Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAr c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Prad

Anvioù-lec'h e Prad

Trewazan ya

[tɾo̞ˈwɑ̃ˑn ˌjɑ]

Trewazan oui

Prad

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kergoureg, Prad ya, penn ar C'hra, mais le... la... le... an ti, anv ma zi bihan, kar du-mañ e oa ur pezh ti hañ ! du-mañ e oa modern, du-mañ e oa... ar guizin, ar sal, salon ha chambre à coucher, tout e oa ar memes hini

[kɛɹˈguːɹɛk - ˈpɹɑːd ˌjɑ - ˌpe̞n ə ˈhɹɑˑ - ... ˈtiˑ - ˈnɑ̃ːno mə ˌzi ˈbiˑən - kaɹ ˌdymɑ̃ wa ˌpes ˈti ɑ̃ - ˌdymɑ̃ wa moˌdɛɹn ˌdymɑ̃ wa - ə gɥiˌziˑn - ˈzɑːl - ... a ... - ˈtud wa mɔ̃ˈsiːni]

Kergoureg, Prad oui, penn ar C'hra, mais le... la... le... la maison, le nom de ma petite maison, car chez moi c'était une grosse maison ! chez moi c'était moderne, chez il y avait... la cuisine, la salle à manger, le salon et la chambre à coucher, tout dans la même [pièce]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kergoureg a vije lâret, ya

[a ˌjɑ - kɛɹˈguːɹəg viʒe ˈlɑˑt - ˌjɑ]

ah oui ! Kergoureg qu'on disait, oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Penn ar C'hra, Kernigoual zo amañ, Kergoadou, eu... Penn ar C'hra, eu... Kervoku, amañ un tamm bihan, ar Gomanant, hennezh eu... lec'h e oa Foulon

[ˌpe̞n ə ˈhɹɑˑ - ˌkɛɹniˈguˑəl zo ˌɑ̃mɑ̃ - kɛɹˈgwɑːdu - ə ˌpe̞n ə ˈhɹɑˑ - ə - kɛɹˈvoky - ˌɑ̃mɑ̃ tɑ̃m ˈbiˑən - go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌhẽˑz ə - ˌle̞x wa fulɔ̃]

Penn ar C'hra, Kernigoual est ici, Kergoadou, euh... Penn ar C'hra, euh... Kervoku, ici un petit peu, ar Gomanant, ça euh... là où était Foulon

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervan Vihan

[ˌkɛɹvɑ̃n ˈviˑən]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervan Vihan neuze, Kervan Vihan pe Kervan Vras, Kervan Vras a oa gwerzhet

[ˌkɛɹvɑ̃n ˈviˑən ˌnœhe̞ - ˌkɛɹvɑ̃n ˈviˑən pe ˌkɛɹvɑ̃n ˈvɹɑːs - ˌkɛɹvɑ̃n ˈvɹɑːz wa ˈgwɛɹzət]

Kervan Vihan alors, Kervan Vihan ou Kervan Vras, Kervan Vras était vendu

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

amañ evel-henn aze ? eu... Porzh Mart

[ˌɑ̃mɑ̃ vəˌlɛn ˈɑhe̞ - ə - ˌpɔɹz ˈmɑɹt]

ici comme ça là ? euh... Porzh Mart

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

a-benn neuze 'h arriez e Kerneskob aze

[be̞n ˈnœhe̞ ˈhɑje̞s kɛɹˈnesko̞b ˌɑhe̞]

pour alors tu arrives à Kerneskob là

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gernevez ya, met ar Gernevez a oa da-gaout eu... an hent eu... aze zo eu... e-tal... il y a un calvaire, hag an hent zo aze eo ar Gernevez

[ˌgɛɹˈnewe ˌjɑ mɛ ˌgɛɹˈnewe wa dəˌgɑˑd ˈɑhe̞ - ˈnɛn ə - ˌɑhe̞ zo ə - ˌtɑˑl - ... - ag ə ˈnɛn ze ˌɑhe̞ he̞ ˌgɛɹˈnewe]

ar Gernevez oui, mais ar Gernevez c'était vers euh... la route euh... là il y a euh... à côté... il y a un calvaire, et la route qui est là c'est ar Gernevez

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

aze e oa Poull ar Gan hañ ! Poull ar Gan a oa tout aze xxx ( ?) eu...

[ˌɑhe wa ˌpulˈgɑːn ɑ̃ - ˌpulˈgɑːn wa ˌtud ˈɑhe̞ sɛ ə]

là c'était Poull ar Gan hein ! Poull ar Gan c'était tout là xxx ( ?) euh...

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

an Eskobenn neuze zo... amañ... eu... an Eskobenn zo...

[ne̞sˈko̞ːbən ˌnœhe zo - ˌɑ̃mɑ̃ - ə - ne̞sˈko̞ːbən zo]

an Eskobenn alors c'est... ici... euh... an Eskobenn c'est...

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ha 'h ez... 'h ez war-draoñ, hag aze emañ an Eskobenn, aze... aze e oa ur vilin gwechall, ya, Milin an Eskobenn, se zo kaoz e vez... vez graet an Eskobenn diouti

[a ˌhe̞s - ˌhe̞z waɹˈdɾo̞w - ag ˌɑhe̞ mɑ̃ ne̞sˈko̞ːbən - ˌɑhe̞ ˌɑhe̞ wa ə ˈviːlin gweˌʒɑl - ˌjɑ - ˌmiˑlin ne̞sˈko̞ːbən - ˌzes ˈkoˑz ve ve ˌgwɛ ne̞sˈko̞ːbən ˌdɔ̃ti]

et tu vas... tu descends, et là se trouve an Eskobenn, là... là il y avait un moulin autrefois, oui, Milin an Eskobenn, c'est pour ça que... qu'on l'appelle an Eskobenn

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ac'hanta, hennezh... hennezh eo Pont ar Moal

[ˌhɑ̃nta - ˌhẽˑz ˌhẽˑz e̞ - ˌpɔ̃n ˈmwɑːl]

eh bien, ça... ça c'est Pont ar Moal

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan, lec'h emañ ar chapel du-hont, chapel... chapel... chapel Trewazan

[tɹo̞ˈwɑ̃ːn - ˌle̞x mɑ̃ ˈʃɑpəl ˌdyˑən - ˌʃɑpəl ˌʒɑpəl ˌʃɑpəl tɹo̞ˈwɑ̃ːn]

Trewazan, là où est la chapelle là-bas, la chapelle... la chapelle... la chapelle de Trewazan

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

... a oa du-hont ? a oa e Trewazan ? pet ? oh ma doue ! un toullad mat 'vat ! met n'eus ket ken

[wa ˌdyˑɔ̃n - wa tɹo̞ˈwɑ̃ːn - ˈpeːt - o ma ˈduˑe ˌtuləˈmɑt hat - mɛ ˌnøs kə ˌken]

(T. : combien de fermes y avait-il à Trewazan ?) ... qu'il y avait là-bas ? il y avait à Trewazan ? combien ? oh mon dieu ! un paquet ! mais il n'y en a plus

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

hennezh eo Penn ar Ger

[ˌhẽˑz e̞ ˌpe̞n ˈge̞ːɹ ˌnœhe]

ça c'est Penn ar Ger

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan a oa bras peogwir Trewazan a deue betek du-mañ, Penn ar C'hra, e vije lâret e oa... e oamp deus Trewazan

[tɹo̞ˈwɑ̃ˑn wa ˈbɹɑːs pyˌgyˑɹ tɹo̞ˈwɑ̃ˑn de ˌbetɛ ˈdymɑ̃ ˌpe̞n ə ˈhɹɑˑ - ˌviʒe ˌlɑˑɹ wa - wɑ̃m dəs tɹo̞ˈwɑ̃ˑn]

Trewazan était grand puisque Trewazan venait jusque chez moi, Penn ar C'hra, on disait que c'était... que nous étions rattachés à Trewazan

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergourognon, oh ya met hennezh... hennezh bremañ zo graet n'onn pesort gantañ, met eñ 'oa ket ur c'hastell a-raok, eñ a oa just un tamm menaj, ya kar eu... Ivoñ amañ a lârfe dit, met okupet eo gant e foenn, eu... hemañ... Ivoñ zo bet savet eno ha... ur c'hoar d'e vamm-gozh eno, ha pa oa hemañ yann grenn, e... e baeron a oa eno hag e vije ordin o voutañ... boutañ e fri eno, 'ba Kergourognon

[ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n - o ˌjɑ mɛ ˌhẽˑz - ˌhẽˑz ˈbɹœmɑ̃ zo ˌgwɛd nɔ̃mˈsɔɹd ˌgɑ̃tɑ̃ mɛ ˈhẽˑ ˌwa kə ˈhɑstəl ˌɹo̞ˑk - ˌhẽˑ wa ʒyst tɑ̃m ˈmeːnaʃ - ˌjɑ kaɹ ə - iˌvɔ̃ ˈɑ̃mɑ̃ ˌlɑɹfe ˌdit - mɛd oˈkypəd e̞ gɑ̃ i ˈvwɛn - ə - ˌhemə - iˌvɔ̃ zo ˌbe ˈzɑːvə ˌeˑno a - ˈhwɑˑɹ di vɑ̃mˈgoːz ˌeˑno - a pə wa ˈhemɑ̃ jɑ̃n ˈgɾe̞n - i i ˈbɛːɹɔ̃n wa ˌeˑno a ˌviʒe ɔɹˈdin ˈvutə - ˈbutɑ̃ i ˈvɹiˑ ˌeˑno - ba ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n]

Kergourognon, oh oui mais ça... ça maintenant je ne sais pas ce qui en a été fait, mais ça ce n'était pas un château avant, ça c'était juste une petite ferme, oui car euh... Yvon ici te le dirait, mais il est occupé avec son foin, euh... il... Yvon a été élevé là-bas et... une soeur de sa grand-mère y était, et quand il était adolescent, son... son parrain était là-bas et il était tout le temps à fourrer... fourrer son nez là-bas, à Kergourognon

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

c'hoazh 'neuint kaset ur chapel, chapel S... chapel S... eu... Sant Visant du-hont, da Gergourognon, ya, hoñ a oa da Runan, ya

[ˌhwɑz nœɲ ˈkɑsə ˈʃɑpəl - ˈʃɑpəl z - ˈʃɑpəl z - ə - zɑ̃n ˈvisən ˌdyˑɔ̃n - də gɛɹguˈɹoɲɔ̃n - ˌjɑ - ˌhɔ̃ wa də ɹyˈnɑ̃ːn - ˌjɑ]

et encore qu'ils avaient envoyé une chapelle, la chapelle de S... la chapelle de S... euh... Sant Visant là-bas, à Kergourognon, oui, elle était à Runan, oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah ! an Amoured neuze zo... pa zerc'hez da vont amañ, pelloc'h evit eu... eu... Kerneskob, an Amoured, an Amoured ya

[a - naˈmuːɹəd ˌnœhe zo - pa ˈzɛɹhe̞z də ˌvɔ̃n ˈɑ̃mɑ̃ - ˈpɛlɔx wid ə - ə - kɛɹˈne̞sko̞p - naˈmuːɹət - naˈmuːɹəd ˌjɑ]

ah ! an Amoured alors c'est... quand tu continues d'aller ici, plus loin que euh... euh... Kerneskob, an Amoured, an Amoured oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Gwazh Ribot ya, piv... honnezh eo... aze eo... honnezh zo tal-kichen aze, an hini lec'h e oa Rene ar C'habeg o chom

[ˌjɑ - ˌgwɑˑz ˈɹiːbɔd ˌjɑ - ˈpiw - ˌhɔ̃ˑz e̞ - ˌɑhe̞ he̞ - ˌhɔ̃ˑs so talˈkiʃən ˌɑhe̞ - ˈnˑi ˌle̞x wa ˌɹeˑne ˈhɑːbək ˌʃo̞m]

oui, Gwazh Ribot oui, qui... ça c'est... là c'est... ça c'est à côté là, celle où habitait René Le Cabec

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Vilin... Vilin ar Palakred

[ˌviˑlin - ˌviˑlin paˈlɑkət]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, ya, Kerougi

[ˌjɑ - ˌjɑ - kɛˈruːgi]

oui, oui, Kerougi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar C'hoad Kaer ya ! ya, hennezh zo aze, aze... met n'eus ket menaj ebet ken ivez, bremañ emaint eu... aze an hini emañ prezidant Trewazan bremañ e-barzh (T. : prezidant Trewazan ?) ya pechoñs !

[ˌhwɑtˈkɛːɹ ˌjɑ - ˌjɑ - ˌhẽˑs so ˌɑhe̞ - ˌɑhe̞ - mɛ ˌnøs kə ˈmeːnaʒ be ˌken ˈiˑe - ˈbɹœmɑ̃ mɛɲ ə - ˌɑhe̞ ni mɑ̃ pɹeˈziːdən tɹaˈwɑ̃ːn ˌbœmɑ̃ ˌbɑɹs - ˌjɑ peˈʃɔ̃ːs]

ar C'hoad Kaer oui ! oui, ça c'est là, là... mais il n'y a plus aucune ferme non plus, maintenant elles sont euh... c'est là qu'est le président de Trewazan maintenant (T. : le président de Trewazan ?) oui, s'il vous plait !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, tu Runan, izeloc'h evit eu... ize... izeloc'h evit Kerou... pas eu... Kerougi met en tu all, Milin Gadored ya, ya, da-gaout hent Runan

[ˌjɑ - ty ɹyˈnɑ̃ːn - iˈzelɔx wid ə - ize iˈzelɔx wit kɛˈɹuː - pas ə - kɛˈɹuːgi mɛ ntyˈɑl - ˌmiˑlin gaˈdoːɹəd ˌjɑ - ˌjɑ - dəˌgɑˑd hɛn ɹyˈnɑ̃ːn ˌjɑ]

oui, du côté de Runan, plus bas que euh... plus b... plus bas que Kerou... pas euh... Kerougi mais de l'autre côté, Milin Gadored oui, oui, en direction de la route de Runan

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Helari met añfin eu... ha ma vije... a-wechoù e vije lâret peogwir Frañsoa ar Rouz e-barzh... ti Frañsoa ar Rouz peotramant ti eu...

[ko̞ˌmɑ̃nɑ̃n eˈlɑːɹi mɛd mɑ̃ˌfiˑn ə - a ma ˌviʒe - ˌweˑʒo ˌviʒe ˈlɑˑɹ pyˈgyˑɹ ˌvɹɑ̃swa ˈɹuːz ˌbɑɹz - ti ˌvɹɑ̃swa ˈɹuːz peˈtɑ̃mɑ̃n ti ə]

Komanant Helari mais m'enfin euh... et si c'était... parfois on disait puisque [il y avait] François Le Roux dedans... chez François Le Roux ou sinon chez euh...

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad Vihan

[ˌkɛɹgwad ˈviˑən]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad, 'vez ket laket nemet Kergoad

[kɛɹˈgwɑt - ˌve kə ˌlɑkə mɛ kɛɹˈgwɑt - ˌjɑ]

Kergoad, on ne met que Kergoad

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoadou, ya

[kɛɹˈgwɑːdo - ˌjɑ]

Kergoadou, oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Penn... Penn an Ale Vihan

[ˌpe̞n - ˌpe̞n ˈnɑːle ˈviˑən]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad Vihan, Roc'hou Vras

[ˌkɛɹgwad ˈviˑən - ˌɹoho ˈvɹɑːs]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

non 'vat puisque c'était Penn an Ale où était... tiens, amañ, Penn an Ale ivez, Penn an Ale c'était où était... machin

[nɔ̃ ha ... ˌpe̞n ˈnɑːle ... - ... ˌɑ̃mɑ̃ ˌpe̞n ˈnɑːle ˌiˑe - ˌpe̞n ˈnɑːle ...]

mais non puisque c'était Penn an Ale où était... tiens, ici, Penn an Ale aussi, Penn an Ale c'était où était... machin

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kroajou zo aze

[ˈkɹwɑːʒo zo ˌɑhe]

Kroajou est là

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerlae

[kɛɹˈle̞ˑ]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Lann Dangi

[ˌlɑ̃n ˈdɑ̃ŋgi]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Plasenn Meurig, honnezh zo du-hont er penn all

[ˌplɑsən ˈmœːɹik - ˌhɔ̃ˑs so ˈdyˑɔ̃n pe̞ˈnɑl]

Plasenn Meurig, ça c'est là-bas à l'autre bout

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan Saliou zo du-hont er penn all

[tɹo̞ˈwɑ̃ːn zaˈliˑu zo ˌdyˑɔ̃n pe̞ˈnɑl]

Trewazan Saliou est là-bas à l'autre bout

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan ivez, ya ! ya ! Trewazan zo e-fas hañ ! ya

[tɹaˈwɑ̃ːn ˌiˑe - ˌjɑ ja - tɹaˈwɑ̃ːn zo ˌvɑs ɑ̃ - ˌjɑ]

Trewazan aussi, oui ! oui ! Trewazan est en face hein ! oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Milin ar C'hoad, honnezh zo 'ba an toull du-hont...

