Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAr c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Kawan

Anvioù-lec'h e Kawan

pardon Kêrbiged

[’pɑrdɔ̃n ke̞r’bi:gət]

le pardon de Kerbiged [à Kawan]

Janin An Aodren, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Kelleg

kélèk

[’kelɛk]

nom du village où se trouve Plankoniad [Kawan]

Plac'h, 1934, Bear (dastumet gant Julien)

war hent Barderv

[war hɛn bar'dɛrw]

sur la route de Barderv

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

deus Ar Barderv aze

[dəz baʁ'dɛw 'ɑ:he]

de Ar Barderv là

Plac'h, 1937, Bear (dastumet gant Tangi)

Komanant Ar Gov

[komɑ̃n 'go:]

Komanant Ar Gov

Pier Gotie, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

amañ 'h omp 'ba Roudevin

[’ɑ̃mɑ̃ hɔ̃m ba ʁud’vi:n]

ici nous sommes à Roudevin

Paotr, 1942, Kaouenneg (dastumet gant Tangi)

Kêrouspig zo ur c'hilometr alese

[ke̞’ʁuspi zo hi’lomɛd ’lese]

Kerouspi est à un kilomètre d'ici

Roje Buzulier, 1948, Plûned (dastumet gant Tangi)

1. Plankoniad zo e Kemperven, 'mañ ket ? 2. ah nann, hennezh zo e Kawan, Plankoniad zo e Kawan

1. [plɑ̃ŋˈkɔ̃ɲət so kemˈpɛɹvɛn - ˌmɑ̃ kə] 2. [a nɑ̃n - ˌheˑs so ˈkɑwɑ̃n - plɑ̃ŋˈkɔ̃ɲə zo ˈkɑwɑ̃n]

1. Plankoniad c'est à Kemperven, non ? 2. ah non, ça c'est à Kawan, Plankoniad est à Kawan

Kawan

1. Paotr, 1931, Kemperven
2. Plac'h, 1935, Kemperven
(dastumet gant Tangi)

ha goude e oa deut da Kelleg aze, Kelleg Kawan, Kelleg

[a ˌguˑde wa ˌdœd də ˈkeleg ˌɑhe - ˈkeleg ˈkɑwɑ̃n - ˈkelek]

et après il était venu à Kelleg là, Kelleg à Kawan, Kelleg

Kawan

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

1. 'h anavezez Jañ ar C'hozh ? 2. Jañ ar C'hozh ? (T. : 'ran ket) 1. nann 3. nann... 2. 'rez ket ? 3. n'eo ket lâret nann 2. e oa e Keranchaodel

1. [hɑ̃ˈveˑe̞z ʒɑ̃ ˈhoːs] 2. [ʒɑ̃ ˈhoːs] 1. [nɑ̃] 3. [ˌnɑ̃n] 2. [ˌɹes kə] 3. [ˌne̞ kə ˈlɑːɹ ˌnɑ̃n] 2. [wa ˌkɛɹɑ̃ˈʃo̞ːdəl]

1. tu connais Jean Le Coz ? 2. Jean Le Coz ? (T. : non) 1. non 3. non... 2. non ? 3. ce n'est pas dit non 2. il était à Keranchaodel

Kawan

1. Paotr, 1937, Bear
2. Plac'h, 1931, Bear
3. Paotr, 1932, Bear
(dastumet gant Tangi)

1. Kerdangi amañ 2. ya 1. Kerdangi

1. [kɛɹˈdɑ̃ŋgi ˌɑ̃mɑ̃] 2. [ˌjɑ] 1. [kɛɹˈdɑ̃ŋgi]

1. Kerdangi ici 2. oui 1. Kerdangi

Kawan

1. Plac'h, 1931, Bear
2. Paotr, 1932, Bear
(dastumet gant Tangi)

tal-kichen amañ eo Kerouspi

[tal ˈkiʃən ˌɑ̃mɑ̃ he̞ kɛˈɹuspi]

à côté ici c'est Kerouspi

Kawan

Paotr, 1933, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

pelec'h e oa Keranchaodel neuze ? me n'onn ket

[ˌple̞x wa ˌkɛɹɑ̃ˈʃo̞ːdən ˌnœhe - me ˌnɔ̃ kət]

où était Keranchaodel alors ? moi je ne sais pas

Kawan

Paotr, 1933, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerwennou, Kerwennou, zo en tu-mañ da Gawan ivez

[kɛɹˈweno - kɛɹˈweno - zo ˈtymɑ̃ də ˈgɑwɑ̃n ˌiˑe]

Kerwennou, Kerwennou, est de ce côté-ci de Kawan aussi

Kawan

Paotr, 1933, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

e Kerikoul emañ o chom du-hont eu... pelec'h emañ Kerikoul ? goude... goude eu... goude Kerbiged, lec'h ac'hanta emañ eu... n'onn ket petra 'ta zo aze, Kerbiged eu...

[kɛriˌkul mɑ̃ ˌʃo̞m ˈdyˑən ə - ˌple̞x mɑ kɛˈɹicul - ˌguˑde ˌguˑde ə - ˌguˑde kɛɹˈbijɛd ˌle̞x ˈhɑ̃nta mɑ̃ ə - ˌnɔ̃ kə ˌpɾɑ ta zo ˌɑhe̞ - kɛɹˈbijɛd ə]

il habite à Kerikoul là-bas euh... où est Kerikoul ? après... après euh... après Kerbiged, là eh bien où euh... je ne sais pas ce qu'il y a donc là, Kerbiged euh...

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerikoul ya, en brezhoneg

[kɛˈɹicul ˌjɑ - bɹe̞ˈzɔ̃ːnɛk]

Kerikoul oui, en breton

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

n'eo ket ar Steredenn 'vat, hein ? ar Steredenn marteze

[ˌne̞ kə steˈɹeːdən hat - ɛ̃ - steˈɹeːdən maˈtehe]

ce n'est pas ar Stederenn, hein ? ar Steredenn peut-être

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya, lec'h e oa Kozhtiou, hennezh eo neuze pa deuez deus ar zone, da gemer an hent Tonkedeg, zo ur pezh ti bras aze, troet e gein d'an hent, aze, aze emañ Kernevez

[ˌjɑ - ˌle̞x wa ko̞sˈtiˑu - ˌhẽˑz e̞ ˌnœhe pa ˌdez dœz ˈzoːn - də ˈgo̞mɛɹ ˌnɛn tɔ̃ˈkeːdɛk - zo ˌpes ti ˈbɹɑːz ˌɑhe̞ ˈtɾoˑəd i ˈgɛɲ də ˈnɛn - ˌɑhe̞ - ˌɑhe̞ mɑ̃ kɛɹˈnewe]

oui, là où est Kozhtiou, ça c'est alors quand tu vas de la zone, pour prendre la route de Tonkedeg, il y a une très grande maison, dont le dos est tourné à la route, là, c'est là que se trouve Kernevez

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

eñ zo o chom er Gernevez, ya

[ˌhẽ zo ˌʃo̞m gɛɹˈnewe - ˌjɑ]

il habite à ar Gernevez, oui

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya, just ! war an hent da vont d'ar Bradenn, lec'h e oa Job Kamm gwechall

[ˌjɑ ʒys - waɹ ˌnɛn də ˌvɔ̃n də ˈbɾɑːdən ˌle̞x wa ˌʒo̞p ˈkɑ̃m gweˌʒɑl]

oui, juste ! sur la route pour aller à ar Bradenn, là où était Joseph Le Cam autrefois

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya 'vat, ar Bradenn

[ˌjɑ hat - ˈbɾɑːdən]

mais oui, ar Bradenn

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya, Kerstefan zo ivez, 'ba ar c'horn-se ivez, eñ zo... ma kerez pa sortiez deus ar zone, ha zo un hent eu... à droite da vont... pe à gauche da vont da Gerstefan-se

[ˌjɑ - kɛɹˈstefɑ̃n zo ˌiˑe - ba ˈhɔɹn ze ˌiˑe - ˌhẽ zo - ma ˈkeːɹe̞s pa sɔɹˈtiˑe̞z dœz ˈzoːn - a zo ˈnɛn ə - ... də ˌvɔ̃n pe ... də ˌvɔ̃n də gɛɹˈstefɑ̃n ze]

oui, il y a Kerstefan aussi, dans ce coin-là aussi, ça c'est... si tu veux quand tu sors de la zone, et il y a une route euh... à droite pour aller... ou à gauche pour aller à ce Kerstefan-là

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ha deus Kerstefan-se, ma derc'hez dre an hent bihan ec'h arriez 'ba Kernevez, 'ba Kerikoul

[a dœs kɛɹˈsteːvən ze - ma ˈdɛhe̞s dɹe ˌnɛn ˈbiˑən haˈɹiˑe̞z bah kɛɹˈnewe - ba kɛˈɹikul]

et de ce Kerstefan-là, si tu continues par la petite route tu arrices à Kernevez, à Kerikoul

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Lann Gervarreg eo pa sortiez deus an hent bras, da gemer an hent Tonkedeg

[ˌlɑ̃n gɛɹˈvɑɹɛg e̞ pe sɔɹˈtiˑe̞z dœz ˌnɛn ˈbɹɑːs - də ˈgo̞mɛɹ ˌnɛn tɔ̃ˈkeːdɛk]

Lann Gervarreg c'est quand tu sors de la grande route, pour prendre la route de Tonkedeg

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ha Lagain neuze goude a oa e Penn al Lann, Penn al Lann

[a ˈlɑːgɛ̃ ˌnœhe ˈguːde wa ˌpe̞nˈlɑ̃n - ˌpe̞nˈlɑ̃n]

et Lagain alors après était à Penn al Lann, Penn al Lann

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

aze goude Lann Gervarreg, aze e oa an hent... deus an hent bras da dont etrenek Tonkedeg, Lann Gervarreg

[ˌɑhe̞ ˌguˑde ˌlɑ̃n gɛɹˈvɑɹɛk - ˌɑhe̞ wa ˈnɛn - dœz ə ˌnɛn ˈbɹɑːs ˌdɔ̃n ˈtɹœːnə tɔ̃ˈkeːdɛk - ˌlɑ̃n gɛɹˈvɑɹɛk]

là après Lann Gervarreg, là il y avait une route... de la grand route pour venir vers Tonkedeg, Lann Gervarreg

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

goude... goude 'h arriez er Gernevez, lec'h e oa Kozhtiou

[ˌguˑde - ˌguˑde haˈɹiˑe̞z gɛɹˈnewe - ˌle̞x wa ko̞sˈtiˑu]

après... après tu arrives à ar Gernevez, là où était Kozhtiou

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ar Roudourou zo a-raok, ar Roudourou zo... goude pa sortiez deus... deus an hent bras

[ɹuˈduːɹu zo ˌɹo̞ˑk - ɹuˈduːɹu zo - ˌguˑde pe sɔɹˈtiˑe̞z dœz - dœz ˌnɛn ˈbɹɑːs]

ar Roudourou est avant, ar Roudourou est... après quand tu sors de... de la grand route

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Krec'h Gwenn ? ya met aze eo neuze... eu... deus Kerbiged pa diskennez war ar rinier, ar Pont Gwenn, ar Pont Gwenn, hag e-tal... lec'h e oa Desbordes o chom neuze eu... Desbordes

[kɛɹˈgwe̞n - ˌjɑ mɛ ˌɑhe̞ he̞ ˈnœhe̞ - ə - dœs kɛɹˈbijət pa disˈke̞ne̞z waɹ ˈɹĩɲəɹ - ˌpɔ̃n ˈgwe̞n - ˌpɔ̃n ˈgwe̞n - a ˌtɑˑl - ˌle̞x wa dɛˈbɔɹdəs ˌʃo̞m a ˌnœhe̞ ə - dɛˈbɔɹdət]

Krec'h Gwenn ? oui mais là c'est alors... euh... de Kerbiged quand tu descends vers la rivière, ar Pont Gwenn, ar Pont Gwenn, et à côté... là où habitait Desbordes aussi euh... Desbordes

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Keriwanig

[ˌkɛɹiˈwɑ̃ːnic]

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ar Roudourou... ah daon nann 'vat ! daon ! aze emañ neuze... daon ! neuze... daon ! neuze emañ 'ba kostez Roudouvin aze, Roudouvin zo aze

[ɹuˈduːɹu - a dɑ̃w ˌnɑ̃n ha - dɑ̃w ˌɑhe̞ mɑ̃ ˌnœhe̞ - dɑ̃w ˌnœhe̞ - dɑ̃w ˌnœhe̞ mɑ̃ ba ˌko̞ste ˌɹudˈviːn ˌɑhe̞ - ˌɹudˈviːn zo ˌɑhe̞]

ar Roudourou... ah dame non ! dame ! c'est là alors... dame ! alors... dame ! alors c'est du côté de Roudouvin là, Roudouvin est là

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Koad al Lann, 'ba Roudouvin ivez, lec'h e oa ar Bonnieg, Koad al Lann

[ˌkwɑd ˈlɑ̃n - ba ˌɹudˈviːn ˌje - ˌle̞x wa bɔ̃ˈniˑɛk - ˌkwɑd ˈlɑ̃n]

Koad al Lann, à Roudouvin aussi, là où était ar Bonnieg, Koad al Lann

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

eh, Kergozh, ya 'vat ! eno... eno... 'ba Kergozh e oa Roparzh

[ɛ - kɛɹˈgoːz ˌjɑ ha - ˌeˑno ˌeˑno - ba kɛɹˈgoːz wa ˈɹopəs]

eh, Kergozh, mais oui ! là-bas... là-bas... à Kergozh il y avait Ropars

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah ! Kerdaniel zo aze just 'ba ar c'hroashent-se pa gemerez...

[a - ˌkɛɹdaˈniˑɛl zo ˌɑhe̞ ˌʒyst ba ˈhɹwɑsən ze pa geˈme̞ːɹe̞s]

ah ! Kerdaniel est juste là à ce carrefour-là quand tu prends...

