Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Prad

Anvioù-lec'h e Prad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (689 frazenn en holl)

Komanant Helari met añfin eu... ha ma vije... a-wechoù e vije lâret peogwir Frañsoa ar Rouz e-barzh... ti Frañsoa ar Rouz peotramant ti eu...

[ko̞ˌmɑ̃nɑ̃n eˈlɑːɹi mɛd mɑ̃ˌfiˑn ə - a ma ˌviʒe - ˌweˑʒo ˌviʒe ˈlɑˑɹ pyˈgyˑɹ ˌvɹɑ̃swa ˈɹuːz ˌbɑɹz - ti ˌvɹɑ̃swa ˈɹuːz peˈtɑ̃mɑ̃n ti ə]

Komanant Helari mais m'enfin euh... et si c'était... parfois on disait puisque [il y avait] François Le Roux dedans... chez François Le Roux ou sinon chez euh...

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad Vihan

[ˌkɛɹgwad ˈviˑən]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad, 'vez ket laket nemet Kergoad

[kɛɹˈgwɑt - ˌve kə ˌlɑkə mɛ kɛɹˈgwɑt - ˌjɑ]

Kergoad, on ne met que Kergoad

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoadou, ya

[kɛɹˈgwɑːdo - ˌjɑ]

Kergoadou, oui

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Penn... Penn an Ale Vihan

[ˌpe̞n - ˌpe̞n ˈnɑːle ˈviˑən]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kergoad Vihan, Roc'hou Vras

[ˌkɛɹgwad ˈviˑən - ˌɹoho ˈvɹɑːs]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

non 'vat puisque c'était Penn an Ale où était... tiens, amañ, Penn an Ale ivez, Penn an Ale c'était où était... machin

[nɔ̃ ha ... ˌpe̞n ˈnɑːle ... - ... ˌɑ̃mɑ̃ ˌpe̞n ˈnɑːle ˌiˑe - ˌpe̞n ˈnɑːle ...]

mais non puisque c'était Penn an Ale où était... tiens, ici, Penn an Ale aussi, Penn an Ale c'était où était... machin

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kroajou zo aze

[ˈkɹwɑːʒo zo ˌɑhe]

Kroajou est là

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerlae

[kɛɹˈle̞ˑ]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Lann Dangi

[ˌlɑ̃n ˈdɑ̃ŋgi]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Plasenn Meurig, honnezh zo du-hont er penn all

[ˌplɑsən ˈmœːɹik - ˌhɔ̃ˑs so ˈdyˑɔ̃n pe̞ˈnɑl]

Plasenn Meurig, ça c'est là-bas à l'autre bout

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan Saliou zo du-hont er penn all

[tɹo̞ˈwɑ̃ːn zaˈliˑu zo ˌdyˑɔ̃n pe̞ˈnɑl]

Trewazan Saliou est là-bas à l'autre bout

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Trewazan ivez, ya ! ya ! Trewazan zo e-fas hañ ! ya

[tɹaˈwɑ̃ːn ˌiˑe - ˌjɑ ja - tɹaˈwɑ̃ːn zo ˌvɑs ɑ̃ - ˌjɑ]

Trewazan aussi, oui ! oui ! Trewazan est en face hein ! oui

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Milin ar C'hoad, honnezh zo 'ba an toull du-hont...

[ˌmiˑlin ˈhwɑt - ˌhɔ̃ˑ zo ban ˈtul ˌdyˑɔ̃n]

Milin ar C'hoad, ça c'est dans le trou là-bas...

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerviziou, a vez lâret Kerviziou ivez, ya, Kerviziou

[ˌkɛɹviˈziw - ve ˌlɑˑɹ ˌkɛɹviˈziw ˌiˑe - ˌjɑ - ˌkɛɹviˈziw]

Kerviziou, on dit Kerviziou aussi, oui, Kerviziou

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ha hemañ eu... Milin... Milin an Dug, ma doue ! eñ zo du-hont 'ba an draoñienn 'vat !