[ˌmiˑlin ˈhwɑt - ˌhɔ̃ˑ zo ban ˈtul ˌdyˑɔ̃n]

Milin ar C'hoad, ça c'est dans le trou là-bas...

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerviziou, a vez lâret Kerviziou ivez, ya, Kerviziou

[ˌkɛɹviˈziw - ve ˌlɑˑɹ ˌkɛɹviˈziw ˌiˑe - ˌjɑ - ˌkɛɹviˈziw]

Kerviziou, on dit Kerviziou aussi, oui, Kerviziou

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ha hemañ eu... Milin... Milin an Dug, ma doue ! eñ zo du-hont 'ba an draoñienn 'vat !

[a ˈhemɑ̃ ə - ˌmiˑlin ˌmiˑlin ˈdyk - ma ˈduˑe - ˌhẽˑ zo ˈdyˑɔ̃n ban ˈdɹo̞wjən hat]

et celui-ci euh... Milin... Milin an Dug, mon dieu ! ça c'est dans la vallée là-bas !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Toull ar Bleiz, oh, Jann Gaezh !

[ˌtul ə ˈblɛj - o ˌʒɑ̃n ˈgɛːs]

Toull ar Bleiz, oh, pauvre Jeanne !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Park ar Rouz, me pa oan bihan 'h aen da... 'h aen... pa vije bilhejoù tombola da werzhañ, a haste buan mont da redek eno dre an avani e vije chokola gant eu... d'ar c'houlz-se 'vije ket nemeur hañ !

[ˌpɑɹg ˈɹuːs - ˌme pə wɑ̃n ˈbiˑən ˌhɛn də - ˌhɛn - pa viʒe biˌjeˑʒo tɔ̃ˈboːla də ˈwɛɹzɑ̃ ˌhɑste ˈbyˑən ˌmɔ̃n də ˈɹeːdɛg ˌeˑno da ˌvɛɲ viʒe ʃoˈkoːla gɑ̃n ə - də ˈhulsˑe viʒe kə ˈmœˑɹ ɑ̃]

Park ar Rouz, moi quand j'étais petite j'allais... j'allais... quand il y avait des billets de tombola à vendre, je me dépêchais de courir là-bas étant donné qu'il y avait du chocolat avec euh... à cette époque-là il n'y en avait pas beaucoup hein !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervoku c'est bon aussi, oui, ya, Kervoku ya, ya

[kɛɹˈvoky ... - ... - ˌjɑ - kɛɹˈvoky ˌjɑ]

Kervoku c'est bon aussi, oui, oui, Kervoku oui, oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervenac'h c'est bon aussi, hennezh zo Kervenac'h, Kervenac'h ya, a vez lâret ivez

[kɛɹˈveːnax ... - ˌhẽˑs so kɛɹˈveːnax - kɛɹˈveːnax ˌjɑ - ve ˌlɑˑd iˑe]

Kervenac'h c'est bon aussi, ça c'est Kervenac'h, Kervenac'h oui, qu'on dit aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gomanant ya, là, ça c'était... Foulon aussi, ar Gomanant a vije lâret ya, ya, ar Gomanant ya

[go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌjɑ - ... - go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌviʒe ˌlɑˑɹ ja - ˌjɑ - go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌjɑ]

ar Gomanant oui, là, ça c'était... Foulon aussi, ar Gomanant qu'on disait oui, oui, ar Gomanant oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kernigoual, c'est... c'est chez Davai, Kernigoual là, on disait ça aussi

[ˌkɛɹniˈguˑəl - ... ˈdɑːvaj - ˌkɛɹniˈguˑəl ...]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Gwazh ar Floc'h oui, c'est là le fils à Remi Gallou, Gwazh ar Floc'h

[ˌgwɑˑz ə ˈvlɔx wi - ... - ˌgwɑz ə ˈvlɔx]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerloaz c'est bon aussi, Kerloaz a vez graet Kerloaz ya

[kɛɹˈlwɑːs ... - kɛɹˈlwɑːz ve ˌgwɛt kɛɹˈlwɑːz ˌjɑ]

Kerloaz c'est bon aussi, Kerloaz on dit Kerloaz oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerreur zo Kerreur ivez

[kɛˈɹœːɹ zo kɛˈɹœːɹ ˌiˑe]

Kerreur c'est Kerreur aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

par contre, Pont ar Moal e welan, hennezh zo en traoñ du-hont da-gaout Mantallod, da-gaout Penn ar C'hrec'h

[... ˌpɔ̃n ˈmwɑːl ˌwe̞ˑlɑ̃ - ˌhẽˑs so ˈtɾo̞w ˌdyˑɔ̃n dəˌgɑˑ mɑ̃ˈtɑlɔt - dəˌgɑˑt pe̞n ˈhɹe̞x]

par contre, Pont ar Moal je vois [où c'est], ça c'est en bas là-bas en direction de Mantallod, en direction de Penn ar C'hrec'h

Prad/Mantallod

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerivon ivez

[kɛˈɹiːvɔ̃ ˌiˑə]

Kerivon aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Maodez, c'est lec'h emañ eu...

[ˈmoːdəs sɛ ˌle̞x mɑ̃ ə]

Maodez, c'est là où est euh...

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

normalamant... eo Sant Yann, met bremañ e reont eu... gouel ar Werc'hez hanter-eost, eno ivez, met normalamant e oa... chapel Sant Yann

[nɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n - he̞ zɑ̃n ˈjɑ̃n - mɛ ˈbɹœmɑ̃ ɹɛɲ ə ˌgweˑl ə ˈwɛɹhɛs ˌhɑ̃təˈɹɛs - ˌeˑno ˌiˑe - mɛ ˌnɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n wa - ˌʃɑpəl zɑ̃n ˈjɑ̃n]

normalement... c'est Saint Jean, mais maintenant ils font euh... la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, là-bas aussi, mais normalement c'était... la chapelle Saint Jean

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

eu... ar C'hroajou

[ə - ˈhɹwɑːʒo]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerforn, ça c'est... oui

[kɛɹˈvɔɹn - ...]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, daou Benn an Ale zo, ya, amañ... hemañ eo an hini Trewazan evel-se, Penn an Ale Trewazan, hag e-kichen hemañ... hemañ eo an hini... an hini zo a-raok Koadelan (T. : ha 'teus bet klevet Penn an Ale Vras ha Penn an Ale Vihan ?) nann, nann ! Penn an Ale a vije lâret, hemañ a vije lâret... eu... ti ar Begig, Penn an Ale

[ˌjɑ - ˌdo̞w be̞n ˈnɑːle zo - ˌjɑ - ˌɑ̃mɑ̃ ˌhemɑ̃ he̞ ˌnˑi tɹo̞ˈwɑ̃ːn viˌse̞ - ˌpe̞n ˈnɑːle tɹo̞ˈwɑ̃ːn a ˌkiʃən ˈhemɑ̃ - ˈhemɑ̃ he̞ ˌnˑi - ˌnˑi zo ˌɹo̞ˑk kwaˈdeːlən - nɑ̃nɑ̃n - ˌpe̞n ˈnɑːle ˌviʒe ˈlɑˑɹ - ˌhemɑ̃ viʒe ˌlɑˑt - ə - ti ˈbeːgic - ˌpe̞n ˈnɑːle]

oui, il y a deux Penn an Ale, oui, ici... ainsi celui-ci c'est celui de Trewazan, Penn an Ale Trewazan, et à côté celui-ci... celui-ci c'est celui... celui qui est avant Koadelan (T. : et tu as entendu Penn an Ale Vras et Penn an Ale Vihan ?) non, non ! Penn an Ale qu'on disait, celui-ci on disait... euh... chez Le Béguic, Penn an Ale

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah, Koadelan 'vat ! ya, Koadelan

[a kwaˈdeːlən vat - ˌjɑ - kwaˈdeːlən]

ah, Koadelan ! oui, Koadelan

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerfulub, ya, c'est Kerphilippe, donc on met Kerfulub

[kɛɹˈvyːlyp - ˌjɑ - ... - ... kɛɹˈvyːlyp]

Kerfulub, oui, c'est Kerphilippe, donc on met Kerfulub

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerverrien, Kermerrien

[kɛɹˈvɛɹjɛn - kɛɹˈmɛɹjɛn]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ha Poull ar Gan amañ

[a ˌpul ˈgɑ̃ːn ˌɑ̃mɑ̃]

et Poull ar Gan ici

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

eu... ar Pouilhadou

[puˈjɑːdo]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Radeneg

[ɹaˈdeːnək]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Keignar, me n'onn ket piv zo e-barzh hañ !

[ˌgo̞mɑ̃n ˈkɛɲaɹ - me ˌnɔ̃ kə ˌpiw zo ˈbɑɹz ɑ̃]

Komanant Keignar, moi je ne sais pas qui y est hein !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Stofineg, ma grand-mère était de là, Stofineg

[stoˈfiːnək - ... - stoˈfiːnək]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Gwajenegan, feiz oui moarvat ! ya, Gwajenegan ya, Gwajenegan

[ˌgwɑʒeˈneːgən - fe wi maˈhɑt - ˌjɑ - ˌgwɑʒeˈneːgən ˌjɑ - ˌgwɑʒeˈneːgən]

Gwajenegan, ma foi oui évidemment ! oui, Gwajenegan oui, Gwajenegan

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Wern

[ˈwɛɹn]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Plasenn ar Berenn

[ˌplɑsən ˈbeːɹən]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Ro... Roc'hanou 'vat

[ɹo ɹoˈhɑnu hat]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Ru... Ruoiou

[ɹy ɹyˈɔ̃ɲo]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Prad Gwenn

[ˌpɹɑt ˈkwe̞n]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Prad Gwenn ya, ha Krec'h al Lann ivez

[ˌpɹɑd ˈgwe̞n ˌjɑ - a ˌkɹe̞x ˈlɑ̃n ˌiˑə]

ar Prad Gwenn oui, et Krec'h al Lann aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

eu... ar Runiou met hennezh zo bet cheñchet anv dezhañ, aze e renk... an hini a renk bezañ lec'h emañ eu... Maurice Ollivier

[ə - ˈɹyɲu mɛ ˌhẽ zo ˌbe ˈʃɛ̃ʃə ˈhɑ̃ːno ˌdeˑɑ̃ - ˌɑhe ˌɹɛŋg nˑi ˌɹɛŋg ˈbeˑɑ̃ ˌle̞x mɑ̃ ə - ...]

euh... ar Runiou mais ça on lui a changé de nom, là ça doit... ça doit être là où est euh... Maurice Ollivier

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Taol Min 'meus klevet komz dioutañ ivez met... (T. : ha 'vije ket lâret an Daol Min pe an Daol Vin ?) Taol... Taol... an Daol... an Daol Min

[ˌtoˑlˈmiːn møs ˌklɛwə ˈkɔ̃mz djɔ̃tɑ̃ ˌiˑe mɛt - ˌtoˑl ˌtoˑl - ˌndoˑl ˌndoˑlˈmiːn]

Taol Min j'en ai entendu parler aussi mais... (T. : et on ne disait pas an Daol Min ou an Daol Vin ?) Taol... Taol... an Daol... an Daol Min

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

an Daol... an Daol Min ya

[ˌdoˑl ˌdoˑlˈmiːn ˌjɑ]

an Daol... an Daol Min oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Forn Prad zo amañ

[ˌkɹe̞xˈvɔɹn ˌpɹɑˑt so ˌɑ̃mɑ̃]

Krec'h ar Forn Prad est ici

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah ya, Kervilienn

[a ˌjɑ - kɛɹviˈliˑən]

ah oui, Kervilienn

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervalouenn, met hennezh eo ar menaj a oa Kervalouenn a-raok kwa, ha bremañ zo graet une cité aze, ya, voilà, Kervalouenn

[ˌkɛɹvaˈluˑən - mɛ ˌhẽˑz e̞ ˈmeːnaʒ wa ˌkɛɹvaˈluˑən ˌɹo̞ˑk kwa - a ˈbɹœmɑ̃ zo ˌgwɛd ... ˌɑhe̞ - ˌjɑ ... - ˌkɛɹvaˈluˑən]

Kervalouenn, mais ça c'est la ferme qui était à Kervalouenn avant quoi, et maintenant on a fait une cité là, oui, voilà, Kervalouenn

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ben ya, ha neuze Monjoa, hennezh eo Pont ar Stank moarvat, pa 'h ez deus eu... deus bourk Prad, war hent Komfort

[bɛ̃ ˌjɑ - a ˌnœhe̞ - mɔ̃ˈʒwɑˑ - ˌhẽˑz e̞ ˌpɔ̃n ˈstɑ̃ŋ maˈhɑt - pa ˌhe̞z dœz ə - dœz buɹk ˈpɹɑˑt - waɹ ˌhɛn ˈkɔ̃fɔɹt]

ben oui, et aussi Monjoa, ça c'est Pont ar Stank sans doute, quand tu vas de euh... du bourg de Prad, sur la route de Komfort

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

hennezh eo Kersalaun aussi mais bon, ya, met añfin, c'hoazh 'vije ket lâret nemeur peogwir e vije lâret Salaun... ti... ti... ti Jegou

[ˌhẽˑz e̞ ˌkɛɹzaˈlɑˑən ... - ˌjɑ - mɛ ɑ̃ˌfiˑn - ˌhwɑz viˌʒe kə ˌlɑˑɹ ˈmœˑɹ pyˌgyˑɹ viʒe ˌlɑˑd ... - ti ti - ti ˈʒeːgu]

ça c'est Kersalaun aussi mais bon, oui, mais enfin, encore qu'on ne le disait guère puisqu'on disait Salaun... chez... chez... chez Jégou

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Rugwazhvin

[ˌɹygwazˈviːn]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

amañ e oa e di, tost, Kervilienn aze, aze e oa e di

[ˌɑ̃mɑ̃ wa i ˈdiˑ - ˌto̞st - ˌkɛɹviˈliˑən ˌɑhe̞ - ˌɑhe̞ wa i ˈdiˑ]

sa maison était ici, proche, Kervilienn là, sa maison était là

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Roc'harou, Kergidu, Kergidu, Kergidu

[ɹo̞ˈhɑːɹo̞ - ˌkɛɹgiˈdyˑ - ˌkɛɹgiˈdyˑ - ˌkɛɹgiˈdyˑ]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gerizel, c'est pareil, on disait ar Gerizel aussi

[gɛˈɹiːzəl - ... - ... gɛˈɹiːzəl ...]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerglaz Vihan

[ˌkɛɹglaz ˈviˑən]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Bazil, c'est où est Le Bourdoulous, Bazil ordin

[ˈbɑːzil - ... - ˈbɑːzil ɔɹˌdiˑn]

Bazil, c'est où est Le Bourdoulous, Bazil toujours

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Rugwezeg... Vras, Rugwezeg, ya, aze emañ Le Cheval Rouge amañ, Rugwezeg a vije graet dioutañ, peogwir 'vije nemet gwreg 'ba... gwreg 'ba... ar menaj

[ɹyˈgwek - ˈvɹɑːs - ɹyˈgwek - ˌjɑ - ˌɑhe̞ mɑ̃ ... ˌɑ̃mɑ̃ - ɹyˈgweg viʒe ˌgwɛ ˈdɔ̃tɑ̃ - py ˌviʒe ˌmɛ ˈgwek bah ˈgwek bah - ˈmeːnaʒ]

Rugwezeg... Vras, Rugwezeg, oui, là c'est Le Cheval Rouge ici, Rugwezeg qu'on l'appelait, puisqu'il n'y avait qu'une femme à... une femme à... la ferme

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

se zo Santez Anna du-hont

[ˌze zo ˌzɑ̃təz ˈɑ̃nɑ̃ ˌdyˑɔ̃n]

ça c'est Santez Anna là-bas

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

hemañ Kernalegan amañ

[ˌhemɑ̃ ˌkɛɹmaˈleːgən ˌɑ̃mɑ̃]

ça Kernalegan ici

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Rugwezeg Vihan, Rugwezeg Vihan, ça c'est Rugwezeg aussi

[ˌɹygweg ˈviˑən - ˌɹygweg ˈvɹ ˈviˑən - ... ˌɹygweg ...]

