Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Prad

Anvioù-lec'h e Prad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (689 frazenn en holl)

voilà ! euh... ya ! Poull Laosket zo

[... ja - puˈlo̞skət so]

voilà ! euh... oui ! il y a Poull Laosket

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

ha neuze emañ... Kolvez zo 'ba Kernivinenn

[a ˌnœhe mɑ̃ - ˈkɔlve zo bah ˌkɛꝛniˈviːnən]

et il y a aussi... Kolvez est à Kernivinenn

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. eñ a oa o chom 'ba Komanant ar Wazh 2. ar Wazh que c'était qu'ils disaient 1. Komanant ar Wazh, ya 2. ar Wazh

1. [ˈhẽ wa ˌʃo̞m bah ko̞ˌmɑ̃ˑn ˈwɑˑs] 2. [ˈwɑˑs ...] 1. [ko̞ˌmɑ̃ˑn ˈwɑˑs - ja] 2. [ˈwɑˑs]

1. il habitait à Komanant ar Wazh 2. ar Wazh que c'était qu'ils disaient 1. Komanant ar Wazh, oui 2. ar Wazh

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

ben oui ! aze emañ an Hent Glas penn-da-benn

[... - ˌɑhe mɑ̃ ˌne̞n ˈglɑˑs ˌpe̞dəˈbe̞n]

ben oui ! là c'est an Hent Glas d'un bout à l'autre

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gernivinenn evel eo aze

[ˌgɛꝛniˈviˑnən we̞l he̞ ˌɑhe]

ar Gernivinenn comme c'est là

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

aze emañ... Maez Helari evel-just !

[ˌɑhe mɑ̃ - ˌme̞ˑz eˈlɑːɣi we̞lˈʒyst]

là c'est... Maez Helari évidemment !

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. Keranna 2. Keranna 1. Keranna, ya 2. Keranna 1. Keranna 2. ya, Keranna 1. ya, Keranna

1. [kɛˈɣɑ̃nɑ̃] 2. [kɛˈɣɑ̃nɑ̃] 1. [kɛˈɣɑ̃nɑ̃ -ja] 2. [kɛˈɣɑ̃nɑ̃] 1. [kɛˈɣɑ̃nɑ̃] 2. [ja - kɛˈɣɑ̃nɑ̃] 1. [ja - kɛˈɣɑ̃nɑ̃]

1. Keranna 2. Keranna 1. Keranna, oui 2. Keranna 1. Keranna 2. oui, Keranna 1. oui, Keranna

Prad

1. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
2. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
(dastumet gant Tangi)

e-fas da Maez Helari, e-fas da Maez Helari eu... e sorti an hent-se

[ˌvɑs tə ˌme̞ˑzeˈlɑˑi - ˌvɑs tə ˌme̞ˑzeˈlɑˑi ə - ˌsɔꝛti ˈne̞n ze]

en face de Maez Helari, en face de Maez Helari euh... sort cette route-là

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gareñchou eo, ya

[gaˈɣɛ̃ʃo he̞ - ja]

c'est ar Gareñchou, oui

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gareñchou eo, ar Gareñchou eo met...

[gaˈɣɛ̃ʃo e̞ - gaˈɣɛ̃ʃo e̞ mɛ]

c'est ar Gareñchou, ar Gareñchou que c'est mais...

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

an Ti Douar zo ivez

[ti ˈduˑaꝛ zo ˌiˑe]

il y a an Ti Douar aussi

Prad

Michel Jaffre, 1961, ¨Prad (dastumet gant Tangi)

1. Kervastard 2. Kervastard 1. Kervastard

1. [kɛꝛˈvɑstaꝛ] 2. [kɛꝛˈvɑstaꝛ] 1. [kɛꝛˈvɑstaꝛ]

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. Krec'h ar Brizh 2. Krec'h ar Brizh ouai

1. [ˌkɣe̞ɣ ˈbɣiˑz] 2. [ˌkɣe̞ɣ ˈbɣiˑz wɛ]

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. eñ eo ar Poullou 2. eh ya ! 1. voilà ! 2. ya, ar Poullou 1. ya, voilà ! an Impalaer 2. an Impalaer

1. [ˈhẽ he̞ ˈpulu] 2. [ɛ ja] 1. [...] 2. [ˌja - ˈpulu] 1. [ja ... - nimˈpɑːləꝛ] 2. [nimˈpɑːləꝛ]

1. ça c'est ar Poullou 2. eh oui ! 1. voilà ! 2. oui, ar Poullou 1. oui, voilà ! an Impalaer 2. an Impalaer

Prad

1. Michel Jaffre, 1961, ¨Prad
2. Marie-Christine Prijant, 1962, Prad
(dastumet gant Tangi)

a-hend-all e oa... oa... oa... oa ur milin all, hag e oa Milin Perch a vije lâret, met a-wechoù, sufis eo e oa xxx ( ?), se zo kaoz a-wechoù eu... barrek da vezañ cheñchet, an dud a lâr an anv all goude kwa hein ! ah nann ! ah nann ! eñ a oa kentoc'h 'ba Mantallod, Perch ! met Roz Gogenn 'ba Prad ya, e traoñ du-mañ, e traoñ... dindan Kerreur

