Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Tregrom

Anvioù-lec'h e Tregrom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)

Kervod

[kɛꝛˈvoːt]

Tregrom

Mari Moro, 1933, Bear (dastumet gant Tangi)

geus ! me 'meus klevet ivez, Penn ar Pont

[ˈgøˑs - ˈme møs ˈklɛwəd ˌiˑe - ˌpe̞n ə ˈpɔ̃n]

si ! moi j'ai entendu aussi, Penn ar Pont

Tregrom

Mari Moro, 1933, Bear (dastumet gant Tangi)

ya, ah ya ! ar Pellem 'meus bet klevet ya

[ˌjɑ - a ˌjɑ - ˈpɛlɛm møz ˌbe ˈklɛwɛd ˌjɑ]

oui, ah oui ! j'ai déjà entendu ar Pellem oui

Tregrom

Mari Moro, 1933, Bear (dastumet gant Tangi)

Prad Sallig

[ˌpɣɑ ˈsɑːlik]

Tregrom

Mari Moro, 1933, Bear (dastumet gant Tangi)

ya, Prad Sallig ya

[ˌjɑ - ˌpɣɑˈsɑlig ja]

oui, Prad Sallig oui

Tregrom

Mari Moro, 1933, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Pellem, feiz, ar Pellem e vije 'vat eu...

[ˈpɛləm - ˌfe - ˈpɛləm ˌviˑʒe had ə]

ar Pellem, ma foi, ar Pellem que c'était euh...

Tregrom

Mari Ollier, 1935, Bear (dastumet gant Tangi)

kreiztre Poull ar Gwenan, Poull... Poull ar Gwenan, Poull ar Gwenan, ha gou... ha goude, goude Poull ar Gwenan e oa ar Pellem met goude... goude 'oaran ket

[ˈkɣɛjste ˌpul ˈgwẽˑnən - ˌpul ˌpul ˈgwẽˑnən - ˌpul ˈgwẽˑnən - a gu a ˌguˑde - ˌguˑde ˌpul ˈgwẽˑnən wa ˈpɛlɛm mɛ ˌguˑde - ˌguˑde waˌɣɑ̃ kət]

entre Poull ar Gwenan, Poull... Poull ar Gwenan, Poull ar Gwenan, et ap... et après, après Poull ar Gwenan c'était ar Pellem mais après... après je ne sais pas

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha neuze e oa unan, Poull ar C'hozh, 'ba Tregrom ya ! ya, Plûned ya... Poull ar C'hozh a vijz lâret dioutañ

[a ˌnœhe wa ˈyˑn - ˌpul ˈhoˑəs - ma teˈgɾɔm ja - ja - ˈplyˑnəd ja - ˌpul ˈhoˑəs ˌviʃe ˌlɑˑɣə ˌdɔ̃tɑ̃]

et il y en avait un aussi, Poull ar C'hozh, à Tregrom oui ! oui, Plûned oui... Poull ar C'hozh qu'on l'appelait

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha Lann ar Goñsorted, e oa... oa... oa Saint Idriel

[a ˌlɑ̃n gɔ̃ˈsɔꝛtəd wa wa wa sɛ̃tidɣiˈɛl]

et Lann ar Goñsorted, c'était... c'était... c'était Saint Idriel

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

eñ a oa un hent, al Lann Vrein, al Lann Vrein met... 'oa ket derc'het evel-se, « Lanneven » a oa laket, « Lanneven » ya

[ˈhẽ wa ˈne̞n - ˌlɑ̃n ˈvɣɛɲ - ˌlɑ̃n ˈvɣɛɲ mɛ - ˌwɑ kə ˈdɛhɛd viˌse - lɑ̃ˈnewən wa ˈlɑkət - lɑ̃ˈnewən ja]

ça c'était une route, al Lann Vrein, al Lann Vrein mais... elle n'était pas reconnue comme ça, « Lanneven » que c'était mis, « Lanneven » oui

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

du-hont aze 'h aen da gas ar vuoc'h, d'ar c'hole, lec'h e oa Gilloux aze, paotr ar c'hezeg aze, e-kichen Chapel Krist aze, eñ a oa... Pont Ewen, ha Pont Ewen bremañ eo laket Pont Névez

[ˌdyˑɔ̃n ˌɑhe he̞n də ˌgɑz ˈvyˑɔx - də ˈhwɛˑle ˌle̞ɣ wa ʒilu ˌɑhe ˌpo̞t ˈheˑzɛg ˌɑhe ˌkiʃən ˌʃɑpəl ˈkɣiz ˌɑˑe - ˈhẽ wa - pɔ̃ˈdewən - a pɔ̃nˈdewən ˈbœmɑ̃ he̞ ˈlɑkə ...]

là-bas là j'allais amener la vache, au taureau, là où était Gilloux là, le gars aux chevaux là, à côté de Chapel Krist là, ça c'était... Pont Ewen, et Pont Ewen maintenant c'est mis Pont Névez

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

neuze, en tu all... en tu all d'ar Pellem aze ivez, lec'h e oa Morelleg aze, en tu all d'ar Pellem aze e oa tri célibataires, reoù Marchand, hag e vije graet eu... Milin Loaz, ar Vilin Loaz dioute, Milin Loaz