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerdaniel

[ˌkɛɹdaˈniˑɛl]

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Mason ? ben ya ben se zo 'ba tu... tu eu... tu Kerviged, tu krec'h da... da... da gouezhal war Koñfort, xxx ( ?) an hent a-dreuz

[ˌkɹe̞x ˈmɑsɔ̃n - bɛ̃ ˌjɑ bɛ̃ ˈze zo ba ˌty - ˌty ə - ˌty kɛɹˈvijɛt - ty ˈkɹwex də də - də ˈgweˑəl waɹ ˈkɔ̃fɔɹt - ? ˌnɛn ˈdɹœːz ˌɑhe̞]

Krec'h ar Mason ? ben oui ben ça c'est du côté de... du côté euh... du côté de Kerviged, du côté haut de... de... pour retomber sur Koñfort, xxx ( ?) la route de traverse

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ha Keroual neuze zo... pa 'h ez da Gawan aze evel-se, hag eu... goude ar zone, ha zo un hent eu... pa 'h ez a-dreuz da Gawan zo un hent à gauche, hag aze zo ur vilajenn, Keroual, ha deus hennezh 'h arriez war an hent Koñfort

[a kɛˈɹuˑəl ˌnœhe̞ zo - pə ˌhe̞z də ˈgɑwɑ̃n ˌɑhe̞ viˌse̞ - ag ə - ˌguˑde ˈzon - a zo ˌnɛn ə - pe he̞z ˌdɹœz də ˈgɑwɑ̃n zo ˈnɛn ... - ag ˌɑhe̞ zo viˈlɑːjən - kɛˈɹuˑal - a dœs ˈhẽˑs haˈɹiˑe̞z waɹ ˌnɛn ˈkɔ̃fɔɹt]

et Keroual alors c'est... quand tu vas à Kawan là comme ça, et euh... après la zone, et il y a une route euh... quand tu vas à travers à Kawan il y a une route à gauche, et là il y a un village, Keroual, et de celui-là tu arrives sur la route de Koñfort

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ya, se zo 'ba Keroual, a-hont zo ur vilajenn, pep hini 'neus e anv

[ˌjɑ - ˈze zo ba kɛˈɹuˑəl - ˌɑˑɔ̃n zo viˈlɑːʒən - poˈpiːni nøz i ˈɑ̃ːno]

oui, ça c'est à Keroual, là-bas il y a un village, chacun a son nom

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

pelec'h emañ ar Rumeur-se ?

[ˌple̞x mɑ̃ ɹyˈmœːɹ ze]

où se trouve ce Rumeur-là ?

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah ya, met Traoñ ar C'hoad, Traoñ ar C'hoad, Traoñ ar C'hoad zo 'ba an tu all da Gawan, tu... tu...

[a ˌjɑ - mɛ ˌtɾo̞w ˈhwɑt - ˌtɾo̞w ˈhwɑt - ˌtɾo̞w ˈhwɑt so bah tyˌɑl də ˈgɑwɑ̃n - ty ty]

ah oui, mais Traoñ ar C'hoad, Traoñ ar C'hoad, Traoñ ar C'hoad est de l'autre côté de Kawan, du côté... du côté...

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

da Kerstefan, war an hent da vont da Gerstefan

[də gɛɹˈsteːvən - waɹ ˌnɛn də ˌvɔ̃n də gɛɹˈsteːvən]

à Kerstefan, sur la route pour aller à Kerstefan

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

met 'ba Kerikoul zo unan ivez, Sant Memor

[mɛ ba kɛˈɹicul zo ˈyˑn ˌiˑe - zɑ̃n ˈmemɔɹ]

mais à Kerikoul il y en a une aussi [chapelle], Saint Mémoire

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

da chapel Sant Memor

[də ˈsɑpəl zɑ̃n ˈmemɔɹ]

à la chapelle de Saint Mémoire

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ar Geouez zo un tamm bihan pelloc'h met hennezh zo 'ba Kawan, ar Geouez, ar Geouez, ya, hennezh zo 'ba Kawan, goude emañ ar Germin, ya, ar Gervin, geo, ar Germin zo merket war ar pano met ni a lâre ar Gervin ordin hañ, peogwir e vije... e vije kaset ar saout er-amez du-hont, 'ba ar Gervin-se, nann, ar Geouez, ar Geouez an hini e oa

[ˈge̞wəs so tɑ̃m ˈbiˑən ˈpɛlɔx mɛ ˈhẽˑs so bah ˈkɑwɑ̃n - ˈge̞wəs - ˈge̞wəs - ˌjɑ - ˈhẽˑs so bah ˈkɑwɑ̃n - ˌguˑde mɑ̃ gɛɹˈmiːn - ˌjɑ - gɛɹˈviːn - ˌge̞ - gɛɹˈmiːn zo ˈmɛɹkə waɹ ˈpano mɛ ˈnym ˌlɑˑɹe̞ gɛɹˈviːn ɔɹˌdiˑn ɑ̃ - pyˌgyˑɹ viʒe - viʒe ˌkɑsə ˈzo̞wd ˌme̞ˑz ˈdyˑɔ̃n - bah gɛɹˈviːn ze - nɑ̃n - ˈge̞wəs ˈge̞wəz ˌnˑi wa]

ar Geouez est un petit peu plus loin mais ça c'est à Kawan, ar Geouez, ar Geouez, oui, ça c'est à Kawan, après il y a ar Germin, oui, ar Gervin, si, ar Germin est marqué sur le panneau mais nous nous disions tout le temps hein, puisque c'était... on sortait les vaches là-bas, à ce ar Gervin-là, non, ar Geouez, ar Geouez que c'était

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, Koad al Lann zo a-raok ya, Koad al Lann ya, aze... aze zo ur garenn ya

[ˌjɑ - ˌkwɑd ˈlɑ̃n zo ˌɹo̞ˑg ˌja - ˌkwɑd ˈlɑ̃n ja - ˌɑhe ˌɑhe zo ˈgɑːɹən ˌjɑ]

oui, Koad al Lann est avant oui, Koad al Lann oui, là... là il y a un chemin oui

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerwanig

[kɛɹˈwɑ̃ːnik]

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

a-raok Kerwanig

[ˌɹoˑk kɛɹˈwɑ̃ːnik]

avant Kerwanig

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, hag ar Roudourou-se... ha hennezh zo war da... goude ar voie expresse, en tu all d'ar voie expresse ya

[ˌjɑ a ɹuˈduːɹu ze - a ˈhẽˑs so waɹ də - ˌguˑde ... - tyˈɑl də ... ˌjɑ]

oui, et ce ar Roudourou-là... et ça c'est sur ta... après la voie expresse, de l'autre côté de la voie expresse oui

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koad al Lann ça doit être, ça dit être Koad al Lann hein

[ˌkwaˈlɑ̃n ... - ... ˌkwaˈlɑ̃n ...]

Koad al Lann ça doit être, ça dit être Koad al Lann hein

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

-stefan, Kerstefan

[ˈstefɑ̃n - kɛɹˈstefɑ̃n]

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

avant le bourg il y a Kerbiged, Kerbiquet a vez merket war ar pano, hag e vez lâret Kerbiged ya, ouai, ah ! se 'meus bet soñj pa oan bihan hañ ! Kerbiged, ah, se a gleven komz hañ ! Kerbiged

[... kɛɹ kɛɹˈbijɛt - ... ve ˈmɛɹkəd waɹ pano - a ve ˌlɑˑɹ kɛɹˈbijɛd ˌjɑ - wɛ - a ˈze møz ˌbe ˈʒɔ̃ˑs pə wɑ̃n ˈbiˑən ɑ̃ - kɛɹˈbijɛd a ˈze ˌglɛwɛn ˈkɔ̃mz ɑ̃ - kɛɹˈbijɛt]

avant le bourg il y a Kerbiged, Kerbiquet que c'est marqué sur le panneau, et on dit Kerbiged oui, ouai, ah ! ça je m'en souviens quand j'étais petite hein ! Kerbiged, ah, ça j'en entendais parler hein ! Kerbiged

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, Gwazh ar Gudenn 'meus bet... met 'meus aon zo merket Goas an Guden war ar pano hañ ! Gwazh ar Gudenn ya, ha goude emañ Kelleg, ama~, sell ! aze emañ ivez, Kelleg ya

[ˌjɑ - ˌgwɑˑz ˈgyːdən møz ˌbe - mɛ møˈzɑˑɔ̃n zo ˈmɛɹkə ... waɹ ˈpɑno ɑ̃ - gwɑˑz ˈgyːdən ˌjɑ - a ˌguˑde mɑ̃ ˈkelɛk - ˌɑ̃mɑ̃ sɛl ˌɑhe mɑ̃ ˌiˑe - ˈkelɛg ˌjɑ]

oui, Gwazh ar Gudenn j'ai... mais je crois que c'est marqué Goas an Guden sur le panneau hein ! Gwazh ar Gudenn oui, et après il y a Kelleg, ici, tiens ! c'est là aussi, Kelleg oui

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ru... Ruell Kere, zo pelec'h ? ah ouai, ça c'est... hennezh zo nesoc'h da Lanvezeag, n'emañ ket a-bell deus Lanvezeag ivez, Ru... Ruell Kere, ya, zo un G, war... war ar pano zo merket un G ivez, ha ni a lâre Ruell Kere

[ɹy ˌɹyˑɛl ˈkeːɹe - zo ˈple̞x - ... - ˈhẽˑs so ˈnesɔh də ˌlɑ̃veˈzɛˑk - ˌmɑ̃ kə ˌbɛl dœz ˌlɑ̃veˈzɛˑg ˌje - ɹy ˌɹyˑɛl ˈkeːɹe - ˌjɑ - zo ... - waɹ waɹ ˈpɑno zo ˈmɛɹkəd ... ˌiˑe - a ˈnym ˌlɑˑɹe̞ ˌɹyˑɛl ˈkeːɹe]

Ru... Ruell Kere, c'est où ? ah ouai, ça c'est... ça c'est plus proche de Lanvezeag, ça n'est pas loin de Lanvezeag aussi, Ru... Ruell Kere, oui, il y a un G, sur... sur le panneau c'est mis un G aussi, et nous nous disions Ruell Kere

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant Botkazou ya

[ko̞ˌmɑ̃ˑnən boˈkɑːzo ˌjɑ]

Komanant Botkazou oui

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ac'hanta, Koad Kelenneg, qu'est lakeet bremañ, ar reoù arri da chom e-barzh e oant brezhonegerien, ha devoant klasket, a-raok e oa Koad Kelenneg, ya, Ti Telegra... ha me n'onn ket abalamour da betra zo bet lakeet se, Ti Telegraf

[ˈhɑ̃nta - ˌkwɑt kɛˈlɛnɛk - kɛ laˈkeˑɛ ˌbɹœmɑ̃ - ɹew ˌɑj də ˌʃo̞m ˈbæɹz wɛɲ bɹe̞zɔ̃nɛˈgɛːɹjɛn - a devɛɲ ˈklɑskət - ˌɹo̞ˑg wa ˌkwɑt kɛˈlɛnɛk - ˌjɑ - ti teleˌgɹa - a ˈme ˌnɔ̃ŋ kə ˌbɑ̃m də ˈbɹɑ zo ˌbe laˈkeˑɛ ˈze - ti teleˌgɹaf]

eh bien, Koad Kelenneg, que c'est mis maintenant, ceux qui étaient venus là habiter étaient bretonnants, et ils avaient cherché, avant c'était Koad Kelenneg, oui, Ti Telegra... et moi je ne sais pas pour quelle raison ça a été donné ça, Ti Telegraf

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerdaniel n'emañ ket pell ac'hann war hent Prad aze

[ˌkɛɹdaˈniˑɛl ˌmɑ̃ kə ˈpɛl ˈhɑ̃n waɹ ˌhɛn ˈpɹɑˑd ˌɑhe]

Kerdaniel n'est pas loin d'ici sur la route de Prad là

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Maezou Leon

[ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃n]

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant ar Gov zo tu bennaket aze ivez

[kɔ̃vønɑ̃ ˈgoˑ zo ty bəˈnɑkəd ˌɑhe ˌiˑe]

Konvenant ar Gov est quelque part par là aussi

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ya, Hozon, eñ a ouvezan pelec'h emañ 'vat, ah, Hozon n'emañ... n'emañ... n'emañ... n'emañ ket pell deus ar Gomanant ar Gov-se met...

[a ˌjɑ - ˈoːzɔ̃n - a ˈhẽˑ huˈveˑɑ̃ ˌple̞x mɑ̃ hat - a ˈoːzɔ̃n mɑ̃ mɑ̃ mɑ̃ ˌmɑ̃ kə ˈpɛl dez ˌgo̞mɑ̃n ˈgoˑ ze mɛ]

ah oui, Hozon, ça je sais où c'est, ah, Hozon n'est pas... n'est pas... n'est pas... n'est pas loin de ce ar Gomanant ar Gov-là mais...

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kelven, se a lâr un dra bennaket din ivez 'vat

[ˈkelvən - ˈze ˌlɑˑɹ ndɹa məˈnɑkə ˈdĩ ˌiˑe ha]

Kelven, ça ça me dit quelque chose aussi

Kawan ? Pelec'h

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Toulliezou, daon, hennezh zo Kawan muioc'h, Toulliezou ivez, Toulliezou, goude Hozon

[tulˈjeːzo - ˈhẽˑs so ˈkɑwɑ̃n ˈmyˑɔx - tulˈjeːzo ˌiˑe - tulˈjeːzo - ˌguˑde ˈoːzɔ̃n]

Toulliezou, dame, ça c'est plus Kawan, Toulliezou aussi, Toulliezou, après Hozon

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kereskan zo tu bennaket ivez

[kɛˈɹeskən zo ty məˈnɑkəd ˌiˑe]

Kereskan est quelque part aussi

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ya, Kergozh, ya eu... Kergozh zo aze

[a ˌjɑ - kɛɹˈgoːz ˌjɑ ə - kɛɹˈgoːs so ˌɑhe]

ah oui, Kergozh, oui euh... Kergozh est là

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

n'emañ ket a-bell deus Hozon

[ˌmɑ̃ kə ˈbɛl dez ˈoːzɔ̃n]

ce n'est pas loin de Hozon

Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Roudourou, route de ar Roudourou, emañ se, ar Roudourou zo e Kawan ha Gwazharchant zo 'ba... zo 'ba Kaouenneg

[ɹuˈduːɾu - ... ɹuˈduːɾu - mɑ̃ ˈze - ɹuˈduːɾu zo ˈkɑwɑ̃n a gwaˈzɑɹhən zo bah - zo bah ko̞ˈwɛnɛk]

ar Roudourou, route de ar Roudourou, que c'est ça, ar Roudourou est à Kawan et Gwazharchant est à... est à Kaouenneg

Kaouenneg/Kawan

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Barrderv ya, aze emañ al limit etre Plûned... Plûned, Kawan ha Bear

[baɹˈdɛɹw ja - ˈɑhe mɑ̃ ˈlimit tɹe ˈplyːnət - ˈplyːnət - ˈkɑwɑ̃n a ˈbeˑaɹ]

ar Barrderv oui, c'est là qu'il y a la limite entre Plûned... Plûned, Kawan et Bear