Rugwezeg Vihan, Rugwezeg Vihan, ça c'est Rugwezeg aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerglaz

[kɛɹˈglɑːs]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah, Kersaliou ! a vije graet dioutañ, hennezh... ar re-seoù eo Kersaliou, Kersaliou Vihan ha Kersaliou Vras

[a - ˌkɛɹzaˈliw - ˌviʒe ˌgwɛ ˈdɔ̃tɑ̃ - a ˌjɑ - ˌhẽˑz - ˌzew he̞ ˌkɛɹzaˈliw - ˌkɛɹzaliw ˈviˑən a ˌkɛɹzaliw ˈvɹɑːs]

ah, Kersaliou ! qu'on l'appelait, ça... ceux-là c'est Kersaliou, Kersaliou Vihan et Kersaliou Vras

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerriwalan a vije graet dioutañ ivez hañ !

[ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n ˌviʒe ˌgwɛd dɔ̃tɑ̃ ˌiˑe ɑ̃]

Kerriwalan qu'on l'appelait aussi hein !

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ah oui ! ar Gozhker, ouai, ouai, ar Gozhker Vihan hag ar Gozhker Vras zo

[... - ˈgo̞skəɹ - ... - ˌgo̞skəɹ ˈviˑən a ˌgo̞skəɹ ˈvɹɑːs so]

ah oui ! ar Gozhker, ouai, ouai, il y a ar Gozhker Vihan et ar Gozhker Vras

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Vilin oui, c'est un moulin

[ˌtɹo̞w ˈviːlin wi - ...]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervastard oui, c'est bon ça, oui, Kervastard

[kɛɹˈvɑstəɹd wi - ... kɛɹˈvɑstəɹt]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Keroule

[kɛˈɹuːle]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, ar Poullou ya, 'ba ar Poullou ya

[ˌjɑ - ˈpulo ˌjɑ - bah ˈpulo ˌjɑ]

oui, ar Poullou oui, à ar Poullou oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Keranna

[kɛˈɹɑ̃nɑ̃]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Maez Helari c'est ça aussi, il y avait une ferme aussi, Maez Helari

[ˌmez eˈlɑːɹi ... - ... - ˌmez eˈlɑːɹi]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

hennezh eo Breizh Izel, ha n'onn ket... aze 'meump kafe Breizh Izel

[ˌhẽˑz e̞ bɹɛjz ˈiːzəl - a ˌnɔ̃ kəd ə - ˌɑhe mœm ˈkɑfe bɹɛjz ˈiːzəl]

ça c'est Breizh Izel, et je ne sais pas... là nous avons le café Breizh Izel

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

me 'meus klevet ordin komz deus an Hent Glas-se, c'est la route quoi, Hent Glas

[ˌme møs ˌklɛwəd ɔɹˌdiˑn ˈkɔ̃mz dəz ə ˌnɛn ˈglɑːs se - ... - ˌhɛn ˈglɑːs]

moi j'ai toujours entendu parler de ce an Hent Glas, c'est la route quoi, Hent Glas

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Jegou

[ko̞ˌmɑ̃ˑnɑ̃n ˈʒeːgu]

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Beaz ya, aze emañ René ar Gall, aze ec'h anavezan memestra, René ar Gall zo aze o chom, Beaz, Beaz

[beˈɑːz ˌjɑ - ˌɑhe mɑ̃ ɹøne ˈgɑl - ˌɑhe hɑ̃nˈveˑɑ̃ mo̞sˈtɹɑ - ɹøne ˈgɑl zo ˌɑhe ˌʃo̞m - beˈɑːs - beˈɑːs]

Beaz oui, René ar Gall est là, là je connais quand même, René ar Gall habite là, Beaz, Beaz

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Poulleoger ya

[puˈlɛwgəɹ ˌjɑ]

Poulleoger oui

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ti... ti ar Bonnieg eo an Amoured 'vat

[ˌti ˌti bɔ̃ˈniˑək he̞ naˈmuːɹət hat]

chez... chez Le Bonniec c'est an Amoured

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

pegeit zo eo graet eu... Kergourognon ? adgraet hennezh ?

[peˈgɛjt so he̞ ˌgwɛt ə - ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n - hadˌgwɛt ˈhẽˑs]

ça fait combien de temps qu'a été fait euh... Kergourognon ? que ça a été refait ?

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ha... ma baeron zo deus aze, Clément Tilli quoi hein ! hag eu... oh la la ! Kergourognon !

[a - mə ˈbɛːɹɔ̃n zo dœz ˌɑhe - ... ˈtili kwa ɛ̃ - ag ə - olala - ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n]

et... mon parrain est de là, Clément Tilly quoi hein ! et euh... oh la la ! Kergourognon !

Prad

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergourognon, eñ a oa ur menaj brav d'ar c'houlz-se, bremañ eo brav ivez 'vat hañ ! Kergourognon, ha eo adgraet tout kwa

[kɛˈɹɔ̃m - ˌhẽˑ wa ˌmeˑnəʒ ˈbɹɑw də ˈhuls se - ˌbœmɑ̃ he̞ ˈbɹɑw ˌiˑe had ɑ̃ - ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n - a he̞ hadˌgwɛt ˈtut kwa]

Kergourognon, ça c'était une belle ferme à cette époque-là, maintenant c'est beau aussi hein ! Kergourognon, et c'est complètement refait quoi

Prad

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Milin Chaos, zo traonoc'h, met aze n'eus mann ebet ken, Milin Chaos, hein ? aze e oa piv d'ar c'houlz-se ? oh ! 'meus ket soñj petore anv 'ba... traonoc'h evit Kergourognon 2. ya, izeloc'h, izeloc'h 1. met n'eus mann ebet ken 2. aze n'eus mann ebet ken peogwir n'eus ket mein a-hervez 1. ya, Milin Chaos

1. [ˌmiˑlin ˈʃo̞s - zo ˈtɹo̞wɔx - mɛ ˌɑhe nøz ˈmɑ̃n be ˌken - ˌmiˑlin ˈʃo̞s - ɛ̃ - ˌɑhe wa ˌpiw də ˈhulsˑe - o ˌmøs kə ˌʒɔ̃ˑʒ peˌtɛj ˈhɑ̃ːno bah - ˈtɹo̞wɔx wit ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n] 2. [ˌjɑ - iˈzelɔx - iˈzelɔx] 1. [mɛ nøz ˈmɑ̃n be ˌken] 2. [ˌɑhe nøz ˈmɑ̃n be ˌken py ˌnøs kə ˈmɛɲ ˌhɛɹwe] 1. [ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈʃo̞s]

1. Milin Chaos, est plus bas, mais là il n'y a plus rien, Milin Chaos, hein ? là c'était qui à cette époque-là ? oh ! je ne sais plus quel nom à... plus bas que Kergourognon 2. oui, plus bas, plus bas 1. mais il n'y a plus rien 2. là il n'y a plus rien puisqu'il n'y a pas de pierres à ce qu'il parait 1. oui, Milin Chaos

Prad

1. Paotr, 1937, Prad
2. Plac'h, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. geo, geo, Keranna hag (ar Roudoù-se) mais bon... 2. ya, se 'meus kavet, Keranna hag (ar Roudou-se ?) met...

1. [ˌge̞ - ˌge̞ - kɛˈɹɑ̃nɑ̃ a ˈɹuːʒu ze mɛ bɔ̃] 2. [ˌjɑ - ˌzeˑ møs ˈkɑːd - kɛˈɹɑ̃nɑ̃ a ˈɹuːʒu ze mɛt]

1. si, si, Keranna et ce (ar Roudoù) mais bon... 2. oui, ça j'ai trouvé, Keranna et ce (ar Roudou ?) mais...

Prad

1. Paotr, 1937, Prad
2. Plac'h, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. Milin Marreg ya just ya ! me a lâr Kermarreg ha Milin Marreg eo an hini eo, ya 2. ouai, Milin Marreg e oa 1. ya

1. [ˌmiˑlin ˈmɑɹɛg ˌja ʒys ˌjɑ - me ˌlɑˑɹ kɛɹˈmɑɹɛg a ˌmiˑlin ˈmɑɹɛg e̞ ˌni he̞ - ˌjɑ] 2. [... - ˌmiˑlin ˈmɑɹəg wa] 1. [ˌjɑ]

1. Milin Marreg oui juste oui ! moi je dis Kermarreg et c'est Milin Marreg, oui 2. ouai, Milin Marreg que c'était 1. oui

Prad

1. Paotr, 1937, Prad
2. Plac'h, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

Bazil, Bazil a oa ti ar Bourdoulouz

[ˈbɑːzil - ˈbɑːzil wa ti buɹˈduːlus]

Bazil, Bazil c'était chez Le Bourdoulous

Prad

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Park an Eskobenn ya, met eñ a oa deus ar Gernevez, deus du-mañ, an Esko... 2. pehini... pehini e oa neuze ? 1. met lec'h 'neus graet un ti Louisette, ma c'hoar 'neus graet un ti aze, eu... an Eskobenn ya

1. [ˌpɑɹg ne̞sˈkoːbən ˌjɑ - mɛ ˌhẽˑ wa dœz gɛɹˈnewe - dœs ˈtymɑ̃ - ne̞sˈko] 2. [ˈpiːni ˈpiːni wa ˌnœhe] 1. [mɛ ˌle̞x nøz ˌgwɛt ˈnti ... - mə ˈhwɑˑɹ nøz ˌgwɛt ˈti ˌɑhe̞ - ə - ne̞sˈkoːbən ˌjɑ]

1. Park an Eskobenn oui, mais ça ça appartenait à ar Gernevez, à chez moi, an Esko... 2. lequel... lequel c'était alors ? 1. mais là où Louisette a fait une maison, ma soeur a fait une maison là, euh... an Eskobenn oui

Prad

1. Paotr, 1937, Prad
2. Plac'h, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

Kerglaz... ha goude zo Kerglaz

[kɛɹˈglɑːz a ˌguˑde zo kɛɹˈglɑːs]

Kerglaz... et après c'est Kerglaz

Prad

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

en traoñ du-hont, a-raok arriet e Sant Visant

[ˌtɹo̞w ˈdyˑən - ɹo̞ˑk ˈhɑjə ˌzɑ̃n ˈvisən]

en bas là-bas, avant d'arriver à Sant Visant

Prad

Paotr, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Milin Gerougi sell ! zo... izeloc'h ivez

[ˌmiˑlin gɛˈɹuːgi sɛl - zo iˈzelɔx ˌiˑe]

Milin Gerougi tiens ! est... plus bas aussi

Prad

Plac'h, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

1. oh oui, Roc'hou Vras, n'onn ket petore... ar Roc'hou Vras... 2. Penn an Ale Vihan, feiz ya 'vat moarvat ! hennezh eo lec'h e oa... lec'h e oa... 1. Pier-Mari Prijant 2. Pier-Mari Prijant

1. [o wi - ˌɹoho ˈvɹɑːs - ˌnɔ̃ kə pəˈtɛj - ˌɹoho ˈvɹɑːs] 2. [ˌpe̞ˈnɑˑle ˈviˑən - fe ˌjɑ ha maˈhɑt - ˌhẽˑz e̞ ˌle̞x wa ˌle̞x wa] 1. [pjɛɹˌmɑˑɹi ˈpɹiːʒən] 2. [pjɛɹˌmɑˑɹi ˈpɹiːʒən]

1. oh oui, Roc'hou Vras, je ne sais pas quel... ar Roc'hou Vras... 2. Penn an Ale Vihan, ma foi mais oui bien sûr ! ça c'est où était... où était... 1. Pier-Mari Prijant 2. Pier-Mari Prijant

Prad

1. Paotr, 1937, Prad
2. Plac'h, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. koulskoude 'meus bet ru... ruilhet ma botou-koad 'ba an hent-se alies hañ ! ya peogwir 'h aen d'ar skol war ma zreid 2. geo 1. geo... geo... 2. ar C'hroajou 1. ar C'hroajou, nann nann, n'aen ket bu Penn ar Ger

1. [kusˈkuːde møz ˌbe ˈɹy ˈɹyjəd mə ˌbotoˈkwɑd bah ˈnɛnze aˈliˑɛz ɑ̃ - ˌjɑ py ˌhɛn də ˈskoːl waɹ mə ˈzɹɛjc] 2. [ˌge̞] 1. [ˌge̞ - ˌge̞] 2. [ˈhɹwɑːʒo] 1. [ˈhɹwɑːʒo - nɑ̃nɑ̃n - ˌnɛn kə by ˌpe̞nˈge̞ːɹ]

1. pourtant j'ai tri... trimballé mes sabots de bois sur cette route-là souvent hein ! oui puisque j'allais à l'école à pied 2. si 1. si... si... 2. ar C'hroajou 1. ar C'hroajou, non non, je n'allais pas par Penn ar Ger

Prad

1. Plac'h, 1937, Prad
2. Paotr, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. eu... Kergoadou 2. Penn an Ale, Penn an Ale... 1. Kergoadou, Penn an Ale, eu... ar Gozh C'hovel a oa hennezh 2. ar Gozh C'hovel 1. me zo sur eo hennezh ar Gozh C'hovel, où on était là ? Kergoad... tiens ! ar Gozh C'hovel 2. Kozh C'hovel 1. ar Gozh C'hovel, ar Gozh C'hovel a vije graet dioutañ

1. [ə - kɛɹˈgwɑːdo] 2. [ˌpe̞ˈnɑːle - ˌpe̞ˈnɑːle] 1. [kɛɹˈgwɑːdu - ˌpe̞ˈnɑːle - ə - go̞ˈso̞ˑəl wa ˌhẽˑs] 2. [go̞sˈho̞ːl] 1. [ˌme zo ˌzyˑɹ e̞ ˌhẽˑz e̞ go̞ˈso̞ˑəl - ... - ... - kɛɹˈgwɑt - ... go̞ˈsuˑəl] 2. [ko̞sˈho̞ːl] 1. [go̞ˈsuˑəl - go̞ˈso̞ˑəl viʒe ˌgwɛ ˈdɔ̃ntɑ̃]

1. euh... Kergoadou 2. Penn an Ale, Penn an Ale... 1. Kergoadou, Penn an Ale, euh... ar Gozh C'hovel que c'était çà 2. ar Gozh C'hovel 1. moi je suis sûre que c'était ça ar Gozh C'hovel, où on était là ? Kergoad... tiens ! ar Gozh C'hovel 2. Kozh C'hovel 1. ar Gozh C'hovel, ar Gozh C'hovel qu'on l'appelait

Prad

1. Plac'h, 1937, Prad
2. Paotr, 1937, Prad
(dastumet gant Tangi)

Toull ar Bleiz, e welez pelec'h emañ Toull ar Bleiz 'ba Prad ? pa vez goullet eu... 'oarez ket pelec'h emañ Toull ar Bleiz ? nann ! dindan e lost !

[ˌtulˈblɛj - ˈwe̞ːle̞s ˌple̞x mɑ̃ ˌtulˈblɛj bah ˈpɹɑːt - pe ve ˈguləd ə - waˌɹes kə ˌple̞x mɑ̃ ˌtulˈblɛj - ˌnɑ̃n - diˌnɑ̃ˑn i ˈlɔst]

Toull ar Bleiz, tu vois où se trouve Toull ar Bleiz à Prad ? quand on demande euh... tu ne sais pas où se trouve Toull ar Bleiz ? non ! sous sa queue !

