Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h er c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Pleuzal

Anvioù-lec'h e Pleuzal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  (348 frazenn en holl)

ya, an Ti Glas, lec'h e oa... lec'h e oa...

[ˌjɑ - ti ˈglɑːs - ˌle̞ɣ wa - ˌle̞ɣ wa]

oui, an Ti Glas, là où était... là où était...

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kereven

[kɛˈꝛeːvən]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kerewen, Kereven...

[kɛˈꝛewən - kɛˈꝛeːvən]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

ah geo ! met n'eo ket deus Kerewen

[a ˌge̞ mɛ ˌne̞ kə dus kɛˈꝛeːvən]

ah si ! mais elle [chapelle] n'est pas rattachée à Kerewen

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Sant Jann

[zɑ̃n ˈʒɑ̃n]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kermarker ya

[kɛꝛˈmɑꝛkəꝛ ja]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

nann, nann ! Kermarker a vije lâret

[nɑ̃ˌnɑ̃n - kɛꝛˈmɑꝛkəꝛ ˌviˑʒe ˈlɑˑt]

non, non ! on disait Kermarker

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kermanac'h ivez, Kermanac'h ivez

[kɛꝛˈmɑ̃ːnaɣ ˌiˑə - kɛꝛˈmɑ̃ːnaɣ ˌiˑə]

Kermanac'h aussi, Kermanac'h aussi

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Sant Tomaz

[zɑ̃n ˈtomas]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Briantel zo a-us da Bontreñv

[bɣiˈɑ̃təl zo ˌys tə bɔˈtɣẽˑ]

Briantel c'est au-dessus de Pontreñv

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

peseurt anv 'neus ar chapel dija ? Briantel

[pəˌsœj ˈɑ̃ːno nøs ˈʃɑpəl deˌʒa - bɣiˈɑ̃təl]

comment s'appelle la chapelle déjà ? Briantel

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kergouran ya, hag aze... aze e oa ur menaj ivez, e Kergouran e oa ur menaj ivez

[kɛꝛˈguːꝛɑ̃n ˌjɑ - ag ˌɑhe - ˌɑhe wa ˈmeːnaʒ ˌiˑə - kɛꝛˈguːꝛɑ̃n wa ˈmeːnaʒ ˌiˑə]

Kergouran oui, et là... là il y avait une ferme aussi, à Kergouran il y avait une ferme aussi

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Kernevez ya, e oa ur menaj aze, just 'ba an dro-gorn aze

[kɛꝛˈnewe ˌjɑ - wa ˈmeːnəʒ ˌɑhe - ˌʒyz ba ndɣoˈgɔꝛn ˌɑhe]

Kernevez oui, il y avait une ferme là, juste dans le virage là

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

ya, ar Gernevez ya

[ˌjɑ - gɛꝛˈnewe ja]

oui, ar Gernevez oui

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Fourniol ya, pe Tourniol pe...

[fuꝛˈɲɔl ja - pe tuꝛˈɲɔl pe]

Fourniol oui, ou Tourniol ou...

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Keribod aze, e bord an hent bras aze

[kɛˈꝛiːbo̞d ja - ˌbɔꝛd ne̞n ˈbɣɑːz ˌɑhe]

Keribod là, au bord de la grande route là

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

ya, Kerlanou ya

[ˌjɑ - kɛꝛˈlɑ̃ːnu ja]

oui, Kerlanou oui

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Katou Kerlanou

[ˈkɑto kɛꝛˈlɑ̃ːno]

Catou de Kerlanou

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Pab

[ˌle̞x ˈpɑp]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

ha hennezh 'h a d'ar Feunteun... ar Feunteun Gaer

[a ˈhẽˑs a də ˌvɑ̃tən - ˌvɑ̃tən ˈgɛːꝛ]

et ça va à ar Feunteun... ar Feunteun Gaer

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Sant Ke, Sant Ke

[zɑ̃n ˈkeˑ - zɑ̃n ˈkeˑ]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Korn ar Ger, ah ya !

[ˌkɔꝛn ə ˈge̞ːꝛ - a ˌjɑ]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Cornanguer, Korn ar Ger

[... - ˌkɔꝛn ˈge̞ːꝛ]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Pardon Sant Ke

[ˌpɑꝛdɔ̃n zɑ̃n ˈkeˑ]

le pardon de Sant Ke

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

Krec'h Ford

[kɛꝛˈfɔꝛt]

Pleuzal

Deniz Petibon, 1933, Pleuzal (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  (348 frazenn en holl)