Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAr c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Ploueg

Anvioù-lec'h e Ploueg

kroashent machin eu... Kerangere

[’kɹwɑsɛn ma’ʃi:n ə - kɛɹn’ge:ɹe]

le carrefour de machin euh... Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerangere eo

[ke̞ɹɑ̃’ge:ɹe he̞]

c'est Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbri a vije graet dioute

[ge̞ɹ’bɹi: viʒe gwɛd djɔ̃tɛ]

on l'appelait Kerbri

nom de lieu à Ploueg où se trouvait des bandits

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêrbodlezan

[ke̞ʁbo’le:ən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêruhel

[ke̞ʁ'y:əl]

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerarzig

[ke̞’ʁɑʁzik]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel

[ke̞ʁ’y:əl]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel vihan

[ke̞ʁ’y:əl ’vi:ən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel vras

[ke̞ʁ’y:əl vʁɑ:s]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

me a oa du-hont a-raok, e oa... eu... ar Geruhel vras hag ar Geruhel Vihan, e oa kant... tremen kant metr etreze kwa, Ploueg, Ploueg ya, ar Geruhel, ar Geruhel Vras a oa sañset, met ar Geruhel Vras eu... gwechall e oa bet un toullad-mat eu... a vugale, ha eo bet drailhet ar menaj kwa

[ˌme wa ˈdyˑən ˌɹo̞ˑg wa - əː - ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs a ge̞ˌɹyˑəl ˈviˑən - wa ˈkɑ̃n - ˌtɹemɛn ˈkɑ̃n mɛt ˌtɾeˑe̞ kwa - ˈpluːək - ˈpluːəg ja - ge̞ˈɹyˑəl - ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs wa ˈsɑ̃sət - mɛ ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs ə - gweˈʒɑl wa be ˌtuləˈmɑˑd əː - vyˈgɑːle - a he̞ be ˈdɹɑjəd ə ˈmeːnəʃ kwa]

moi j'avais été là-bas avant, il y avait... euh... ar Geruhel vras et ar Geruhel Vihan, il y avait cent... plus de cent mètres entre les deux quoi, à Ploueg, Ploueg oui, ar Geruhel, ar Geruhel Vras que c'était en principe, mais ar Geruhel Vras euh... autrefois il y avait eu une ribambelle euh... d'enfants, et la ferme a été bousillée quoi

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Sant Joran a oa patron Iliz Kaer

[zɑ̃n ’ʒo:ɹɑ̃n wa ’pɑtɾɔ̃n ’ni:lis ’kɛɹ]

Sant Joran était le patron d' Iliz Kaer [chapelle]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Ger Uhel

[gɛˈɹyˑəl]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

daou Ger Uhel a oa, ya, ya, 150 mètres marteze etreze ya, oh ! aze gant an anv a oa e-barzh kwa e vije... (T. : kar 'oa ket ar Ger uhel Vihan hag ar Ger uhel Vras ?) geo ! ya, met... deus an anv e vije laket, ral eo e vije laket ar Ger Uhel Vras kwa met...

[ˌdo̞w gɛˈɹyˑəl wa - ˌjɑ - ˌjɑ - ... maˈteˑe ˌtɹeˑe̞ ˌjɑ - o ˌɑhe gɑ̃n ˈnɑ̃ːno wa ˌbɑɹs kwa ˌviʒe - ge̞ ˌjɑ mɛ - dœz ˈnɑ̃ːno viˌʒe kə ˈlɑkət - ˈɹɑːl e̞ viʒe ˈlɑkəd gɛˌɹyˑəl ˈvɹɑːs kwa mɛt]

il y avait deux ar Ger Uhel, oui, oui, 150 mètres peut-être entre les deux oui, oh ! là avec le nom qu'il y avait dedans quoi on... (T. : car il n'y avait pas ar Ger uhel Vihan et ar Ger uhel Vras ?) si ! oui, mais... on disait selon le nom [de famille], c'est rare de nommer ar Ger Uhel Vras quoi mais...

