Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Tregrom

Anvioù-lec'h e Tregrom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)

'ba Prad Salig

[bah ˌpɣɑt ˈsɑˑlik]

à Prad Salig

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ya, Prad Salig

[ja - ˌplɑˌsɑjc] Treg

oui, ar Prad Salig

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

daou venaj a oa, e Prad Salig

[dɔw ˈveˑnəʒ wa - ˌpɣɑt ˈsɑˑlik]

il y avait deux fermes, à Prad Salig

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

n'eus ket nemet ur menaj ken kostez Krist

[ˌnøs kə ˌmɛ ˈmeˑnəʃ ˌko̞ste ˈkɣis]

il n'y a plus qu'une ferme du côté de Krist

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ya, Lanngoñsorted met... Killiwenn zo aze...

[ˌjɑ - ˌlɑ̃ngɔ̃ˈsɔꝛtəd mɛ - ˌkiləˈwe̞n zo ˌɑhe ?]

oui, Lann ar Goñsorted mais... Killiwenn est là...

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Prad Salig

[ˌpɣɑt ˈsɑˑlik]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

al Lann Vrein

[ˌlɑ̃n ˈvɣɛɲ]

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Sant Eler zo Kerouspi en tu all c'hoazh, en tu all c'hoazh, a-raok al linenn

[zɑ̃nˈteˑləꝛ zo kɛˈɣuspi - nty ˈɑl ˌhwɑs - ˌɣo̞ˑg ə ˈliˑnən]

[sur la route de] Sant Eler il y a Kerouspi de l'autre côté encore, avant la ligne

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

etrezek Krist n'out ket bet

[ˈtɣœsə ˈkɣis ˌnu kə ˈbet]

tu n'as pas été vers Krist

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Pont Ewen, n'out ket bet ? aze zo daou venaj, añfin ! bet ! bet, derc'hen a ra an den da lâret zo, met n'eus ket ken, Pont Ewen ya, hag a-raok Pont Ewen, ha zo un ti, e oa ur menaj kwa

[pɔ̃ˈdewən - ˌnu kə ˌbet - ˌɑˑe zo dɔw ˈveˑnaʃ - ɑ̃ˌfiˑn ˈbet ˌbet - ˈdɛɣ ɣa dən ˈdeˑn ˌlɑˑɣət so - mɛ ˌnøs kə ˌkeˑn - pɔ̃nˈdewən ja - ag ə ˌɣo̞k pɔ̃nˈdewən - a zo ˈnti - wa ˈmeˑnəʃ kwa]

Pont Ewen, tu n'as pas été ? là il y a deux fermes, enfin ! [il y a] eu ! [il y a] eu , on continue de dire qu'il y a, mais il n'y a plus, Pont Ewen oui, et avant Pont Ewen, il y a une maison, il y avait une ferme quoi

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

al Lann Vrein a oa egile

[ˌlɑ̃n ˈvɣɛɲ wa eˈgiˑle]

al Lann Vrein c'était l'autre

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Wern Vihan, hag ar Wern Vras, a oa, ar Wern Vras a oa... e-fas da Chapel Krist

[ˌwɛꝛn ˈviˑən - ag ə ˌwɛꝛn ˈvɣɑˑs - wa - ə ˌwɛꝛn ˈvɣɑˑz wa - ˌvɑs tə ˌʃɑpəl ˈkɣis]

ar Wern Vihan, et ar Wern Vras, qu'il y avait, ar Wern Vras était... en face de Chapel Krist

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

pa 'h ez da Bont Ewen, e oa unan

[pa he̞z də bɔ̃ˈdewən - wa ˈyˑn]

quand tu vas à Pont Ewen, il y en avait une

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

e arriez da Gerhouarz

[ˌhɑje̞s tə gɛˈɾuˑəs]

tu arrives à Kerhouarz

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

ar Wern eo lec'h... mac'h out bet aze, lec'h emaint oc'h ober garotez

[ˈwɛꝛn he̞ ˌle̞ɣ - mahud ˌbed ˈɑhe - ˌle̞ɣ mɛɲ ˌho̞ˑꝛ gaˈɾotəs]

ar Wern c'est là... si tu es allé là, là où ils font des carottes

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

Kerhouarz zo... ar menaj en tu all d'an hent

[kɛˈɾuˑəs so - ˈmeˑnaʃ ɛn tyˈɑl də ˈne̞n]

Kerhouarz c'est... la ferme de l'autre côté de la route

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

lec'h emañ ar re-se eo... Pont Ewen

[ˌle̞ɣ mɑ̃ ˌɣehe he̞ - pɔ̃ˈdewən]

là où sont ceux-là c'est... Pont Ewen

Tregrom

Maksim Kolve, 1930, Bear (EHPAD) (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)