Kawan

Pier Gotie, 1938, Plûned (dastumet gant Tangi)

1. ah nann, ar Sterenn 2. met se e oa Kawan 1. met aze... ar Sterenn

1. [a ˌnɑ̃n - ˈsteːɹɛn] 2. [mɛ ˈze wa ˈkɑwɑ̃n] 1. [mɛ ˌɑhe ˈsteːɹɛn]

1. ah non, ar Sterenn 2. mais ça c'était Kawan 1. mais là... ar Sterenn

Kawan

1. Solañj Beuven, 1949, Kawan
2. Ivet an Du, 1937, Kaouenneg
(dastumet gant Tangi)

1. an Orifeunteun 'meump bet klevet komz met Lorifeunteun 'ba Kaouenneg n'eus ket 2. Jean-Yves Marjou marteze a oar hañ ! 1. an Orifeunteun a oa du-hont ivez 2. ya, 'ba... 'ba... 'ba... 1. pelloc'h evit Kelleg du-hont 2. du-hont zo Ruell Kere ha neuze eu... Kelleg 1. ya, n'eo ket Kaouenneg e oa se

1. [ˌnoɹiˈfœntən mœm ˌbe ˈklɛwə ˈkɔ̃ms mɛ ˌloɹiˈfœntən bah ko̞ˈwɛnɛk ˌnøs kə] 2. [... maˈtehe ˈwɑːɹ ɑ̃] 1. [ˌnoɹiˈfœntən wa ˈdyˑən ˌiˑe] 2. [ˌjɑ bah bah bah] 1. [ˈpɛlɔx wit ˈkele̞g ˌdyˑən] 2. [ˌdyɔ̃n zo ˌɹyˑɛl ˈkeːɹe a ˌnœhe ə - ˈkele̞k] 1. [ˌjɑ - ˌne̞ kə ko̞ˈwɛnɛg wa ˈze]

1. an Orifeunteun nous en avons entendu parler mais Lorifeunteun à Kaouenneg il n'y a pas 2. Jean-Yves Marjou sait peut-être hein ! 1. an Orifeunteun c'était là-bas aussi 2. oui, à... à... à... 1. plus loin que Kelleg là-bas 2. là-bas il y a Ruell Kere et aussi euh... Kelleg 1. oui, ce n'est pas à Kaouenneg que c'était ça

Kawan

1. Ivet an Du, 1937, Kaouenneg
2. Solañj Beuven, 1949, Kawan
(dastumet gant Tangi)

ya, Kelleg ya

[ˌjɑ - ˈkeleg ˌjɑ]

oui, Kelleg oui

Kawan

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

goude e oamp 'ba Kerikoul

[ˌguˑde wɑ̃m bah kɛˈɹicul]

après nous étions à Kerikoul

Kawan

Jañ Nikolaz, 1932, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

Kereskant, Kereskant, Kereskant

[kɛˈʁeskən - kɛˈʁeskən - kɛˈʁeskən]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, ar Barrderv, ar Barrderv, ar Barrderv

[ˌjɑ - baʁˈdɛʴw - baʁˈdɛʴw - baʁˈdɛʴw]

oui, ar Barrderv, ar Barrderv, ar Barrderv

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Petit Jean

[pəti ˈʒɑ̃]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

me zo ganet er Barrderv, gwelet a rez !

[ˈme zo ˈgɑ̃ːnə baʁˈdɛʴw - ˌgwe̞ˑs]

me zo ganet er Barrderv, gwelet a rez !

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ma dud-kozh... a oa o terc'hel ostaleri, 'ba ar Barrderv ivez gwelet a rez ! e oa an ostaleri, hag an ostaleri ma dud-kozh a oa 'ba Ka... 'ba Kawan, ha ma dad-kozh a oa amunuzer, hag e atelier a oa en tu all d'an hent, 'ba Prad kwa

[mə ˌdydˈkoːs - wa ˈtɛhɛl ˌɔstəˈleːɾi - bah baʁˈdɛʴw ˌiˑe ˌgwe̞ˑs - wa ˌnɔstəˈleːɾi - a ˌnɔstəˈleːɾi mə ˌdydˈkoːz wa bah ˈkɑ ba ˈkɑwɑ̃n - a mə dadˈkoːz wa ˌamyˈnyːzəʁ - a i aˈtejɛʁ wa tyˌɑl ˈne̞n - ba ˈpʁɑˑt kwa]

mes grands-parents... tenaient un bistro, à ar Barrderv aussi tu vois ! se trouvait le bistro, et le bistro de mes grands-parents étaient à Ka... à Kawan, et mon grand-père était menuisier, et son atelier était de l'autre côté de la route, à Prad quoi

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Keryewed, Kerjava, Keryewed, Keryewed

[kɛʁ kɛʁˈjɛwət - ... - kɛʁˈjɛwət - kɛʁˈjɛwət]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ni a lâr Ker... Keryewed kwa boñ

[ˌnim ˈlɑːʁ kɛʁ kɛʁˈjɛwət kwa bɔ̃]

nous nous disons Ker... Keryewed quoi bon

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude, e-fas da Keryewed zo Koad Riou, Koad Riou, Koad Riou

[ˌguˑde - ˌvɑs tə kɛʁˈjɛwəd zo kwatˈʁiˑu - kwatˈʁiˑu - kwat ˈʁiˑu]

après, en face de Keryewed se trouve Koad Riou, Koad Riou, Koad Riou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ! ni a lâr Koad Riou hein ! Koad Riou ya, nann ! Koad Riou, ya, ya, e bre... brezhoneg e vez lâret Koad Riou, eo Koad Riou

[a - ˌnim ˈlɑːʁ kwatˈʁiˑu ɛ̃ - kwadˈʁiˑu ˌjɑ - ˌnɑ̃n kwadˈʁiˑu - ja ja - bʁe̞ bʁe̞ˈzɔ̃ːnəg ve ˈlɑːʁ kwatˈʁiˑu e̞ kwat kwatˈʁiˑu]

ah ! nous disons Koad Riou hein ! Koad Riou oui, non ! Koad Riou, oui, oui, en bre... breton on dit Koad Riou, c'est Koad Riou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriomp 'ba eu... Kerverrod

[ˌguˑde ˌhɑjɑ̃m bah ə - kɛʁˈvɛʁɔt]

après nous arrivons à euh... Kerverrod

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerverrod, ha goude omp arriet 'ba... Kerbastol, Kerbastol

[kɛʁˈvɛʁɔt - a ˌguˑde hɔ̃m ˌɑjə bah - kɛʁˈbɑstɔl - kɛʁˈbɑstɔl]

Kerverrod, et après nous arrivons à... Kerbastol, Kerbastol

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerdangi, geo ! ouai, Ker... ha ni... ni a lâr Ker... e brezhoneg, ni a lâr Kerdangi, Kerdangi

[kɛʁˈdɑ̃ŋgi ˌge̞ - ... - kɛʁ - ˈgɑlɛk he̞ ... kwa - a ˌnim ˌnim ˈlɑːʁ kɛʁ - bʁe̞ˈzɔ̃ːnəg ˌnim ˈlɑːʁ kɛʁˈdɑ̃ŋgi - kɛʁˈdɑ̃ŋgi]

Kerdangi, si ! ouai, Ker... et nous... nous disons Ker... en breton, nous disons Kerdangi, Kerdangi

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Penn Garan eo 'ba Kerdangi ya, ar me... menaj all a oa 'ba... 'ba... ya, ya, eñ eo ti Gwilhou ya, Penn Garan just ya, o klask an an... o klask an anv-se e oan, Penn Garan ya, met... ar vilajenn... añfin, aze zo daou di, tri di, hag e vez lâret Kerdangi kwa, met unan deus ar menajoù eo eu... Penn Garan

[ˌpe̞n ˈgɑːʁən he̞ bah kɛʁˈdɑ̃ŋgi ˌjɑ - ˈme ˈmeːnəʒ ˈɑl wa bah - ba - ja ja - ˈhẽ he̞ ti ˈgwiju ˌjɑ - ˌpe̞n ˈgɑːʁən ʒyst ˌjɑ - ˌklɑs ˈnɑ̃ - ˌklɑs ˈnɑ̃ːno ze wɑ̃n - ˌpe̞n ˈgɑːʁən ˌjɑ - mɛː - viˈlɑːʒən - ɑ̃ˌfin ˌɑˑe zo ˈdo̞w di - ˈtʁi di - a ve ˌlɑːʁ kɛʁˈdɑ̃ŋgi kwa - mɛ ˈyˑn dœz meˈnɑːʒo he̞ ə ˌpe̞n ˈgɑːʁən]

Penn Garan c'est à Kerdangi oui, la fer... l'autre ferme qui était à... à... oui, oui, ça c'est chez Gwilhou oui, Penn Garan juste oui, je cherchais le no... je cherchais ce nom-là, Penn Garan oui, mais... le village... enfin, là il y a deux maisons, trois maisons, et on dit Kerdangi quoi, mais l'une des fermes c'est euh... Penn Garan

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Milin Koad Riou ya, un toullad mein zo c'hoazh met boñ eu...

[ˌmiˑlin kwatˈɾiˑu ˌjɑ - ˌtulə ˈmɛɲ zo ˌhwɑz mɛ bɔ̃ ə]

Milin Koad Riou oui, il y a encore quelques pierres mais bon euh...

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriomp 'ba ar Grouineg, ar Grineg, ar Grouineg ya, ar Grouineg eu... ya

[ˌguˑde ˈhɑjɑ̃m bah - ˈgʁwiːnək - ˈgʁiːnək - ˈgʴwiːnɛg ˌjɑ - ˈgʴwiːnɛg ə - ˌjɑ]

après nous arrivons à ar Grouineg, ar Grineg, ar Grouineg oui, ar Grouineg euh... oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude ar Grigneg goude zo eu... ar Voudenn

[ˌguˑde ˈgʁiːnɛg ˌguˑde zo ə - ə ˈvuːdən]

après ar Grigneg après il y a euh... ar Voudenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

se eo just, Komanant ar Moal ya, ya, Komanant ar Moal eo ya

[ˈze he̞ ˌʒyst - ko̞ˌmɑ̃n ˈmwɑːl ˌjɑ - ˌjɑ ko̞ˌmɑ̃n ˈmwɑːl e̞ ˌjɑ]

c'est ça juste, Komanant ar Moal oui, oui, Komanant ar Moal que c'est oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerpuilh, Kerpuilh ya

[kɛʁˈpyj - kɛʁˈpyj ˌjɑ]

Kerpuilh, Kerpuilh ya

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vereri Wenn, ar Vereri Wenn, ar Vereri Gwenn, ar Vereri Gwenn a vez lâret, ni a lâr se

[ˌveˑvɾi ˈwe̞n - ˌviˑvɾi ˈwe̞n - ˌviˑvɾi ˈgwe̞n - ˌviˑvɾi ˈgwe̞n ve ˈlɑːʁət - ˌnim ˈlɑːʁ ˌze]

ar Vereri Wenn, ar Vereri Wenn, ar Vereri Gwenn, ar Vereri Gwenn qu'on dit, nous disons ça

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vereri Wenn

[ˌveˑvɾi ˈwe̞n]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vereri Wenn a lâremp-ni, ar Vereri Wenn ouai

[ˌveˑvɾi ˈwe̞n ˌlɑˑʁɛmˈnim - ˌveˑvɾi ˈwe̞n wɛ]

ar Vereri Wenn que nous disions, ar Vereri Wenn ouai

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keri... Kerichaodenn, en breton, Kerichaodenn, n'eo ket Keranchodel, Kerichaodenn, Kerichaodenn

[ˌkɛʁi ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən - ... - ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən - ˌne̞ kət ... - ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən - ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən]

Keri... Kerichaodenn, en breton, Kerichaodenn, ce n'est pas Keranchodel, Kerichaodenn, Kerichaodenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergolvez, Kergolvez

[kɛʁˈgɔlvəʃ - kɛʁˈgɔlvəs]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha c'hoazh... c'hoazh zo unan, Kergolvez ivez, e-kichen Koad Riou

[a ˌhwɑs - ˌhwɑs so ˈyˑn kɛʁˈgɔlve ˌiˑe - ˌkiʃən kwatˈʁiˑu]

et encore... il y a en a encore un, Kergolvez aussi, à côté de Koad Riou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergolvez ya, Kergolvez ya

[kɛʁˈgɔlve ˌjɑ - kɛʁˈgɔlve ˌjɑ]

Kergolvez oui, Kergolvez oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

n'eus ket nemet 'ba ar Grineg kement zo ur stank met eu...

[ˌnøs kə ˌmɛ bah ˈgʁiːnɛk ken zo ˈstɑ̃ŋˤ mɛd ə]

il n'y a que à ar Grineg où il y un étang mais euh...