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ah ! ar Rumin ya, aze 'oa ket nemet un tamm menaj kwa, un tamm menaj bihan

[a - ɹyˈmiːn ˌjɑ - ˌɑhe ˌwɑ kə ˌmɛ tɑ̃m ˈmeːnəʃ kwa - tɑ̃m ˌmeˑnəʒ ˈbiˑən]

ah ! ar Rumin oui, là il n'y avait qu'une petite ferme quoi, une petite ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lann Ger Vriand ya

[ˌlɑ̃n gɛɹ ˈvɹiˑən ˌjɑ]

Lann Ger Vriand oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lann ar Ger Vriand ya, eñ 'oa ket pell deus ar Ger Uhel

[ˌlɑ̃n gɛɹ ˈvɹiˑən ˌjɑ - ˌjɑ - ˌhẽ wa kə ˈpɛl dœz gɛˈɹyˑəl]

Lann ar Ger Vriand oui, ça ce n'était pas loin de ar Ger Uhel

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbodlezan

[ˌkɛɹboˈleˑən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Spernell, ya eu... eñ... eñ a oa e-unan 'ba... 'ba an hent aze a-dreuz, met 'ba an hent all da vont eu... ar Spernell, ar Spernell ya

[ˈspɛɹnəl - ˌjɑ ə - ˌhẽ ˌhẽ wa iˌhyˑn bah - bah ˈnɛn ˌɑhe ˈtɾœːs - mɛ bah ˌnɛn ˈɑl də ˌvɔ̃n ə - ˈspɛɹnəl - ˈspɛɹnəl ˌjɑ]

ar Spernell, oui euh... ça... ça c'était tout seul... sur la route de traverse là, mais sur l'autre route pour aller... ar Spernell, ar Spernell oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar C'hev Ruz ? oh ya ! hennezh zo arri tost d'an Iliz Kaer neuze

[ˌhevˈɹyˑ - o ˌjɑ - ˌhẽˑs so ˌɑj tɔst tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ ˌnœˑe]

ar C'hev Ruz ? oh oui ! ça c'est proche de an Iliz Kaer alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerliboudenn ya, eñ a oa nesoc'h amañ neuze, 'oa ket... 'oa ket a-bell deus Poullagatu neuze

[kɛɹliˈbuːdən ˌjɑ - ˌhẽ wa ˌnesɔx ˈɑ̃mɑ̃ ˌnœhe - ˌwɑ kə ˌwɑ kə ˈbɛl dœs ˌpulagaˈtyˑ ˌnœˑhe]

Kerliboudenn oui, ça c'était plus proche d'ici alors, ce n'était pas... ce n'était pas loin de Poullagatu alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Bot... Bothorel a oa 'ba unan neuze, neuze e oa... Bothorel a oa 'ba... 'ba... 'ba... 'ba Pou... Poullagatu kwa, ha Jelard a oa 'ba eu...

[bot - boˈtɔˑl wa bah ˈyˑn ˌnœhe - ˌnœhe wa - boˈtɔˑl wa bah bah bah - ba pu ˌpulagaˈtyˑ kwa - a ˈʒeːlaɹd wa bah ə]

Bot... Bothorel était dans une alors, il y avait aussi... Bothorel était à... à... à... à Pou... Poullagatu quoi, et Gélard était à euh...

