Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Plûned

Anvioù-lec'h e Plûned

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)

ar C'hogignou, ar C'hogignou, ar C'hogignou, ar C'hogignou, eu... aze, ya, an hent da vont da Gogignou... pa oan maer, e oa bet... 'mamp adgraet an hent da vont d'ar C'hogignou, met eu... an hent-se zo oc'h ober al limit, etre Kawan, Bear ha Plûned ivez, hag an teir barrouz eu... 'na roet un tamm arc'h... un toullad gwenneien evit... evit eu... evit ober.... ya, an hent da vont... ar C'hogignou zo en Plûned met an hent da vont di 'mañ ket, n'eo ket deus Plûned

[hoˈgiɲo - hoˈgiɲo - hoˈgiɲo - hoˈgiɲo - ə ˈɑhe - ja ˌnɛn də ˌvɔ̃n də goˈgiɲo - pə wɑ̃n ˈmɛːɹ - wa bə - mɑ̃m ˈhadgwɛd ˈnɛn də ˌvɔ̃n də hoˈgiɲo - mɛd ə - ə ˈnɛn ze zo ˌho̞ˑɹ ˈlimit - tɾe ˈkɑwɑ̃n ˈbeˑaɹ a ˈplyːnəd ˌiˑe - ag ən ˌtɛˑɹ ˈbɑɹuz ə - na ˈɹoˑə ˌntɑ̃m ˈɑɹh - ˌntulə gwɛˈnɛjən wi - wid ə - wid ˌo̞ˑɹ - ja - ə ˈnɛn də ˌvɔ̃n - hoˈgiɲo zo ˈnplyːnəd mɛ ˈnɛn də ˌvɔ̃n di mɑ̃ kə - ˌne̞ kə dœs ˈplyːnət]

ar C'hogignou, ar C'hogignou, ar C'hogignou, ar C'hogignou, euh... aze, oui, la route pour aller à ar C'hogignou... quand j'étais maire, il y avait eu... nous avions refait la route pour aller à ar C'hogignou, mais euh... cette route-là fait la limite, entre Kawan, Bear et Plûned aussi, et les trois communes euh... avaient donné un peu d'arg... quelques sous pour... pour euh... pour faire... oui, la route pour aller... ar C'hogignou est à Plûned mais la route pour y aller n'est pas, ça n'appartient pas à Plûned

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Grant ya, Plûned ivez, Komanant ar Grant, Convenant Le grand Komanant ar Grant, mont da Gomanant ar Grant

[ko̞ˌmɑ̃ˑnɑ̃n ˈgɹɑ̃n ja - ˈplyːnəd ˌiˑe - ko̞ˌmɑ̃ˑnən ˈgɹɑ̃n - ... ko̞ˌmɑ̃ˑnən ˈgɹɑ̃n - ˌmɔ̃n də go̞ˌmɑ̃ˑnən ˈgɹɑ̃n]

Komanant ar Grant oui, à Plûned aussi, Komanant ar Grant, Convenant Le grand Komanant ar Grant, aller à Gomanant ar Grant

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Falc'her, ar Gomanant ar Falc'her, ya aze... Jobig ar Rouz a oa aze

[ˌko̞mɑ̃nˈvɑlxəɹ - ˌgo̞mɑ̃nˈvɑlxəɹ - ja ˈɑhe - ˌʒo̞ˑˈbiɟ ˈɹuːz wa ˌɑhe]

Komanant ar Falc'her, ar Gomanant ar Falc'her, oui là... Jobig ar Rouz était là

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

ah ya, en tu-se, Lann Vihan, Lann Vihan, aze e oa Louis ar C'houerv

[a ja - ˈntyhe - ˌlɑ̃nˈviˑən - ˌlɑ̃nˈviˑən - ˌɑhe wa lwi ˈhwɛɹw]

ah oui, de ce côté-là, Lann Vihan, Lann Vihan, là il y avait Louis Le Houérou

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

ha Komanant Nikol, Komanant Nikol, Nicol Nikol, en brezhoneg kwa, mont da Gomanant Nikol

