Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Beurleudi

Anvioù-lec'h e Beurleudi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (391 frazenn en holl)

Stank Tudal

[stɑ̃ŋk 'ty:dal]

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

oh ! aze e vije (kontant ?) ! e Beurleudi e oa... hir a-walc'h ar sirkui, aze boñ... deus an iliz da vont da... da... da Kroaz an Avalenn, ha goude neuze hent Bear aze da vont d'ar Groaz Ruz, aze e diskenn neuze da vont... aze zo ouzhpenn ur c'hilometr kwa

[o - ˈɑhe viʒe ˈkɔ̃ntɑ̃n - bœɹˈlœːdi wa - ˌhiˑɹ əˌwɑx ˈsiɹkɥi - ɑhe bɔ̃ - dəz ˈniːlis tə ˌdɔ̃n də - də də ˌkɹwɑˑz naˈvɑːlən - a ˌguˑde ˈnœhe hɛn ˈbeˑaɹ ˌɑhe ˌdɔ̃n də ˌgɹwɑzˈɹyː - ˌɑhe ˈdiske̞n ˌnœhe də ˌvɔ̃n - ˌɑhe zo spe̞n hiloˈmɛt kwa]

oh ! là on était (content ?) ! à Beurleudi le circuit [de la procession] était assez long, là bon... de l'église pour aller à... à... à Kroaz an Avalenn, et après alors la route de Bear là pour aller à ar Groaz Ruz, là on descend alors pour aller... là il y a plus d'un kilomètre quoi

Brelidi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

aze zo ur vilajenn, tri... tri venaj a oa aze gwechall, aze e oa... aze e oa daou Gernevez, e oa unan... eu... boñ, an hent a derc'h da vont, eñ a vo... ar menaj a vo war an tu-mañ, hag egile a vo war an tu all e-fas, ha goude neuze e vo un tamm hent bihan amañ, aze e oa Porzh an Ifern ivez, Porzh an Ifern Beurleudi, met... aze n'eus menaj... an tri venaj-se zo aet da foutr ivez

[ˌɑhe zo viˈlɑːjən - ˌtɾi tɾi ˈveːnaʒ wa ˌɑhe gweˈʒɑl - ˌɑhe wa - ˌɑhe wa ˌdo̞w ˌdo̞w ge̞ɹˈnewe - wa ˈyn - ə bɔ̃ - ˈnɛn ˌdɛɹx tə ˌvɔ̃n - ˌhẽˑ vo - ˈme ˈmeːnaʒ vo waɹ ˈntyˑ mɑ̃ - ag eˈgiːle vo ntyˌɑl ˌvɑs - a ˌguˑde ˌnœhe vo tɑ̃m hɛn ˈbiˑən ˌɑ̃mɑ̃ - ˌɑhe wa ˌpɔɹz ˈniːvɛɹn ˌiˑe - ˌpɔɹz ˈniːvɛɹn bœˈlœːdi - mɛ - ˌɑhe nøs ˈmeːnaʃ - tɾi ˈveːnaʃ se zo ˌɛt tə ˈfud je]

là il y a un village, trois... trois fermes étaient là, là c'était... là il y avait deux Gernevez, il y en avait un... euh... bon, la route continue, ça c'est... la ferme est de ce côté-ci, et l'autre est de l'autre côté en face, et après alors il y a une petite route ici, là c'était Porzh an Ifern aussi, Porzh an Ifern Beurleudi, mais... là il n'y a plus de ferme... ces trois fermes-là ont disparu aussi

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêrbiged 'ba Beurleudi

[ke̞ʁ’viʎəd ba bœɾ’lœ:di]

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

!!!

1.
2.
3.
4.
(dastumet gant Tangi)

hag aze, an hent 'h a amañ 'h a 'ba beg ar c'hra, eu... machin... pa vezez o tont deus Trezelan da Veurleudi, deus an hent... pa arri just e beg ar c'hra, a... aze zo... zo... zo un hent à droite, ha diouzhtu 'h arriez aze, ha hennezh 'h arri war egile, ha egile all neuze 'h arri 'ba... ar Groaz Ruz a vez graet deus an hent, hent Sant Laorañs da... Veurleudi kwa, aze zo... tamm bihan tu all ur c'hilometr da vont da... da mont... mont betek ar bouk mais pas tant, pas betek ar Groaz Ruz, ar Groaz Ruz eo an ti zo... aze e oa ar marichal gwechall

