Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Tregonnev

Anvioù-lec'h e Tregonnev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (228 frazenn en holl)

peseurt anv eo ar plas ? zo a-raok Galeod ? hopala ! hennezh eo ti... lec'h e oa ma don... Ti Roparzh ! Ti Roparzh, à gauche un tamm bihan, ha goude neuze... 'h ez war-draoñ, ha 'h arriez gant ar rinier, hag eo Galeod, Gal... da Galeod, aze e oa... aze e oa ur veingleuz gwechall hag e vije tennet mein, Galeod, me a gase ma saout da...

[pəˌsœj ˈhɑ̃ːno he̞ ˈplɑs - zo ˌꝛo̞ˑg gaˈleˑo - hopəˈlɑ - ˈhẽˑz e̞ ti - ˌle̞x wa mə ˈdɔ̃n - ˌti ˈꝛopaꝛs - ˌti ˈꝛopaꝛs ... tɑ̃m ˈbiˑən - a ˌguˑde ˈnœhe - ˈhez waꝛˈdɾo̞w - a ˈhɑjes kɑ̃n ˈꝛɛ̃ɲəꝛ - a he̞ gaˈleˑo - gal - də gaˈleˑo - ˌɑhe wa - ˌɑhe̞ wa ˈvɛŋgle gweˌʒɑl a ˌviˑʒe ˈtɛnə ˈmɛɲ - gaˈleˑo - ˌme ˈgɑse mə ˈzɔwt tə]

comment s'appelle le lieu-dit ? qui est avant Galeod ? hop là ! ça c'est chez... là où était mon ton... Ti Roparzh ! Ti Roparzh, à gauche un petit peu, et après alors... tu descends, et tu arrives à la rivière, et c'est Galeod, Gal... à Galeod, il y avait là... il y avait là une carrière autrefois et on y extrayait des pierres, Galeod, moi j'emmenais mes vaches à...

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

(T. : ha 'lârfes ket Galeod ?) Galeod, Gale... da Galeod, 'h aemp... da gas ar saout d'an dour du-hont da Galeod

[gaˈleˑo - gaˈle ə - də gaˈleˑo - he̞m - də ˌgɑz ˈzɔwt tən ˈduːꝛ ˌdyˑən də gaˈleˑo]

(T. : et tu ne dirais pas Galeod ?) Galeod, Gale... à Galeod, nous allions... emmener les vaches à l'eau là-bas à Galeod

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kerrio, Kerrio

[ˈkeꝛjo - ˈkeꝛjo]

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Klantin, Klantin, hennezh zo o chom 'ba Klantin aze

[ˈklɑ̃tin - ˈklɑ̃ntin - ˈhẽˑs so ˌʃo̞m bah ˈklɑ̃ntin ˌɑhe̞]

Klantin, Klantin, lui il habite à Klantin là

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kroa... ah, Kroaz Kastell eo hennezh ya ! pe ti Jañ Ribod... ti Jean Ribot pe hennezh, unan deus an daou-se eo, Kroaz Kastell

[ˌkɣwɑ - a - ˌkɣwɑˑs ˈkɑstəl e̞ ˈhẽˑz ˌjɑ - pe ti ʒɑ̃ ˈꝛiːbɔt - ti ... pe ˈhẽˑs - ˈœn døz ˈdɔw ze he̞ - ˌkɣwɑˑs ˈkɑstəl]

Kroa... ah, ça c'est Kroaz Kastell oui ! ou chez Jean Ribot... chez Jean Ribot ou celui-là, c'est l'un de ces deux-là, Kroaz Kastell

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kerhamon ya, Kerhamon, voilà !

[kɛꝛˈhɑmɔ̃n ˌjɑ - kɛꝛˈhɑmɔ̃n - ...]

Kerhamon oui, Kerhamon, voilà !

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Pont ar C'hofleg, Pont ar C'hofleg, ah ya, pelec'h emañ Pont ar C'hofleg ?

[ˌpɔ̃n ˈhoːvlək - ˌpɔ̃n ˈhoːvlək - a ˌjɑ - ˌple̞x mɑ̃ ˌpɔ̃n ˈhoːvlək]

Pont ar C'hofleg, Pont ar C'hofleg, ah oui, où se situe Pont ar C'hofleg ?

