Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAnvioù-lec'h e kumunioù Bro-DregerAnvioù-lec'h e Benac'h

Anvioù-lec'h e Benac'h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (244 frazenn en holl)

Chapel ar C'hoad [Benac'h]

['ʃɑpəl ə hwɑt]

Elen ar Gov, 1931, Louergad (dastumet gant Tangi)

ba Lokmaria

[ba lo̞kmaˈʁiˑə]

à Lokmaria

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ah, Lokmaria ivez

[a - lo̞kmaˈʁiˑa ˌiˑe]

ah, Lokmaria aussi

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

eu... Porzh Gwerniou, eu... j... uheloc'h evit Lokmaria, just, an dosenn zo e-krec'h du-hont

[əː - ˌpo̞ˈskwɛʁɲo - əː ʒ - yˈelɔx wi ˌlo̞maˈʁiˑa ʒys - ən ˈdɔsən zo ˈkwex dyˑɔ̃n]

euh... Porzh Gwerniou, euh... j... plus haut que Lokmaria, juste, la butte qui est e, haut là-bas

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Porzh Gwerniou zo aze

[ˌpo̞ˈskwɛʁɲo zo ˌɑhe̞]

Porzh Gwerniou est là

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Penn... ah ! Penn an Nec'h Lokmaria

[ˌpe̞n - a ˌpe̞n ˈnex ˌlo̞maˈɹiˑa]

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

war an hent da vont da... Gra Douar

[waɹ ˈne̞n ˌdɔ̞n tə - ˌgʁɑ ˈduˑəɹ]

sur la route pour aller à... Gra Douar

Benac'h

Roje Luyer, 1947, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. Porzh Gwerniou zo amañ 2. hag e arrier 'ba eu... 1. Lokmaria, Porzh Gwerniou 2. Kra Douar a-us d'an hent 1. an Enez 'h a amañ

1. [ˌpɔɹz ˈwɛɹɲo zo ˈɑ̃mɑ̃] 2. [a ˈhɑjɛɹ bah ə] 1. [lo̞kmaˈʁiˑə - ˌpɔɹz ˈwɛɹɲo] 2. [ˌkɹɑ ˈduˑəɹ ˌys tə ˈne̞n] 1. [ˈneːnəs ha ˈɑ̃mɑ̃]

1. Porzh Gwerniou est ici 2. et on arrive à euh... 1. Lokmaria, Porzh Gwerniou 2. Kra Douar au-dessus de la route 1. an Enez va ici

Benacˈh/Louergad

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

chapel Lokmaria

[ˌʃɑpəl ˌlomaˈʁiˑa]

la chapelle de Lokmaria

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. Feunteun Penndreo 2. amañ emañ sell !

1. [ˌfœntən pe̞nˈdɾeˑo] 2. [ˌɑ̃mɑ̃ mɑ̃ ˈsɛl]

1. Feunteun Penndreo 2. elle est ici regarde !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

1. Roje Luyer, 1947, Benac'h
2. Anni an Du, 1948, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

donc 'ba Lokmaria emañ ar chapel-se, hag ar feunteun zo amañ

[... ba ˌlo̞kmaˈʁiˑə mɑ̃ ˈʃɑpəlse - ag ə ˈvœntən zo ˈɑ̃mɑ̃]

donc cette chapelle-là est à Lokmaria, et la fontaine est ici

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. pardon Lokmaria a vije lâret pa... 2. non euh... 'ba en Benac'h e vez lâret pardon Lokmaria ordin 1. geo Roger ! 2. pa vez... penaos... 1. ah ya, gwir eo ! 2. pa vez... pa vez... 1. pa vez pardon 2. les fêtes 1. hag e vez lâret... 2. ha Lokmaria n'emañ ket 'ba en Benac'h

1. [ˌpɑʁdɔ̃n ˌlo̞kmaˈʁiˑə ˌviˑʒe ˈlɑːɹət pe] 2. [nɔ̃ ə - ban ˈbeːnax ve ˈlɑːʁ ˌpɑˑn lo̞kmaˈɾiˑa ɔɹˌdiˑn] 1. [ˌge̞w ...] 2. [pe ve - pəˈnɔ̃ːs] 1. [a ˌjɑ - ˈgwiːʁ e̞] 2. [pe ve - pe ve] 1. [pa ve ˈpɑɹdɔ̃n] 2. [...] 1. [a ve ˌlɑˑɹ] 2. [a ˌlo̞maˈɾiˑa ˌmɑ̃ kə ban ˈbeːnax]

1. le pardon de Lokmaria qu'on disait quand... 2. non euh... à Benac'h on dit toujours le pardon de Lokmaria 1. si Roger ! 2. quand on... comment... 1. ah oui, c'est vrai ! 2. quand on... quand on... 1. quand c'est le pardon 2. les fêtes 1. et on dit... 2. et Lokmaria n'est pas dans Benac'h

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

ba Lokmaria, ha eo bet derc'het an anv ar pardon, pa... sur a-walc'h Lokmaria zo bet important sell !

[ba ˌlo̞kmaˈʁiˑa - a he̞ ˌbe ˈdɛhɛt ə ˈnɑ̃ːno ˈpɑɹdɔ̃n - pa zyʁˈwɑx ˌlo̞maˈʁiˑa zo ˌbed imˈpɔɹtɑ̃n ˈsɛl]

à Lokmaria, et le nom du pardon a été maintenu, quand... sans doute que Lokmaria a été important tiens !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. Feunteun Penndreo 2. Penndreo

1. [ˌvœntən pe̞nˈdɾeˑo] 2. [pe̞nˈdɾeˑo]

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

1. Roje Luyer, 1947, Benac'h
2. Anni an Du, 1948, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

Sant Jann a vije lâret hein !