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

ya, Convenant ar Bleiz pe Toull ar Bleiz, Komanant ar Bleiz, se... se memes... memes hini ya, an daou... an daou a vez lâret

[ˌjɑ - ... ˈblɛj pe ˌtul ˈblɛj - ˌgo̞mɑ̃n ˈblɛj - ˌze - ˌze mo̞s mo̞ˈsiːni ˌjɑ - ˈdo̞w - ˈdo̞w ve ˈlɑːɹət]

oui, Convenant ar Bleiz ou Toull ar Bleiz, Komanant ar Bleiz, ça... ça [c'est] le même... le même oui, les deux... les deux se disent

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Christiane Kervoku zo... Park ar Rouz

[... kɛɹˈvokỹ zo - ˌpɑɹg ˈruːs]

Christiane de Kervoku est... à Park ar Rouz

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

amañ, me 'meus gwerzhet ma hini eu... da... da unan deus Prad eu... feiz eu... 'neus prenet un élevage hag a derc'h moc'h aze, an hini zo o chom eu... e Penn an Ale, eu... David ar Grand, David ar Grand eu... e Penn an Ale e-kichen, stok da Koadelan

[ˌɑ̃mɑ̃ - me møz ˈgwɛɹzə mə ˈiːni ə - də də ˈyˑn dœs ˈpɹɑːt ə - feˑ ə - nøs ˈpɹeːnə ... a ˌdɛx ˈmox ˌɑˑe̞ - ˈnˑi zo ˌʃo̞m ə - ˌpe̞n ˈnɑːle - ə - david ˈgɹɑ̃n - david ˈgɹɑ̃n ə - ˌpe̞ˈnɑːle ˌkiʃən stɔk kwaˈdeːlən]

ici, moi j'ai vendu la mienne euh... à... à un de Prad euh... ma foi euh... il a acheté un élevage et il élève des cochons là, celui qui habite euh... à Penn an Ale, euh... David Le Grand, David Le Grand euh... à Penn an Ale à côté, très près de Koadelan

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Kervelegan

[ˌkɛɹveˈleːgən]

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Kerloaz e-krec'h du-hont, amañ, ar Grant Kerloaz

[kɛɹˈlwɑˑs ˌkwex ˈdyˑən - ˌɑ̃mɑ̃ - ˌgɹɑ̃n kɛɹˈlwɑˑs]

Kerloaz en haut là-bas, ici, Le Grand Kerloaz

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Kerreur, e-krec'h amañ

[kɛˈɹœːɹ - ˌkwex ˈɑ̃mɑ̃]

Kerreur, en haut ici

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Kervenac'h, Kermenac'h, ni a lâr Kervenac'h

[kɛɹˈveːnax - ... - ˈnim ˌlɑˑɹ kɛɹˈveːnax]

Kervenac'h, Kermenac'h, nous nous disons Kervenac'h

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Gwajenegan, amañ, e-krec'h, Gwajenegan eu...

[ˌgwaʒeˈneːgən - ˌɑ̃mɑ̃ - ˌkwex - ˌgwaʒeˈneːgən ə]

Gwajenegan, ici, en haut, Gwajenegan euh...

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Gwazh ar Floc'h

[ˌgwɑˑz ˈvlɔx]

Prad

Paotr, 1950, Mantallod (dastumet gant Tangi)

Kerbastard, 'oa ket pell deus Santez Anna, lec'h emañ ar chapel vihan, ya, Kerbastard pe Kervastard, market evel-se eo

[kɛɹˈbɑstaɹt - ˌwa kə ˈpɛl dœz ˌzɑ̃təz ˈɑ̃na - ˌle̞x mɑ̃ ˌʃɑpəl ˈviˑən - ˌjɑ kɛɹˈbɑstaɹ pe kɛɹˈvɑstəd - ˈmɑɹkəd viˌse̞ he̞]

Kerbastard, ce n'était pas loin de Santez Anna, là où il y a la petite chapelle, oui, Kerbastard ou Kervastard, c'est marqué comme ça

Prad

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Gwazhelarc'h sur a-walc'h zo 'ba... zo aze... ya, un tamm bihan... ya, aze, Gwazhelarc'h sell, chez Marie-José

[gwaˈzelaɹx syɹˈwɑh zo bah - zo ˌɑhe - ˌjɑ - tɑ̃m ˈbiˑən ˌjɑ - ˌɑhe gwaˈzelaɹx sɛl - ...]

Gwazhelarc'h sûrement est à... est là... oui, un petit peu... oui, là, Gwazhelarc'h tiens, chez Marie-José

Prad

Solañj Beuven, 1949, Kawan (dastumet gant Tangi)

Trewazan, Trewazan

[tʁɑˈwɑ̃ˑn - tʁɑˈwɑ̃ˑn]

Prad

Janin An Aodren, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêrgourognon, Kêrgourognon... e oa ur c'hastell, Kêrgourognon

[ke̞ʁˈgʁo̞ɲɔ̃n - ke̞ʁˈgʁo̞ɲɔ̃n - wa ˈhɑstəl - ke̞ʁˈgʁo̞ɲɔ̃n]

Kêrgourognon, Kêrgourognon... il y avait un chateau, Kêrgourognon

Prad

Janin An Aodren, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

pa 'h aemp da vale, div pe deir, 'h aemp... e partiemp deus Poulleoger

[pa hɛm də ˈvɑːle - ˈdiw pe ˈdɛːʁ - hɛm - paʁˈtiɛm dəs puˈlɛwgwə]

quand nous allions nous promener, deux ou trois, nous allions... nous partions de Poulleoger

Prad

Janin An Aodren, 1939, Bear (dastumet gant Tangi)

hañ ? ar Palakred ? n'onn ket eu... ar Palakred... ar Palakred... ar Palakred zo a-hont ivez ? ya, ar Palakred a oa aze, ar Palakred zo... met hoñ n'egzista ket ken, pa gerzhemp, e dremenemp 'bu tout ar re-seoù, ar Palakred, met n'eus mann ebet ken

[hɑ̃ paˈlɑkɹət - ˌnɔ̃n kəd ə - paˈlɑkɹət - paˈlɑkɹət so aˈɔ̃n ˌiˑe - ja paˈlɑkəd wa ˈɑhe - paˈlɑkə so - mɛ ˌhɔ̃ negzisˌta kə ken - pe ˈgɛɹzɛm - dɾeˈmenɛm by ˌtud ɹezew - paˈlɑkɹət - mɛ nøz ˈmɑ̃n be ken] Prad

hein ? ar Palakred ? je ne sais pas euh... ar Palakred... ar Palakred... ar Palakred c'est là-bas aussi ? oui, ar Palakred c'était là, ar Palakred c'est... mais il n'existe plus, quand nous marchions, nous passions par tous ceux-là, ar Palakred, mais il n'y a plus rien

Prad

Janed Merrien, 1936, Bear (dastumet gant Tangi)

aze emañ Kergourognon neuze goude, aze emañ goude neuze eu... Prad, Kergourognon, ni a rae Kergourognon, Kergourognon ben oui c'est Ker... Kergourognon tiens ! Kergourognon

[ˌɑhe mɑ̃ ke̞ɹguˈɹoɲɔ̃n ˌnœˑe ˌguˑde - ˌɑhe mɑ̃ ˌguˑde ˌnœˑe ə - ˈpɹɑːt - ke̞ɹguˈɹoɲɔ̃n - ˌnim ɹe ke̞ɹguˈɹoɲɔ̃n - ke̞ɹguˈɹoɲɔ̃n - ... - ke̞ɹguˈɹoɲɔ̃n] Prad

là après c'est Kergourognon alors, là après alors c'est euh... Prad, Kergourognon, nous disions Kergourognon, Kergourognon ben oui c'est Ker... Kergourognon tiens ! Kergourognon

Prad

Janed Merrien, 1936, Bear (dastumet gant Tangi)

ha neuze goude e oant aet neuze da... da Brad c'hoazh, met aze n'anavezez ket met... Gwazhelarc'h, Gwazhelarc'h, se zo... 'ba Kelleg du-hont eu... *kastez... kostez Kawan

[a ˌnœhe ˈguːde wɑ̃ɲ ˌɛd ˌnœhe də - də ˈbɹɑːd ˌhwɑs mɛ ˌɑhe nɑ̃veˈes kət mɛ ˌgwaˈzeːlɔx - ˌgwaˈzeːlɔx ˌse zo - ba ˈkeleg ˌdyˑɔ̃n ə - kaste ˈko̞sta ˈkɑwɑ̃n]

et alors après ils étaient allés alors à... à Prad encore, mais là tu ne connais mais... Gwazhelarc'h, Gwazhelarc'h, ça c'est... à Kelleg là-bas euh... du *câté... côté de Kawan

Prad/Kawan

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Gwazhelarc'h

[gwaˈzeːlɔx]

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

aze emañ Krec'h ar Forn met Krec'h ar Forn zo... zo e Prad

[ˌɑhe mɑ̃ ˌkʁe̞h ˈvɔʁn mɛ ˌkʁe̞h ˈvɔʁn zo zo ˈpʁɑːt]

là c'est Krec'h ar Forn mais Krec'h ar Forn c'est... c'est à Prad

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

ur bern tud met... pa gleves anezhe o komz, « ar C'hroashent Koñfort », a raent deu... deus hennezh, hag-eñ eo mann ebet Koñfort, met hennezh eo ar C'hroashent Koñfort

[ˌbɛʁn ˈtyt mɛ - pa ˌgle̞we̞z ˌne̞ ˈkɔ̃ms - ˌhʁwɑsən ˈkɔ̃fɔʁt - a ʁɛɲ dø døs ˈhẽˑs - aˌgẽˑ he̞ ˈmɑ̃n be ˈkɔ̃fɔʁt - mɛ ˈhẽˑz e̞ ˌhʁwɑsən ˈkɔ̃fɔʁt]

beaucoup de gens mais... quand tu les entends parler, « ar C'hroashent Koñfort », qu'ils nommaient... celui-là, alors qu'il n'est en rien à Koñfort, mais ça c'est ar C'hroashent Koñfort

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

geo, Konvenant Rom ya, Konvenant Rom, se zo un ti just met se zo e Prad

[ge̞ - kɔ̃ˌvønɑ̃n ˈʁo̞m ˌjɑ - kɔ̃ˌvønɑ̃n ˈʁo̞m ˌze zo ˈti ʒys mɛ ˈze zo ˈpʁɑˑt]

si, Konvenant Rom oui, Konvenant Rom, ça c'est juste une maison mais ça c'est à Prad

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

un tammig pelloc'h aze, Taol Min

[ˌtɑ̃mik ˈpɛlɔx ˌɑˑe - ˌtoˑl ˈmiːn]

un petit peu plus loin là, Taol Min

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Plasenn ar Berenn, gwelet a rez, a welan ivez

[ˌplɑsən ˈbeːɹən gwe̞ˑz - ˌwe̞ˑlɑ̃ ˌiˑe]

Plasenn ar Berenn, vois-tu, je vois aussi

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

ar Feunteun Wenn

[ˌvɑ̃tən ˈwe̞n]

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Kerouarn zo pelloc'h goude

[kɛˈʁuˑaʁn zo ˈpɛlɔx ˌguˑde]

Kerouarn est plus loin après

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Gourava, ah Gourava hañ !

[guˈʁɑːva - a guˈʁɑːva ɑ̃]

Gourava, ah Gourava hein !

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

ah Kereskant ya, Kereskant

[a kɛˈʁeskən ˌjɑ - kɛˈʁeskən]

ah Kereskant oui, Kereskant

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

a-raok... a-raok arriout eu... er Wern

[ˌʁo̞k - ˌʁo̞k ˈɑjud ə - ˈwɛʁn]

avant... avant d'arriver euh... à ar Wern

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

e Koadelan out bet ?

[kwaˈdeːlən ud ˌbet]

tu as été à Koadelan ?

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

e Gwajenegan out bet

[ˌgwaʒeˈneːgən ud ˌbet]

tu as été à Gwajenegan

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Stofineg zo un tamm ti bihan mann ebet aze

[sto̞ˈfiːnɛg zo tɑ̃m ti ˈbiˑən ˈmɑ̃n bed ˌɑhe]

Stofineg c'est une toute petite maison de rien du tout là

Prad

Ivoñ Brochen, 1952, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

ar Gernevez zo 'ba en Prad met aze 'oaran ket

[gɛɹˈnewe zo bah ɛn ˈpɹɑːd mɛd ˌɑhe waˌɹɑ̃ kət]

ar Gernevez est à Prad mais là je ne sais pas

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

Kerforn

[kɛɹˈvɔɹn]

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

Kerivon ya

[kɛˈɹiːvɔ̃ - ˌjɑ]

Kerivon oui

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

ar Gomanant eo eu... où était Foulon

[go̞ˈmɑ̃ːnən he̞ ə - ...]

ar Gomanant c'es euh... où était Foulon

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

Maodez ya, a soñj din e oa... eñ 'na... e oa an anv-se, an anv ar plas-se, Maodez

[ˈmoːdəs ˌjɑ - ʒɔ̃ˑz ˌdĩ wa - ˈhẽ na - wa ˈnɑ̃ːno ze - ˈnɑ̃ːno ˈplɑs se - ˈmoːdəs]

Maodez oui, je crois que c'était... il avait... c'était ce nom-là, le nom de cet endroit-là, Maodez

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

Stofineg

[stoˈviːnək]

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

le... lec'h e oa Lucas 'ba... e oa Stofineg

[ˌle̞ ˌle̞ wa ˈlyka bah - wa stoˈviːnək]

l... là où était Lucas c'était à... c'était Stofineg

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

1. ar Radeneg 2. ar Radeneg 1. ya, ar Radeneg ya 3. ar Radeneg, ah ya !

1. [ɹaˈdeːnɛk] 2. [ɹaˈdeːnɛk] 1. [ˌjɑ - ɹaˈdeːnɛg ˌjɑ] 3. [ɹaˈdeːnɛk - a ˌjɑ]

1. ar Radeneg 2. ar Radeneg 1. oui, ar Radeneg oui 3. ar Radeneg, ah oui !

Prad

1. Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan)
2. Herve Nikolaz, 1957, Bear (Trezelan)
3. Jañ Nikolaz, 1932, Bear (Trezelan)
(dastumet gant Tangi)

Penn ar C'hra eu... c'est...

[ˌpe̞n ˈhɹɑˑ ə - ...]

Penn ar C'hra euh... c'est...

Prad

Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan) (dastumet gant Tangi)

1. Trewazan 2. Trewazan 3. Trewazan ya 2. Trewazan ya 3. Trewazan ya

1. [tʁo̞ˈwɑ̃ːn] 2. [tɾo̞ˈwɑ̃ːn] 3. [tɾo̞ˈwɑ̃ːn ˌjɑ] 2. [tɾo̞ˈwɑ̃ːn ˌjɑ] 3. [tɾo̞ˈwɑ̃ːn ˌjɑ]

1. Trewazan 2. Trewazan 3. Trewazan oui 2. Trewazan oui 3. Trewazan oui

Prad

1. Herve Nikolaz, 1957, Bear (Trezelan)
2. Deniz Bourdonneg, 1935, Bear (Trezelan)
3. Jañ Nikolaz, 1932, Bear (Trezelan)
(dastumet gant Tangi)

Prad ya, Koadelan

[ˈpʁɑːd ˌjɑ - kwaˈdeːlən]

Prad oui, Koadelan

Prad

Paotr, 1937, Lannbaeron (dastumet gant Tangi)

Stofineg ya, klevet 'meus bet deus se met pelec'h emañ Stofineg deja ?

[sto̞ˈviːnɛg ˌjɑ - ˈklɛw møz ˌbed dœz ˈze mɛ ˈple̞h mɑ̃ sto̞ˈviːnɛg deˌʒɑ]

Stofineg oui, j'ai entendu parler de ça mais où se trouve Stofineg déjà ?

Prad

Loui Tregoad, 1937, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Stofineg ya, 'meus klevet komz ya met

[sto̞ˈviːnɛg ˌjɑ - møs ˌklɛwə ˈkɔ̃mz ˌjɑ mɛ]

Stofineg oui, j'en ai entendu parler oui mais

Prad

Loui Tregoad, 1937, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

Taol Min, sell aze tout

[ˌtoˑl ˈmiːn - sɛl ˌɑhe tut]

Taol Min, voilà tout

Prad

Loui Tregoad, 1937, Berc'hed (dastumet gant Tangi)

deus Prad, deus Trewazan

[dœs ˈprɑːd - dœs trɛˈwɑ̃ːn]

de Prad, de Trewazan

Prad

Ived Derrienig, , Plouizi (dastumet gant Tangi)

eu... Komanant ar Gwenn eu...

[ə - ˌko̞mɑ̃n ˈgwe̞n ə]

euh... Komanant ar Gwenn euh...

Prad

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

et après on arrive à Gourava quoi, ça c'est...

[... guˈʁɑːva ...]