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

ah ! Pont ar C'hofleg zo 'ba traoñ aze, a-raok arriet 'ba Skiñvieg, 'ba Tregonnev, Pont ar C'hofleg

[a - ˌpɔ̃ ˈhoːvlək so bah ˈtɾo̞w ˌɑhe ˌꝛo̞ˑg ˈɑjə bah ˈskĩɲɛk - bah ˈtɾeˑgɔ̃nɛ - ˌpɔ̃ ˈhoːvlək - ˈhẽˑz e̞]

ah ! Pont ar C'hofleg c'est en bas là, avant d'arriver à Skiñvieg, à Tregonnev, Pont ar C'hofleg

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

hoñ a oa 'ba Kergog sell ! hoñ a oa 'ba Kergog o chom

[ˈhɔ̃ˑ wa ba kɛꝛˈgok ˌsɛl - ˈhɔ̃ˑ wa ba kɛꝛˈgok ˌʃo̞m]

elle était à Kergog tiens ! elle habitait à Kergog

Tregonnev

Plac'h, 1935, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. Kroaz Kaste... met 'oaran ket... n'onn ket hag-eñ n'eo ket ganet 'ba eu... Traoñ ar Wazh 2. Traoñ ar Wazh 1. n'on ket sur, eu... ben... n'eo ket Kroaz Kastell eo ganet... pe eo bet... eo bet o chom 'ba an traoñ, an traoñ a-hont a-hervez 2. ben ya ! ben ya ! met marteze eo e Traoñ ar Wazh eo ganet neuze ? 1. me a soñj din eo e Traoñ ar Wazh e oa ganet

1. [ˌkɹwɑˑs ˈkɑstə - mɛ waˌɹɑ̃ kə - ˌnɔ̃ kəd aˌgẽ ˈne̞ kə ˈgɑ̃ːnə bah ə - ˌtɾo̞w ˈwɑːs] 2. [ˌtɾo̞w ˈwɑːs] 1. [ˌnɔ̃ kə ˈzyːɹ - ə - bɛ̃ː - ˌne̞ kə ˌkɹwɑˑs ˈkɑstəl e̞ ˈgɑ̃ːnət - pe he̞ ˌbet - he̞ ˌbe ˈʃo̞m bah ˌtɾo̞w - ˌtɾo̞w ˈɑˑɔ̃n ˈhɛɹwe] 2. [bɛ̃ ˌjɑ - bɛ̃ ˌjɑ - mɛ maˈteˑe he̞ ˌtɣo̞w ˈwɑːz e̞ ˈgɑ̃ːnə ˌnœhe] 1. [ˌme ˈʒɔ̃ˑs tĩ e̞ ˌtɾo̞w ˈwɑːz wa ˈgɑ̃ːnət]

1. Kroaz Kaste... mais je ne sais pas... je ne sais pas s'il n'est pas né à euh... Traoñ ar Wazh 2. Traoñ ar Wazh 1. je ne suis pas sûr, euh... ben... ce n'est pas à Kroaz Kastell qu'il est né... ou il a été... il a habité dans le bas, dans le bas là-bas à ce qu'il parait 2. ben oui ! ben oui ! mais peut-être qu'il est né à Traoñ ar Wazh alors ? 1. moi je pense qu'il est né à Traoñ ar Wazh

Tregonnev

1. Paotr, 1937, Tregonnev
2. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

me zo ganet e Kroaz Kastell, lec'h emañ Jean Ribot o chom, 'ba an ti... 'ba an ti ... 'ba ar gwele-korn

[ˈme zo ˈgɑ̃ːnət ˌkɹwɑs ˈkɑstəl - ˌle̞x mɑ̃ ... ˌʃo̞m - ban ˈtiˑ - ban ˈtiˑ - bah ˌgweːle ˈkɔɹn]

moi je suis né à Kroaz Kastell, là où habite Jean Ribot, dans la maison... dans la maison... dans le lit de coin

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kerrio

[ˈkeɹjo]

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. Beuzid Bras zo a-raok 2. ah, Beuzid Bras ya !

1. [ˌbøˑzid ˈbɹɑːs so ˌɹo̞ˑk] 2. [a ˌbøˑzid ˈbɹɑːz ˌjɑ]

1. il y a Beuzid Bras avant 2. ah, Beuzid Bras oui !