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerouspi neuze

[kɛˈʁuspi ˌnœˑe]

Kerouspi alors

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerskarn neuze, Kerskarn

[kɛʁˈskɑʁn ˌnœˑe - kɛʁˈskɑʁn]

Kerskarn aussi, Kerskarn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

gwechall e vije lâret ar Verriennig, ar Ve... ar Verriennig, ar Verriennig ouai

[gweˈʒɑl ˌviʒe ˈlɑːd vɛˈʁjɛnik - vɛ vɛˈʁjɛnik - vɛˈʁjɛnig wɛ]

autrefois on disait ar Verriennig, ar Ve... ar Verriennig, ar Verriennig ouai

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, me 'meus klevet komz ordin ar Verriennig

[ˌjɑ - ˈme møs ˌklɛwə ˈkɔ̃mz ɔʁˌdiˑn vɛˈʁjɛnik]

oui, moi j'ai toujours entendu parler de ar Verriennig

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keraliou a vije lâret ya

[kɛʁaˈlju ˌviʒe ˌlɑːʁəd ˌjɑ]

on disait Keraliou oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerloser, just ya, Kerloser ya

[kɛʁˈlo̞səʁ - ʒyz ˌjɑ - kɛʁˈlo̞səʁ ˌjɑ]

Kerloser, juste oui, Kerloser oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerwezhenneg, Kerwezhenneg, ya

[ˌkɛʁweˈzenɛk - ˌkɛʁweˈzenɛk - ˌjɑ]

Kerwezhenneg, Kerwezhenneg, oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerizag, Kerizag, ouai

[kɛˈʁiːzək - kɛˈʁiːzək - wɛ]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant ar Mevel a vije lâret, Konvenant ar Mevel

[kɔ̃vønɑ̃ ˈmeːvəl ˌviʒe ˌlɑˑʁ - kɔ̃vønɑ̃ ˈmeːvəl]

Konvenant ar Mevel qu'on disait, Konvenant ar Mevel

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Pont ar Groaz, ah ya ! Pont ar Groaz, ah ya ! Pont ar Groaz ya

[ˌpɔ̃n ˈgʁwɑːz - a ˌjɑ - ˌpɔ̃n ˈgʁwɑːz - a ˌjɑ - ˌpɔ̃n ˈgʁwɑːz ˌjɑ]

Pont ar Groaz, ah oui ! Pont ar Groaz, ah oui ! Pont ar Groaz oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Kermanac'h

[kɛʁ - kɛʁˈmɑ̃ːnax]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriomp 'ba... ar Pont Gwenn

[ˌguˑde ˈhɑjɑ̃m bah ˌpɔ̃n ˈgwe̞n]

après nous arrivons à... ar Pont Gwenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergidou, just ya, Kergidou, ya, ya, Kergidou, Kergidou

[kɛʁˈgiːdo - ʒys ˌjɑ - kɛʁˈgiːdo - ˌjɑ ja - kɛʁˈgiːdo - kɛʁˈgiːdo]

Kergidou, juste oui, Kergidou, oui, oui, Kergidou, Kergidou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Milin Gawan ya, ah ya ! Milin Gawan ya, ah ya ! an hini a oa o chom... an hini a oa o chom aze a oa... a oa lâret Dizere Milin Gawan

[ˌmiˑlin ˈgɑwɑ̃n ˌjɑ - a ja - ˌmiˑlin ˈgɑwɑ̃n ˌjɑ - a ˌjɑ - ˌnˑi wa ˌʃo̞m - ˌnˑi wa ˌʃo̞m ˈɑhe̞ wa - wa ˈlɑˑd ˌdizʁe ˌmiˑlin ˈgɑwɑ̃n]

Milin Gawan oui, ah oui ! Milin Gawan oui, ah oui ! celui qui habitait... celui qui habitait là on... on l'appelait Désiré de Milin Gawan

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriomp 'ba... 'ba... 'ba Ker... 'ba Ker... 'ba ar zone 'ba Kerbiged

[ˌguˑde ˈhɑjɑ̃m ba ba - ba kɛʁ ba kɛʁ - ba ˈzon ba kɛʁˈbiːgɛt]

après nous arrivons à... à... à Ker... à Ker... dans la zone à Kerbiged

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, se ? Kerdouale neuze, Kerdouale

[a ˈze ˌkɛʁduˈɑːle ˌnœˑe - ˌkɛʁduˈɑːle]

ah, ça ? Kerdouale alors, Kerdouale

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Rumi... Rumilio ya, ya Rumulio ya, Rumilio

[ʁyˈmi - ʁyˈmijo - ˌjɑ ʁyˈmijo ˌjɑ - ʁyˈmijo]

Rumi... Rumilio oui, oui Rumulio oui, Rumilio

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerwennou, ya, Kerwennou ya

[kɛʁˈwe̞no - ˌjɑ kɛʁˈwe̞no ˌjɑ]

Kerwennou, oui, Kerwennou oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergadiou, ya, Kergadiou, Kergadiou, Kergadiou ya

[kɛʁgaˌdju ja - kɛʁgaˌdju - kɛʁgaˌdju - kɛʁgaˌdju ja]

Kergadiou, oui, Kergadiou, Kergadiou, Kergadiou oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keroudalen ya, Ker... met Keroudalen si ! si, si, c'est... si la maison à Chistian Quéllec là qui... ouai, Keroudalen ouai, Keroudalen

[ˌkɛʁuˈdɑːlən ˌjɑ - kɛʁ - mɛ ˌkɛʁuˈdɑːlən ... - ... - ˌkɛʁuˈdɑːlən - ... ˌkɛʁuˈdɑːlən]

Keroudalen oui, Ker... mais Keroudalen si ! si, si, c'est... si la maison à Chistian Quéllec là qui... ouai, Keroudalen ouai, Keroudalen

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

zone... zone Kerbiged ya, Ker... Kerbiged

[... - ... kɛʁˈbiːɟəd ˌjɑ - kɛʁ kɛʁˈbijət]

la zone... la zone de Kerbiged oui, Ker... Kerbiged

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

e brezhoneg e vije lâret Kerbiged ordin, 'vije ket lâret *Kerviged

[bʁe̞ˈzɔ̃ːnəg ˌviʒe ˈlɑːʁ kɛʁˈbiːɟɛd ɔʁˌdiˑn - viˌʒe kə ˈlɑːʁ ...]

en breton on dit Kerbiged tout le temps, on ne disait pas *Kerviged

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

met goude 'h ez eu... goude 'h arri 'ba Kerstefan, Kerstefan, Kerstefan, Ker... Kerstefan

[mɛ ˌguˑde ˌhez ə - ˌguˑde ˌhɑj ba kɛʁˈʃtefɑ̃n - kɛʁˈʃtefən - kɛʁˈstefən - kɛʁ kɛʁˈstefən]

mais après tu vas euh... après on arrive à Kerstefan, Kerstefan, Kerstefan, Ker... Kerstefan

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Krec'h Gwenn neuze ya

[kʁe̞ɣ ˈgwe̞n ˌnœhe ˌjɑ]

Krec'h Gwenn alors oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

hag e oa unan 'ba... 'ba ar bourk o c'houll ganin... pelec'h e oa Krec'h Gwenn

[a wa ˈyˑn ba - bah ˈbuʁk ˌhul gəˌnĩ - ˌple̞x wa ˌkʁe̞ɣ ˈgwe̞n]

et il y avait quelqu'un à... au bourg me demandant... où était Krec'h Gwenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

aze e vije lâret Kerstefan deus eu... lec'h e vi... lec'h e oa Goellou ha tout se e vije lâret Kerstefan tout se

[ɑhe ˌviˑʒe ˈlɑːʁ kɛʁˈʃtefən dœz ə - ˌle̞x vi ˌle̞x wa ˈgwelu a ˈtut se ˌviˑʒe ˈlɑːʁ kɛʁˈstefən ˈtut se]

on disait Kerstefan de euh... là où ét... là où était Goélou et tout ça on disait Kerstefan de tout ça

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kon... Konvenant Steredenn, Konvenant Steredenn

[kɔ̃ kɔ̃vønɑ̃n steˈʁeːdən - kɔ̃vnɑ̃ steˈʁeːdən]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

met gouvezout a ran Komanant Ste... Komanant Steredenn

[mɛ guˌve ə ʁɑ̃ ko̞ˌmɑ̃n ste - ko̞ˌmɑ̃n steˈʁeːdən]

mais je sais Komanant Ste... Komanant Steredenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerikoul, ya, ya ! ya, ya ! goude Kerikoul ya

[kɛˈʁicul - ja ja - ja ja - ˌguˑde kɛˈʁicul ˌjɑ]

Kerikoul, oui, oui ! oui, oui ! après Kerikoul oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, Kernevez ya, Kernevez eo... ya, gwelet a ran, Kernevez ya, Kernevez

[a - kɛʁˈnewe ˌjɑ - kɛʁˈnewe he̞ - ˌjɑ ˌgwe̞ˑl ə ʁɑ̃ kɛʁˈnewe ˌjɑ - kɛʁˈnewe]

ah, Kernevez oui, Kernevez c'est... oui, je vois, Kernevez oui, Kernevez

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Pradenn c'est... pa 'h ez deus eu... pa 'h ez deus Kerstefan... da... Komanant eu... Steredenn, zo Pradenn, zo un ti 'ba Pradenn

[ˈpɾɑːdən ... - pe ˌhez dœz ə - pe ˌhez dœz kɛʁˈstefən - də - ko̞ˌmɑ̃n ə - steˈʁeːdən - zo ˈpɾɑːdən - zo ˈnti bah ˈpɾɑːdən]

Pradenn c'est... quand tu vas de euh... quand tu vas de Kerstefan... à... Komanant euh... Steredenn, il y a Pradenn, il y a une maison à Pradenn

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Bradenn ya

[ˈbɾɑːdən ˌjɑ]

ar Bradenn oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Gervarreg, hennezh... hennezh eo, just, ah ya ! gwelet a rez ? Lann Gervarreg, aze an hini emañ hennezh, Lann Gervarreg eo se, ya

[lɑ̃n gɛʁˈvɑʁɛk - ˈhẽˑz ˈhẽˑz e̞ - ˌʒyst a ˌjɑ gwe̞ˑs - lɑ̃n gɛʁˈvɑʁɛk - ˌɑhe ˌnˑi mɑ̃ ˈhẽˑs - lɑ̃n gɛʁˈvɑʁɛg e̞ ˈze ˌjɑ]

Lann Gervarreg, ça... c'est ça, juste, ah oui ! tu vois ? Lann Gervarreg, c'est là qu'est celui-là, Lann Gervarreg c'est ça, oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Penn al Lann ya, Penn al Lann ouai

[ˌpe̞n ˈlɑ̃n ˌjɑ - ˌpe̞n ˈlɑ̃n wɛ]

Penn al Lann oui, Penn al Lann ouai

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

hag ar Roudourou neuze ya, eñ zo war hent eu... eñ zo e bord an hent eu... e bord an hent bras neuze

[a ɾuˈduːɾu ˌnœhe ˌjɑ - ˈhẽˑ zo waʁ ˈhe̞n ə - ˈhẽ zo bɔʁ ˌne̞n ə - bɔʁ ˌne̞n ˈbʁɑːz ˌnœˑhe]

et ar Roudourou alors oui, ça c'est sur la route euh... ça c'est au bord de la route euh... au bord de la grande route alors

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

traoñ ar zone ya, ar Roudourou ya

[ˌtʁo̞w ... ˌjɑ - ɾuˈduːɾu ˌjɑ]

en bas de la zone oui, ar Roudourou oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keriwanig ya, ya, ah ya ! Keriwanig ya

[ˌkɛʁiˈwɑ̃ːnig ˌjɑ - ˌjɑ - a ˌjɑ - ˌkɛʁiˈwɑ̃ːnig ˌjɑ]

Keriwanig oui, oui, ah oui ! Keriwanig oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

vije ket la... 'vije ket lakeet Keriwanig, Kerwanig a vez lakeet (T. : Kerwanig a gavez muioc'h naturel ?) ah ya ! ya, ya

[viˌʒe kə la - viˌʒe kə laˈkeˑɛ ˌkɛʁiˈwɑ̃ːnik - kɛʁˈwɑ̃ːnig ve laˈkeˑɛd - a ˌjɑ - ja ja]

on ne le dénommait p... on ne le dénommait pas Keriwanig, Kerwanig qu'on le dénomme (T. : tu trouves Kerwanig plus naturel ?) ah oui ! oui, oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koad al Lann

[ˌkwɑd ˈlɑ̃n]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ba Roud... Roudouvin

[ba ˌʁud - ˌʁudˈviːn]

à Roud... Roudouvin

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerdaniel zo aze ya, Kerdaniel, aze zo ya... Kerdaniel

[ˌkɛʁ ˌkɛʁdaˈniˑəl zo ˌɑˑe ˌjɑ - ˌkɛʁdaˈniˑəl - ˌɑˑe zo ˌjɑ - ˌkɛʁdaˈniˑəl]

Kerdaniel est là oui, Kerdaniel, là il y a oui... Kerdaniel

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

kroashent Kerdaniel

[ˌkʁwɑsən ˌkɛʁdaˈniˑəl]

le carrefour de Kerdaniel

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergozh, tiens ça y est ! Kergozh

[kɛʁˈgoːs ... - kɛʁˈgoːs]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

an Ti, ah ya ! an Ti

[ˈɑ̃n ˌtiˑ - a ˌjɑ - ˈɑ̃n ˌtiˑ]

an Ti, ah oui ! an Ti

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

aze e oa un toullad tiez sañset eu... e Kereskant

[ˌɑhe wa ˌtulət ˈtiˑe ˌsɑ̃səd ə - kɛˈʁeskən ə]

aze e oa un toullad tiez sañset eu... e Kereskant

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant Kelven

[kɔ̃vønɑ̃ ˈkelwɛn]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Gwenn, aze zo un ti met eñ zo... eñ zo en Prad, Komanant ar Gwenn, aze emañ Souliman o chom sur a-walc'h

[ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n - ˌɑhe zo ˈnti mɛ ˈhẽ zo ˈhẽ zo ˈnpɻɑːt - ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n - ˌɑhe mɑ̃ suˈlimɑ̃ ˌʃo̞m zyʁˈwɑx]

Komanant ar Gwenn, là il y a une maison mais ça c'est... ça c'est à Prad, Komanant ar Gwenn, c'est là que Souliman habite certainement

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kelleg, en direction... Kelleg

[ˈkelɛk - ... - ˈkelɛk]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kermin, Kermin 'teus ivez

[kɛʁˈmin - kɛʁˈmiˑn tøz ˌiˑe]

Kermin, tu as Kermin aussi

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kermin 'meus klevet

[kɛʁˈmiːn møs ˈklɛwət]

j'ai entendu Kermin

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Geouez, ar Geouez, ar Geouez

[ˈgɛws - ˈgɛws - ˈgɛws]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude Kelleg...

[ˌguˑde ˈkelɛk]

après Kelleg...