[ag ˌɑhe - ˈnɛn ha ˈɑ̃mɑ̃ ˌhɑ bah ˌbegˈhɹɑˑ - ə - maˈʃiˑn - pe ve̞s ˌtɔ̃n də tɹeˈzeːlən də vœˈlœːdi - dœz ˈnɛn - pe hɑj ˈʒys ˌbegˈhɹɑˑ - ˌɑ ˌɑhe zo zo - zo ˈnɛn ... - a dyˌstyˑ ˌhɑje̞z ˌɑhe - a ˌhẽˑs hɑj waɹ eˈgiːle - a eˌgiˑle ˈɑl ˌnœˑe ˌhɑj bah - ˌgɹwɑˑzˈɹyˑ ve gwe̞d dœz ˈnɛn - ˈnɛn zɑ̃ˈlo̞ːɹɑ̃s tə - vœˈlœːdi kwa - ˌɑhe zo - tɑ̃m ˈbiˑən tyˈɑl ə hiloˈmɛt tə ˌvɔ̃n tə - tə ˌmɔ̃n - mɔ̃n ˈbetɛg ˈbuɹk mɛ ... - paz ˈbetɛg ˌgɹwɑˑzˈɹyˑ - ˌgɹwɑˑzˈɹyˑ he̞ ˈntiˑ zo - ɑhe wa maˈɹiʃal gweˈʒɑl]

et là, la route qui va là va mène en haut de la côte, euh... machin... quand tu viens de Trezelan vers Beurleudi, de la route... quand elle arrive just en haut de la côte, l... là il y a... il y a... il y a une route à droite, et tout de suite tu arrives là, et celle-là arrive à l'autre, et l'autre alors arrive à... à ar Groaz Ruz qu'on appelle la route, la route de Sant Laorañs à Beurleudi quoi, là il y a... un peu plus d'un kilomètre pour aller au... pour aller... pour aller jusqu'à bourg mais pas tant, pas jusqu'à ar Groaz Ruz, ar Groaz Ruz c'est la maison qui... le forgeron était là autrefois

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Krec'h ar Maout ya, Krec'h ar Maout a oa e kreiz ur park aze, Charl ar Boette, Charl ar Boette a oa o chom aze ya, aze, 'ba Krec'h ar Maout e oa

[ˌkɹe̞xˈmo̞wd ja - ˌkɹe̞xˈmo̞wd wa ˌkɹɛjsˈpɑɹg ˌɑhe - ʃaɹl ˈbwete - ʃaɹl ˈbwete wa ˌʃo̞m ˌɑhe ja - ˌɑhe ba ˌkɹe̞xˈmo̞wd wa]

Krec'h ar Maout oui, Krec'h ar Maout était au milieu d'un champ là, Charles Le Boété, Charles Le Boété habitait là oui, là ? à Krec'h ar Maout qu'il était

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Stank Tudal, Stank Tudal ya

[stɑ̃ŋ ˈtyːdəl - stɑ̃ŋ ˈtyːdəl ja]

Stank Tudal, Stank Tudal oui

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Roz Kreiz ya, eñ zo 'ba... e-kreiz, e-kreiz ar park en traoñ, aze zo un hent da vont dezhañ kwa

[ˌɹoˑsˈkɹɛjz ya - ˌhẽ zo bah - ˌkɹɛjz ˌkɹɛjz ˈpɑɹk ˌtɹo̞w - ˌɑhe zo ˌnɛn ˈkɑɹ də ˌvɔ̃n ˌdeˑɑ̃ kwa]

Roz Kreiz oui, ça c'est à... au milieu, au milieu d'un champ en bas, là il y a une route pour y aller quoi

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

al Lojoù ya, ya, e oa ar vilin ya

[ˈlo̞ːʒu ja - ja - wa ˈviːlin ja]

al Lojoù oui, oui, il y avait le moulin oui

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Ger Gaer zo krec'hoc'h, war ar memes hent eu... etre... etre Stank Tudal ha neuze... eu... ar Ger Gaer a vije graet dioutañ

[ˌge̞ˑɹˈgɛːɹ zo ˈkwehɔx - waɹ ˌmɔ̃məs ˈhɛn ə - tɾe - tɹe stɑ̃ŋ ˈtyːdəl a ˈnœhe - ə ˌge̞ˑɹˈgɛːɹ viʒe ˌgwɛ ˈtʲɔ̃tɑ̃]

ar Ger Gaer est plus haute, sur la même route euh... entre... entre Stank Tudal et alors... euh... ar Ger Gaer qu'on l'appelait