Tregonnev

1. Paotr, 1937, Tregonnev
2. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

Klantin ya

[ˈklɑ̃tin ˌjɑ]

Klantin oui

Tregonnev

1. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

Kerhamon

[kɛɹˈhɑ̃mɔ̃n]

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kerhamon 'h a war-draoñ c'hoazh

[kɛɹˈhɑ̃mɔ̃n ha waɹˌdɹo̞w ˈhwɑs]

Kerhamon descend encore

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kervolkin

[kɛɹˈvo̞lkin]

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. ha ma 'h ez etrenek Skiñvieg, Skiñvieg, eo Ti... Ti Roparzh 2. Ti Roparzh ya

1. [a - ma hez ˈtɹœːnək ˈskĩːvjɛk - ˈskĩːvjɛk - he̞ ˌtiˑ - ˌtiˑ ˈɹopas] 2. [ˌtiˑ ˈɹopaɹz ˌjɑ]

1. et si tu vas vers Skiñvieg, Skiñvieg, c'est Ti... Ti Roparzh 2. Ti Roparzh oui

Tregonnev

1. Paotr, 1937, Tregonnev
2. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

Ti Roparzh zo ya, war hent Squiffiec neuze

[ˌtiˑ ˈɹopas so ˌjɑ - waɹ ˌhe̞n ... ˌnœhe]

il y a Ti Roparzh oui, sur la route de Squiffiec alors

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

Kerveur marteze

[kɛɹˈvœːɹ maˈtehe]

Kerveur peut-être

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. ar Pont Nevez (T. : ha 'meus klevet Pont Skiñvieg ivez, n'eo ket ?) ah n'eo ket ! 2. Pont Skiñvieg eo pelloc'h 1. Pont Skiñvieg zo... Pont Skiñvieg zo 'ba eu... 2. war an hent eu... 1. an hent eu... 2. Skiñvieg, Skiñvieg Pañvrid 1. Skiñvieg hag an Ti Koad, Pañvrid ar Beskont 2. an hent Lanvollon

1. [ˌpɔ̃n ˈnewe - a ˌne̞ kə] 2. [ˌpɔ̃n ˈskĩːvjɛg he̞ ˈpɛlɔx] 1. [ˌpɔ̃n ˈskĩːvjɛk so - ˌpɔ̃n ˈskĩːvjɛk so bah ə] 2. [waɹ ˌne̞n ə] 1. [ˌne̞n ə] 2. [ˈskĩːvjɛk - ˈskĩːvjɛk ˈpɑ̃ːvɹit] 1. [ˈskĩːvjɛg a ˌtiˑ ˈkwɑt - ˌpɑ̃ˑvɹid ˈbeskɔ̃n] 2. [ˌne̞n ...]

1. ar Pont Nevez (T. : et j'ai entendu Pont Skiñvieg aussi, non ?) ah non ! 2. Pont Skiñvieg c'est plus loin 1. Pont Skiñvieg est... Pont Skiñvieg c'est à euh... 2. sur la route euh... 1. la route euh... 2. de Skiñvieg, Skiñvieg Pañvrid 1. Skiñvieg et an Ti Koad, Pañvrid ar Beskont 2. la route de Lanvollon

Tregonnev

1. Paotr, 1937, Tregonnev
2. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

Kersant

[ˈkɛɹˌzɑ̃n]

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. Milin ar Sant 2. Milin ar Sant kentoc'h ya

1. [ˌmiˑlin ˈzɑ̃n] 2. [ˌmiˑlin ˈzɑ̃n ˌkentɔx ˌjɑ]

1. Milin ar Sant 2. Milin ar Sant plutôt oui

Tregonnev

1. Plac'h, 1939, Tregonnev
2. Paotr, 1937, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

lec'h emañ Annick Sébille aze, Kerbourr

[ˌle̞x mɑ̃ ... ˌɑhe - kɛɹˈbuɹ]

là où est Annick Sébille là, Kerbourr

Tregonnev

Paotr, 1937, Tregonnev (dastumet gant Tangi)

1. ar C'heñvez 2. ar C'heñvez ya 1. je crois que c'est ar C'heñvez, j'ai eu entendu parler, pelec'h 'h out o chom ? 'ba ar C'heñvez

1. [ˈhẽːvəs] 2. [ˈhẽːvəs ja] 1. [... ˈhẽːvəs - ... - ˌple̞x ut ˌʃo̞m - bah ˈhẽːvəs]

1. ar C'heñvez 2. ar C'heñvez oui 1. je crois que c'est ar C'heñvez, j'ai eu entendu parler, où habites-tu ? à ar C'heñvez

Tregonnev

1. Paotr, 1937, Tregonnev
2. Plac'h, 1939, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (228 frazenn en holl)