Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Tregrom

Anvioù-lec'h e Tregrom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)

Koad Kernanskilheg ya, kreistre Benac'h ha... a-us d'ar barraj emañ hennezh

[ˌkwɑt kɛɹnəˈskijɛg ˌjɑ - ˌkɹɛjstɹe ˈbeːnax a - ˌys tə baˌɹaʒ mɑ̃ ˈhẽˑs]

Koad Kernanskilheg oui, entre Benac'h et... au-dessus du barrage que c'est ça

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

Run ar Groaz, se zo... tal-kichen Kerigonan, Kerigonan, lec'h on-me ganet, Run ar Groaz, Run ar Groaz

[ˌɹynəˈgwɑˑs - ˌze zo - talˌkiʃən kɛɹiˈgɔ̃nɑ̃n - ... ˌle̞x hɔ̃ me ˈgɑ̃ːnət - ˌɹynəˈgwɑˑs - ˌɹynəˈgwɑˑs]

Run ar Groaz, ça c'est... à côté de Kerigonan, Kerigonan, là où je suis née, Run ar Groaz, Run ar Groaz

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. ya, eno zo ur groaz 2. ya, Run ar Groaz zo 1. ya, Run ar Groaz 2. kroaz, ar Groaz eo, la croix, Run ar Groaz 1. ya

1. [ˌjɑ - ˌeˑno zo ˈgwɑˑs] 2. [ˌjɑ - ˌɹyn ə ˈgɹwɑˑz zo] 1. [ˌjɑ - ˌɹyn ə ˈgwɑˑs] 2. [ˈkɹwɑˑs - ˈgɹwɑˑz e̞ - ... - ˌɹyn ə ˈgɹwɑˑs] 1. [ˌjɑ]

1. oui, là-bas il y a une croix 2. oui, il y a Run ar Groaz 1. oui, Run ar Groaz 2. croix, ar Groaz que c'est, la croix, Run ar Groaz 1. oui

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. ah ya ! ar Gouer 2. eñ n'emañ ket a-bell neuze 1. tal-kichen lec'h e oan-me o chom, da diwezhañ, pas da diwezhañ, goude e oamp deut eu... a-rez ar bourk da chom met... eno e oan dimezet, eno e oan... deut da chom 'ba ar menaj 2. ar Gouer, aze zo ur c'hastell, ya, ya 1. eu... 'ba ar Gouer... eno e oa la noblesse

1. [a ˌjɑ - ˈguˑə] 2. [hẽ ˌmɑ̃ kə ˈbɛl ˌnœhe] 1. [talˌkiʃən ˌle̞x wɑ̃n ˌme ʃo̞m - də diˈweˑɑ̃ - paz də diˈweˑɑ̃ - ˌguˑde wɑ̃m ˌdœd ə - ˌɹɛz ə ˈbuɹk tə ˌʃo̞m mɛt - ˌeˑno wɑ̃n diˈme̞ˑɛt ˌeˑno wɑ̃n - ˌdœd də ʃo̞m bah ˈmeːnaʃ] 2. [ə ˈguˑəɹ - ˌɑhe zo ə ˈhɑstəl - ˌjɑ - ˌjɑ] 1. [ə - ba ˈguˑə - ˌeˑno wa ...]

1. ah oui ! ar Gouer 2. ça ce n'est pas loin alors 1. à côté de là où j'habitais, en dernier, pas en dernier, après nous étions venus euh... habiter à proximité du bourg mais... je m'étais mariée là-bas, c'est là-bas que... j'étais venue habiter à la ferme 2. ar Gouer, là il y a un château, oui, oui 1. euh... à ar Gouer... là-bas il y avait la noblesse

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

ar Gouer, chapel ar Gouer a vije lâret, ya

[ˈguˑəɹ - ˌʃɑpəl ˈguˑəɹ viʒe ˌlɑˑt - ˌjɑ]

ar Gouer, la chapelle de ar Gouer qu'on disait, oui

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

Kerc'horr, eno 'meus... 'meus un niz hag eno e oa... tal-kichen eno zo... Kerc'horr, Kerc'horr e oa daou eu... daou di a oa e Kerc'horr, ar re-se a oa Kerc'horr tout

[kɛɹˈhoɹ - ˌeˑno møs møs ˈniːs a ˌeˑno wa - talˌkiʃən ˌeˑno zo - kɛɹˈhoɹ - kɛɹˈhoɹ wa ˈndo̞w ə - do̞w ˈdi wa kɛɹˈhoɹ - ˌɹeze wa kwɛɹˈhoɹ tut]

Kerc'horr, là-bas j'ai... j'ai un neveu et là-bas il y avait... à côté de là-bas il y avait... Kerc'horr, à Kerc'horr il y avait deux euh... deux maisons qu'il y avait à Kerc'horr, celles-là étaient toutes Kerc'horr