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Plankonieg eo ar penn pellañ, Plankonieg, Plankonieg ya

[plɑ̃ˈkɔ̃ɲək he̞ ˌpe̞n ˈpe̞lɑ̃ - plɑ̃ˈkɔ̃ɲək - plɑ̃ˈkɔ̃ɲəg ˌjɑ]

Plankonieg c'est l'extrémité, Plankonieg, Plankonieg oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ya ! ben ya ! ar Poull Glaou ya, geo ! geo ! Poull ar Glaou zo bepred hañ ! hag eñ... ah ya ! hag evit mont da Poull ar Glaou... e renkez tremen... dre Langoad, peotramant Kemperven

[a ˌjɑ - bɛ̃ ˌjɑ - ˌpul ˈglo̞w ˌjɑ - ge̞ ge̞ - ˌpul ˈglo̞w zo ˈbopəd ɑ̃ - a ˈhẽ - a ˌjɑ - a wid ˌmɔ̃n də ˌpul ˈglo̞w - ˌʁɛŋkes ˈtʁemɛn - dʁe lɑ̃nˈgwɑt - pəˌtɑ̃m kɛ̃ˈpɛʁvən]

ah oui ! ben oui ! ar Poull Glaou oui, si ! si ! Poull ar Glaou ça existe toujours hein ! et ça... ah oui ! et pour aller à Poull ar Glaou... tu dois passer... par Langoad, ou sinon Kemperven

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vod, ouai, geo ! just... se zo just a-raok Plankonieg

[ˈvoːt - wɛ - ge̞ - ˌʒys ˈze zo ʒys ˌʁo̞ˑk plɑ̃ˈkɔ̃ɲək]

ar Vod, ouai, si ! juste... ça c'est juste avant Plankonieg

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kelleg, Gwazh... Gwazh ar Gudenn

[ˈkelɛk - ˌgwɑˑz ˌgwɑˑz ˈgyːdən]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ti an Telegraf ya, ah ya ! ya, ya ! Ti an Telegraf ya, eñ zo un ti eu... kollet e-mesk ar parkeier aze, ya, Ti an Telegraf ya

[ˌti teleˌgʁɑv ˌjɑ - a ˌjɑ - ja ja - ˌti teleˌgʁɑv ˌjɑ - ˈhẽ zo ˈnti ə - ˈko̞lə ˌmesk ə paʁˈkɛjɛʁ ˌɑhe - ja - ˌti teleˌgʁɑv ˌjɑ]

Ti an Telegraf oui, ah oui ! oui, ui ! Ti an Telegraf oui, ça c'est une maison euh... perdue dans les champs là, oui, Ti an Telegraf oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koad Kelenneg, Koad Kelenneg, Koad Kelenneg ya

[ˌkwɑt keˈlenɛk - ˌkwɑt keˈlenɛk - ˌkwɑt keˈlenɛg ˌjɑ]

Koad Kelenneg, Koad Kelenneg, Koad Kelenneg oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Toull ar Wiz, Toull ar Wiz, Toull ar Wiz, Toull ar Wiz ya, Toull ar Wiz zo en Kawan, met Toull ar Wiz zo Kawan... met an hent zo sañset eu... hini Kemperven, Toull ar Wiz ya

[ˌtul ˈwiːs - ˌtul ˈwiːs - ˌtul ˈwiːs - ˌtul ˈwiːz ˌjɑ - ˌtul ˈwiːs so ˈkɑwən - mɛ ˌtul ˈwiːs so ˈkɑwən - mɛ ˈne̞n zo ˈsɑ̃səd ə - ˌhiˑni kɛ̃ˈpɛʁvən - ˌtul ˈwiːz ˌjɑ]

Toull ar Wiz, Toull ar Wiz, Toull ar Wiz, Toull ar Wiz oui, Toull ar Wiz est à Kawan, maisToull ar Wiz est à Kawan... mais la route est en principe euh... celle de Kemperven, Toull ar Wiz oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, Gwazh ar Gudenn ya

[ˌjɑ - gwɑˑz ˈgyːdən ˌjɑ]

oui, Gwazh ar Gudenn oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant ar Gov zo... zo... zo tri 'ba Kawan, tri Gomanant ar Gov

[kɔ̃vønɑ̃ ˈgoˑ zo - zo - zo ˈtɾi ba ˈkɑwən - ˈtɾi ˌgo̞mɑ̃n ˈgoˑ]

Konvenant ar Gov il y en a... il y en a... il y en a trois à Kawan, trois Komanant ar Gov

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha Komanant ar Gov, ouai, ouai, c'est Veillon qui habitait là avant

[a ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ - ... - ...]

et Komanant ar Gov, ouai, ouai, c'est Veillon qui habitait là avant

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Pont ar Stank zo ivez, ya, ya, ya, daou di zo aze, Pont ar Stank

[ˌpɔ̃n ˈstɑ̃ŋˤ ˌiˑe ˌjɑ - ˌjɑ - ˌjɑ - ˈdo̞w di zo ˌɑˑe ˌpɔ̃n ˈstɑ̃ŋˤ]

il y a Pont ar Stank aussi, oui, oui, oui, il y a deux maisons là, Pont ar Stank

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lambred, Lambred, Lambred, o klask an anv ya, Lambred, Lambred ya, ah ya ! Lambred eo ar menaj-se ya, ya, ya, Lambred

[ˈlɑ̃ːbʁət - ˈlɑ̃ːbʁət - ˈlɑ̃ːbʁət - ˌklɑs ˈnɑ̃ːno ˌjɑ - ˈlɑ̃ːbʁət - ˈlɑ̃ːbʁət ˌjɑ - a ˌjɑ - ˈlɑ̃ːbʁət he̞ ˈmeːnəʃ se ˌjɑ - ja ja - ˈlɑ̃ːbʁət]

Lambred, Lambred, Lambred, [j'étais] en train de chercher le nom oui, Lambred, Lambred oui, ah oui ! Lambred c'est cette ferme-là oui, oui, oui, Lambred

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

c'est Lambred

[... ˈlɑ̃ːbɾət]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Runwal ya, Lann... Lann Runwal

[ˌlɑ̃n ˈʁynwəl ˌjɑ - ˌlɑ̃n ˌlɑ̃n ˈʁynwəl]

Lann Runwal oui, Lann... Lann Runwal

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ! Ruell Kere ! Ruell Kere

[a - ˌʁyˑəl ˈkeːɾe - ˌʁyˑəl ˈkeːɾe]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ruell Kere

[ˌɾyˑəl ˈkeːɾe]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, an Orifeunteun ya ! ah ya ! an Orifeunteun ya, ah, an Orifeunteun ya, just 'ba... 'ba ar foñs du-hont ya, 'ba ar foñs ya, an Orifeunteun

[a - ˌno̞ɾiˈfɔ̃tən ˌjɑ - a ˌjɑ - ˌno̞ɾiˈfɔ̃tən ˌjɑ - a ˌno̞ɾiˈfɔ̃tən ˌjɑ - ʒyz bah - bah ˈvɔ̃ˑz ˌdyˑən ˌjɑ - bah ˈvɔ̃ˑz ˌjɑ - ˌno̞ɾiˈfɔ̃tən]

ah, an Orifeunteun oui ! ah oui ! an Orifeunteun oui, ah, an Orifeunteun oui, juste à... au fond là-bas oui, au fond oui, an Orifeunteun

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant Botkazou, ya, ya, ya, Botkazou, ya, ya, ya ! Botkazou, Konvenant Botkazou

[kɔ̃vønɑ̃ botˈkɑːzu - ˌjɑ - ˌjɑ ja - botˈkɑːʒu - ˌjɑ - ˌjɑ ja - botˈkɑːʒu - kɔ̃vønɑ̃ botˈkɑːʒu]

Konvenant Botkazou, oui, oui, oui, Botkazou, ya, ya, ya ! Botkazou, Konvenant Botkazou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Maezou Leon ya, Maezou Leon ya, se zo e-kichen Kerbiged

[ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃ ˌjɑ - ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃ ˌjɑ - ˈze zo ˌkiʃən kɛʁˈbijɛt]

Maezou Leon oui, Maezou Leon oui, ça c'est à côté de Kerbiged

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ke... Kelven ya, ya, ya, oui, oui, Komanant Kelven

[ˈke ˈkelwən ˌjɑ - ja ja - ... - ˌko̞mɑ̃n ˈkelwən]

Ke... Kelven oui, oui, oui, oui, oui, Komanant Kelven

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Gwenn, Komanant ar Gwenn ouai

[ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n - ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n wɛ]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriez eu... e Traoñ ar C'hoad

[ˌguˑde ˈhɑjez ə - ˌtɾo̞w ˈhwɑt]

après tu arrives euh... à Traoñ ar C'hoad

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Hozon ya

[ˈoːzɔ̃ ˌjɑ]

Hozon oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Hozon a vez lâret, Hozon a vez lâret ivez

[ˈoːzɔ̃ ve ˈlɑːʁəd - ˈoːzɔ̃ ve ˈlɑːd ˌiˑe]

Hozon qu'on dit, Hozon qu'on dit aussi

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha goude, war-grec'h, eo Penn ar C'hoad

[a ˌguˑde waʁˈgwex he̞ ˌpe̞nˈhwɑt]

et après, en montant, c'est Penn ar C'hoad

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Rumeur ya, ya, ya ! Rumeur

[ʁyˈmœːʁ ˌjɑ - ja ja - ʁyˈmœːʁ]

Rumeur oui, oui, oui ! Rumeur

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Toulliezou, ya, Toulliezou ouai, c'est la ferme Prigent, Toulliezou, ya, Toulliezou ya, Toulliezou, Toulliezou, met Toulliezou a vez lâret, fin... me a lâre se, ordin 'meus klevet komz Toulliezou ya

[tulˈjeːzu ˌjɑ - tulˈjeːzu wɛ - ... - tulˈjeːzu - ˌjɑ - tulˈjeːzu ˌjɑ - tulˈjeːzu - tulˈjeːzu - mɛ tulˈjeːzu ve ˈlɑːʁət - fin ˌme ˈlɑːʁe ˈze - ɔʁˌdiˑn møs ˈklɛwə ˈkɔ̃mz tulˈjeːzu ˌjɑ]

Toulliezou, oui, Toulliezou ouai, c'est la ferme Prigent, Toulliezou, oui, Toulliezou oui, Toulliezou, Toulliezou, mais on dit Toulliezou, enfin... moi je disais ça, j'ai toujours entendu Toulliezou oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

zo Komanant ar Gov c'hoazh tu bennaket aze ivez, e-kichen eu... Konvenant... Komanant ar Gov zo... Komanant... ya, Komanant ar Gov, eu... traoñ... izeloc'h evit Toulliezou, Komanant ar Gov, ya, Komanant ar Gov ya

[zo ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ ˌhwɑs ty bəˈnɑkəd ˌɑˑe ˌiˑe - ˈkiʃən ə - kɔ̃vønɑ̃n - ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ zo - ˌko̞mɑ̃n - ˌjɑ - ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ - ə - ˈtɾo̞w - iˈzelɔx wit tulˈjeːzu - ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ - ˌjɑ - ˌko̞mɑ̃n ˈgoˑ ˌjɑ]

il y a Komanant ar Gov aussi quelque part par là aussi, à côté euh... Konvenant... Komanant ar Gov c'est... Komanant... oui, Komanant ar Gov, euh... en bas... plus bas que Toulliezou, Komanant ar Gov, oui, Komanant ar Gov oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Plas Kerwern, Plas Kerwern eu... Plas Kerwern c'est la ferme Léhart

[ˌplɑs kɛʁˈwɛʁn - ˌplɑs kɛʁˈwɛʁn ə - ˌplɑs kɛʁˈwɛʁn ...]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

petra zo uheloc'h evit Plas Kerwern ? 'teus ket ? 'teus ket... marteze... marteze... marteze tout se eo Plas Kerwern

[ˈpɻɑ zo yˈelɔx wit ˌplɑs kɛʁˈwɛʁn - ˌtøs kə - ˌtøs kə - maˈteˑe maˈteˑe maˈteˑe ˈtud ze he̞ ˌplɑs kɛʁˈwɛʁn]

qu'est-ce qu'il y a plus haut que Plas Kerwern ? tu n'as pas ? tu n'as pas... peut-être... peut-être... peut-être que tout ça c'est Plas Kerwern

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keroual, Keroual ya

[kɛˈʁuˑəl - kɛˈʁuˑəl ˌjɑ]

Keroual, Keroual oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude eu... da... dostaat da bourk 'teus eu... ar Pontigou, ar Pontigou

[ˌguˑde ə - də - do̞sˈtɑˑd də ˈbuʁk tøz ə - pɔ̃nˈtiːgu - pɔ̃nˈtiːgu]

après euh... en... approchant du bourg tu as euh... ar Pontigou, ar Pontigou

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerjagu, Kerjagu, nann, Kerjagu eo

[kɛʁˈʒɑːgy - kɛʁˈʒɑːgy - ˌnɑ̃n kɛʁˈʒɑːgy e̞]

Kerjagu, Kerjagu, non, c'est Kerjagu

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Minter just ya, Lann Minter c'est là où... aze emañ ya, geo ! geo ! Lann Minter, Lann Minter ya

[ˌlɑ̃nˈmĩtəʁ ˌʒyst ja - ˌlɑ̃nˈmĩtəʁ ... - ˌɑˑe mɑ̃ ˌjɑ - ˌge̞ ˌge̞ - ˌlɑ̃nˈmĩtəʁ - ˌlɑ̃nˈmĩtəʁ ˌjɑ]

Lann Minter juste oui, Lann Minter c'est là où... c'est là oui, si ! si ! Lann Minter, Lann Minter oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Kermorvan c'est là où habitaient les parents d'Isabelle, Ker... Kermorvan, Ke... Kermorvan oui, ya, na... nann 'vat ! Kermorvan ordin

[kɛʁ kɛʁˈmɔʁvɑ̃n - ... - kɛʁ kɛʁˈmɔʁvɑ̃n - kɛ kɛʁˈmɔʁvɑ̃n wi - ˌjɑ - nɑ̃ ˌnɑ̃n ha - kɛʁˈmɔʁvɑ̃n ɔʁˌdiˑn]

Ker... Kermorvan c'est là où habitaient les parents d'Isabelle, Ker... Kermorvan, Ke... Kermorvan oui, oui, no... mais non ! toujours Kermorvan

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keruhelañ

[ˌkɛʁyˈelɑ̃]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

'h arriomp 'ba Krec'h ar Stank neuze goude

[ˈhɑjɑ̃m bah ˌkʁe̞x ˈstɑ̃ŋˤ ˌnœˑe ˈguːde]

nous arrivons à Krec'h ar Stank alors après

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

me 'meus bet klevet komz deus Kanada ordin

[ˈme møz ˌbe ˈklɛwə ˈkɔ̃mz dœs kaˈnɑːda ɔʁˌdiˑn]

moi j'ai toujours entendu parler de Kanada

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, Kanada ya

[ˌjɑ - kaˈnɑːda ˌjɑ]

oui, Kanada oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Stank, goude 'h arriomp 'ba eu... Kervailhant, Kervailhant, Kervailhant

[ˌkʁe̞x ˈstɑ̃ŋg - ˌguˑde ˌhɑjɑ̃m bah ə - kɛʁˈvɑjən - kɛʁˈvɑjən - kɛʁˈvɑjən]

Krec'h ar Stank, après nous arrivons à euh... Kervailhant, Kervailhant, Kervailhant

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Gawan, Lann Gawan

[ˌlɑ̃n ˈgɑwən - ˌlɑ̃n ˈgɑwən]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Kergrehenan, Kergrehenan, Kergrehenan ya, Kergrehenan