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

al Lojoù ya, al Lojoù, ya, ya, ya, aze e oa... aze e oa un ti kaer

[ˈloːʒo ja - ˈloːʒo - ja ja ja - ˌɑhe wa ˌɑhe wa ˌnti ˈkɛːɹ]

al Lojoù oui, al Lojoù, oui, oui, oui, là il y avait... là il y avait une belle maison

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

al Lec'h Bras, eñ... 'meus ket bet klevet komz met eu... eñ a renke bezañ a-us da... a-raok dont d'al Lojoù neuze

[ˌlex ˈbɹɑːs - ˌhẽ - ˌmøs kə be ˌklɛwə ˌkɔ̃mz mɛt ə - hẽ ˌɹɛŋke ˌbeˑɑ̃ ˌys tə - ˌɹo̞ˑg dɔ̃n tə ˈloːʒo ˌnœhe]

al Lec'h Bras, ça... je n'ai pas entendu parler mais euh... ça devrait être au-dessus de... avant d'arriver à al Lojoù alors

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

just ya, Keravel, ya, aze e oa Boujed ha eñ... e chaseemp asambles kwa, 'h aemp ar sul

[ˈʒyst ja - ke̞ˈɹɑwəl - ja - ˌɑhe wa ˈbuːʒət a ˌhẽˑ - ʃaˈseˑɛm ˈsɑ̃məs kwa - hɛm ˈzyːl]

juste oui, Keravel, oui, là il y avait Boujed et lui... nous chassions ensemble quoi, nous allions le dimanche

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

al Lann Vihan ya, un tamm ti bihan aze

[ˌlɑ̃n ˈviˑən ja - ˌtɑ̃m ti ˈbiˑən ˌɑhe]

al Lann Vihan oui, une petite maison là

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lec'h Derrien, ya, an anvioù 'vije ket klevet nemeur, Lec'h Derrien

[le̞x ˈdɛɹjɛn - ja - ə nɑ̃ˈnojo viˌʒe kə ˈklɛwə ˈmœːɹ - le̞x ˈdɛɹjɛn]

Lec'h Derrien, oui, les noms on ne les entendait guère, Lec'h Derrien

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lec'h Javre ya, aze e oa... ya, aze an anv a oa Lec'h Javre ya, ya, Lec'h, Lec'h Javre, al Lec'h ya, Javre ya, aze e oa ur menaj mat

[ˌlex ˈʃɑɹve̞ ja - ˌɑhe wa - ja - ˌɑhe ˈnɑ̃ːno wa ˌlex ˈʃɑɹve̞ ja - ja - ˌlex ˌlex ˈʃɑɹve̞ - ə ˌlex ja - ˈʃɑɹve̞ ja - ˌɑhe wa ˌmeˑnəʒˈmɑt]

Lec'h Javre oui, là il y avait... oui, là le nom c'était Lec'h Javre oui, oui, Lec'h, Lec'h Javre, al Lec'h oui, Javre oui, là il y avait une grosse ferme

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

alese 'h ez da Gerbiged aze

[ˈlese he̞s tə ge̞ɹˈbiɟəd ˌɑhe]

de là tu vas à Kerbiged là

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Stank Tudal ha neuze Runili

[stɑ̃ŋ ˈtyːdəl - a ˌnœhe ɹyˈniːli]

Stank Tudal et aussi Runili

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Ker Mab Gouenou ya, Ker Mab Gouenou

[ˌke̞ɹmaˈkweːno ja - ˌke̞ɹmaˈkweːno]

Ker Mab Gouenou oui, Ker Mab Gouenou

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Wazh Vihan ya

[ˌwɑˑz ˈviˑən ja]

ar Wazh Vihan oui

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Run ya

[ˈɹyːn ja]

ar Run oui

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Ker ar Barzh, Ker ar barzh eo sañset neuze

[ke̞ɹˈbɑɹs - ke̞ɹˈbɑɹs he̞ ˌsɑ̃səd ˈnœhe]

Ker ar Barzh, Ker ar barzh que c'est en principe alors

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lezerzod zo arri... kazi 'ba ar bord

[leˈze̞ɹzɔt so ˌɑj - ˌkɑhe bah ˈbɔɹd]

Lezerzod est... pratiquement au bord

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerwennoù ya, ya

[ke̞ɹˈweno ja - ja]

Kerwennoù oui, oui

Beurleudi

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (391 frazenn en holl)