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. al Lennig, le Lennic 2. al Lennig zo tal-kichen ivez 1. al Lennig 2. al Lennig, al Lennig

1. [ˈlɛnik - ...] 2. [ˈlɛnik so talˌkiʃən ˌiˑe] 1. [ˈlɛnik] 2. [ˈlɛnik - ˈlɛnik]

1. al Lennig, le Lennic 2. al Lennig est à côté aussi 1. al Lennig 2. al Lennig, al Lennig

Tregrom

1. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
2. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Rumerien, gouvezout a rez petra eo ar merien ? 2. Rumerien 1. merien zo des fourmis ! 2. ya, met Rumerien, ya 1. Rumerien

1. [ɹyˈmɛɹjɛn - ˌguˑve ə ɹe̞s ˌpɹɑ e̞ ˈmɛɹjɛn] 2. [...] 1. [ˈmɛɹjɛn zo ...] 2. [ˌjɑ mɛ ɹyˈmɛɹjɛn - ˌjɑ] 1. [ɹyˈmɛɹjɛn]

1. Rumerien, tu sais ce que c'est les fourmis ? 2. Rumerien 1. les fourmis c'est des fourmis ! 2. oui, mais Rumerien, oui 1. Rumerien

Tregrom

1. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
2. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. 'ba ar Gouer zo ur menaj, met eñ zo ur menaj a-drek eu... a-drek ar c'hastell 2. ah ya met hennezh eo ar Gouer 1. eñ eo ar Gouer ya

1. [bah ˈguˑəɹ zo ˈmeːnaʃ - mɛ ˌhe̞ zo ˈmeˑnaʒ ˌdɹeg ə - ˌdɹeg ə ˈhɑstəl] 2. [a ˌjɑ mɛ ˌhẽˑz e̞ ˈguˑəɹ] 1. [ˌhẽ he̞ ˈguˑəɹ ˌjɑ]

1. à ar Gouer il y a une ferme, mais ça c'est une ferme qui est derrière euh... derrière le château 2. ah oui mais ça c'est ar Gouer 1. ça c'est ar Gouer oui

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Traou ar Stivell 2. Stivell 1. ya, Traou ar Stivell 2. pelec'h e oa Krec'h ar Stivell ? 'oa ket hini ebet 1. nann, nann 2. ben non mais... e vez lâret Traou ar Stivell, 'meus aon e oa bet unan krec'h neuze, ur Stivell all 1. non, 'oa ket, 'oa ket daou vachin... Traou ar Stivell a oa daou...

1. [ˌtɹo̞w ˈstiːvəl] 2. [ˈstiːvəl] 1. [ˌjɑ - ˌtɹo̞w - ˈstiːvəl] 2. [ˌple̞x wa ˌkwe̞x ˈstiːvəl - ˌwa kə ˌhiˑni ˈbet] 1. [ˌnɑ̃n - ˌnɑ̃n] 2. [... - ve ˌlɑˑt ˌtɹo̞w ˈstiːvəl - møˈsɑˑɔ̃n wa ˌbed yn ˈkwex ˌnœhe ˌstiˑvəl ˈɑl] 1. [ˌnɑ̃ - ˌwa kət - ˌwa kə do̞w ˈvɑʃin - ˌtɹo̞w ˈstiːvəl wa ˈdo̞w]

1. Traou ar Stivell 2. Stivell 1. oui, Traou ar Stivell 2. où était Krec'h ar Stivell ? il n'y en avait aucun 1. non, non 2. ben non mais... on dit Traou ar Stivell, je crois qu'il y en avait eu un en haut alors, un autre Stivell 1. non, il n'y avait pas, il n'y avait pas deux machins... à Traou ar Stivell il y avait deux...

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Kersteuñ 2. Kersteuñ, Kerstun peogwir zo boched e-barzh ivez 1. ya, Kersteuñ, ya, Kersteuñ a vije lâret

1. [kɛɹˈstœ̃ˑ] 2. [kɛɹˈstœ̃ˑ - kɛɹˈstun pəˌguˑɹ zo ˈbo̞ʃə ˌbaɹz ˌiˑe] 1. [ˌjɑ - kɛɹˈstœ̃ˑ - ˌjɑ - kɛɹˈstœ̃ˑ viʒe ˌlɑˑt]

1. Kersteuñ 2. Kersteuñ, Kerstun puisqu'il y a des boches dedans aussi 1. oui, Kersteuñ, oui, Kersteuñ qu'on disait

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

goude Traou ar Stivell, Porzh Plûned

[ˌguˑde ˌtɹo̞w ˈstiːvəl ˌpɔɹs ˈplyːnət]

après Traou ar Stivell, Porzh Plûned

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. Koad Leger Vihan goude, etrenek ar rinier, etrenek ar pisciculture ha neuze war-draoñ 2. ha lec'h e oa ar pisciculture neuze, peseurt anv 'na ? 1. ah se bremañ ! ar re-se a oa bet graet a-hont xxx ( ?), 'meus ket bet klevet anv ebet d'ar re-seoù, nann, pa oan-me 'oa ket ar re-seoù eno c'hoazh, ya, Koad Leger Vihan 2. peotramant e rae parti deus koad Leger Vihan ? 1. ya sur a-walc'h 'vat !

