Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Prad

Anvioù-lec'h e Prad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (688 frazenn en holl)

Toull ar Bleiz ya

[ˌtul ə ˈblɛj ja]

Toull ar Bleiz oui

Prad

Jañ Michel, 1939, Peurid (dastumet gant Tangi)

pa vezez aet 'ba hent Toull ar Bleiz deus hent eu... 'h a da Boull Loc'hou, da Brad aze

[pe vez ˌe̞d bah he̞n ˌtul ˈblɛj dez ˌhe̞n ə - ˌha də buˈloho - də ˈbɣɑˑd ˌɑhe]

quand tu vas à départ de la route de Toull ar Bleiz de la route euh... qui va à Poull Loc'hou, à Prad là

Prad/Peurid

Jañ Michel, 1939, Peurid (dastumet gant Tangi)

Sant Visant

[zɑ̃n ˈvisən]

Prad

Herri Gaoudu, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

aze... Milin Chaos 'meump lâret

[ˌɑhe - ˌmiˑlin ˈʃo̞s mœm ˈlɑˑd]

là... nous avons dit Milin Chaos

Prad

Herri Gaoudu, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

ah ! Milin Gerougi ya

[aː - ˌmiˑlin gɛˈꝛuːgi ˌjɑ]

ah ! Milin Gerougi oui

Prad

Herri Gaoudu, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

Kerougi a vez lâret

[kɛˈꝛuːgi ve ˈlɑˑt]

Kerougi qu'on dit

Prad

Herri Gaoudu, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

Trewazan, Trewazan

[tɣo̞ˈwɑ̃ːn - tɣo̞ˈwɑ̃ːn]

Prad

Herri Gaoudu, 1931, Koadaskorn (dastumet gant Tangi)

1. Konvenant Kenkiz 2. Konvenant Kenkiz ouai

1. [kɔ̃vønɑ̃ ˈkɛ̃ŋkis] 2. [kɔ̃vønɑ̃ ˈkɛ̃ŋkiz wɛ]

Prad

1. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
2. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
(dastumet gant Tangi)

1. eu... Konvenant Kenkiz 2. oui, hag ar Porzh Kozh 1. ya ! 1. ar Porzh Kozh à Prad, ar Porzh Kozh Prad 1. ya 2. daou ar Porzh Kozh zo, e Bear zo unan ivez, ar Porzh Kozh Prad, met ar Porzh Kozh... zo un lieu-dit, hag anv ar menaj a oa ar Genkiz 1. ya, Konvenant ar Genkiz

1. [kɔ̃vønɑ̃ ˈkɛ̃ŋkis] 2. [wi a ˌpɔɹs ˈkoːs] 1. [ja] 2. [ˌpɔɹs ˈkoːz ... - ˌpɔɹs ˈkoːs ...] 1. [ja] 2. [dɔw ˌpɔɹs ˈkoːs so - ˈbeˑaɹ zo ˈyˑn ˌiˑe - ˌpɔɹs ˈkoːs ... - mɛː ˌpɔɹs ˈkoːs - zo ... - a ˌnɑ̃ˑno ˈmeːnaʒ wa ˈgɛ̃kis] 1. [ja - kɔ̃vønɑ̃ ˈgɛ̃ŋkis]

1. euh... Konvenant Kenkiz 2. oui, et ar Porzh Kozh 1. oui ! 1. ar Porzh Kozh à Prad, ar Porzh Kozh Prad 1. oui 2. il y a deux ar Porzh Kozh, à Bear il y en a un aussi, ar Porzh Kozh Prad, mais ar Porzh Kozh... c'est un lieu-dit, et ar Genkiz c'était le nom d'une ferme 1. oui, Konvenant ar Genkiz

Prad

1. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
2. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
(dastumet gant Tangi)

Komanant ar Gag zo a-raok, Kenkiz

[ko̞ˌmɑ̃ˑn ˈgɑˑk so ˌɣo̞ˑk - ˈkɛ̃ŋkis]

Komanant ar Gag est avant, Kenkiz

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. aze emañ... 2. Kom... . 1. je ne me rapp... 2. Prijant ! 1. 'meus ket soñj... oh ya ! Komanant Prijant zo 2. ya !

1. [ˌɑhe mɑ̃] 2. [ko̞m] 1. [...] 2. [ˈpɣiˑʒən] 1. [ˌmøs kə ˌʒɔ̃ˑʒ - o ja ˌmøˈzɑˑɔ̃n ˌiˑe - ko̞ˌmɑ̃ˑn ˈpɣiˑʒən zo] 2. [ja]

1. là il y a... 2. Kom... . 1. je ne me rapp... 2. Prijant ! 1. je ne me rappe... oh oui ! il y a Komanant Prijant 2. oui !

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

gwelet a ran, Komanant Lukas a oa ti...

[ˌgwe̞ˑl ə ɣɑ̃ - ko̞ˌmɑ̃n ˈlykəz wa ˌtiˑ]

je vois, Komanant Lukas c'était chez...

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

a-raok arriout e Chabouch ? neuze hennezh eo, an hent... an hent Kawan ?

[ˌɣo̞ˑg ˈɑjut ˈʃɑbuʃ - ˌnœh ˈhẽˑz e̞ - ˌne̞n ˌne̞n ˈkɑwɑ̃n]

avant d'arriver à Chabouch ? alors ça c'est, la route... la route de Kawan ?