[ˌzɑ̃n ˈʒɑ̃n ˌviˑʒe ˈlɑːʁəd ɛ̃]

on disait [la Fontaine] de Sant Jann [Baptiste] hein !

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Koad Malouarn, Koad Malouarn, Koad Malouarn eo

[ˌkwɑd maˈluˑən - ˌkwɑd maˈluˑaʁn - ˌkwɑd maˈluˑən e̞]

Koad Malouarn, Koad Malouarn, c'est Koad Malouarn

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Koad Malouarn a vije graet dioutañ

[ˌkwɑd maˈluˑən ˌviˑʒe ˌgɛd ˈdɔ̃tɑ̃]

c'est Koad Malouarn qu'on l'appelait

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ya, aze emañ Lezleo

[ˌjɑ - ˌɑhe̞ mɑ̃ ˌlɛsleo]

oui, Lezleo est là

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. par contre e oa un amezeg ha hoñ a lâre ordin, « me zo e Koad malouarn Traoñ » 2. ah ya ! 1. 'teus ket soñj ? 2. ah ya ! honnezh eu... hoñ a oa Koad Malouarn Traoñ dezhi ha... hoñ a oa 'ba penn traoñ tout peogwir eo an ti kentañ 1. pa deuez deus Benac'h 2. pa deuez deus Benac'h

1. [... wa naˈmeːzɛg a ˌhɔ̃ˑ ˈlɑːɹe ɔɹˈdiˑn - ˈme zo ˌkwɑd maˌluˑən ˈtʁo̞w] 2. [a ˌjɑ] 1. [ˌtøs kə ˈʒɔ̃ˑʃ] 2. [a ˌjɑ - ˌhɔ̃ˑs ə - ˌhɔ̃ˑ wa ˌkwɑd maˌluˑən ˈtʁo̞w ˌde̞j a - ˈhɔ̃ˑ wa ba pe̞n ˈtɾo̞w tut pyˌgyˑɹ he̞ ˌnti ˈkentɑ̃] 1. [pa ˌdœˑez døz ˈbeːnax] 2. [pe ˌdez døz ˈbeːnax]

1. par contre il y avait un voisin et elle disait toujours, « moi je suis à Koad malouarn Traoñ » 2. ah oui ! 1. tu ne te souviens pas ? 2. ah oui ! elle euh... elle était à Koad Malouarn Traoñ pour elle et... et elle était au bout tout en bas puisqu'elle était la première maison 1. quand tu viens de Benac'h 2. quand tu viens de Benac'h

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

teus ur vilajenn all eo Lezleo, an hini zo aze war-draoñ aze, Lezleo

[tøz əʁ viˌlɑˑʒən ˈɑl he̞ le̞sˈleˑo - ˈhiːni zo ˌɑhe̞ waɹˈdɹo̞w ˌɑhe̞ - le̞sˈleˑo]

tu as un autre village là c'est Lezleo, celui qui est là en bas là, Lezleo

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

ya, Milin eu... Derrien, non ! ya ! Milin Derrien eo honnezh

[ˌjɑ - ˌmiˑlin ə - ˈdɛʁjən - nɑ̃ - ˌjɑ - ˌmiˑlin ˈdɛʁjən e̞ ˈhɔ̃ːs]

oui, Milin euh... Derrien, non ! oui ! ça c'est Milin Derrien

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1. ya ! 2. ah, nesoc'h da Lezleo ? 1. hini Sant Jann

1. [ˌjɑ] 2. [a - ˌnesɔɣ də le̞zˈle̞w] 1. [ˈhiːni zɑ̃n ˈʒɑ̃n]

1. oui ! 2. ah, plus près de Lezleo ? 1. celui de Sant Jann

Benac'h

1. Anni an Du, 1948, Benac'h
2. Roje Luyer, 1947, Benac'h
(dastumet gant Tangi)

petra 'da lâret ? non ! Milin Nevez ! 'teus ket soñj klevet Robert o lâret anezhañ ? Milin Nevez

[ˈpʁɑ da ˈlɑːʁ - nɔ̃ - ˌmiˑlin ˈnɛwe - ˌtøs kə ˌʒɔ̃ˑʃ ˈklɛwə ... ˈlɑːɹ ˌneˑɑ̃ - ˌmiˑlin ˈnɛwe]

qu'avait-il dit ? non ! Milin Nevez ! tu ne te souviens pas entendre Robert le dire ? Milin Nevez

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

hag e lâre din « eh ! *kal... kaset 'meus Annick da welet ar Vilin Nevez aze en traoñ »

[a ˌlɑˑʁe ˈdĩ - ɛ kal ˈkɑsɛ møs ... tə ˈwe̞ˑl ə ˌviˑlin ˈnɛwe ˌɑhe̞ ˈntʁo̞w]

et il me disait « eh ! j'ai env... envoyé Annick voir ar Vilin Nevez là en bas »

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

Porzh Gwerniou goude 'ba krec'h

[ˌpɔʁˈskwɛʁɲo ˌgu ba ˈkwex]

Porzh Gwerniou après en haut

Benac'h
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Anni an Du, 1948, Benac'h (dastumet gant Tangi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (244 frazenn en holl)