1. [kwa ˌleˑgəɹ ˈviˑən ˌguˑde̞ - ˌtɹœˑnəg ˈɹiɲəɹ ˌtɹœˑnəg pisikylˌtyɹ a ˌnœhe waɹˌdɹo̞w] 2. [a ˌle̞x wa pisikylˌtyɹ ˌnœhe - pəˌsœ ˈhɑ̃ːno na] 1. [a ˌze ˈbœmɑ̃ - ˌɹeˑe wa be ˌgɹɛd ˈɑˑɔ̃n ˌɹew ? - ˌmøs kə be ˌklɛwət ˌhɑ̃ˑno ˈbed də ɹeˌzew - ˌnɑ̃n - pa wɑ̃n me ˌwa kə ɹeˌzew ˌeˑno ˌhwas - ˌjɑ kwa ˌleˑgəɹ ˈviˑən] 2. [pəˌtɑ̃m ɹɛ ˈpɑɹti dœs kwad ˌleˑgəɹ ˈviˑən] 1. [ˌjɑ zyɹˌwɑx ha]

1. Koad Leger Vihan après, vers la rivière, vers la pisciculture et alors vers le bas 2. et là où était la pisciculture alors, c'était quel nom ? 1. ah ça maintenant ! ceux-là avaient été fait là-bas xxx ( ?), je n'ai entendu aucun nom pour ceux-là, non, quand j'y étais moi ils n'y étaient pas encore, oui, Koad Leger Vihan 2. ou sinon ça faisait partie de koad Leger Vihan ? 1. oui sans doute !

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

Koad Leger Vras

[kwad ˌleˑgəɹ ˈvɹɑːs]

Tregrom

Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. e-tal Koad Leger, a-raok arriet e Koad Leger 'teus ar Skivid 2. ya, ar Skivid, ar Skivid, I T 1. ar Skivid 2. ar Skivid, ar Skivid, ya 1. ar Skivid 2. ar Skivid 1. Aogust Herve ar Skivid

1. [ˌtɑˑl kwaˈleːgəɹ - ˌɹo̞g ɑj kwaˈleːgəɹ tøs ˈskiːvic] 2. [ˌjɑ - ˈskiːvit - ˈskiːvit ...] 1. [ˈskiːvic] 2. [ˈskiːvit - ˈskiːvit - ˌjɑ] 1. [ˈskiːvic] 2. [ˈskiːvit] 1. [oˌgys ˈhɛɹwe ˈskiwic]

1. à côté de Koad Leger, avant d'arriver à Koad Leger tu as ar Skivid 2. oui, ar Skivid, ar Skivid, I T 1. ar Skivid 2. ar Skivid, ar Skivid, oui 1. ar Skivid 2. ar Skivid 1. Auguste Hervé de ar Skivid

Tregrom

1. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
2. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. ar Gernevez 2. ar Gernevez, ya

1. [gɛɹˈnewe] 2. [gɛɹˈnewe - ˌjɑ]

1. ar Gernevez 2. ar Gernevez, oui

Tregrom

1. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
2. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Kroaz an Delioù, pa 'h aer un tamm bihan war-draoñ 2. ya, ya, Kroaz an Delioù

1. [ˌkɹwɑzˈdɛjo - pa hɛɹ tɑ̃m ˈbiˑən waɹˌdɹo̞w] 2. [ˌjɑ - ˌjɑ - ˌkɹwɑzˈdɛjo]

1. Kroaz an Delioù, quand on va un petit peu vers le bas 2. oui, oui, Kroaz an Delioù

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

nann peogwir goude 'h arriez e Kernaoteriou e traoñ

[ˌnɑ̃n pəˌguˑɹ ˈguːde haˌɹiˑe̞s ˌkɛɹno̞ˈtɛːɹjo ˌtɹo̞w]

non parce que après tu arrives à Kernaoteriou en bas

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. Keravel, Keravel 2. ya, Keravel ya 1. ya, Keravel Vihan, Keravel Vras 2. ya, marteze e vije lâret Izelañ ? 1. ya, ni a lâre Keravel Vras ha Keravel Vihan, an hini... an hini nesañ da Groaz an Deliou eo Keravel Vras