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerarzhig, aze e oa un tonton din-me o terc'hen menaj

[kɛˈɹɹzic - ˌɑhe wa ˈntɔ̃ntɔ̃n ˌdĩme - ˈtɛɹhɛn ˈmeːnaʃ]

Kerarzhig, là il y avait un oncle à moi exploitant une ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Wazh ya, hennezh zo war ar bourk... war an hent ar bourk eu... ya, n'emañ ket a-bell... Traoñ ar Wazh ya, aze zo dour

[ˌtɹo̞w ˈwɑːz ˌjɑ - ˌhẽˑs so waɹ ˈbuɹk - waɹ nɛn ˈbuɹk ə - ˌjɑ - ˌmɑ̃ kə ˈbɛl - ˌtɹo̞w ˈwɑːz ˌjɑ - ˌɑhe zo ˈduːɹ]

Traoñ ar Wazh oui, ça c'est vers le bourg... sur la route du bourg euh... oui, ça ne se trouve pas loin... Traoñ ar Wazh oui, là il y a de l'eau

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

oh ya ! Ker... Kerrouz zo arri ur pellad-mat deus eu... hennezh zo... hennezh zo ur menaj bras, Kerrouz

[o ˌjɑ - kɛɹ kɛˈɹuːs so ˌɑj ˈpɛlə ˌmɑt tœs ə - ˌhẽˑs so ˌhẽˑs so ˌmeːnəʒ ˈbɹɑːs - kɛˈɹuːs]

oh oui ! Ker... Kerrouz c'est bien plus loin par rapport à euh... ça c'est... ça c'est une grande ferme, Kerrouz

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Porzh Tabut ya, Porzh Tabut eu... normalamant zo... zo tostoc'h da... d'ar Ger Uhel, n'emañ ket ?

[ˌpɔɹs ˈtɑːbyd ˌjɑ - ˌpɔɹs ˈtɑːbyt ə - nɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n zo - zo ˈto̞stɔx də - də gɛˈɹyˑəl - ˌmɑ̃ kə] Ploueg

Porzh Tabut oui, Porzh Tabut euh... normalemant c'est... c'est plus près de... de ar Ger Uhel, non ?

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Porzh Tabut ya, ya, eñ... hennezh zo... war bord an hent, deus ar bourk da vont da... dapet eu... Plas ar C'hrampouezh gouez dezhe, Plas ar C'hrampouezh ya, aze an hent... an hent da... a dremen a-drek eu... n'onn pesort se arri e Plas ar C'hrampouezh kwa, e Plas ar C'hrampouezh n'eus mann ebet kwa, n'eus ket ti ebet na mann ebet kwa

[ˌpɔɹs ˈtɑːbyd ˌjɑ - ˌjɑ - ˌhẽˑ - ˌhẽˑs so - waɹ ˌbɔɹ ˈnɛn - dœz ˈbuɹk tə ˌdɔ̃n tə - ˈdɑpəd ə - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus gwes ˌte̞ - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃puz ˌjɑ - ˌɑhe ˈnɛn ˈnɛn də - ˈdɹeme̞n ˌdɹek ə - ˌnɔ̃ pəˌsɔɹt ˈse haj ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus kwa - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus nøz ˈmɑ̃n ˌbet kwa - ˌnøs kə ˈti eˌbet na ˈmɑ̃n bet kwa]

Porzh Tabut oui, oui, ça... ça c'est... sur le bord de la route, du bourg pour aller à... prendre euh... Plas ar C'hrampouezh comme ils disent, Plas ar C'hrampouezh oui, là la route... la route pour... passe derrière euh... je ne sais ce que c'est arrive à Plas ar C'hrampouezh quoi, à Plas ar C'hrampouezh il n'y a rien quoi, il n'y a aucune maison ni rien quoi

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lec'h an Traoñ ya

[ˌlex ˈtɾo̞w ˌjɑ]

Lec'h an Traoñ oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerangere ya, henn... hennezh zo... eu... pa 'h ez da Veurleudi, a... aze zo ur c'hroashent, aze emañ Kerangere, Kerangere

[ˌkɛɹɑ̃ˈgeːɹe ˌjɑ - ˌhẽ ˌhẽˑs so - ə - pe ˌhes tə vœˈlœːdi - ˌɑ ˌɑhe zo ˈhɹwɑsɛn - ˌɑhe mɑ̃ ˌkɛɹnˈgeːɾe - ˌkɛɹnˈgeːɾe]