[ˌnœhe - tyˈɑl tyˈɑl də ˈpɛlɛm ˌɑhe ˌiˑe - ˌle̞ɣ wa moˈɣɛlɛg ˌɑhe - tyˈɑl də ˈpɛlɛm ˌɑhe wa tɣi ... - ˌɣeˑo ... - a ˌviʃe ˌgwe̞d ə - ˌmiˑlin ˈlwɑˑs - ˌviˑlin ˈlwɑˑs ˌdɔ̃te̞ - ˌmiˑlin ˈlwɑˑs]

alors, de l'autre côté... de l'autre côté de ar Pellem là aussi, là où était Morellec là, de l'autre côté de ar Pellem là il y avait trois célibataires, les Marchand, et on les appelait euh... Milin Loaz, ar Vilin Loaz, Milin Loaz

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

betek Krist on bet, o kas ar vuoc'h, gant ma zad, d'ar c'hole

[ˌbekə ˈkɣis ɔ̃ ˌbet - ˈkɑs ə ˈvyˑx - gɑ̃ mə ˈzɑˑd - də ˈhwɛˑle]

j'ai été jusqu'à Krist, emmener la vache, avec mon père, au taureau

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ba Lanngoñsorted amañ e oa bet tapet Krist, ha 'h ae gwreg eu... mamm If ar Mo, a lâre he fater aze, just 'ba... 'ba ar c'hroashent Lanngoñsorted, 'h ae kazi bep eil devezh da lâret he fater aze ha...

[ma ˌlɑ̃n gɔ̃ˈsɔɣtəd ˌɑ̃mɑ̃ wa ˌbe ˈtɑpət ˈkɣist - a he̞ ˈgweg ə - ˌmɑ̃m if ə ˈmoˑ - ˌlɑˑɣe̞ i ˈvɑtəꝛ ˌɑhe̞ - ˌʒys ma - ma ˈhɣwɑsən ˌlɑ̃n gɔ̃ˈsɔɣtət - he̞ ˈkɑhe ˌbobɛj ˈdewəz də ˈlɑˑɣɛd i ˈvɑtəꝛ ˌɑhe̞ a]

à Lanngoñsorted ici on avait pris Krist, la femme de euh... la mère de Yves Le Meaux allait, elle disait un pater là, juste au... au carrefour de Lanngoñsorted, elle allait presque un jour sur deux pour dire un pater là et...

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

me n'onn ket piv 'neus prenet plas Milo aze e-kichen Krist

[ˌme ˈnɔ̃ kə ˈpiw nøs ˈpɣeˑnə ˈplɑs miˈlo ˌɑˑe ˈkiʃən ˈkɣist]

moi je ne sais pas qui a acheté la propriété de Milo là à côté de Krist

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

e-kichen Chapel Krist

[ˌkiʃən ˌʃɑpəl ˈkɣist]

à côté de Chapel Krist

Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

amañ, lec'h e oa Remi ar Gov e oa Penn an Nec'h, goude... goude... goude... goude Lann ar Goñsorted aze, 'ba ar c'hroashent eu... da vont d'ar C'houerc'had, ha da vont da Dregrom, ya, Penn an Nec'h... e oa hennezh, gwelet a rez ?

[ˌɑ̃mɑ̃ - ˌle̞ɣ wa ɣemi ˈgoˑ wa ˌpe̞nˈneɣ - ˌguˑde ˌguˑde ˌguˑde ˌguˑde ˌlɑ̃n gɔ̃ˈsɔꝛtəd ˌɑhe - ma ˈhɣwɑsən ə - də ˌvɔ̃n də ˈhɣwɛhət - a də ˌvɔ̃n də deˈgɾɔm - ja ˌpe̞nˈneɣ - wa ˈhẽˑs ˌgwe̞ˑl ə ɣes]

ici, là où était Rémi Le Goff c'était Penn an Nec'h, après... après... après... après Lann ar Goñsorted là, au carrefour euh... pour aller à ar C'houerc'had, et pour aller à Tregrom, oui, Penn an Nec'h... que c'était ça, tu vois ?

Louergad / Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

ha goude eo... Kraou ar Moc'h 'ma lâret dit, amañ e oa... en tu-mañ e oa... eñ... eñ... peogwir ar reoù Prijant a oa deut deus ar Pellem, d'ar C'hrec'h Baelan, ar C'hrec'h Baelan 'ba en Plûned

[a ˌguˑde he̞ - ˌkɣɔw ˈmoɣ ma ˌlɑˑɣə ˈdit - ˌɑ̃mɑ̃ wa - ˈtymɑ̃ wa - ˈhẽ ˈhẽ - pəˌguˑꝛ ɣew ˈpɾiˑʒən wa dœd des ˈpɛlɛm - də ˌhɣe̞ɣ ˈbe̞jlən - ˌhɣe̞ɣ ˈbe̞jlən ma ˈnplyˑnət]

et après c'est... Kraou ar Moc'h que je t'avais dit, ici c'était... de ce côté-ci c'était... ça... ça... puisque les Prigent étaient venus de ar Pellem, à ar C'hrec'h Baelan, ar C'hrec'h Baelan à Plûned

Plûned / Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

nann ! Milin... Milin Graou ar Moc'h met... ha Milin... evel Milin Loaz

[ˌnɑ̃n - ˌmiˑlin ˌmiˑlin ˌgɣɔw ˈmoɣ mɛ - a ˌmiˑlin - we̞l ˌmiˑlin ˈlwɑˑs]

non ! Milin... Milin Graou ar Moc'h mais... et Milin... comme Milin Loaz

Plûned / Tregrom

Michel Talgen, 1951, Bear (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  (366 frazenn en holl)