Prad

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Gareñchou ya, Gareñchou ya

[gaˈʁɛ̃ʃo ˌjɑ - gaˈʁɛ̃ʃo ˌjɑ]

Gareñchou oui, Gareñchou oui

Prad

Pier-If Nikol, 1946, Kawan (dastumet gant Tangi)

Kervelegan zo 'ba... amañ tu bennaket

[ˌkɛʁveˈleːgən zo bah - ˌɑ̃mɑ̃ ty bəˈnɑkət]

Kervelegan est à... ici quelque part

Prad

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Gareñchou, Gareñchou ya, ouai, eu... un ti zo 'ba Gareñchou, n'eus ket nemet unan, ouai, ouai, ouai, Gareñchou

[gaˈʁɛ̃jʃo - gaˈʁɛ̃jʃo ˌjɑ - wɛ - ə ˈnti zo ba gaˈʁɛ̃jʃo - ˌnøs kə ˌmɛd ˈyˑn - wɛ wɛ wɛ - gaˈʁɛ̃jʃo]

Gareñchou, Gareñchou oui, ouai, euh... il y a une maison à Gareñchou, il n'y en a qu'une, ouai, ouai, ouai, Gareñchou

Prad

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

Breizh Izel ya

[ˌbʁɛjˈziːzəl ˌjɑ]

Breizh Izel oui

Prad

Aogust Kerbrun, 1940, Kawan (dastumet gant Tangi)

ya kar kalz a anvioù menajoù eu... zo ar Go... e vez Komanant a-raok, evel aze, amañ sell ! a-raok arriet amañ e oa Kom... ar Gomanant Nevez

[ˌjɑ kaʁ ˌkɑlz ə hɑ̃ˌnojo meˈnɑːʒo ə - zo go̞ - ve ko̞ˌmɑ̃ˑn ˈɹo̞ˑk - we̞l ˌɑhe - ˌɑ̃mɑ̃ ˈsɛl - ˌɹo̞ˑg ud ɑˈɹiˑəd ˌɑ̃mɑ̃ wa ko̞m - ˌgo̞mɑ̃n ˈnewe]

oui car [dans] beaucoup de noms de fermes euh... il y a ar Go... il y a Komanant devant, comme là, ici tiens ! avant d'arriver ici il y avait Kom... ar Gomanant Nevez

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

en brezhoneg eu... Roc'haniou, a vije lâret, Roc'haniou, ha eo lakeet Roc'hanoù, n'eo ket Roc'hanoù eo, Roc'haniou, a vije pronoñs... pronoñset -ni -ou

[bɹe̞ˈzɔ̃ːnəg ə - ˌɹohaˈniˑu - ˌviˑʒe ˈlɑːt - ˌɹohaˈniˑu - a he̞ laˈkeˑɛ ... ˌɹohaˈnu - ˌne̞ kə ˌɹohaˈnu he̞ - ˌɹohaˈniˑu - ˌviˑʒe pɹoˈnɔ̃s - pɹoˈnɔ̃sə ni - u]

en breton euh... Roc'haniou, qu'on disait, Roc'haniou, et c'est mis [sur le panneau] Roc'hanoù, ce n'est pas Roc'hanoù que c'est, Roc'haniou, qu'on prononç... prononcé -ni -ou

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Wern, ar Wern a sinifi Launay quoi

[ˈwɛɹn - ə ˈwɛɹn ziˈnifi ...]

ar Wern, ar Wern signifie Launay quoi

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ti Kilevere zo 'ba ar Wern

[ti ˌkileˈveːɹe zo bah ˈwɛɹn]

la maison de Kilevere est à ar Wern

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

honnezh eo ar Groaz ar Wern

[ˈhɔ̃ˑz e̞ ˌgɹwɑˑz ə ˈwɛɹn]

ça c'est ar Groaz ar Wern

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Krec'h al Lan... Krec'h al Lann ya

[ˌkɹe̞x ˈlɑ̃ - ˌkɹe̞x ˈlɑ̃n ˌjɑ]

Krec'h al Lan... Krec'h al Lann oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Pouilhadou, ya

[puˈjɑːdo - ˌjɑ]

ar Pouilhadou, oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Plasenn Berenn, Plasenn Berenn 'teus ivez ?

[ˌplɑsən ˈbeːɹən - ˌplɑsən ˈbeːɹən tøz ˌiˑe]

Plasenn Berenn, tu as Plasenn Berenn aussi ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Ruoiou, ya, met ar reoù gozh gwechall... a lâre... a lere an anv... an anv-se

[ɹyˈojo - ˌjɑ - mɛ ɹewˈgoːz gweˌʒɑl - ˈlɑːɹe̞ ˈle̞ːɹe̞ ˈnɑ̃ːno ˈnɑ̃ːno ze]

Ruoiou, oui, mais les anciens autrefois... disaient... disaient le nom... ce nom-là

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Prad Gwenn ya, ar prad gwenn zo war hent Berc'hed ya

[ˌpɹɑd ˈgwe̞n ˌjɑ - ˌpɹɑd ˈgwe̞n zo waɹ ˌhe̞n ˈbɛhɛd ˌjɑ]

ar Prad Gwenn oui, ar Prad Gwenn est sur la route de Berc'hed oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerverrien, Kerverrien eo lec'h emañ...

[kɛɹˈvɛjɛn - kɛɹˈvɛjɛn he̞ ˌle̞x mɑ̃ ə]

Kerverrien, Kerverrien c'est là où est...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya eu... Kerfulup, Kerfulup ya, aze emañ Le Fiblec, ar Fibleg, ar Fibleg

[ˌjɑ ə - kɛɹˈvyːlyp - kɛɹˈvyːlyb ja - ˌɑˑe mɑ̃ ... ˈviːblɛk - ˈviːblɛk]

oui euh... Kerfulup, Kerfulup oui, Le Fiblec est là, Le Fiblec, Le Fiblec

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, aze emañ Keignar, kroashent Keignar, ya, dre an avani an ti zo eu... gant un doenn ruz aze zo... eo Keignar

[ˌjɑ - ˌɑhe mɑ̃ ˈkɑɲaɹ - ˌkɹwɑsən ˈkɑɲaɹ - ˌjɑ - dɹe naˈvɑ̃j ən ˈtiˑ zo ə - gɑ̃n ˌdoˑən ˈɹyˑ ˌɑhe zo - he̞ ˈkɑɲaɹ]

oui, là c'est Keignar, le carrefour de Keignar, oui, puisqu'il y a une maison euh... avec un toit rouge là c'est... c'est Keignar

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, ar Radeneg ya

[ˌjɑ - ɹaˈdeːnɛg ˌjɑ]

oui, ar Radeneg oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya kar gwechall a-hervez, Prad... eu... e oa ar barrouz Trewazan, parrouz Trewazan eu... hag eu... Prad zo bet kreet goude

[ˌjɑ kaɹ gweˌʒɑl ˈhɛɹwe ˈpɹɑːt - ə - wa ˌbɑɹus tɾaˈwɑ̃ːn - ˌpɑɹus tɾaˈwɑ̃ːn ə - ag ə ˈpɹɑːd zo ˌbe ˈgɹejɛd ˌguˑde]

oui car autrefois à ce qu'il parait, Prad... euh... c'était la paroisse de Trewazan, la paroisse de Trewazan euh... et euh... Prad a été créée après

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan, Trewazan, ya, Tréwazan, Trewazan, Trewazan, ya

[tɹaˈwɑ̃ːn - tɹaˈwɑ̃ːn - ˌjɑ - tɹaˈwɑ̃ːn - tɹaˈwɑ̃ːn - ˌjɑ]

Trewazan, Trewazan, oui, Tréwazan, Trewazan, Trewazan, oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, 'h aer etrezeg Koadelan, ya, hag eu... Koadelan, Koadelan... a-raok se emañ menaj... menaj eu... lec'h e oa ar Begeg, lec'h e oa Ifig Abherve, là où il y a beaucoup de porcheries là, euh... c'est... quel nom que tu as ? Penn an Ale ! ya, ya just ! Penn an Ale Vras ya, ah, Penn an Ale a vije lâret

[ˌjɑ - hɛɹ ˈtɹœsək kwaˈdeːlən - ˌjɑ - ag ə - kwaˈdeːlən - kwaˈdeːlən - ˌɹo̞ˑkse mɑ̃ ˈmeːneʒ ˈmeːneʒ ə - ˌle̞x wa ˈbeːgɛk - ˌle̞x wa ˌifig aˈbɛɹve - ... - ... - pe̞ˈnɑːle - ˌjɑ - ja ˌʒyst - pe̞ˌnɑˑle ˈvɹɑːz ˌjɑ - a pe̞ˈnɑːle ˌviˑʒe ˈlɑːt]

oui, on va vers Koadelan, oui, et euh... Koadelan, Koadelan... avant ça il y a la ferme... la ferme euh... là où était Le Béguec, là où était Yves Abhervé, là où il y a beaucoup de porcheries là, euh... c'est... quel nom que tu as ? Penn an Ale ! oui, oui juste ! Penn an Ale Vras oui, ah, Penn an Ale qu'on disait

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Stofineg eo ti... ti eu... pépiniériste, Le Goff, Stofineg

[sto̞ˈfiːnɛg e̞ ˌti - ˌti ə - ... - sto̞ˈfiːnɛk]

Stofineg c'est... c'est euh... pépiniériste, Le Goff, Stofineg

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

kreistez Penn an Ale ha neuze... Stofineg

[ˈkɹɛjste pe̞ˈnɑːle a ˌnœhe - sto̞ˈfiːnɛk]

entre Penn an Ale et alors... Stofineg

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

c'est Keryvon le nom de la ferme, c'est... Kerewen

[... - kɛˈɹɛwən]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

just e penn an hent aze, 'h a da... 'h a da Gerverrien, an hini zo an Ti Gwenn

[ˌʒys pe̞n ˈne̞n ˌɑhe - ˌhɑ də - ˌhɑ də gɛɹˈvɛjɛn - ˈnˑi zo ˌti ˈgwe̞n]

[c'est] juste au bout de la route là, qui va à... qui va à Kerverrien, que se trouve an Ti Gwenn

Prad/Berc’hed

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Krec'h ar Forn, ah ya ! sell ! 'ma ket soñj deus... deus ar menaj-se, Krec'h ar Forn eo lec'h e oa... 2. lec'h e oa an Tieg 1. lec'h e oa Tieg, If an Tieg gwechall

1. [ˌkɹe̞x ˈvɔɹn - a ˌjɑ - ˈsɛl ˌmɑ kə ˌʒɔ̃ˑʒ døz døz ˈmeːneʃ se - ˌkɹe̞x ˈvɔɹn e̞ ˌle̞x wa] 2. [ˌle̞x wa ˈtiˑɛk] 1. [ˌle̞x wa ˈtiˑɛk - ˌiˑf ˈtiˑɛg gweˌʒɑl]

1. Krec'h ar Forn, ah oui ! tiens ! je ne me souvenais pas de... de cette ferme-là, Krec'h ar Forn c'est là où était... 2. là où était an Tieg 1. là où était an Tieg, If an Tieg autrefois

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

ah ! Komanant Rom eo an hini zo 'ba... just 'ba penn an hent amañ, eñ eo ti... ti Prad, ti Jean-Claude Prad, Komanant Rom ya

[a - ˌko̞mɑ̃n ˈɹɔm e̞ ˈnˑi zo bah - ˌʒys ba ˌpe̞n ˈne̞n ˌɑ̃mɑ̃ - ˈhẽ e̞ ti ti ˈpʁɑt - ti ... ˈpɹɑt - ˌko̞mɑ̃n ˈɹɔm ˌjɑ]

ah ! Komanant Rom c'est celui qui est à... juste au bout de la route ici, ça c'est chez... chez Prat, chez Jean-Claude Prat, Komanant Rom oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

hag eu... ar menaj zo amañ, muioc'h... muioc'h 'ba an hent eo an Ti Glas

[ag ə - ə ˈmeːneʒ zo ˈɑ̃mɑ̃ - ˈmyˑɔx ˈmyˑɔx ba ˈne̞n he̞ ˌti ˈglɑːs]

et euh... la ferme qui est ici, plus... davantage dans la rue c'est an Ti Glas

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Toull ar Min, Toull ar Min a vez graet deus an hini zo... an hini zo...

[ˌtul ˈmiːn - ˌtul ˈmiːn ve ˌgwɛd døz ˌni zo ˌni zo]

Toull ar Min, Toull ar Min a vez graet deus an hini zo... an hini zo...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

aze eo Taol Min

[ˌɑhe he̞ ˌtoˑl ˈmiːn]

là c'est Taol Min

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

c'est pas ar porzh Kozh mais on n'est pas loin de la rue de ar Porzh Kozh kwa

[... ˌpɔɹs ˈkoːz ... ˌpɔɹs ˈkoːs kwa]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

etrezeg ar Porzh Kozh

[ˌtɾœsək ˌpɔɹs ˈkoːs]

vers ar Porzh Kozh

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Distrig ya, ya, Distrig 2. an ostaleri a oa en tu all, e oa Distrig ivez 1. ya, an ostaleri zo un tamm bihan pelloc'h, ya, Distrig

1. [ˈdistɾig ˌjɑ - ˌjɑ - ˈdistɾik] 2. [ˌnɔstəˈleˑi wa tyˈɑl - wa ˈdistɹik ˌiˑə] 1. [ˌjɑ - ˌnɔstəˈleˑi zo tɑ̃m ˈbiˑən ˈpɛlɔx - ˌjɑ - ˈdistɾik]

1. Distrig oui, oui, Distrig 2. le bistro était de l'autre côté, c'était Distrig aussi 1. oui, le bistro est un petit peu plus loin, oui, Distrig

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Komanant Dimezell eo ti... ya, 'ba an hent ar Porzh Kozh, hennezh eo lec'h e oa Nicolas gwechall, lec'h emañ... pépiniériste zo aze, geo ! Komanant Dimezell eo... ya...

[ko̞ˌmɑ̃ˑn diˈme̞ːzəl he̞ ˌtiˑ - ˌjɑ ba ˌne̞n pɔɹs ˈkoːs - ˈhẽˑz e̞ ˌle̞x wa niˈkoːla gweˌʒɑl - ˌle̞x mɑ̃ - ... so ˌɑˑe - ˌge̞ - ˌko̞ˌmɑ̃ˑn diˈme̞ːzəl e̞ - ˌjɑ]

Komanant Dimezell c'est chez... oui, sur la route de ar Porzh Kozh, ça c'est là où était Nicolas autrefois, là où est... le pépiniériste est là, si ! Komanant Dimezell c'est... oui...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Genkiz, ar Genkiz, ya, ya

[ˈgɛ̃kis - ˈgɛ̃kis - ˌjɑ ja]

ar Genkiz, ar Genkiz, oui, oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Gourava zo amañ evel-se, amañ evel-se e-tal eu... 'ba traoñ aze 'ba... Gourava eo lec'h emañ...

[guˈɹɑːva zo ˌɑ̃mɑ̃ ˌse - ˌɑ̃mɑ̃ ˌse ˈtɑˑl ə - ba ˈtɹo̞w ˌɑhe bah - guˈɹɑːva he̞ ˌle̞x mɑ̃]

Gourava est ici, ici à côté de euh... dans le bas là à... Gourava c'est là où est...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

just 'ba... 'ba... 'ba ar flagenn aze, aze emañ Gourava

[ˌʒys bah bah bah ˈflɑːgən ˌɑˑe - ˌɑˑe mɑ̃ guˈɹɑːva]

juste dans... dans... dans la zone humide là, c'est là Gourava

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kereskant

[kɛˈɹeskən]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

bu an hent-se 'h arriez... 'h arriez 'ba eu... Gwazhelarc'h

[by ˈne̞n ze ˈhɑjes ˈhɑjez bah ə - gwaˈzeːlax]

par cette route-là tu arrives... tu arrives à euh... Gwazhelarc'h

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerouarn ya, ya, hennezh eo ar menaj kentañ

[kɛˈɹuˑən ˌjɑ - ˌjɑ - ˈhẽˑz e̞ ˌmeˑnəʃ ˈkentɑ̃]

Kerouarn oui, oui, ça c'est la première ferme

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Sant Tudual, arri e oas tost, Sant Tudual ya

[ˌjɑ - zɑ̃n tyˈdyˑəl - ˌɑj was ˈto̞st - zɑ̃n tyˈdyˑəl ja]

oui, Sant Tudual, tu étais presque, Sant Tudual oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ba ti Cavan, 'ba... 'ba... 'ba ar Feunteun Wenn

[ba ˌti kavɑ̃ - bah bah bah ˌvœtən ˈwe̞n]

chez Cavan, à... à... à ar Feunteun Wenn

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervelegan, ya, met Kervelegan eo... hennezh eu... hennezh eo ar vilaj, aze e oa pemp menaj gwechall

[ˌkɛɹveˈleːgən - ˌjɑ - mɛ ˌkɛɹveˈleːgən he̞ ˈhẽˑz ə - ˈhẽˑz e̞ ˈvilaʃ - ˌɑhe wa pe̞m ˈmeːneʒ gweˈʒɑl]

Kervelegan, oui, mais Kervelegan c'est... ça euh... ça c'est le village, il y avait cinq fermes là autrefois

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. lec'h emañ ar mab-kaer, hennezh eo... Convenant... 2. Clément Mahe 1. Clément Mahe