Kerangere oui, ç... ça c'est... euh... quand tu vas à Beurleudi, l... là il y a un carrefour, c'est là qu'est Kerangere, Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

eu... ar Run Du zo... eu... war etrezek Gwengamp

[ə - ˌɹyn ˈdyˑ zo - ə - waɹ ˌtɹɔ̃səg ˈgwɛɲɔ̃m]

euh... ar Run Du est... euh... vers Gwengamp

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerc'horvou

[kɛɹˈhɔɹvo]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerpuñs amañ ya, aze e oa ur menaj mat

[kɛɹˈpỹˑs ˌɑ̃mɑ̃ ˌjɑ - ˌɑhe wa ˌmeˑnəʒ ˈmɑt]

Kerpuñs ici oui, là il y avait une grosse ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Gwilhou

[ˌgɹwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

an Ti Pri

[ˌti ˈpɹiˑ]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kergoadig

[kɛɹˈgwɑːdik]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbourc'hiz, se zo muioc'h etrezek Sant Kleve neuze

[kɛɹˈbuɹhis - ˌze zo ˌmyˑɔx ˈtɹɔ̃səg zɑ̃n ˈkleːve ˌnœhe]

Kerbourc'hiz, ça c'est davantage faire Sant Kleve alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerveg

[kɛɹˈvek]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kroaz Gwilhou

[ˌkɹwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

lâret e vez mont... Lec'h an Traoñ, aze eo... n'eus ket nemet un hent karr da diskenn, Lec'h an Traoñ

[ˌlɑˑɹə ve ˌmɔ̃n - ˌlex ən ˈtɾo̞w - ˌɑhe he̞ - ˌnøs kə ˌmɛ nɛn ˈkɑɹ də ˈdiske̞n - ˌlex ˈtɾo̞w]

on dit aller... à Lec'h an Traoñ, là c'est... il n'y a qu'une voie charretière à descendre, Lec'h an Traoñ

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Penn ar Wern

[ˌpe̞n ˈwɛɹn]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ma krapet eu... Kernangere

[ma ˈkɹɑpəd ə - ˌkɛɹnɑ̃ˈgeːɾe]

j'avais monté la côte de euh... Kernangere

Ploueg

Plac'h, 1929, Bear (dastumet gant Tangi)

eñ a oa ganet 'ba Ploueg eu... bevet tout e vuhez 'ba Ploueg ivez (T. : peseurt plas ?) ar Seurenn

[ˈhẽ wa ˈgɑ̃ːnə bah ˈpluˑəg ə - ˈbewə ˌtud i ˈvyˑe bah ˈpluˑəg ˌiˑe - ˈzœːꝛən]

il était né à Ploueg euh... ayant vécu toute sa vie à Ploueg aussi (T. : à quel endroit ?) ar Seurenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer, er penn all d'ar barrouz

[kɛˈꝛɑꝛzɛːꝛ - ˌpe̞n ˈɑl də ˈbɑꝛus]

à Kerarzer, de l'autre côté de la commune

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba an iliz eo... ar Werc'hez, met 'ba sant eu... an Iliz Kaer, eo Sant Joran, ha justamant 'ba kantik Sant Joran eu... e vez komzet deus « Plouigiz »

[bah ˈniːlis e̞ - ə ˈwɛꝛhɛs mɛd ba zɑ̃ ə - ˌniˑlis ˈkɛːꝛ - he̞ zɑ̃n ˈʒɔːꝛɑ̃n - a ʒysˈtɑ̃mɑ̃n bah ˌkɑ̃tik sɑ̃n ˈʒɔːꝛɑ̃n ə - ve ˈkɔ̃mzəd dœs ˈpluigis]

à l'église c'est... la Vierger, mais à saint euh... an Iliz Kaer, c'est Sant Joran, et justemant dans le cantique de Sant Joran euh... on parle « des gens de Ploueg »