[a ˌko̞mɑ̃nˈnicɔl - ˌko̞mɑ̃nənˈnicɔl - ... ˈnicɔl - ɛn bɹe̞ˈzɔ̃ːnək kwa - ˌmɔ̃n də ˌgo̞mɑ̃nˈnicɔl]

et Komanant Nikol, Komanant Nikol, Nicol Nicol, en breton quoi, aller à Komanant Nikol

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

Kergouanton zo... lec'h emañ an uzin eu... an dilastezerezh a-hont, amañ en Plûned, aze e oa Kongar, ya, Kergouanton

[ke̞rˈgwɑ̃tɔ̃n zo - le̞x mɑ̃ ˈnyːzin ə - dilasˈtɛːɹəz aˈɔ̃n - ˈɑ̃mɑ̃ ɛn ˈplyːnət - ˈɑhe wa ˈkɔ̃ŋgaɹ - ja - ke̞rˈgwɑ̃tɔ̃n]

Kergouanton est... là où est l'usine euh... la déchetterie là-bas, ici à Plûned, là c'était Kongar, oui,, Kergouanton

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

eu... Porzh Kreiz, Porzh Kreiz eu... eñ zo kostez ar Barrderv aze ivez

[ə ˌpɔɹs ˈkɹɛjs - ˌpɔɹs ˈkɹɛjz ə - hẽ zo ˌkɔste ˌbɑɹˈdɛɹw ˌɑhe ˌiˑe]

euh... Porzh Kreiz, Porzh Kreiz euh... c'est du côté de ar Barrderv là aussi

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

ya, hag ar Poull Melan

[ja a ˌpul ˈmeːlən]

oui, et ar Poull Melen

Plûned

Paotr, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

da seizh vloaz e oan bet 'ba Komanant Nikol, etrenek ar Barrderv, e oa tal-kichen Lann Bihan du-hont

[də ˈsɛjz la wɑ̃n be bah ˌko̞mɑ̃nˈnicɔl - tɹœːnəg baɹˈdɛɹw wa talˈkiʃən lɑ̃nˈbiˑən ˈdyˑən]

à sept ans j'étais allée à Komanant Nikol, vers ar Barrderv, c'était à côté de Lann Bihan là-bas

Plûned

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

Bodlezan a deu... a deu betek eu... betek Kroaz Marchosioù aze hañ ! Kroaz Marchosioù, hennezh eo hent Plûned kwa, ar c'hroashent aze

[bo̞ˈleˑən ˌdœ - ˌdœ ˈbetɛg ə - ˈbetɛ ˌkɹwɑz maɹʃoˈsiˑo ˌɑhe ɑ̃ - ˌkɹwɑz maɹʃoˈsiˑo - ˌhẽˑs he̞ hɛn ˈplyːnət kwa - ˈhɹwɑse̞n ˌɑhe]

Bodlezan va... va jusque euh... jusqu'à Kroaz Marchosioù là hein ! Kroaz Marchosioù, celui-là c'est la route de Plûned quoi, le carrefour là

Plûned

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Gwaremmou, e Plûned zo ar Gwaremmou, ar Gwaremmou ya

[gwaˈɹɛmo - ˈplyːnət so gwaˈɹɛmo - gwaˈɹɛmo ja]

ar Gwaremmou, à Plûned il y a ar Gwaremmou, ar Gwaremmou oui

Plûned

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

daou Komanant Nikol zo, unan zo etrenek Ton... Tonkedeg du-hont, Glizharc'hant du-hont, tu bennaket zo Komanant Nikol ivez, ya 'vat ! n'onn ket petra zo kaoz deus se, ya 'vat !

[ˈdo̞w ˌko̞mɑ̃nˈnicɔl zo - ˌyn zo ˌtɹœːnək tɔ̃ tɔ̃ˈkeːdək ˈtyˑɔ̃n - gliˈzɑɹhən ˈdyˑɔ̃n - ˌty məˈnɑkə zo ˌko̞mɑ̃nˈnikɔl ˌiˑe - ja ha - ˌnɔ̃ kə ˌpɹɑsˈkoːs tə ˌze - ja ha]

il y a deux Komanant Nikol, un qui est vers Ton... Tonkedeg là-bas, Glizharc'hant là-bas, quelque part il y a Komanant Nikol aussi, mais oui ! je ne sais pas quelle est la raison de ça, mais oui !