1. [ˌle̞x mɑ̃ ˌmɑpˈkɛːɹ - ˈhẽˑz e̞ - kɔ̃vønɑ̃] 2. [klemɑ̃ ˈmɑhe] 1. [klemɑ̃ ˈmɑhe]

1. là où est le beau-fils, ça c'est... Convenant... 2. Clément Mahe 1. Clément Mahe

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

ha goude, ar menaj goude eo Konvenant Louarn, Konvenant Louarn

[a ˌguˑde - ˈmeːneʒ ˌguˑde he̞ kɔ̃vønɑ̃ ˈluˑaɹn - kɔ̃vønɑ̃n ˈluˑaɹn]

et après, la ferme après c'est Konvenant Louarn, Konvenant Louarn

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Toull ar Bleiz zo... zo neuze etrezek Trewazan

[ˌtul ə ˈblɛj zo - zo ˌnœhe ˌtɹœsək tɾaˈwɑ̃ːn]

Toull ar Bleiz est... est alors vers Trewazan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Louarn, là c'est chez Lazbleiz

[ˌko̞mɑ̃n ˈluˑaɹn - ...]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Convenant Clément Mahe

[kɔ̃vnɑ̃ klemɑ̃ ˈmɑhe]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Normand ya

[ˌko̞mɑ̃n ˈnɔɹmən ˌjɑ]

Komanant Normand oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Lann Gawan ya

[lɑ̃n ˈgɑwən ˌjɑ]

Lann Gawan oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

an Ti Douar eo... oui je vois, an Ti Douar

[ˌti ˈduˑaɹ e̞ - ... - ˌjɑ - ˌti ˈduˑaɹ]

an Ti Douar c'est... oui je vois, an Ti Douar

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Gareñchou ya, eñ 'h a etrezek Kawan ivez, e Prad emañ

[gaˈɹɛ̃ʃo ˌjɑ - ˌjɑ - ˈhẽ ha ˌtɹœsək ˈkɑwən ˌiˑe - ˈpɹɑːd mɑ̃]

Gareñchou oui, ça c'est en direction de Kawan aussi, c'est à Prad

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

met añfin, n'eo ket o klask se e vezer, ar Gareñchou-se zo eu... 'h a betek limit eu... ya, an hanter ma kerez eu... arri 'ba hanter an hent da vont etrezek Kawan, ar penn zo 'ba Kawan hag ar penn all zo 'ba Prad

[mɛ ɑ̃ˌfin - ˌne̞ kə ˌklɑs ˈse vɛˑɹ - ə gaˈɹɛ̃ʲʃo ze zo ə - ha ˈbekə liˌmid ə - ˌjɑ - ˈnɑ̃təɹ ma ˈkeˑɹe̞z ə - ˌɑj ba ˌhɑ̃təɹ ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈtɹœsə ˈkɑwən - ˈpe̞n zo bah ˈkɑwən a ˌpe̞n ˈɑl zo bah ˈpɹɑːt]

mais enfin, ce n'est pas ça qu'on cherche, ce ar Gareñchou-là est euh... va jusqu'à la limite euh... oui, la moitié si tu veux euh... arrivé à mi-route pour aller vers Kawan, un bout est à Kawan et l'autre bout est à Prad

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergomar geo, Kergomar, se... hennezh zo... hennezh zo en tu all, hennezh zo à gauche pa... pa 'h ez etrezek Bear kwa, hein ? plutôt à gauche, hag eu... Kergomar eo... oui, Kergomar

[kɛɹˈgomaɹ ˌge̞ - kɛɹˈgomaɹ - ˈze ˌhẽˑs so - ˌhẽˑs so tyˈɑl - ˌhẽˑs so ... pə pe ˌhes ˈtɹœsəg ˈbeːɹ kwa - ɛ̃ - ... - ag ə kɛɹˈgomaɹ he̞ - wi - kɛɹˈgomaɹ]

Kergomar si, Kergomar, ça... ça c'est... ça c'est de l'autre côté, ça c'est à gauche quand... quand tu vas vers Bear quoi, hein ? plutôt à gauche, et euh... Kergomar c'est... oui, Kergomar

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerloaier, Kerloaier, oui, là c'est chez... chez Michel ar Gwazh, Kerloaier ouai, hag a-benn neuze... a-benn neuze... aze 'teus tremenet Traoñ al Lann kwa

[kɛɹˈlwɛje - kɛɹˈlwɛje - wi - ... - ... ˈgwɑːs - kɛɹˈlwɛje wɛ - a ˌbe̞n ˈnœhe - ˌbe̞n ˈnœhe - ˌɑhe tøs tɾeˈmeːnə ˌtɹo̞w ˈlɑ̃n kwa]

Kerloaier, Kerloaier, oui, là c'est chez... chez Michel ar Gwazh, Kerloaier ouai, et pour alors... pour alors... là tu as passé Traoñ al Lann quoi

Prad/Bear-Lanneven

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Vilin, ya, ha zo ur menaj a-raok, zo ur menaj... stok, stok deus Traoñ eu... deus eu... Traoñ ar Vilin

[ˌtɹo̞w ˈviːlin - ˌjɑ - a zo ˈmeːneʒ ˌɹo̞ˑk - zo ˈmeːneʃ - ˈsto̞k - ˌsto̞g døs ˌtɹo̞w ə - døz ə - ˌtɹo̞w ˈviːlin]

Traoñ ar Vilin, oui, et il y a une ferme avant, il y a une ferme... à proximité, à proximité de Traoñ euh... de euh... Traoñ ar Vilin

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Brizh, Krec'h ar Brizh

[kɛɹˈbɹiːs - kɛɹˈbɹiːs]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Keroule, tout ça

[kɛˈɹuːle - ...]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Brizh eo ti... Krec'h ar Brizh zo just war an dosenn, hag e vez lâret Krec'h ar Brizh dioutañ, ya, Krec'h ar Brizh ya ! euh... oui, n'eo ket Ker-, nann ! Krec'h ar Brizh, ya met... met bremañ penaos e vije lâret eu... se 'oaran... n'on ket kat da lâret just a-walc'h, Krec'h ar Brizh eo lec'h emañ... lec'h e oa...

[kɛɹˈbɹiːz e̞ ˌtiˑ - kɛɹˈbɹiːz zo ʒys waɹ ˈndo̞sən - a ve ˈlɑːɹ kɛɹˈbɹiːz ˌdɔ̃tɑ̃ - ˌjɑ - ˈkɹe̞x ˌbɹiˑz ˌjɑ - ə wi - ˌne̞ kə ˈkɛɹ - ˌnɑ̃n - ˌkɹe̞x ˈbɹiˑs - ˌjɑ mɛ mɛ ˈbɹœmɑ̃ peˈnɔ̃ˑz ˌviˑʒe ˈlɑːd ə - ˈze ˌwɑˑɹɑ̃ ˌnɔ̃ kə ˈkɑd də ˈlɑːɹ ˌʒystəˈwɑx - kɛɹˈbɹiːz e̞ ˌle̞x mɑ̃ - ˌle̞x ...]

Krec'h ar Brizh c'est chez... Krec'h ar Brizh est juste sur la butte, et on l'appelle Krec'h ar Brizh, oui, Krec'h ar Brizh oui ! euh... oui, ce n'est pas Ker-, non ! Krec'h ar Brizh, oui mais... mais maintenant comment disait-on euh... ça je ne sais... je ne peux pas dire précisément, Krec'h ar Brizh c'est là où est... là où était...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Keroule hag a zo amañ, stok amañ

[kɛˈɹuːle a zo ˌɑ̃mɑ̃ sto̞k ˈɑ̃mɑ̃]

Keroule qui est ici, à proximité ici

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervastard

[kɛɹˈvɑstat]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Hent Glas ya, Hent Glas eu... ya

[ˌhe̞n ˈglɑːz ˌjɑ - ˌhe̞n ˈglɑːz ə - ˌjɑ]

Hent Glas oui, Hent Glas euh... oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kernivinenn, ti Kolvez

[ˌkɛɹniˈviːnən - ti ˈko̞lve]

Kernivinenn, chez Colvez

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervouriou ya

[kɛɹˈvuːɹju ˌjɑ]

Kervouriou ya

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

hag an hent-se 'h a etrezeg eu... Keranna

[a ˈne̞n ze ha ˈtɹœˑzəg ə - kɛˈɹɑ̃nɑ̃]

et cette route-là va vers euh... Keranna

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Keranna, lec'h emañ Talgen, Marie... Marie-Thérèse Talgen, oui, ha tu all d'an hent, 'ba Keranna zo... zo ur vilaj

[kɛˈɹɑ̃nɑ̃ ˌle̞x mɑ̃ - ˈtɑlgən - ... - ... a tyˈɑl də ˈne̞n - ba kɛˈɹɑ̃nɑ̃ zo - zo ˈvilaʃ]

Keranna, là où est Talgen, Marie... Marie-Thérèse Talgen, oui, et de l'autre côté de la route, à Keranna il y a... il y a un village

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Maez Helari zo... lec'h emañ... lec'h e oa Helari justamant... justamant, ar Gozhker Vihan, hag ar Gozhker Vras

[ˌme̞ˑzeˈlɑːɹi zo - ˌle̞x mɑ̃ - ˌle̞x wa eˈlɑːɹi ʒysˈtɑ̃mɑ̃n - ʒysˈtɑ̃mɑ̃n - ˌgo̞skɛɹ ˈviˑən - a ˌgo̞skɛɹ ˈvɹɑːs]

Maez Helari est... là où est... là où était Hélary justement... justement, ar Gozhker Vihan, et ar Gozhker Vras

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Maez Helari, lec'h emañ Michel Geffroy

[ˌme̞ˑzeˈlɑːɹi - ˌle̞x mɑ̃ ...]

Maez Helari, là où est Michel Geffroy

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

hañ ! Kerriwallan an hini eo, ouai, Kerriwallan c'est chez Michel Geffroy, c'hoazh e wreg zo koñseilherez

[ɑ̃ - ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n ˌni e̞ - wɛ - ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n ... - ˌhwɑ i ˈwɹek so ˌkɔ̃sɛˈjeɹəs]

ah ! c'est Kerriwallan que c'est, ouai, Kerriwallan c'est chez Michel Geffroy, encore que sa femme est conseillère

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha... kroashent Kervelegan a vez graet... vez graet dioutañ, hag eu... e douar a arri aze just, ar Poullou, ar Poullou ya, non, non ! ar Poullou

[ aː - ˌkɹwɑsən ˌkɛɹveˈleːgən ve ˌgɥɛ - ve ˌgwɛd ˈdjɔ̃tɑ̃ - ag ə - i ˈduˑaɹ haj ˌɑhe ˈʒyst - ˈpulu - ˈpulu ˌjɑ - nɑ̃ nɑ̃ - ˈpulu]

et... on l'appelle... l'appelle le carrefour de Kervelegan, et euh... ses terres arrivent juste là, ar Poullou, ar Poullou oui, non, non ! ar Poullou

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

an Impalaer, an Impalaer, ah ! met gwechall, pa oa an Impalaer amañ, e dad, e vije lâret... peogwir e dad a oa Rene, René e an... Rene ar Poullou, ya, (pelec'h 'h ez ?) zo voaien da gompren un dra bennak gwelet a rez, Rene ar Poullou

[nimˈpɑːləɹ - nimˈpɑːləɹ - a mɛ gweˌʒɑl - pə wa nimˈpɑːləɹ ˌɑ̃mɑ̃ - i ˈdɑːt - ˌviˑʒe ˈlɑɹ - pu i ˈdɑːd wa ˈɹeːne - ... i ˈɑ̃ːn - ˌɹeˑne ˈpulu - ˌjɑ - ˈple̞x hes so ˈvojən də ˈgɔ̃pɹən ˌdɹɑ bəˈnɑˑg ˌgwe̞s - ˌɹeˑne ˈpulu]

Limpalaër, Limpalaër, ah ! mais autrefois, quand Limpalaër était ici, son père, on disait... puisque son père c'était René, René son prén... René de ar Poullou, oui, (où tu vas ?) on peut comprendre quelque chose tu vois, René de ar Poullou

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Milin Marreg

[ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈmɑɹɛk]

oui, Milin Marreg

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

amañ... a-hont e arrie e penn hent Kerglas, e penn hent Kerglas eu... machin, peseurt anv ti... ti ar Bourdoulouz ?

[ˌɑ̃mɑ̃ - ˌɑˑɔ̃n ˌhɑje̞ pe̞ ˌne̞n kɛɹˈglɑːs - pe̞ ˌne̞n kɛɹˈglɑːz ə - ... - peˌsœ ˈɑ̃ˑno ˌti - ˌti buɹˈduːlus]

ici... là-bas on arrivait au bout de la route de Kerglas, au bout de la route de Kerglas euh... machin, quel nom [c'est] chez... chez Le Bourdoulous ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

aze zo... ar Voudenn a vez graet deus eu... deus an ti zo aze 'ba an hent-se, a-raok... a-raok... a-raok Kerglas, ar Voudenn

[ˌɑhe zo - ə ˈvuːdən ve ˌgwɛd døz ə - døz ən ˈtiˑ zo ˌɑhe ba ˈne̞n ze - ˌɹo̞ˑk ˌɹo̞ˑk ˌɹo̞ˑk kɛɹˈglɑːs - ˈvuːdən]

là c'est... ar Voudenn qu'on appelle euh... la maison qui est là dans cette route-là, avant... avant... avant Kerglas, ar Voudenn

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Rugwezeg, ya, nann, 'meus ket bet klevet, Rugwezeg

[ɹyˈgweˑk - ˌjɑ - ˌnɑ̃n - ˌmøs kə ˌbe ˈklɛwət - ɹyˈgweˑk]

Rugwezeg, oui, non, je n'ai pas entendu, Rugwezeg

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

a-geñver da... da Bazil, Bazil c'est... c'est Bourdoulous qui est là

[ˌgẽːvəɹ də - də ˈbɑːzil - ˈbɑːzil sɛ - sɛ buɹˈdulus ...]

au niveau de... de Bazil, Bazil c'est... c'est Bourdoulous qui est là

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha 'ba... 'ba an hent... 'ba an hent-se e-kichen Bazil, eu... fin, an hini zo hed-ha-hed... hed-ha-hed an hent-se, zo...

[a bah - ba ˈne̞n - ba ˈne̞n ze ˌkiʃən ˈbɑːzil - ə ˈfiˑn - ˈnˑi zo ˌhetaˈheˑt ˌhetaˌhed ˈne̞n ze - zo]

et dans... dans la route... dans cette route-là à côté de Bazil, euh... enfin, celle qui est le long... le long de cette route-là, c'est...

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

geo ! Kerglas Vihan, geo ! ah ya ! hennezh zo un ti... un ti ha n'eo ket kozh, eu... ya, met hennezh zo a-raok arriout eu... a-raok arriout 'ba Kervilien, xxx ( ?), a-raok arriout 'ba Kervilien lec'h emañ... lec'h emañ... lec'h emañ ar groaz, met Ker... Kerglas Vihan eu... ma kerez, hag e oa gwechall proprieter Kerglas

[ˌge̞ - kɛɹˈglaz ˌviˑən ˌge̞ - a ˌjɑ - ˈhẽˑs so ˈnti ˈti a ˌne̞ kə ˈkoːs - əː - ˌjɑ - mɛ ˈhẽˑs so ˌɹo̞ˑg ˈɑjud ə - ˌɹo̞ˑg ˈɑju ba ˌkɛɹviˈliˑɛn - ? - ˌɹo̞ˑg ˈɑjə ba ˌkɛɹviˈliˑən ˌle̞x mɑ̃ ˌle̞x mɑ̃ ˌle̞x mɑ̃ ˈgɹwɑːs - mɛ ˌkɛɹ ˌkɛɹglɑz ˈviˑən ə - ma ˈkeːɹe̞s - a wa gweˌʒɑl pɹopɹiˈetɛɹ kɛɹˈglɑːs]

si ! Kerglas Vihan, si ! ah oui ! ça c'est une maison... une maison qui n'est pas ancienne, euh... oui, mais ça c'est avant d'arriver à euh... avant d'arriver à Kervilien, xxx ( ?), avant d'arrier à Kervilien là où est... là où est... là où est la croix, mais Ker... Kerglas Vihan euh... si tu veux, c'était autrefois le propriétaire de Kerglas

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerizel, ah ya !

[kɛˈɹiːzɛl - a ˌjɑ]

Kerizel, ah oui !