[ˌkɛʁ ˌkɛʁgʁeˈheːnən - ˌkɛʁgʁeˈheːnən - ˌkɛʁgʁeˈheːnən ˌjɑ - ˌkɛʁgʁeˈheːnən]

Ker... Kergrehenan, Kergrehenan, Kergrehenan oui, Kergrehenan

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerderrien, Kerderrien

[ˈkɛʁdɛʁjɛn - kɛʁˈdɛʁjɛn]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, Kerandin ya ! ya, ya ! Kerandin ivez, ah ya ! Kerandin ya

[a kɛˈʁɑ̃ːdin ˌjɑ - ja ja - kɛˈʁɑ̃ːdin ˌiˑe - a ˌjɑ - kɛˈʁɑ̃ːdin ˌjɑ]

ah, Kerandin oui ! oui, oui ! Kerandin aussi, ah oui ! Kerandin oui

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

hag ar Ru

[a ˈryː]

et ar Ru

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Toull ar Feunteun ya, Toull ar Feunteun eo just, eh ya... lec'h emañ... ar stank, e-kichen stank ar bourk aze just, 'ba Toull ar Feunteun aze, eñ... eñ eo Toull ar Feunteun kwa

[ˌtul ˈvœtən ˌjɑ - ˌtul ˈvœ̃tən e̞ ˌʒyst ɛ ja - ˌle̞x mɑ̃ - ˈstɑ̃ŋˤ - ˌkiʃən ˌstɑ̃ŋˤ ˈbuʁg ˌɑˑe ˌʒyst - ba ˌtul ˈvœtən ˌɑˑe - ˈhẽ - ˈhẽ e̞ ˌtul ˈvœtən kwa]

Toull ar Feunteun oui, Toull ar Feunteun c'est juste, eh oui... là où est... ar stank, à côté du lavoir du bourg là juste, à Toull ar Feunteun là, ça... ça c'est Toull ar Feunteun quoi

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerlio

[kɛʁˈliˑo]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergolvez... Kergolvez 'neump lâret deja

[kɛʁˈgo̞lve - kɛʁˈgo̞lve nɑ̃m ˌlɑˑd deʒa]

Kergolvez... Kergolvez nous avons déjà dit

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

lotisamant Kergroaz amañ, ah ya ! Kergroaz, Kergroaz

[ˌlotiˈsɑ̃mɑ̃n gɛʁˈgʁwɑːz ˌɑ̃mɑ̃ - a ˌjɑ - ˈkɛʁˌgʁwɑˑs - ˈkɛʁˌgʁwɑˑs]

le lotissement de Kergroaz ici, ah oui ! Kergroaz, Kergroaz

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah ya, Kersalaun, Kersalaun, met aze n'eus mann ebet ken, Kersalaun

[a ˌjɑ - ˌkɛʁzaˈlɑwən - ˌkɛʁzaˈlɑwən - mɛd ˌɑhe nøz ˈmɑ̃n be ˌken ˌkɛʁzaˈlɑwən]

ah oui, Kersalaun, Kersalaun, mais là il n'y a plus rien, Kersalaun

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

amañ 'h omp e Kerbitouz, ouai, Kerbitouz, hag eo lakeet Kervitouz

[ˌɑ̃mɑ̃ hɔ̃m kɛʁˈbitus - wɛ - kɛʁˈbitus - a he̞ laˈkeˑɛt kɛʁˈvitus]

ici nous sommes à Kerbitouz, ouai, Kerbitouz, et c'est mis Kervitouz [sur le panneau]

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Kerbitouz e oa kwa, bremañ eo lakeet Kervitouz kwa, en brezhoneg, Kerbitouz, ordin Kerbitouz

[kɛʁ kɛʁˈbituz wa kwa - ˈbœmɑ̃ he̞ laˈkeˑɛ kɛʁˈvitus kwa - nbʁe̞ˈzɔ̃ːnək - kɛʁˈbitus - ɔʁˌdiˑn kɛʁˈbitus]

Ker... Kerbitouz que c'était quoi, maintenant c'est mis Kervitouz quoi, en breton, Kerbitouz, toujours Kerbitouz

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

hent Keroual

[ˌhe̞n kɛˈʁuˑəl]

la route de Keroual

Kawan

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kawan, Kerdaniel

[ˈkɑwən - ˌkɛʁdɑ̃ˈniˑəl]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ma dad a oa de... deus Kerdaniel amañ

[mə ˈdɑːd wa dœ - dœs ˌkɛʁdaˈniˑɛl ˌɑ̃mɑ̃]

mon père était d... de Kerdaniel ici

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Roudouvin

[ˌʁudˈviːn]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koad al Lann zo aze

[ˌkwɑd ˈlɑ̃n zo ˌɑhe]

Koad al Lann est là

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keriwanig, eu... Keriwanig, se zo war an hent ko... kozh Kaouenneg, ya, Kerwanig

[ˌkɛʁiˈwɑ̃ːnik - əː - ja ˌkɛʁiˈwɑ̃ːnik - ˈze zo waʁ ˌne̞n ˈko - ˈkoˑs ko̞ˈwɛnɛk - ˌjɑ - kɛɹˈwɑ̃ːnik]

Keriwanig, eu... Keriwanig, ça c'est l'anc... ancienne route de Kaouenneg, oui, Kerwanig

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Penn al Lann zo aze ivez, Penn al Lann zo aze, Penn al Lann

[ˌpe̞n ə ˈlɑ̃n zo ˌɑhe ˌiˑe - ˌpe̞n ˈlɑ̃n zo ˌɑhe - ˌpe̞n ˈlɑ̃n]

Penn al Lann est là aussi, Penn al Lann est là, Penn al Lann

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerikoul ya

[kɛˈʁikul ˌjɑ]

Kerikoul oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant Steredenn a vije lâret

[ko̞ˌmɑ̃ˑnɑ̃ steˈʁeːdən ˌviʒe ˈlɑːʁət]

Komanant Steredenn qu'on disait

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant Steredenn, Komanant Steredenn ya

[ko̞ˌmɑ̃ˑnən steˈʁeːdən - ko̞ˌmɑ̃ˑn steˈʁeːdən ˌjɑ]

Komanant Steredenn, Komanant Steredenn oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Bradenn ya, ar Bradenn a vije lâret

[ˈbʁɑːdən ˌjɑ - ə ˈbʁɑːdən ˌviʒe ˈlɑːt]

ar Bradenn oui, ar Bradenn qu'on disait

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerstefan ya, 'ba Kerstefan aze zo ur bern tud, Kerstefan ya, Kerstefan, Kerstefan

[kɛʁˈstefən ˌjɑ - ba kɛʁˈsteːvən ˌɑhe zo bɛʁn ˈtyt - kɛʁˈsteːvən ˌjɑ - kɛʁˈsteːvən - kɛʁˈsteːvən]

Kerstefan oui, à Kerstefan là il y a plein de gens, Kerstefan oui, Kerstefan, Kerstefan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Gervareg ya, aze zo daou di, e oa ar Brun ha neuze... Lann Gervareg

[ˌlɑ̃n gɛʁˈvɑʁɛg ˌjɑ - ˌɑhe zo ˈdo̞w di - wa ˈbʁyːn a ˌnœhe - ˌlɑ̃n gɛʁˈvɑʁɛk]

Lann Gervareg ya, aze zo daou di, e oa ar Brun ha neuze... Lann Gervareg

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerbiged, Kerbiged, Kerbiged, ya, pardon Kerbiged ya, Sant Laorañs

[kɛɹˈbiːgət - kɛɹˈbiːɟət - kɛɹˈbijət - ja ˌpɑˑn kɛɹˈbijɛd ja - zɑ̃n ˈlo̞ˑʁɑ̃s]

Kerbiged, Kerbiged, Kerbiged, oui, le pardon de Kerbiged oui, Sant Laorañs

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Mason, ya, ouai, Krec'h ar Mason

[kʁe̞x ˈmɑsɔ̃n - ˌjɑ - wɛ - kʁe̞x ˈmɑsɔ̃n]

Krec'h ar Mason, oui, ouai, Krec'h ar Mason

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

amañ eo... Keroual, hag e Keroual zo ur bern hein !

[ˌɑ̃mɑ̃ he̞ kɛˈʁuˑəl - a kɛˈʁuˑəl zo ˈbɛʁn ɛ̃]

ici c'est... Keroual, et à Keroual il y a plein [de maisons] hein !

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keroual amañ, e derc'hez amañ, hag ec'h arriez eu... e Plasenn Kerwern

[kɛˈʁuˑəl ˌɑ̃mɑ̃ - ˈdɛhez ˌɑ̃mɑ̃ - a ˈhɑjez ə - ˌplɑsən kɛʁˈwɛʁn]

Keroual ici, tu continues ici, et tu arrives euh... à Plasenn Kerwern

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Plasenn Kerwern, ya, Plasenn Kerwern ya

[ˌplɑsən kɛʁˈwɛʁn - ˌjɑ - ˌplɑsən kɛʁˈwɛʁn ja]

Plasenn Kerwern, oui, Plasenn Kerwern oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

goude emañ... Toulliezou, Toulliezou, Rumeur

[ˌguˑd mɑ̃ - tulˈjeːzu - tulˈjeːzu - ʁyˈmœːʁ]

après il y a... Toulliezou, Toulliezou, Rumeur

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Tremeur neuze, ya, e Sant Tremeur e oa ur chapel ivez

[tʁeˈmœːʁ ˌnœhe - ˌjɑ - zɑ̃n tʁeˈmœːʁ wa ˈʃɑpəl ˌiˑe]

Tremeur aussi, oui, à Sant Tremeur il y avait une chapelle aussi

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

aze emañ eu... Hozon, eñ zo ivez, Hozon zo, Tremeur zo just a-us aze met n'emañ ket warnañ, met n'eus ket nemet ur chapel hañ ! n'eus mann ebet ken

[ˌɑˑe mɑ̃ ə - ˈoːzɔ̃ - ˈhẽ zo ˌiˑe - ˈoːzɔ̃ zo - tʁeˈmœːʁ zo ʒyst ˈyst ˌɑhe mɛ ˌmɑ̃ kə ˈwɑʁnɑ̃ - mɛ ˌnøs kə ˌmɛ ˈʃɑpəl ɑ̃ - ˌnøz ˈmɑ̃n be ˌkeˑn]

là c'est euh... Hozon, il y a ça aussi, il y a Hozon, Tremeur est juste au-dessus là mais il n'est pas dessus [sur la carte], mais il n'y a qu'une chapelle hein ! il n'y a plus rien

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Gov zo uhelo... amañ

[ˌko̞mɑ̃n ˈgoː zo yˈelɔ - ˌɑ̃mɑ̃]

Komanant ar Gov est plus hau... ici

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

pelloc'h evit Hozon zo eu...

[ˈpɛlɔx wid ˈoːzɔ̃n zo əː]

plus loin que Hozon il y a euh...

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Maezou Leon, Maezou Leon ça devait... Maezou Leon ya

[ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃n - ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃n ... - ˌme̞ˑzo ˈleˑɔ̃n ˌjɑ]

Maezou Leon, Maezou Leon ça devait... Maezou Leon oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant Kelven

[ˌko̞mɑ̃n ˈkɛlwɛn]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Komanant ar Gwenn ya

[ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n ˌjɑ]

Komanant ar Gwenn oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha goude amañ 'ba Kawan emañ Kereskant, ouai, Kereskant a vije lâret

[a ˌguˑde ˌɑ̃mɑ̃ bah ˈkɑwən mɑ̃ kɛˈʁeskən - wɛ - kɛˈʁeskən ˌviˑʒe ˈlɑːʁət]

et après ici à Kawan il y a Kereskant, ouai, Kereskant qu'on disait

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Runwal, n'eo ket ? Lann Runwal

[ˌlɑ̃n ʁyˈnuˑəl - ˌne̞ kə - ˌlɑ̃n ʁyˈnuˑəl]

Lann Runwal, non ? Lann Runwal

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lambred, Lambred, ouai, ya, ouai, Lambred

[ˈlɑ̃ːbʁɛt - ˈlɑ̃ːbʁɛt - wɛ ˌjɑ wɛ - lɑ̃ˌbʁɛt]

Lambred, Lambred, ouai, oui, ouai, Lambred

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ... Kelleg

[a ˌguˑde mɑ̃ - ˈkele̞k]

et après il y a... Kelleg

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Plankoniad

[plɑ̃ˈkɔ̃ɲət]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha 'ba ar foñs-tout aze emañ... Milin Poull... Poull Glaou, ya, ouai, Poull Glaou a vije lâret ivez

[a ba ˌvɔ̃sˈtud ˌɑhe mɑ̃ - ˌmiˑlin pul ˌpul ˈglo̞w - ˌjɑ - wɛ - ˌpul ˈglo̞w ˌviʒe ˈlɑːʁəd ˌiˑe]

et tout au fond là il y a... Milin Poull... Poull Glaou, oui, ouai, Poull Glaou qu'on disait aussi

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koad Keleven, ya, ouai, Koad Keleven ya, ouai, ouai, ouai, Ti Telegraf, ya, ouai

[ˌkwɑt keˈleːvən - ˌjɑ - wɛ - ˌkwɑt keˈleːvən ˌjɑ - wɛ wɛ wɛ - ti teleˈgʁɑf - jɑ ... ]

Koad Keleven, oui, ouai, Koad Keleven oui, ouai, ouai, ouai, Ti Telegraf, oui, ouai

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vod, n'emañ ket aze ?

[ˈvoːt - ˌmɑ̃ kəd ˌɑhe]

ar Vod, ce n'est pas là ?