Plûned

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

1. Kerlestran a oa ivez, a vije lâret 2. deus Kerlestran tout kar bezañ eo ur vilajenn 1. ya, Krec'h ar Brun e oa sañset 2. ah Krec'h ar Brun ! 1. deuet eo gwelet a rez !

1. [kɛɹˈlestɹən wa ie - ˌviʒe ˈlɑˑɹət] 2. [dœs kɛɹˈlestɹən tut kaɹ ˌbeˑ e̞ viˈlɑːʒən] 1. [ˈjɑ - kɹe̞x ˈbɹyːn wa ˌsɑ̃sət] 2. [a kɹe̞x ˈbɹyːn] 1. [ˌdœd e̞ gwe̞ˑs]

1. il y avait Kerlestran aussi, qu'on disait 2. de Kerlestran tout car c'est un village 1. oui, Krec'h ar Brun que c'était en principe 2. ah Krec'h ar Brun ! 1. il est venu tu vois !

Plûned

1. Plac'h, 1931, Bear
2. Paotr, 1930, Bear
(dastumet gant Tangi)

ha neuze e oa bet chapel Ar Genkiz ivez

[a 'nœe wa be 'ʃɑpəl ə 'gɛŋkiz ije]

et alors il y avait eu la chapelle Ar Genkiz aussi

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

Ar Genkiz

['gɛŋkis]

Paotr, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

deus Penn ar C'hlec'h, Plûned aze un tamm bihan uheloc'h

[dœs ˌpe̞n ˈhlex - ˈplyːnəd ˌɑhe̞ tɑ̃m ˈbiˑən yˈelɔx]

de Penn ar C'hlec'h, Plûned là un petit peu plus haut

Plûned

Paotr, 1933, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya, an Dannod ya

[ˌjɑ - ˈndɑnɔd ˌjɑ]

oui, an Dannod oui

Plûned

Paotr, 1933, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Glizharc'hant, ya, ha henn... hennezh zo pa deuez deus ar bourk, eeun da... da... an traoñ

[gliˈzɑɹhən - ˌjɑ - a ˌhẽ ˌhẽˑs so pa ˌdœˑe̞z dœz ˈbuɹk ˈɛˑɔ̃n də də - ˈtɾo̞w]

Glizharc'hant, oui, et ç... ça c'est quand tu viens du bourg, directement de... de... en bas

Plûned

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ar Roz Veur

[ʁo̞z ˈvœːʁ]

Plûned

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Kergouanton

[kɛʁˈgwɑ̃tɔ̃n]

Plûned

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

eno an hini e oa spontet ma... ma gazeg, war Hent ar Chopinadoù

[ˈeːno ˌnˑi wa ˈspɔ̃tə mə mə ˈgɑːzək - waʁ ˌhɛn ʃopiˈnɑːdo]

c'est là-bas que ma... ma jument s'était affolée, sur Hent ar Chopinadoù

Plûned / « kostez Kergouanton, leun a dour »

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Poull an Tri Forc'hell, ah ya, pelec'h emañ hennezh ? Poull an Tri Forc'hell

[ˌpul tʁi ˈvɔʁhəl - a ˌjɑ - ˌple̞x mɑ̃ ˈhẽˑs - ˌpul tʁi ˈvɔʁhəl]

Poull an Tri Forc'hell, ah oui, où c'est ça ? Poull an Tri Forc'hell

Plûned / e penn Hent ar Chopinadoù, « un toull gant dour »

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Poull Melan, Kergouanton, Poull Melan

[ˌpul ˈmeːlən - kɛʁˈgwɑ̃tɔ̃n - ˌpul ˈmeːlən]

Plûned

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Pont Mari

[pɔ̃n ˈmɑj]

Plûned

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Kervengi

[kɛʁˈvɛ̃ːgi]

Plûned

Plac'h, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  (519 frazenn en holl)