[a ˈhemɑ̃ ə - ˌmiˑlin ˌmiˑlin ˈdyk - ma ˈduˑe - ˌhẽˑ zo ˈdyˑɔ̃n ban ˈdɹo̞wjən hat]

et celui-ci euh... Milin... Milin an Dug, mon dieu ! ça c'est dans la vallée là-bas !

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Toull ar Bleiz, oh, Jann Gaezh !

[ˌtul ə ˈblɛj - o ˌʒɑ̃n ˈgɛːs]

Toull ar Bleiz, oh, pauvre Jeanne !

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Park ar Rouz, me pa oan bihan 'h aen da... 'h aen... pa vije bilhejoù tombola da werzhañ, a haste buan mont da redek eno dre an avani e vije chokola gant eu... d'ar c'houlz-se 'vije ket nemeur hañ !

[ˌpɑɹg ˈɹuːs - ˌme pə wɑ̃n ˈbiˑən ˌhɛn də - ˌhɛn - pa viʒe biˌjeˑʒo tɔ̃ˈboːla də ˈwɛɹzɑ̃ ˌhɑste ˈbyˑən ˌmɔ̃n də ˈɹeːdɛg ˌeˑno da ˌvɛɲ viʒe ʃoˈkoːla gɑ̃n ə - də ˈhulsˑe viʒe kə ˈmœˑɹ ɑ̃]

Park ar Rouz, moi quand j'étais petite j'allais... j'allais... quand il y avait des billets de tombola à vendre, je me dépêchais de courir là-bas étant donné qu'il y avait du chocolat avec euh... à cette époque-là il n'y en avait pas beaucoup hein !

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervoku c'est bon aussi, oui, ya, Kervoku ya, ya

[kɛɹˈvoky ... - ... - ˌjɑ - kɛɹˈvoky ˌjɑ]

Kervoku c'est bon aussi, oui, oui, Kervoku oui, oui

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kervenac'h c'est bon aussi, hennezh zo Kervenac'h, Kervenac'h ya, a vez lâret ivez

[kɛɹˈveːnax ... - ˌhẽˑs so kɛɹˈveːnax - kɛɹˈveːnax ˌjɑ - ve ˌlɑˑd iˑe]

Kervenac'h c'est bon aussi, ça c'est Kervenac'h, Kervenac'h oui, qu'on dit aussi

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

ar Gomanant ya, là, ça c'était... Foulon aussi, ar Gomanant a vije lâret ya, ya, ar Gomanant ya

[go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌjɑ - ... - go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌviʒe ˌlɑˑɹ ja - ˌjɑ - go̞ˈmɑ̃nɑ̃n ˌjɑ]

ar Gomanant oui, là, ça c'était... Foulon aussi, ar Gomanant qu'on disait oui, oui, ar Gomanant oui

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kernigoual, c'est... c'est chez Davai, Kernigoual là, on disait ça aussi

[ˌkɛɹniˈguˑəl - ... ˈdɑːvaj - ˌkɛɹniˈguˑəl ...]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Gwazh ar Floc'h oui, c'est là le fils à Remi Gallou, Gwazh ar Floc'h

[ˌgwɑˑz ə ˈvlɔx wi - ... - ˌgwɑz ə ˈvlɔx]

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerloaz c'est bon aussi, Kerloaz a vez graet Kerloaz ya

[kɛɹˈlwɑːs ... - kɛɹˈlwɑːz ve ˌgwɛt kɛɹˈlwɑːz ˌjɑ]

Kerloaz c'est bon aussi, Kerloaz on dit Kerloaz oui

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

Kerreur zo Kerreur ivez

[kɛˈɹœːɹ zo kɛˈɹœːɹ ˌiˑe]

Kerreur c'est Kerreur aussi

Prad

Jorjed an Olier, 1937, Prad (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  (689 frazenn en holl)