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Roc'harou, ya, zo aze ivez, ha Kerizel... ya, neuze ar Roc'harou an hini eo, an hini eo lec'h e oa lazhet eo... lec'h... lec'h e oa lazhet eu... an dud, ar Roc'harou, ya, ha K... ha Kerizel eo... justamant, lec'h e oa... lec'h e oa... lec'h e oan-me o klask bremañ-souden, c'hoazh emañ eu... c'hoazh 'neus ket nemet ur vrec'h

[ɹoˈhɑʴw - ˌjɑ - zo ˌɑhe ˌiˑe - a kɛˈɹiːzəl - ˌjɑ ˈnœhe ɹoˈhɑʴw ˌni he̞ - ˌni he̞ ˌle̞x wa ˈlɑhəd ə - ˌle̞x ˌle̞x wa ˈlɑhəd ə - ˈdyt - ɹoˈhɑʴw - ˌjɑ - a k a kɛˈɹiːzəl he̞ - ʒysˈtɑ̃mən ˌle̞x wa - ˌle̞x wa - ˌle̞x wɑ̃n ˌme ˈklɑz bœˈzɔ̃m - ˈhwɑ mɑ̃ ə - ˈhwɑ ˌnøs kə ˌmɛ ˈvɹe̞x]

ar Roc'harou, oui, est là aussi, et Kerizel... oui, alors c'est ar Roc'harou que c'est, là où avaient été tués euh... là... là où avaient été tués euh... les gens, ar Roc'harou, oui, et K... et Kerizel c'est... justement, là où était... là où était... là où je cherchais moi tout à l'heure, encore qu'il y a euh... encore il n'a qu'un bras

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergidu, voilà ! ah, un anv all c'hoazh ! eñ... o klask hennezh e oan ivez, Kergidu zo un tamm pennad hent da vont dezhañ, ya, Kergidu

[ˌkɛɹgiˈdyˑ - ... - a ˌnɑ̃ˑno ˈɑl ˌhwɑs - ˈhẽ ˌklɑs ˈhẽˑz wɑ̃n ˈiˑe - ˌkɛɹgiˈdyˑ zo tɑ̃m ˌpe̞nə ˈhe̞n də ˌvɔ̃n ˈdeˑɑ̃ - ˌjɑ - ˌkɛɹgiˈdyˑ]

Kergidu, voilà ! ah, encore un autre nom ! ça... je le cherchais aussi, pour aller à Kergidu il y a un petit bout de route, oui, Kergidu

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. met Kerizel an hini e oa hennezh o chom, hag ar Roc'harou eo lec'h e oa... lec'h e oa lazhet an dud, lec'h e oa lazhet tri, ha Kergidu... Kergidu eo lec'h e oa... ben... 2. Talgen

1. [mɛ kɛˈɹiːzəl ˌni wa ˈhẽˑs ˌʃo̞m - a ɹoˈhɑːɹu he̞ ˌle̞x wa ˌle̞x wa ˈlɑhəd ən ˈdyt - ˌle̞x wa ˈlɑhə ˈtɹi - a ˌkɛɹgiˈdyˑ - ˌkɛɹgiˈdyˑ e̞ ˌle̞x wa - bɛ̃ː] 2. [ˈtɑlgən]

1. mais Kerizel c'est là où celui-là habitait, et ar Roc'harou c'est là où avait... là où avaient été tués les gens, là où trois avaient été tués, et Kergidu... Kergidu c'est là où était... ben... 2. Talgen

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Kernalegan, ya, Kernalegan ya, hennezh eo just e penn an hent Santez Anna

[ˌkɛɹnaˈleːgən - ˌjɑ - ˌkɛɹnaˈleːgən ˌjɑ - ˈhẽˑz e̞ ʒys ˌpe̞n ˈne̞n ˌzɑ̃təzˈɑ̃nɑ̃]

Kernalegan, oui, Kernalegan oui, ça c'est juste au bout de la route de Santez Anna

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

goude Santez Anna emañ Kerlio Vras, ya, aze emañ Iren, Iren, Iren ouai, Kerlio Vras, se a oa anvioù anavezet hañ ! Kerlio Vras ya

[ˌguˑde ˌzɑ̃təz ˈɑ̃nɑ̃ mɑ̃ kɛɹˌliˑo ˈvɹɑːs - ˌjɑ - ˌɑhe mɑ̃ ˈiːɹɛn ... - ... wɛ - kɛɹˌliˑo ˈvɹɑːs - ˈze wa ɑ̃ˈnojo ɑ̃nˈveˑɛd ɑ̃ - kɛɹˌliˑo ˈvɹɑːz ˌjɑ]

après Santez Anna il y a Kerlio Vras, oui, là c'est Iren, Iren, Iren ouai, Kerlio Vras, ça c'était des noms connus hein ! Kerlio Vras oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Kerlio Vihan

[ˌjɑ - kɛɹˌliˑo ˈviˑən]

oui, Kerlio Vihan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Beaz

[ˌjɑ - beˈɑːs]

oui, Beaz

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha Beaz... e Beaz zo eu... René ar Gall

[a beˈɑːz - beˈɑːz zo ə - ... ˈgɑl]

et à Beaz... à Beaz il y a euh... René Le Gall

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ah, Rugwazhvin zo uheloc'h, ya, Rugwazhvin justamant lec'h emañ an iñfirmierez

[a ˌɹygwazˈviːn zo yˈelɔx - ˌjɑ - ˌɹygwazˈviːn ʒysˈtɑ̃mən ˌle̞x mɑ̃ ˌnĩfiɹˈmjeːɹəs]

ah, Rugwazhvin est plus haut, oui, Rugwazhvin justement c'est là où est l'infirmière

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kersalaun, eo an anv ar menaj, ya, Kersalaun

[ˌkɛɹzaˈlɑˑən - he̞ ˌˈnɑ̃ˑno ˈmeːneʃ - ˌjɑ - ˌkɛɹzaˈlɑˑən]

Kersalaun, c'est le nom de la ferme, oui, Kersalaun

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. oui, Kermaloen, Kervaloen, Ker -va -lo -en 2. Kermaloen 1. Kervaloen ya

1. [wi - ˌkɛɹmaˈloˑən - ˌkɛɹvaˈloˑən - ˌkɛɹ va ˈloˑ ən] 2. [ˌkɛɹmaˈloˑən] 1. [ˌkɛɹvaˈloˑən ˌjɑ]

1. oui, Kermaloen, Kervaloen, Ker -va -lo -en 2. Kermaloen 1. Kervaloen oui

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Kervaloen

[ˌkɛɹvaˈloˑən]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Moñjoa

[ˈmɔ̃ˑʒwa]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

etrezek Trewazan 'teus d'ober kas ac'hanomp

[ˈtɹœsək tɾɑˈwɑ̃ːn tøz ˌdo̞ˑɹ kaz ˈɑːnɔ̃m]

tu dois nous envoyer vers Trewazan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

emañ 'ba penn an hent... penn an hent aze etrezeg Beaz, deus an hent Koñfort, deus an hent Koñfort, hag emañ Beaz eu... feiz, un tamm bihan... un tamm bihan dre aze ya, 'ba penn an hent aze, ha Komanant Turk... zo en tu-mañ evel-se, en tu-se aze

[mɑ̃ bah ˌpe̞n ˈne̞n - ˌpe̞n ˈne̞n ˌɑhe ˌtɹœsəg beˈɑːs - døz ˌne̞n ˈkɔ̃fɔɹt - døz ˌne̞n ˈkɔ̃fɔɹt - a mɑ̃ beˈɑːz ə - fe tɑ̃m ˈbiˑən tɑ̃m ˈbiˑən dɹe ˌɑˑe ˌjɑ - ba ˌpe̞n ˈne̞n ˌɑhe - a ko̞ˌmɑ̃n ˈtyɹk - zo ˈnty mɑ̃ se - ˈty ze ˌɑˑe]

c'est au bout de la route... au bout de la route là vers Beaz, à partir de la route de Koñfort, à partir de la route de Koñfort, et Beaz est euh... ma foi, un petit peu... un petit peu par là oui, au bout de la route là, et Komanant Turk... est de ce côté-ci comme ça, de ce côté-là là

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Ann-Mari, te 'h ae da gestal amann gwechall, 'ba Trewazan 2. 'ba... 'ba Trewazan n'on ket bet o kestal amann 1. n'out ket ?

1. [... - ˈte he̞ də ˈgestəl aˈmɑ̃n gweˌʒɑl - ba tɾaˈwɑ̃ːn] 2. [ba ba tɾɛˈwɑ̃ːn ˌnɔ̃ kə ˌbe ˈkestəl aˈmɑ̃n] 1. [ˌnu kə]

1. Anne-Marie, toi tu allais quêter autrefois, à Trewazan 2. je n'ai pas quêté de beurre à... à Trewazan 1. non ?

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Poulleoger

[puˈlɛwgəʴ]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

n'eo ket ar Vilin Chaos ? ar Vlin Chaos, geo ?

[ˌne̞ kə ˌviˑlin ˈʃo̞s - ˌviˑlin ˈʃo̞s - ˌge̞]

ce n'est pas ar Vilin Chaos ? ar Vilin Chaos, si ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

an Eskobenn, ya, ar Vilin an Eskobenn, ar Vilin an Eskobenn eo, ya

[ne̞sˈko̞ːbən - ˌjɑ - ˌviˑlin ə ne̞sˈko̞ːbən - ˌviˑlin ne̞sˈko̞ːbən e̞ - ˌjɑ]

an Eskobenn, oui, ar Vilin an Eskobenn, ar Vilin an Eskobenn que c'est, oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gernevez, ouai, ar Gernevez hag aze emañ... met 'ba an traoñ, 'ba traoñ ar c'hra emañ Yvon Guyader

[ə gɛɹˈnewe - wɛ - gɛɹˈnewe a ˌɑhe mɑ̃ - mɛ ban ˈtɾo̞w - ba ˌtɾo̞w ˈhɹɑˑ mɑ̃ ...]

ar Gernevez, ouai, ar Gernevez et là c'est... mais dans le bas, dans le bas de la côte se trouve Yvon Guyader

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerneskob ya, Kerneskob eo... zo 'ba an traoñ a-hont evel-se, e-kichen ar vilin

[kɛɹˈne̞sko̞b ˌjɑ - kɛɹˈne̞sko̞b he̞ - zo ban ˈtɾo̞w ˌɑˑɔ̃n se - ˌkiʃən ˈviːlin]

Kerneskob oui, Kerneskob c'est... c'est dans le bas là-bas comme ça, à côté du moulin

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervan Vras ha Kervan Vihan

[ˌkɛɹvɹɑ̃n ˈvɹɑːz a ˌkɛɹvɹɑ̃n ˈviˑən]

Kervan Vras et Kervan Vihan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

hag e Kervan Vihan emañ eu... Cathy Gwerniou o chom

[a ˌkɛɹvɑ̃n ˈviˑən mɑ̃ ə - ... ʃo̞m]

et à Kervan Vihan c'est euh... Cathy Guerniou qui habite

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Porzh Mart ! Porzh Mart ya

[ˌpɔɹz ˈmɑɹt - ˌpɔɹz ˈmɑɹd ˌjɑ]

Porzh Mart ! Porzh Mart oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Porzh Mart eo lec'h emañ eu... piv a oa lâret bremañ-souden ?

[ˌpɔɹz ˈmɑɹd e̞ ˌle̞x mɑ̃ ə - ˈpiw wa ˈlɑˑd bəˈzɔ̃m]

Porzh Mart c'est là où est euh... qui avait-on dit tout à l'heure ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Poull ar Gan eo just 'ba an traoñ, lec'h emañ ar rinier, lec'h emañ ar wazh

[ˌjɑ - ˌpul ˈgɑ̃ːn e̞ ʒyz ban ˈtɾo̞w - ˌle̞x mɑ̃ ˈɹiŋɛʴ - ˌle̞x mɑ̃ ˈwɑːs]

oui, Poull ar Gan c'est juste dans le bas, là où est la rivière, là où est le ruisseau

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Keriliz eo lec'h emañ... lec'h emañ... lec'h emañ eu... ar prespitor gwechall, 'ba sal Keriliz, ar sal vihan zo aze 'ba... lec'h e oa ar prespitor gwechall, en bas, 'ba an traoñ, 'ba traoñ ar prespitor, zo ur sal, hag e vez graet resepsionoù ha traoù e-barzh eu... kafe ha traoù evel-se, Keriliz

[kɛɹiˈliˑz e̞ ˌle̞ɣ mɑ̃ - ˌle̞ɣ mɑ̃ - ˌle̞ɣ mɑ̃ ə - pɹɛsˈpitɔɹ gweˌʒɑl - ba ˌzɑˑl kɛˈɹiːlis - ˌzɑˑl ˈviˑən zo ˌɑhe̞ bah - ˌle̞x wa pɹɛsˈpitɔɹ gweˌʒɑl - ... - ban ˈtɾo̞w - ba ˌtɾo̞w pɹɛsˈpitɔɹ - zo ˈzɑːl - a ve ˌgwɛ ɹesɛpˈsjɔ̃ːno ˌbɑɹz ə - ˈkɑfe a ˈtɾɛw vəˌse - kɛˈɹiːlis]

Keriliz c'est là où est... là où est... là où est euh... le presbytère autrefois, dans la salle de Keriliz, la petite salle qui est là à... là où était le presbytère autrefois, en bas, dans le bas, en bas du presbytère, il y a une salle, et on y fait des réceptions et tout euh... café et tout comme ça, Keriliz

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Roujou Hir ya, ya, hennezh zo war an hent-mañ, amañ evel-se, da vont d'ar bourk, tremenet ou... 'h out e-kichen, hag aze gwechall e oa ur stank, ya, ar Roujou Hir 'ba an traoñ, aze zo ur wazh, 'teus ket roet fed zo... zo ur wazh ?

[ˌɹuˑʒu ˈhiːɹ ˌjɑ - ˌjɑ - ˈhẽˑs so waɹ ˈne̞n mɑ̃ - ˌɑ̃mɑ̃ ˌse - də ˌvɔ̃n də ˈbuɹk - tɹeˈmeːnəd u - hut ˈkiʃən - ag ˌɑhe gweˌʒɑl wa ˈstɑ̃ŋˤ - ˌjɑ - ˌɹuˑʒu ˈhiːɹ ban ˈtɾo̞w - ˌɑhe zo ˈwɑːs - ˌtøs kə ˌɹo ˈfeˑd zo zo ˈwɑːs]

ar Roujou Hir oui, oui, ça c'est sur cette route-ci, ici comme ça, pour aller au bourg, tu e... es passé à côté, et là autrefois il y avait un étang, oui, ar Roujou Hir dans le bas, là il y a un ruisseau, tu n'as pas fait attention qu'il y a... qu'il y a un ruisseau ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

lec'h emañ ar siri, ha zo un hent da vont etrezek eu... Kerverien

[ˌle̞x mɑ̃ siˌɹi - a zo ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈtɹœsəg ə - kɛɹˈvɛjɛn]

là où est la scierie, et il y a une route pour aller vers euh... Kerverien

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerfulup zo un tamm bihan pelloc'h

[kɛɹˈvyːlyb zo tɑ̃m ˌbiˑən ˈpɛlɔx]

Kerfulup est un petit peu plus loin

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, 'meus bet klevet an Amoured ivez met... an tu-se n'anavezan ket kaer

[ˌjɑ - møz ˌbe ˈklɛwəd naˈmuːɹəd ˌiˑe mɛ - ˈtyˑze nɑ̃veˌɑ̃ kə ˈkɛːɹ]

oui, j'ai entendu an Amoured aussi mais... ce côté-là je ne connais pas trop

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Gwazh ar Ribod 'meus klevet-me komz

[ˌjɑ - gwɑˑz ˈɹiːbɔt - møs ˈklɛwə ˌme ˈkɔ̃ms]

oui, Gwazh Ribod j'en ai entendu parler

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

peseurt anv a vije... deus ar C'hroajou ? 'meus aon n'eus ket nemet ar C'hroajou

[peˌsœ ˈhɑ̃ːno ˌviˑʒe - døs ˈhɹwɑːʒo - møˈzɑˑɔ̃n ˌnø kə ˌmɛ ˈhɹwɑːʒo]

quel nom disait-on... à propos de ar C'hroajou ? je crois qu'il n'y a que ar C'hroajou

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha setu aze... ma derc'hez war-eeun, e-lec'h mont etrezek Trewazan, e arriez ti eu... Rémi Gallou ha... Jean-Claude an Davai hag ar re-seoù

[a ˈsety ˌɑhe ə - mə ˈdɛhe̞s waɹˈɛˑɔ̃n - ˌle̞x mɔ̃n ˌtɹœsək tɾaˈwɑ̃ːn - ˈhɑjes ˌtiˑ ə - ... a - ... daˈvɑj a ˈzew]

et voilà... si tu continues tout droit, au lieu d'aller vers Trewazan, tu arrives chez euh... Rémi Gallou et... Jean-Claude Le Davai et ceux-là

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

met ti Jean-Claude an Davai eo... Kernigoual

[mɛ ˌti ... daˈvɑj he̞ - ˌkɛɹniˈguˑəl]

mais chez Jean-Claude Le Davai c'est... Kernigoual

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ah, marteze eo Maodez eo !

