi ˌjɑ - ... - ... kɛꝛˈmɛŋgi]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Korn ar Ger je connais aussi oui, qui est là maintenant ? Korn ar Ger c'est Berthou !

[ˌkɔꝛn ˈge̞ːꝛ ... - ... - ˌkɔꝛn ˈge̞ːꝛ ... ˈbɛꝛtu]

Korn ar Ger je connais aussi oui, qui est là maintenant ? Korn ar Ger c'est Berthou !

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Lec'h Gwiader

[ˌle̞ɣ gwiˈɑːdəꝛ]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kerlanou oui

[kɛꝛˈlɑ̃ːno wi]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Lec'h ar Pab oui, ça c'est... l'autre côté, du côté de... Lec'h ar Pab

[ˌle̞ɣ ˈpɑˑb wi ... - ... - ˌle̞ɣ ˈpɑˑp]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

a-raok mont... mont d'ar Feunteun Gaer ? ah ! ça y est ! je vois oui, Kergov

[ˌɣo̞ˑg ˈmɔ̃n - ˈmɔ̃n də ˌvɑ̃tən ˈgɛːꝛ - ˈa - ... - ... - ˈkɛꝛˌgoˑ]

avant d'aller... aller à ar Feunteun Gaer ? ah ! ça y est ! je vois oui, Kergov

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Keraniou ha...

[ˌkɛꝛaˈniˑo a]

Keraniou et...

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kermadeg, ça c'est à côté de...

[kɛꝛˈmɑːdɛk - ...]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kermadeg

[kɛꝛˈmɑːdɛk]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kerbrijant

[kɛꝛˈbɣiːʒɑ̃n]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Lec'h Turki

[le̞x ˈtyꝛki]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kerloued

[kɛꝛˈluˑət]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kernezlec'h

[kɛꝛˈnezlɛx]

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

Kernezlec'h ya, Kernezlec'h

[kɛꝛˈnezlax ja - kɛꝛˈnezlɛx]

Kernezlec'h oui, Kernezlec'h

Pleuzal

Jañ-Frañsoa Taleg, 1924, Pleuzal (dastumet gant Tangi 00/0000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  (813 frazenn en holl)