[he̞nˈdɑl wa - wa - wa - wa ˌmiˑlin ˈɑl - a wa ˌmiˑlin ˈpɛꝛʃ ˌviˑʒe ˌlɑˑd - mɛ ˈweːʒo -ˈsyfiz e̞ wa ? - ˈze zo ˌko̞ˑz ˈweːʒo ə - ˈbɑɣɛg də ˈveˑɑ̃ ˈʃɛ̃ʃət - ən ˈdyt laꝛ ˌnɑ̃ˑno ˈɑl ˌguˑde kwa ɛ̃ - a ˈnɑ̃n - a ˈnɑ̃n - ˈhẽ wa ˈkentɔɣ bah mɑ̃ˈtɑlɔt - ˈpɛꝛʃ - mɛ ˌɣo̞z ˈgoːgən bah ˈpɾɑˑd ja - ˌtɾo̞w ˈdymɑ̃ - ˌtɾo̞w diˌnɑ̃ˑn kɛˈɾœˑꝛ]

autrement il y avait... avait... avait... avait un autre moulin, et c'était Milin Perch qu'on disait, mais parfois, il suffit que c'était xxx ( ?), c'est pour ça que parfois euh... [il est] possible que cela ait changé, les gens disent l'autre nom après quoi hein ! ah non ! ah non ! ça c'était plutôt à Mantallod, Perch ! mais Roz Gogenn à Prad oui, en bas de chez moi, en bas... en dessous de Kerreur

Mantallod / Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

François Allain ya, Trewazan ya

[... ja - tɣo̞ˈwɑ̃ːn ja]

François Allain oui, Trewazan oui

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerriwallan ya, Kerriwallan ya, Kerriwallan ya

[ˌkɛɣiˈwɑlɑ̃n ja - ˌkɛɣiˈwɑlɑ̃n ja - ˌkɛɣiˈwɑlɑ̃n ja]

Kerriwallan oui, Kerriwallan oui, Kerriwallan oui

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

1. ganet int 'ba Kerriwallan, e Prad 2. eu... ganet e Kerriwallan en Prad met eu...

1. [ˌgɑ̃ˑnəd iɲ bah ˌkɛɣiˈwɑlən - ˈpɹɑˑt] 2. [ə - ˌgɑ̃ˑnə ˌkɛɣiˈwɑlən ˈpɹɑˑd mɛd ə]

1. ils sont nés à Kerriwallan, à Prad 2. euh... [ils sont] nés à Kerriwallan à Prad mais euh...

Prad

1. X Gallou, , Prad
2. Remi Gallou, 1949, Prad
(dastumet gant Tangi)

1. Kermerrien 2. Kermerrien, ya met eu... e vab an hini zo o chom 'ba Ker... 'ba ar menaj

1. [kɛꝛˈmɛɣjɛn] 2. [kɛꝛˈmɛɣjɛn - ja mɛ ə - i ˈvɑˑb ˌni zo ˌʃo̞m bah kɛꝛ - bah ˈmeːnaʃ]

1. Kermerrien 2. Kermerrien, oui mais euh... c'est son fils qui habite à Ker... dans la ferme

Prad

1. X Gallou, , Prad
2. Remi Gallou, 1949, Prad
(dastumet gant Tangi)

ba... 'ba ar menaj lec'h e oa ma dud eu... 'ba Gwazh ar Floc'h ya

[bah - bah ˈmeːnəʒ ˌle̞ɣ wa mə ˈdyt ə - bah ˌgwɑzˈvlɔɣ ja]

dans... dans la ferme où étaient mes parents euh... à Gwazh ar Floc'h oui

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

me zo ganet 'ba Gwazh ar Floc'h 'ba Prad kwa !

[ˈme zo ˌgɑ̃ˑnəd ə - bah ˌgwɑˑz ˈvlɔɣ bah ˈpɹɑˑt kwa]

moi je suis né à Gwazh ar Floc'h à Prad quoi !

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

ma dad zo ganet amañ 'ba Park ar Rouz

[mə ˈdɑˑt so ˈgɑ̃ˑnəd ˌɑ̃mɑ̃ bah ˌpɑɹg ˈɣuːs]

mon père est né ici à Park ar Rouz

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

amañ eo Kervenac'h, ar sekteur kwa hein ! evel eu... en tu all du-hont lec'h e oa François Allain eo... Kervenac'h, Kervenac'h eo... eo an anv ar c'hartier kwa

[ˌɑ̃mɑ̃ he̞ kɛꝛˈveːnaɣ ə - ˈsɛktəꝛ kwa ɛ̃ - ˌve̞ˑl ə - tyˈɑl ˌdyˑən ˌle̞ɣ wa ... he̞ - kɛꝛˈveːnax - kɛꝛˈveːnaɣ he̞ - he̞ ˌnɑ̃ˑno ˈhɑꝛtʲəꝛ kwa]

ici c'est Kervenac'h, le secteur quoi hein ! comme euh... de l'autre côté-là-bas où était François Allain c'est... Kervenac'h, Kervenac'h c'est... c'est le nom du quartier quoi

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

ar c'hartier Kervenac'h, Trewazan ha... feiz, kartieroù all, ar Radeneg hag a-bep-sort kwa

[ˈhɑꝛtʲəꝛ kɛꝛˈveːnax - tɾo̞ˈwɑ̃ˑn a - ˌfe - kaꝛˈtʲeˑo ˈɑl - ɣaˈdeˑnɛg a bopˌsɔꝛt kwa]

le quartier de Kervenac'h, de Trewazan et... ma foi, d'autres quartiers, ar Radeneg et tout quoi

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

Toull ar Bleiz, ya !

[ˌtul ˈblɛj - ja]

Toull ar Bleiz, oui !

Prad

Remi Gallou, 1949, Prad (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (689 frazenn en holl)