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lorifeunteun ya, Lorifeunteun a oa er foñs ya, se zo tal-kichen Lambred

[ˌloʁiˈfœtən ˌjɑ - ˌloʁiˈfœtən wa ˈvɔ̃ːz ˌjɑ - ˈze zo talˈkiʃən ˈlɑ̃ːbʁɛt]

Lorifeunteun oui, Lorifeunteun c'était au fond oui, ça c'est à côté de Lambred

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lorifeuntenn, Lorifeunten a vije lâret

[ˌloʁiˈfɛtən - ˌloʁiˈfɛtən ˌviʒe ˈlɑːʁət]

Lorifeuntenn, Lorifeunten qu'on disait

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ruell Kere, ya, ouai, Ruell Kere ya

[ˌʁyˑəl ˈkeːʁe - ˌjɑ - wɛ - ˌʁyˑəl ˈkeːʁe ˌjɑ]

Ruell Kere, oui, ouai, Ruell Kere oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kelleg, ya, ouai, Komanant Botkazou ya

[ˈkele̞g - ˌjɑ - wɛ - ˌko̞mɑ̃n boˈkɑːzo ˌjɑ]

Kelleg, oui, ouai, Komanant Botkazou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Gwazh ar Gudenn ya, Gwazh ar Gudenn ya, Gwazh ar Gudenn zo aze, tal-kichen, 'ba Kelleg aze

[ˌgwɑˑz ˈgyːdən - ˌjɑ - ˌgwɑˑz ˈgyːdən ja - ˌgwɑˑz ˈgyːdən zo ˌɑˑe - talˈkiʃən - ba ˈkele̞g ˌɑhe]

Gwazh ar Gudenn oui, Gwazh ar Gudenn oui, Gwazh ar Gudenn est là, à côté... à Kelleg là

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, Pont ar Stank n'eo ket... se zo kreistez... Kawan ha neuze eu... Koñfort

[a ˌpɔ̃n ˈstɑ̃ŋˤ ˌne̞ kə - ˈze zo ˈkʁɛjste - ˈkɑwən a ˌnœhe ə - ˈkɔ̃fɔʁt]

ah, Pont ar Stank ce n'est pas... c'est entre... Kawan ha neuze eu... Koñfort

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Geouez ya, ar Geouez ya, ar Geouez a vije lâret ya

[ˈgɛwəs ˌjɑ - ˈgɛwəz ˌjɑ - ˈgɛwəz ˌviʒe ˈlɑːʁəd ˌjɑ]

ar Geouez oui, ar Geouez oui, ar Geouez qu'on disait oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kervin ya, Kervin

[kɛʁˈviːn ˌjɑ - kɛʁˈviːn]

Kervin oui, Kervin

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Ger Gozh ya, aze e oa daou di, ar Ger Gozh, aze e oa ma donton, Paol, ar Ger Gozh ya, ar Ger Gozh ya, ar Ger Gozh ya

[ˌgɛˑʁ ˈgoːz ˌjɑ - ˌɑhe wa ˈdo̞w di - ˌgɛˑʁ ˈgoːs - ˌɑhe wa mə ˈdɔ̃ntɔ̃n - ˈpoːl - ˌgɛˑʁ ˈgoːz ˌjɑ - ˌgɛˑʁ ˈgoːz ˌjɑ - ˌgɛˑʁ ˈgoːz ˌjɑ]

ar Ger Gozh oui, là il y avait deux maisons, ar Ger Gozh, mon tonton était là, Paul, ar Ger Gozh oui, ar Ger Gozh oui, ar Ger Gozh oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar C'hoad ya

[ˌtʁo̞w ˈhwɑt - ja]

Traoñ ar C'hoad oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha Penn ar C'hoad, Penn ar C'hoad

[a ˌpe̞nˈhwɑt - ˌpe̞nˈhwɑt]

et Penn ar C'hoad, Penn ar C'hoad

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Pontigou zo aze ya, ar Pontigou, ar Pontigou, ar Pontigou ya

[pɔ̃nˈtiːgu zo ˌɑhe ˌjɑ - pɔ̃nˈtiːgu - pɔ̃nˈtiɟu pɔ̃nˈtiɟu ˌjɑ]

ar Pontigou est là oui, ar Pontigou, ar Pontigou, ar Pontigou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerjagu ya, Kerjagu, Kerjagu ya

[kɛʁˈʒɑːgy ja - kɛʁˈjɑːgy - kɛʁˈʒɑːgy ja]

Kerjagu oui, Kerjagu, Kerjagu oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Stank c'est tal-kichen

[ˌkʁe̞x ˈstɑ̃ŋˤ sɛ talˈkiʃən]

Krec'h ar Stank c'est à côté

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Kerjagu, Kerjagu ya

[kɛʁ kɛʁˈʒɑːgy - kɛʁˈʒɑːgy ˌjɑ]

Ker... Kerjagu, Kerjagu oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kervailhant ya

[kɛʁˈvɑjən ˌjɑ]

Kervailhant oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerandin, Kerandin eo

[kɛˈʁɑ̃ndin - kɛˈʁɑ̃ndin e̞]

Kerandin, c'est Kerandin

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerderrien

[kɛʁˈdɛʁjɛn]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergrec'hedan... zo tal-kichen ivez, Kergrec'hedan, Kergrec'hedan, ya, Kergrec'hedan

[ˌkɛʁgeˈheːdən - zo talˈkiʃən ˌiˑe - ˌkɛʁgeˈheːdən - ˌkɛʁgeˈheːdən - ˌjɑ - ˌkɛʁgeˈheːdən]

Kergrec'hedan... est à côté aussi, Kergrec'hedan, Kergrec'hedan, oui, Kergrec'hedan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Lann Gawan, aze zo... aze zo ur bern tiez bremañ ivez, Lann Gawan

[ˌlɑ̃n ˈgɑwɑ̃n - ˌɑhe zo ˌɑhe zo ˌbɛʁn ˈtiˑe ˈbœmɑ̃ ˌiˑe - ˌlɑ̃n ˈgɑwən]

Lann Gawan, là il y a... là il y a plein de maisons maintenant aussi, Lann Gawan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Toull ar Feunteun ya

[tul ˈvœntən ˌjɑ]

Toull ar Feunteun oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Ru, ar Ru... zo aze ivez, ar Ru

[ˈʁyˑ - ə ˈʁyˑ - zo ˌɑhe ˌiˑe - ˈʁyˑ]

ar Ru, ar Ru... est là aussi, ar Ru

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergroaz, Kergroaz

[kɛʁˈgʁwɑːs - kɛʁˈgʁwɑːs]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kersalaun ivez, Kersalaun

[ˌkɛʁzaˈlɑˑən ˌje - ˌkɛʁzaˈlɑˑən]

Kersalaun aussi, Kersalaun

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerbitouz ya, ya, Kerbitouz, Kerbitouz

[kɛʁˈbitus - ja - ˌjɑ - kɛʁˈbitus - kɛʁˈbitus]

Kerbitouz oui, oui, Kerbitouz, Kerbitouz

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

1. Kerloster 2. pa oamp-ni o chom e oa Kerloser, pa oan arri-me aze, bremañ e vez laket Kerloster 1. Kerloster

1. [kɛʁˈlo̞stəʁ] 2. [pe wɑ̃mˌnim ˈʃo̞m wa kɛʁˈlo̞səʁ pe wɑ̃n ˌɑj me ˌɑhe - ˈbʁœmɑ̃ ve ˈlɑkə ...] 1. [...]

1. Kerloster 2. quand nous y habitions c'était Kerloser, quand moi j'étais arrivée là, maintenant c'est mis Kerloster 1. Kerloster

Kawan

1. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
2. Simon Jagin, 1944, Kawan
(dastumet gant Tangi)

Kerlio, Kerlio

[kɛʁˈliˑo - kɛʁˈliˑo]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergolvez, ya, ouai, Kergolvez, Kergolvez, ya, Kergolvez, Kergolvez

[kɛʁˈgo̞lve - ˌjɑ - wɛ - kɛʁˈgo̞lve kɛʁˈgo̞lve - ˌjɑ kɛʁˈgo̞lve - kɛʁˈgo̞lve]

Kergolvez, oui, ouai, Kergolvez, Kergolvez, oui, Kergolvez, Kergolvez

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

1. me 'meus klevet Kergolvez 2. Kergolvez 1. pas Kergolvez

1. [ˈme møs ˈklɛwə kɛʁˈgɔlvəs] 2. [kɛʁˈgɔlvɛs] 1. [pa kɛʁˈgo̞lve]

1. moi j'ai entendu Kergolvez 2. Kergolvez 1. pas Kergolvez

Kawan

1. Simon Jagin, 1944, Kawan
2. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
(dastumet gant Tangi)

Kanada, Kanada

[kaˈnɑːda - kaˈnɑːda]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ah, abaoe ordin eo Kanada ya !

[a - ˌbwe ɔʁˈdiːn e̞ kaˈnɑːda ˌjɑ]

ah, depuis toujours c'est Kanada oui !

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ma vreur a oa o chom e Kanada

[mə ˈvʁœːʁ wa ˌʃo̞m kaˈnɑːda]

mon frère habitait à Kanada

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keruhelañ ya

[ˌkɛʁyˈelɑ̃ ˌjɑ]

Keruhelañ oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha neuze emañ... Lann Minter, Lann Minter ya

[a ˌnœhe mɑ̃ - lɑ̃n ˈmĩtɛʁ - lɑ̃n ˈmĩtɛʁ ˌjɑ]

et il y a aussi... Lann Minter, Lann Minter oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kermorvan, zo aze un tamm bihan izeloc'h, ouai, Kermorvan, ya, Kermorvan eo

[kɛʁˈmɔʁvɑ̃n - zo ˌɑhe tɑ̃m ˈbiˑən iˈzelɔx wɛ - kɛʁˈmɔʁvən - ˌjɑ kɛʁˈmɔʁvən e̞]

Kermorvan, est là un petit peu plus bas, ouai, Kermorvan, oui, Kermorvan oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Pont Gwenn ya, se zo Kawan, ar Pont Gwenn ya

[ˌpɔ̃n ˈgwe̞n ˌjɑ - ˈze zo ˈkɑwən - ˌpɔ̃n ˈgwe̞n ˌjɑ]

ar Pont Gwenn oui, ça c'est Kawan, ar Pont Gwenn oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya, e Milin Gawan e oa ur siri gwechall, ouai, Milin Gawan, nann... geo ! un ti zo, ouai, ouai ! Milin Gawan

[ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈgɑwən wa siˌʁi gweˈʒɑl - wɛ - ˌmiˑlin ˈgɑwən - ˌnɑ̃n ˈge̞ - ˈnti zo - wɛ wɛ - ˌmiˑlin ˈgɑwən]

oui, il y avait une scierie à Milin Gawan autrefois, ouai, Milin Gawan, non... si ! il y a une maison, ouai, ouai ! Milin Gawan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Ker... Keroudalen, ah ya ! Keroudalen ya

[kɛʁ ˌkɛʁuˈdɑːlən - a ˌjɑ - ˌkɛʁuˈdɑːlən ˌjɑ]

Ker... Keroudalen, ah oui ! Keroudalen oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keroudalen, Kermanac'h, Kermanac'h ya

[ˌkɛʁuˈdɑːlən - kɛʁˈmɑ̃ːnax - kɛʁˈmɑ̃ːnax ˌjɑ]

Keroudalen, Kermanac'h, Kermanac'h oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

aze eo Kergadiou... Ker... Kergidou, Kergidou, Kergidou ya

[ˌɑhe he̞ ˌkɛʁgaˈdiˑo - kɛʁ kɛʁˈgiːdo - kɛʁˈgiːdo - kɛʁˈgiːdo ˌjɑ]

là c'est Kergadiou... Ker... Kergidou, Kergidou, Kergidou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Pont ar Groaz

[ˌpɔ̃n ˈgɹwɑːs]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerizag, ya, ya, Kerizag

[kɛˈʁiːzak - ja ja - kɛˈʁiːzək]

Kerizag, oui, oui, Kerizag

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kervevenn ya, Kerbevenn, eo laket Kerbevenn hag eo Kervevenn, Kervevenn, neuze e oa Augustin André, Kervevenn

[kɛʁˈveːvɛn ˌjɑ - kɛʁˈbewɛn - he̞ ˈlɑkə kɛʁˈbeːvɛn a he̞ kɛʁˈvewɛn - kɛʁˈvewɛn - ˌnœˑe wa ... - kɛʁˈvewɛn]

Kervevenn oui, Kerbevenn, c'est mis Kerbevenn et c'est Kervevenn, Kervevenn, alors il y avait Augustin André, Kervevenn

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerdouale ya, Kerdouale

[ˌkɛʁduˈɑːle ˌjɑ - ˌkɛʁduˈɑːle]

Kerdouale oui, Kerdouale

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Rumilio, Rumilio, Rumilio ya

[ʁyˈmijo - ʁyˈmijo - ʁyˈmijo ˌjɑ]

Rumilio, Rumilio, Rumilio oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergadiou, Kergadiou

[ˌkɛʁgaˈdiˑu - ˌkɛʁgaˈdiˑu]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ouai, ouai, Kergadiou ya

[... - ˌkɛʁgaˈdiˑo ˌjɑ]

ouai, ouai, Kergadiou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerwennou, Kerwennou, Kerwennou

[kɛʁˈwe̞no - kɛʁˈwe̞no - kɛʁˈwe̞no]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Petit Jean ya

[pøti ˈʒɑ̃ ˌjɑ]

Petit Jean oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

1. Kerwezhenneg ya, Milin Gerwezhenneg 2. ya 'vat ! Gerwezhenneg a lârez-te 1. ya, Milin Gerwezhenneg

1. [ˌkɛʁweˈzenɛg ˌjɑ - ˌmiˑlin ˌgɛʁweˈzenɛk] 2. [ˌjɑ ha - ˌgɛʁweˈzenɛk ˈlɑːʁe̞s te] 1. [ˌjɑ - ˌmiˑlin ˌgɛʁweˈzenɛk]

1. Kerwezhenneg oui, Milin Gerwezhenneg 2. mais oui ! Gerwezhenneg que tu dis toi 1. oui, Milin Gerwezhenneg

Kawan

1. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
2. Simon Jagin, 1944, Kawan
(dastumet gant Tangi)

Kerskarn

[kɛʁˈskɑʁn]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Meriennig, Meriennig, Meriennig ya, Meriennig, Meriennig

[me̞ˈʁje̞nik - me̞ˈʁje̞nik - me̞ˈʁje̞nig ˌjɑ - me̞ˈʁje̞nik - me̞ˈʁje̞nik]

Meriennig, Meriennig, Meriennig oui, Meriennig, Meriennig

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

darn a lâr ar Verieneg, ar Verieneg, ar Verieneg 2. ha goude emañ Kerouspi 1. ar Verieneg, ar Verieneg a vije lâret ivez, ya, ouai, ouai, ar Verieneg ya, ar Verieneg ya

1. [ˈdɑʁn ə ˈlɑːʁ ve̞ˈʁje̞ːne̞k - ve̞ˈʁje̞ːne̞k - ve̞ˈʁje̞ːne̞k] 2. [a ˌgu mɑ̃ kɛˈɾuspi] 1. [ve̞ˈʁje̞ːne̞k - ve̞ˈʁje̞ːne̞k ˌviʒe ˈlɑːʁəd ˌiˑe - ˌjɑ - wɛ wɛ - ve̞ˈʁje̞ːne̞g ˌjɑ - ve̞ˈʁje̞ːne̞g ˌjɑ]

certains disent ar Verieneg, ar Verieneg, ar Verieneg 2. et après il y a Kerouspi 1. ar Verieneg, ar Verieneg qu'on disait aussi, oui, ouai, ouai, ar Verieneg oui, ar Verieneg oui