1. [kɛˈɹɑwəl - kɛˈɹɑwəl] 2. [ˌjɑ - kɛˈɹɑwəl ˌjɑ] 1. [ˌjɑ - kɛˌɹɑwəl ˈviˑən kɛˌɹɑwəl ˈvɹɑːs] 2. [ˌjɑ - maˈteˑe viʒe ˌlɑˑɹəd iˈzelɑ̃] 1. [ˌjɑ mɛ nim ˌlɑˑɹe̞ kɛˌɹɑwəl ˈvɹɑːz a kɛˌɹɑwəl ˈviˑən - ˌnˑi ˌnˑi ˈnesɑ̃ də ˌgɹwɑzˈdɛjo he̞ kɛˌɹɑwəl ˈvɹɑːs]

1. Keravel, Keravel 2. oui, Keravel oui 1. oui, Keravel Vihan, Keravel Vras 2. oui, peut-être qu'on disait Izelañ ? 1. oui, nous disions Keravel Vras et Keravel Vihan, le... le plus proche de Kroaz an Deliou c'est Keravel Vras

Tregrom

1. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
2. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Toull ar C'harzh, ya 2. Toull ar C'harzh ya 1. ya, Toull ar C'harzh

1. [ˌtul ə ˈhɑɹs - ˌjɑ] 2. [ˌtul ˈhɑɹs jɑ] 1. [ˌjɑ - ˌtul ə ˈhɑɹs]

1. Toull ar C'harzh, oui 2. Toull ar C'harzh oui 1. oui, Toull ar C'harzh

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. ben ya, ha goude neuze, lec'h emañ ar Bonnieg, peseurt anv eo hennezh neuze ? 2. Kernaoteriou 1. eno eo Kernaoteriou ? 2. ya 1. marteze

1. [bɛ̃ ˌjɑ - a ˌguˑde ˌnœhe ˌle̞x mɑ̃ bɔ̃ˈniˑək - pəˌsœ ˈhɑ̃ːno he̞ ˌhẽˑz ˌnœhe] 2. [ˌkɛɹnaˈtɛːɹjo] 1. [ˌeˑno e̞ ˌkɛɹno̞ˈtɛːɹjo] 2. [ˌjɑ] 1. [maˌtehe]

1. ben oui, et après alors, là où est Le Bonniec, comment ça s'appelle ? 2. Kernaoteriou 1. là-bas c'est Kernaoteriou ? 2. oui 1. peut-être

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

limit ar C'houerc'had ha Tregrom, ar Pont Kozh, n'eo ket an hini nevez ! graet zo unan nevez gantañ, bet eo agdraet

[ˈlimit ˈhwɛɹhat a tɹeˈgɹɔm - pɔ̃n ˈkoːs - ˌne̞ kə ˌnˑi ˈnewe - ˌgɛt so yn ˈnewe gɑ̃tɑ̃ - ˌbed e̞ hadˈgɛt]

à la limite de ar C'houerc'had et Tregrom, ar Pont Kozh, ce n'est pas le nouveau ! on en a fait un neuf avec, il a été refait

Tregrom

Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1. Kerlizou 2. Kerlizou, ya, kerlizou

1. [kɛɹˈliːzo] 2. [kɛɹˈliːzo - ˌjɑ - kɛɹˈliːzo]

1. Kerlizou 2. Kerlizou, oui, kerlizou

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

1. Milin ar Sant 2. Milin ar Sant ya, ya 'vat, hennezh... n'onn ket just pelec'h e oa honnezh, aze out arri eu... ya, izeloc'h goude kwa, ya, Milin ar Sant

1. [ˌmiˑlin ˈzɑ̃n] 2. [ˌmiˑn ˈzɑ̃n jɑ - ˌjɑ ha - ˌhẽˑz - ˌnɔ̃ kə ʒys ˈple̞x wa ˌhɔ̃ˑs - ˌɑhe hud ˌɑj ə - ˌjɑ iˈzelɔx ˌguˑde kwa - ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈzɑ̃n]

1. Milin ar Sant 2. Milin ar Sant oui, mais oui, ça... je ne sais où il est juste, là tu arrives euh... oui, plus bas quoi, oui, Milin ar Sant

Tregrom

1. Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler)
2. Remond ar Bras, 1934, Louergad (Sant Eler)
(dastumet gant Tangi)

ya, ar Sant, se zo a-raok ar rinier

[ˌjɑ - ˈzɑ̃n - ˌze zo ˌɹo̞ˑg ə ˈɹiɲəɹ]

oui, ar Sant, ça c'est avant la rivière

Tregrom

Solañj ar Bras, 1936, Louergad (Sant Eler) (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)