[a maˈtehe he̞ ˈmo̞ːdəz e̞]

ah, peut-être que c'est Maodez !

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kon... eu... Kerewen ! Kerewen eo ti... ti Yves Sohier, en tu all d'an hent, un tamm bihan a-raok arriet 'ba Kernigoual

[kɔ̃ ə - kɛˈɹɛwən - kɛˈɹɛwən e̞ ˌti - ti ... - tyˌɑl də ˈne̞n - tɑ̃m ˌbiˑən ˌɹo̞ˑg ˈɑjəd bah ˌkɛɹniˈguˑəl]

Kon... euh... Kerewen ! Kerewen c'est chez... chez Yves Sohier, de l'autre côté de la route, un petit peu avant d'arriver à Kernigoual

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Konvenant Kerewen, Go... 2. Kerewen 1. Kerewen ya, Keryvon

1. [kɔ̃vønɑ̃ kɛˈɹɛwən - go̞] 2. [kɛˈɹɛwən] 1. [kɛˈɹɛwən ˌjɑ - ...]

1. Konvenant Kerewen, Go... 2. Kerewen 1. Kerewen oui, Keryvon

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Kerforn eu... en tu all da Gernigoual emañ... an hini emañ Ker... Kerforn

[kɛɹˈvɔɹn ə - tyˈɑl də ˌgɛɹniˈguˑəl mɑ̃ ˌni mɑ̃ kɛɹ kɛɹˈvɔɹn]

Kerforn euh... c'est de l'autre côté de Kernigoual que se trouve... se trouve Ker... Kerforn

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. e derc'hez war an hent-se, war an hent eu... Kerewen, un tamm bihan pelloc'h, etrezek Mantallod, eu... lec'h e oa Remi Gallou 2. Gwazh ar Floc'h 1. Gwazh ar Floc'h

1. [ˈdɛhe̞z waɹ ˈne̞n ze ə - waɹ ˈne̞n ə - kɛˈɹɛwən - tɑ̃m ˌbiˑən ˈpɛlɔx - ˈtɹœsəg mɑ̃ˈtɑlɔt - ə - ˌle̞x wa ɹemi ˈgɑlu] 2. [ˌgwɑˑz ˈvlɔx] 1. [ˌgwɑˑz ˈvlɔx]

1. tu continues sur cette route-là, sur la route euh... de Kerewen, un petit peu plus loin, vers Mantallod, euh... là où était Rémy Gallou 2. Gwazh ar Floc'h 1. Gwazh ar Floc'h

Prad

1. If Damani, 1938, Prad
2. Ann-Mari Damani, , Prad
(dastumet gant Tangi)

Park ar Rouz, ya

[ˌpɑɹg ˈɹuːs - ˌjɑ]

Park ar Rouz, oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Komanant a vije graet dioutañ 2. ya, ar Gomanant, Konvenant, ar Gomanant, mann nemet se ya

1. [ko̞ˈmɑ̃ˑn ˌviʒe ˌgwɛd ˈdjɔ̃tɑ̃] 2. [ˌjɑ go̞ˈmɑ̃ˑn - ... - go̞ˈmɑ̃ˑn - ˈmɑ̃n mɛ ˌse ja]

1. Komanant qu'on l'appelait 2. oui, ar Gomanant, Konvenant, ar Gomanant, tout court [litt. rien que ça] oui

Prad

1. Ann-Mari Damani, , Prad
2. If Damani, 1938, Prad
(dastumet gant Tangi)

ha Park ar Rouz 'teus ket ? n'emañ ket aze ?

[a ˌpɑɹg ˈɹuːs ˌtøs kə - ˌmɑ̃ kəd ˌɑhe]

et Park ar Rouz tu n'as pas ? il n'est pas là ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Toull ar Bleiz 2. Toull ar Bleiz

1. [ˌtul ˈble̞j] 2. [ˌtul ˈble̞j]

Prad

1. Ann-Mari Damani, , Prad
2. If Damani, 1938, Prad
(dastumet gant Tangi)

Kervoku ya, Kervoku Vihan ha Kervoku Vras

[kɛɹˈvoky ˌjɑ - kɛɹˌvoky ˈviˑən a kɛɹˌvoky ˈvɹɑːs]

Kervoku oui, Kervoku Vihan et Kervoku Vras

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Frañsoa ar Rouz a oa aze evel-se, Kervenac'h, et... ya, Kervenac'h

[... ˈɹuːz wa ˌɑhe ˌse - kɛɹˈvenah - e - ˌjɑ kɛɹˈvenax]

François Le Roux était là, à Kervenac'h, et... oui, Kervenac'h

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerloaz

[kɛɹˈlwɑːs]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerreur

[kɛˈɹœːɹ]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Pont ar Moal, Pont ar Moal ya

[ˌpɔ̃n ˈmwɑːl - ˌpɔ̃n ˈmwɑːl ˌjɑ]

Pont ar Moal, Pont ar Moal oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Vilin ar Gozh Gogenn

[ˌviˑlin ˌgo̞ˑz ˈgoːgən]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Gwajenegan, douar Gwajenegan, a rae hanter-kant... kant... kant devezh-arat

[ˌgwɑˑʒeneːgən - ˌduˑaɹ ˌgwɑˑʒeneːgən - ɹe ˌhɑ̃təˈkɑ̃n - ˈkɑ̃n ˈkɑ̃n ˌdewəˈzɑːɹət]

Gwajenegan, les terres de Gwajenegan, faisaient cinquante... cent... cent demi-hectares

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

eñ a oa Penn ar Ger an anv... an anv ar plas

[ˈhẽ wa ˌpe̞n ˈge̞ːɹ ˌnɑ̃ˑno - ˌnɑ̃ˑno ˈplɑs]

ça c'était Penn ar Ger le nom... le nom de l'endroit

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ah met c'hoazh zo ur Penn ar Ger all 'ba Prad, a-raok arriet e Koadelan, o tont deus ar bourk, a-raok arriet e Koadelan, tu... tu kontrefed, Penn ar Ger ivez

[a mɛ ˈhwɑs so pe̞n ˌgeˑɹ ˈɑl bah ˈpɹɑːt - ˌɹo̞ˑg ˈɑjə kwaˈdeːlən - ˌtɔ̃n døz ˈbuɹk - ˌɹo̞ˑg ˈɑjə kwaˈdeːlən - ty ˌty kɔ̃təˈfɛt - ˌpe̞n ˈgeːɹ ˌiˑe]

ah mais il y a encore un autre Penn ar Ger à Prad, avant d'arriver à Koadelan, en venant du bourg, avant d'arriver à Koadelan, du côté... à l'opposé, Penn ar Ger aussi

Prad (confusion avec Penn an Ale)

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Penn an Ale... met non eo daou Benn an Ale an hini eo ! ya, daou Benn an Ale ya

[pe̞ˈnɑːle - mɛ nɑ̃ e̞ ˌdo̞w be̞ˈnɑːle ˌni he̞ - ˌjɑ - ˌdo̞w be̞ˈnɑːle ˌjɑ]

Penn an Ale... mais non c'est deux Penn an Ale que c'est ! oui, deux Penn an Ale oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar menaj a oas o klask bremañ-souden, da vont etrezek Trewazan, ya, aze zo Penn an Ale ivez kwa

[ə ˈmeːneʒ was ˈklɑz bəˈzɔ̃m - də ˌvɔ̃n ˈtɹœsək tɹaˈwɑ̃ːn - ˌjɑ - ˌɑhe zo ˌpe̞ˈnɑːle ˌiˑe kwa]

la ferme que tu cherchais tout à l'heure, pour aller vers Trewazan, oui, là c'est Penn an Ale aussi quoi

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha Kergoad, aze gwechall e oa daou di ivez, met Ker... daou di zo e-barzh

[a kɛɹˈgwɑt - ˌɑhe gweˌʒɑl wa ˈdo̞w di ˌiˑe - mɛ ˈkɛɹ - ˈdo̞w di zo ˌbɑɹs]

et Kergoad, là autrefois il y avait deux maisons là, mais Ker... il y a deux maisons dedans

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, Goshouel ya

[ˌjɑ - goˈsuˑəl jɑ]

oui, Goshouel oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Kergoadou 2. Kergoadou, 'teus ket Kergoadou aze ? geo ? Kergoadou ya

1. [kɛɹˈgwɑːdo] 2. [kɛɹˈgwɑːdu - ˌtøs kə kɛɹˈgwɑːdo ˌɑˑe - ge̞ - kɛɹˈgwɑːdo ˌjɑ]

1. Kergoadou 2. Kergoadou, tu n'as pas Kergoadou là ? si ? Kergoadou oui

Prad

1. Ann-Mari Damani, , Prad
2. If Damani, 1938, Prad
(dastumet gant Tangi)

ar Roc'hou Vras

[ˌɹoho ˈvɹɑːs]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerlae

[kɛɹˈle̞ˑ]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha deus ar bourk da... da Kerlae, da G... da Komanant ar Fur-se zo... zo pevar gilometr

[a døz ˈbuɹg də - də kɛɹˈle̞ˑ - də g - də ko̞ˌmɑ̃ˑnɑ̃ ˈfyːɹ ze zo - zo ˌpɛwaɹ giloˈmɛt]

et du bourg à... à Kerlae, à K... à ce Komanant ar Fur-là il y a... il y a quatre kilomètres

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerviziou, Kerviziou zo pelloc'h evit Komanant... Convenant Le Fur, ya, stok met stok-ha-stok kwa, Kerviziou ya voilà, aze... aze zo unan... Kerviziou, aze zo unan deus Plûned o terc'hen menaj

[ˌkɛɹviˈzju - ˌkɛɹviˈziˑu zo ˈpɛlɔx wit ˌko̞mɑ̃n - ... - ˌjɑ - ˈsto̞k mɛ ˌsto̞kaˈsto̞k kwa - ˌkɛɹviˈziˑu ˌjɑ ... - ˌɑhe ˌɑhe zo ˈyˑn - ˌkɛɹviˈziˑu - ag ˌɑhe̞ zo ˈyˑn døs ˈplyːnət ˈtɛhɛn ˈmeːneʃ]

Kerviziou, Kerviziou c'est plus loin que Komanant... Convenant Le Fur, oui, à proximité mais tout proche quoi, Kerviziou oui voilà, là... là il y en a un... Kerviziou, là il y en a un de Plûned qui exploite la ferme

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Milin an Dug ya

[ˌmiˑlin ˈdyg ˌjɑ]

Milin an Dug oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan Saliou, ah, se a vije lâret ! Trewazan Saliou ya

[tɹɛˌwɑ̃ˑn zaˈliˑu - a ˈze ˌviˑʒe ˈlɑːt - tɹɛˌwɑ̃ˑn zaˈliˑu ˌjɑ]

Trewazan Saliou, ah, ça on disait ! Trewazan Saliou oui

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

hennezh zo Trewazan Saliou ivez

[ˈhẽˑs so tɹɛˌwɑ̃ˑn zaˈliˑu ˌiˑe]

ça c'est Trewazan Saliou aussi

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Plas Meurig ya, Plasenn... Plasenn Meurig

[ˌplɑs ˈmœːɹig ˌjɑ - ˌplɑsən ˌplɑsən ˈmœːɹik]

Plas Meurig oui, Plasenn... Plasenn Meurig

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar C'hoad Kaer zo du-hont ivez

[ə ˌhwat ˈkɛːɹ zo ˈdyˑɔ̃n ˌiˑe]

ar C'hoad Kaer est là-bas aussi

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergourognon ya, Milin Ger... Kergourognon, ya, 'ba an traoñ, an traoñ libr, Kergourognon zo ha neuze ur vilin, ur vilin zo dioutañ

[ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n ˌjɑ - ˌmiˑlin gɛɹ ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n - ˌjɑ - ban ˈtɾo̞w - ˌtɾo̞w ˈlip - ˌkɛɹguˈɹoɲɔ̃n zo a ˌnœhe zo ˈviːlin - zo ˈviːlin ˌdjɔ̃tɑ̃]

Kergourognon oui, Milin Ger... Kergourognon, oui, dans le bas, en bas complètement, il y a Kergourognon et aussi un moulin, un moulin lui appartient

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

a-us da... a-us da Sant Visant, Sant Visant eu... zo... e welez aze, se... hennezh zo war... hennezh zo war hent Runan

[ˌys tə - ˌyz də zɑ̃n ˈvisən - zɑ̃n ˈvisən ə - zo - ˌwe̞ˑle̞z ˌɑhe - ˈze - ˈhẽˑs so waɹ - ˈhẽˑs so waɹ ˌhe̞n ɹyˈnɑ̃ːn]

au-dessus de... au-dessus de Sant Visant, Sant Visant euh... c'est... tu le vois là, ça... ça c'est sur... ça c'est sur la route de Runan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ah ! Komanant Kawan, eñ 'teu... eñ 'teus gwelet anezhañ ? nann, met eñ a oa... eñ a oaran pelec'h emañ, Ko... Komanant Gawan

[a ˌko̞mɑ̃n ˈkɑwən - ˌhẽ tø ˌhẽ tøz ˈgwe̞ˑlə ˌneˑɑ̃ - ˌnɑ̃n - mɛ ˌhẽ ˈwɑ - ˌhẽ ˈwɑːɹɑ̃ ˌple̞x mɑ̃ - go̞ ˌgo̞mɑ̃n ˈgɑwən]

ah ! Komanant Kawan, ça tu... lui tu l'as vu ? non, mais ça je sai... ça je sais où c'est, Ko... Komanant Gawan

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ha Milin... Milin ar Palakred

[a ˌmiˑlin - ˌmiˑlin paˈlɑkət]

et Milin... Milin ar Palakred

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Palakred, ya, klevet 'meus komz deus ar Palakred

[paˈlɑkət - ˌjɑ - ˌklɛwɛ møs ˈkɔ̃mz døs paˈlɑkət]

ar Palakred, oui, j'ai entendu parler de ar Palakred

Prad

Ann-Mari Damani, , Prad (dastumet gant Tangi)

n'eo ket Kerougi e oan-me o klask ?

[ˌne̞ kə kɛˈɹuːgi wɑ̃n ˌme ˈklɑsk]

ce n'est pas Kerougi que je cherchais ?

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

aze an hini e oa ar chapel, 'ba ar Vilin Kadored

[ˌɑhe ˌni wa ˈʃɑpəl - ba ˌviˑlin kaˈdo̞ːɹɛt]

c'est là qu'était la chapelle, à ar Vilin Kadored

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ya, daou Gerougi zo, Kerougi Vihan ha Kerougi Vras

[ˌjɑ - ˌdo̞w gɛˈɹuːgi zo - kɛˌɹuˑgi ˈviˑən a kɛˌɹuˑgi ˈvɹɑːs]

oui, il y a deux Kerougi, Kerougi Vihan et Kerougi Vras

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

Komanant Helari

[ko̞ˌmɑ̃n eˈlɑːɹi]

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

ah ! Komanant Helari eo lec'h e oa... lec'h e oa Jean-Yves Kerdreun

[a - ˌko̞mɑ̃n eˈlɑːɹi he̞ ˌle̞x wa - ˌle̞x wa ...]

ah ! Komanant Helari c'est là où était... là où était Jean-Yves Kerdreun

Prad

If Damani, 1938, Prad (dastumet gant Tangi)

1. Milin ar C'hoad 2. Milin ar C'hoad 1. beñ honnezh... honnezh zo 'ba Prad

1. [ˌmiˑlin ˈhwɑt] 2. [ˌmiˑlin ˈhwɑt] 1. [... ˈpɣɑːt]

1. Milin ar C'hoad 2. Milin ar C'hoad 1. ben ça c'est... c'est à Prad

Prad

1. Jean-Michel Rouzaod, 1952, Runan
2. Yvon Bihanig, 1953, Runan
(dastumet gant Tangi)

geo 'vat ! aze 'ba traoñ Sant Visant

[ge̞ ˌhɑt - ˌɑhe ba ˌtɣo̞w zɑ̃n ˈvisɑ̃n]

mais si ! là dans le bas de Sant Visant

Prad

If Kariou, 1930, Peurid (dastumet gant Tangi)