Kawan

1. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
2. Simon Jagin, 1944, Kawan
(dastumet gant Tangi)

Kerouspi

[kɛˈʁuspi]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vilin Ke... Kelenneg pe Kelleg, Kelenneg ya

[ˌviˑlin ke keˈlenɛk pe ˈkelɛk - keˈlenɛg ˌjɑ]

ar Vilin Ke... Kelenneg ou Kelleg, Kelenneg oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keraliou ya

[ˌkɛʁɑˈliˑu ˌjɑ]

Keraliou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Keraliou

[ˌkɛʁaˈliˑu]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

1. Kerichaodenn, geo ! Kerichaodenn, Kerichaodenn 2. ya, ha bremañ eo petra ? Keranchaodel ? Kerichaodenn a vez lâret 1. Kerichaodenn a vez lâret 2. 'vez ket lâret Keranchaodel moarvat 1. Kerichaodenn ya

1. [ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən - ˌge̞ - ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən - ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən] 2. [ˌjɑ - a ˈbɹœmɑ̃ he ˈpɹɑˑ - ... ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən ve ˈlɑːt] 1. [ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən ve ˈlɑːt] 2. [ˌve kə ˈlɑːʁ ... maˈhɑt] 1. [ˌkɛʁiˈʃo̞ːdən ˌjɑ]

1. Kerichaodenn, si ! Kerichaodenn, Kerichaodenn 2. oui, et maintenant c'est quoi ? Keranchaodel ? Kerichaodenn qu'on dit 1. Kerichaodenn qu'on dit 2. on ne dit pas Keranchaodel sans doute 1. Kerichaodenn oui

Kawan

1. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
2. Simon Jagin, 1944, Kawan
(dastumet gant Tangi)

1. n'eo ket stank ar Grineg eo ? 2. n'eo ket... ar Grineg, ah geo ! 'ba ar Grineg e oa ur stank 1. ya, 'neuint bet netaet anezhi 2. ar Grineg

1. [ˌne̞ kə ˌstɑ̃ŋˤ ˈgʁiːnɛg e̞] 2. [ˌne̞ kə - ˈgʁiːnɛk - a ˌge̞ baz ˈgʁiːnɛg wa ˌstɑ̃ŋˤ] 1. [ˌjɑ - nœɲ ˌbe neˈtɑːd ˌne̞j] 2. [ˈgʁiːnɛk]

1. ce n'est pas le lavoir du ar Grineg que c'est ? 2. non... ar Grineg, ah si ! le lavoir était à ar Grineg 1. oui, ils l'ont nettoyé 2. ar Grineg

Kawan

1. Simon Jagin, 1944, Kawan
2. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
(dastumet gant Tangi)

ar Vereri... ar Vereri Wenn ya, ar Ve... Vereri Wenn ya

[veˌveˑʁi - veˌveˑʁi ˈwe̞n ˌjɑ - ve veˌveˑʁi ˈwe̞n ˌjɑ]

ar Vereri... ar Vereri Wenn oui, ar Ve... Vereri Wenn oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Veleri Gwenn, ar Veleri Gwenn a vije lâret, ar Veleri Gwenn

[veˌleˑʁi ˈgwe̞n - veˌleˑʁi ˈgwe̞n ˌviʒe ˈlɑːʁət - veˌleˑʁi ˈgwe̞n ja]

ar Veleri Gwenn, ar Veleri Gwenn qu'on disait, ar Veleri Gwenn

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

1. Kerpuilh 2. ah, Kerpuilh a vez lâret ! 1. Kerpuilh

1. [kɛʁˈpyj] 2. [a kɛʁˈpyj ve ˈlɑːt] 1. [kɛʁˈpyj]

1. Kerpuilh 2. ah, Kerpuilh qu'on dit ! 1. Kerpuilh

Kawan

1. Aogust Kerbrun, 1940, Kawan
2. Simon Jagin, 1944, Kawan
(dastumet gant Tangi)

Komanant ar Moal ya, Komanant ar Moal ya a vije lâret ivez

[ˌko̞mɑ̃n ˈmwɑːl ˌjɑ - ˌko̞mɑ̃n ˈmwɑːl ˌjɑ viʒe ˈlɑːʁəd ˌiˑe]

Komanant ar Moal oui, Komanant ar Moal oui qu'on disait

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ Kerbastol, Kerbastol

[a ˌguˑde mɑ̃ kɛʁbastɔl - kɛʁˈbɑstɔl]

et après il y a Kerbastol, Kerbastol

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

hag ar Voudenn zo aze, ouai, ar Voudenn, ar Voudenn, ar Grineg

[a ˈvuːdən zo ˌɑhe - wɛ - ˈvuːdən - ˈvuːdən - ˈgʁiːnɛk]

et ar Voudenn est là, ouai, ar Voudenn, ar Voudenn, ar Grineg

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerdangi ha goude 'teus eu...

[kɛʁˈdɑ̃ŋgi a ˌguˑde tœz ə]

Kerdangi et après tu as euh...

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Penn Garan, ya, se zo... ouai, Penn Garan ya

[ˌpe̞n ˈgɑːʁən - ˌjɑ - ˈze zo - wɛ - ˌpe̞n ˈgɑːʁən ˌjɑ]

Penn Garan, oui, ça c'est... ouai, Penn Garan oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ar Vilin Koatriou... a oa aze, ar Vilin Koatriou

[ˌviˑlin kwɑˈtʁiˑu - wa ˌɑhe - ˌviˑlin kwɑˈtʁiˑu]

ar Vilin Koatriou... qui était là, ar Vilin Koatriou

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerverrod zo aze neuze, ya, Kerverrod ya, ti Morvan eo kerverrod

[kɛʁˈvɛʁɔt so ˌɑhe ˌnœˑe - ja - kɛʁˈvɛʁɔd ˌjɑ - ti ˈmɔʁvən he̞ kɛʁˈvɛʁɔt]

Kerverrod est là alors, oui, Kerverrod oui, chez Le Morvan c'est Kerverrod

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kerjava

[kɛʁˈʒɑːva]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

oui, Kerjavad ouai, Kerjavad ya, ouai, ouai, Kerjavad ya

[wi - kɛʁˈʒɑːvat ja - wɛ - kɛʁˈʒɑːvad ja - wɛ wɛ - kɛʁˈʒɑːvad ja]

oui, Kerjavad ouai, Kerjavad oui, ouai, ouai, Kerjavad oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Koadriou ya, Koadriou ya

[kwɑˈtɾiˑu ˌjɑ - kwɑˈtɾiˑu ˌjɑ]

Koadriou oui, Koadriou oui

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Konvenant ar Gov, zo 'ba bourk Kawan

[kɔ̃vønɑ̃ ˈgoː - zo ba buʁk ˈkɑwɑ̃n]

Konvenant ar Gov, est dans le bourg de Kawan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

amañ emañ Kawan, Lann Gawan

[ˌɑ̃mɑ̃ mɑ̃ ˈkɑwən - ˌlɑ̃n ˈgɑwən]

ici c'est Kawan, Lann Gawan

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kergroaz

[kɛʁˈgwɑːs]

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

a-rez eu... Pont ar Stank

[ˌʁɛˑz ə - ˌpɔ̃n ˈstɑ̃ŋk]

au ras euh... de Pont ar Stank

Kawan

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

neuze e vez d'ober tapout... 'ba... 'ba ar c'hroashent, ar c'hroashent eu... Kerdaniel, kroashent Kerdaniel a vez graet deus ar c'hroashent-se

[ˌnœˑe ve ˌdo̞ˑɹ ˈtɑput - bah bah ˈhɹwɑsən - ˈhɹwɑsən ə - ˌkɛɹdaˈniˑɛl - ˈkɹwɑsən ˌkɛɹdaˈniˑɛl a ve ˌgwɛd døs ˈhɹwɑsən ze]

alors il faut prendre... à... au carrefour, au carrefour euh... de Kerdaniel, le carrefour de Kerdaniel qu'on appelle ce carrefour-là

Kawan

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Paj zo du-hont etrezek... etrezek ar Barrderv

[ˈpɑːʃ so ˈdyˑɔ̃n ə - ˈtɹœsək - ˈtɹœsəg baɹˈdɛʴw]

Le Page est là-bas vers... vers ar Barrderv

Kawan

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

e oa kafe 'ba... 'ba Kerbiged

[wa ˈkɑfe ba - ba kɛɹˈbiːgɛt]

il y avait un café à... à Kerbiged

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah ya, pardon Kerviged a vije, ya 'vat hag e-ker... e-kerzh gouel ar Werc'hez

[a ˌjɑ - ˌpaˑn kɛɹˈvijɛd ˌviʃe - ja ˈvɑt a ˌkɛɹ - kɛɹz ˌgweˑl ə ˈwɛhɛs]

ah oui, il y avait le pardon de Kerviged, mais oui et à l'occasio... à l'occasion de la fête de la Vierge

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah, Kergozh ! Kerdaniel zo a-hont ivez

[a kɛɹˈgoːs - kɛɹdaˈniˑɛl zo ˌɑˑɔ̃n ˌiˑe]

ah, Kergozh ! Kerdaniel est là-bas aussi

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah, Roudouvin ! ya, Roudouvin, ya, Roudouvin eo, a-hont zo ur vilajenn, ya, 'ba Roudouvin

[a ɹudˈviːn - ˌjɑ ɹudˈviːn - ˌjɑ ɹudˈviːn e̞ - ˌɑˑɔ̃n zo viˈlɑːʒən - ˌjɑ - ba ɹudˈviːn]

ah, Roudouvin ! oui, Roudouvin, oui, Roudouvin que c'est, là-bas il y a un village, oui, à Roudouvin

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Keroual, ah ya ! Keroual zo e Kawan

[kɛˈɣuˑəl - a ˌjɑ - kɛˈɣuˑəl zo ˈkɑwɑ̃n]

Keroual, ah oui ! Keroual est à Kawan

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerwanig ya, klevet 'meus bet komz, hennezh eo... hennezh eo eu... c'hoazh zo un tamm menaj bihan e bord an hent bras aze, n'eo ket ? pa 'h ez etrezeg Kawan ? Keriwanig

[kɛɹˈwɑ̃ːniɟ ˌjɑ - ˌklɛwɛ møz ˌbe ˈkɔ̃ms - ˈhẽˑz e̞ ˈhẽˑz e̞ ə - ˌhwɑs so tɑ̃m ˌmeˑnəʒ ˈbiˑən bɔɹ ˌne̞n ˈbɹɑːz ˌɑhe̞ - ˌne̞ kə - pe ˌhes ˈtɾœsə ˈgɑwɑ̃n - ˌkɛɹiˈwɑ̃ːnic]

Kerwanig oui, j'en ai entendu parler, ça c'est... ça c'est euh... encore qu'il y a une petite ferme au bord de la grande route là, non ? quand tu vas vers Kawan ? Keriwanig

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah ! Koad al Lann zo pelloc'h, Koad al Lann zo 'ba... pa sortiez deus an hent Kerikoul da dapout Kerbiged, aze emañ Koad al Lann, aze... aze e oa ar Bodieg gwechall

[a - ˌkwɑ ˈlɑ̃n zo ˈpɛlɔx - ˌkwɑ ˈlɑ̃n zo ba - pə sɔɹˈtiˑe̞z døz ˌne̞n kɛˈɹicul ˈdɑput kɛɹˈbijɛt - ˌɑhe mɑ̃ ˌkwɑ ˈlɑ̃n - ˌɑhe̞ - ˌɑhe̞ wa boˈdiˑɛg gweˌʒɑl]

ah ! Koad al Lann est plus loin, Koad al Lann est à... quand tu sors de la route de Kerikoul pour prendre Kerbiged, c'est là Koad al Lann, là... Le Bodiec était là autrefois

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ah, marteze eo Kerwanig ! Kerwanig kentoc'h ya, kentoc'h Kerwanig

[a - maˈtehe he̞ kɛɹˈwɑ̃ːnic - kɛɹˈwɑ̃ːnik ˈkentɔx ˌjɑ - ˈkentɔx kɛɹˈwɑ̃ːnic]

ah, peut-être que c'est Kerwanig ! Kerwanig plutôt oui, plutôt Kerwanig

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

ar Roudourou zo stok, ya, pa... an hent a gemerez da vont da Gerikoul, emañ ar Roudourou

[ə ɾuˈduːɾu zo ˈsto̞ˑg ˌjɑ - pə - ˈne̞n go̞ˈme̞ːɹe̞z də ˌvɔ̃n də gɛˈɹikul - mɑ̃ ɾuˈduːɾu]

ar Roudourou est à proximité, oui, quand... la route que tu prends pour aller à Kerikoul, il y a ar Roudourou

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Chapel Sant Memor zo a-hont just ivez, dre aze ivez, 'ba an traoñ

[ˌʃɑpəl ˌzɑ̃n ˈmemɔɹ zo ˌɑˑɔ̃n ˌʒys ˌiˑe - dɾe ˌɑhe ˌiˑe - ba ˈtɾo̞w]

Chapel Sant Memor est là-bas juste aussi, par là aussi, en bas

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

goude eo ar Pont Gwenn aze, e dapez... ya 'vat ! e dapez ar zone... e dapez zone eu... Kerviged

[ˌguˑde he̞ ˌpɔ̃n ˈgwe̞n ɑhe - ˈdɑpe̞z - ja ˌhɑ - ˈdɑpe̞z ˈzo̞ˑn - ˈdɑpe̞z ˈzo̞ˑn ə - kɛɹˈvijət]

après c'est ar Pont Gwenn là, tu prends... mais oui ! tu prends la zone... tu prends la zone euh... de Kerviged

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerouspi, ya, arriez dre hennezh

[kɛˈɹuspi - ˌjɑ - haˈɾiˑe̞z dɾe ˈhẽˑs]

Kerouspi, oui, tu arrives par celle-là [route]

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)

Kerchaodenn, aze zo ur vilajenn ivez

[kɛɹˈʃo̞ːdən - ˌɑhe zo viˈlɑːʒən ˌiˑe]

Kerchaodenn, là il y a un village aussi

Kawan

Plac'h, 1931, Tonkedeg (dastumet gant Tangi)