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

an If a lâre ar Genkiz, ar Genkiz deus... deus e ti

[ˈnif ˌlɑˑɣe ˈgɛ̃kis - ˈgɛ̃kis dœs dœz i ˈtiˑ]

Yves disait ar Genkiz, ar Genkiz de... de sa maison

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

Kerriwallan

[ˌkɛɣiˈwɑlɑ̃n]

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

amañ 'h omp kreiztre div vilin, Traou ar Vilin ha Milin Marreg

[ˌɑ̃mɑ̃ hɔ̃m ˌkɣɛjstɣe div ˈviːlin - ˌtɣo̞w ˈviːlin a ˌmiˑlin ˈmɑɣɛk]

ici nous sommes entre deux moulins, Traou ar Vilin et Milin Marreg

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. Kerglaz zo 'ba ar foñs, ha Kerglaz Vihan zo goude met... lec'h emañ Louis Dagorn par exemple eo petra an anv ? Kerglaz Vras zo... n'eus ket un anv 'ba an hent Kerglaz Vras ivez ? 2. il y a Rugwezeg 1. an Dosenn ! aze zo an Dosenn ivez, gwelet a rez an Dosenn ?

1. [kɛꝛˈglɑˑs so bah ˈvɔ̃ˑs - a kɛꝛˌglɑˑz ˈviˑən zo ˌguˑde mɛ - ˌle̞ɣ mɑ̃ lwi dɑˌgɔꝛn ... he̞ ˌpɣɑˑ ˈnɑ̃ˑno - kɛꝛˌglɑˑz ˈvɣɑˑz zo - ˌnøs kə ˈnɑ̃ˑno bah ˌne̞n kɛꝛˌglɑˑz ˈvɣɑˑz ˌiˑe] 2. [... ɣyˈgeˑzɛk] 1. [ən ˈdosən - ˌɑhe zo ˈdosən ˌiˑe - ˌgwe̞ˑl ə ɣe̞z ˈdosən]

1. Kerglaz est dans le fond, et Kerglaz Vihan est après mais... là où est Louis Dagorn par exemple c'est quoi le nom ? Kerglaz Vras est... il n'y a pas un nom sur al route de Kerglaz Vras aussi ? 2. il y a Rugwezeg 1. an Dosenn ! là il y a an Dosenn aussi, tu vois Dosenn ?

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. an Dosenn n'eo ket... 2. an Dosenn zo... eu... etre... etre Rugwezeg, Vihan, hag eu... Kerglaz, aze zo an Dosenn 1. e-kichen Bazil, Bazil a welez ?

1. [ən ˈdosən ˌne̞ kət] 2. [ˈdosən zo - ə - ˌtɣe ˌtɣe ɣyˌgweˑzɛk - ˈviˑən - ag ə kɛꝛˈglɑˑs - ˌɑhe zo ˈdosən] 1. [ˌkiʃən ˈbɑːzil - ˈbɑːzil ˌwe̞ˑles]

1. an Dosenn ce n'est pas... 2. an Dosenn c'est... euh... entre... entre Rugwezeg, Vihan, et euh... Kerglaz, là il y a an Dosenn 1. à côté de Bazil, tu vois Bazil ?

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

ya, Kerglaz Vras, ha Kerglaz Vihan

[ja - kɛꝛˌglɑˑz ˈvɣɑˑs – a kɛꝛˌglɑˑz ˈviˑən]

oui, Kerglaz Vras, et Kerglaz Vihan

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

Rugwezeg n'eus ket nemet unan

[ɣyˈgweˑzɛg ˌnøs kə mɛd ˈyˑn]

Rugwezeg il n'y en a qu'un

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

ar Roc'harou, c'est ça ! ar Roc'harou, ha eo bet chomet... ar Roc'harou

[ɣoˈhɑw - ... - ɣoˈhɑw - a he̞ be ˈʃo̞mət - ɣoˈhɑw]

ar Roc'harou, c'est ça ! ar Roc'harou, et c'est resté... ar Roc'harou

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

goude eo ar Roc'harou, hag a-raok d'ar Roc'harou e oa... zo ur menaj bihan

[ˌguˑde he̞ ɣoˈhɑw - a ˌɣo̞k tə ɣoˈhɑw wa - zo ˌmeˑnəʒ ˈbiˑən]

après c'est ar Roc'harou, et avant ar Roc'harou il y avait... il y a une petite ferme

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

lec'h e oamp-ni, lec'h e oamp o chom pa oamp bihan, Kergidu ! 'teus ket Kergidu aze 'ba an hent ?

[ˌle̞ɣ wɑ̃m ˈnim - ˌle̞ɣ wɑ̃m ˌʃo̞m pə wɑ̃m ˈbiˑən - ˌkɛꝛgiˈdyˑ - ˌtøs kə ˌkɛꝛgiˈdyˑ ˌɑhe bah ˈne̞n]

là où nous étions, là où nous habitions quand nous étions petits, Kergidu ! tu n'as pas Kergidu là sur la route ?

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

Kernivinenn, non ? non ! non ! ar Gernivinenn zo amañ

[ˌkɛꝛniˈviːnən - ... - ˌgɛꝛniˈviːnən zo ˌɑ̃mɑ̃]

Kernivinenn, non ? non ! non ! ar Gernivinenn est ici

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. ar Gerizel ya 2. ar Gerizel 1. ar Gerizel 2. c'est Kerizel que c'était 1. ar Gerizel, ouai 2. ar Gerizel qu'on disait 1. lec'h emañ Jézéquel

1. [gɛˈɣiˑzɛl ja] 2. [gɛˈɣiˑzɛl] 1. [gɛˈɣiˑzɛl] 2. [... kɛˈɣiˑzɛl ...] 1. [gɛˈɣiˑzɛl wɛ] 2. [gɛˈɣiˑzəl ...] 1. [ˌle̞ɣ mɑ̃ ...]

1. ar Gerizel oui 2. ar Gerizel 1. ar Gerizel 2. c'est Kerizel que c'était 1. ar Gerizel, ouai 2. ar Gerizel qu'on disait 1. là où était Jézéquel

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (688 frazenn en holl)