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Ti Pri

[ˌti ˈpꝛiˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Kersac'h, ar Groaz Kerantouped eo sañset met eu... eo bet eu... erijet gant ar familh Kersac'h

[ˌgꝛwɑˑs kɛꝛˈzɑx - ˌgꝛwɑˑs kɛꝛɑ̃ˈtupəd e̞ ˈsɑ̃səd mɛ ə - he̞ ˌbet ə - eˈꝛiːʒət gɑ̃n ə ˈfɑmij ...]

ar Groaz Kersac'h, en principe c'est ar Groaz Kerantouped mais euh... elle a été euh... érigée par la famille Kersac'h

Ploueg/Skiñvieg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ale Jos da gentañ, an Ale Jos, ya, an Ale Jos ya, ya, ya, ya

[ˌɑˑle ˈjɔs tə ˈgetɑ̃ - ˌnɑˑle ˈjɔs - ˌjɑ - ˌnɑˑle ˈjɔs ˌjɑ - ja ja ja]

Ale Jos en premier, an Ale Jos, oui, an Ale Jos oui, oui, oui, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar C'hra goude

[ˌpe̞n ˈhꝛɑˑ ˌguˑde]

Penn ar C'hra ensuite

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermari

[kɛɾˈmɑːɾi]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude pelloc'h c'hoazh, en tu all d'al linenn, zo Kergoadig

[a ˌguˑde ˈpɛlɔx ˌhwɑs - tyˈɑl də ˈliːnən - zo kɛꝛˈgwɑːdik]

et après plus loin encore, de l'autre côté de la ligne [de chemin de fer], il y a Kergoadig

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met gwechall-gozh e oa un ti pelloc'h c'hoazh, Toull al Louarn, met eñ n'emañ ket war da gartenn, geo ?

[mɛ ˌgweʒalˈgoːz wa ˈti ˌpe̞lɔx ˈhwɑs - ˌtul ˈluˑaꝛn mɛ ˌhẽ ˈmɑ̃ kə waꝛ də ˈgɑꝛtən - ˌge̞]

mais autrefois il y avait une maison encore plus loin, Toull al Louarn, mais ça ce n'est pas sur ta carte, si ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ker... Kerrain zo amañ met pelloc'h...

[kɛꝛ kɛˈꝛɛ̃ zo ˈpɛlɔx mɛ ˌɑ̃mɑ̃]

Ker... Kerrain est ici mais plus loin...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Poull Fragan, ya

[pul ˈvꝛɑːgɑ̃n - ˌjɑ]

Poull Fragan, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

donc aze zo pemp ti, menajoù bihan gwechall hein ! eu... Penn ar Run da gentañ, ha Koad Mabo goude 'ba ar foñs

[... ˌɑhe zo ˈpɛm ti - meˌnɑˑʒo ˈbiˑən gweˌʒɑl ɛ̃ - ə - ˌpe̞n ˈɹyːn də ˈgetɑ̃ - a ˌkwɑd ˈmɑːbo ˌguˑde ba ˈvɔ̃ːs]

donc là il y avait cinq maisons autrefois, de petites fermes autrefois hein ! euh... Penn ar Run d'abord, et Koad Mabo ensuite dans le fond

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrain ya, Kerre... Kerrein, Kerrein, Kerrein ya, Kerrein ya

[kɛˈɹɛ̃ ˌjɑ - kɛˈɹɛ - kɛˈɹɛɲ - kɛˈɹɛɲ - kɛˈɹɛɲ ˌjɑ - kɛˈɹɛɲ ˌjɑ]

Kerrain oui, Kerre... Kerrein, Kerrein, Kerrein oui, Kerrein oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

pelloc'h aze zo un hent à droite, Kermondu, Kermondu, aze e oa ur menaj, da gentañ bepred, met aze tout ar vilajenn zo Kermondu eviton-me

[ˈpɛlɔx ˌɑhe zo ˈne̞n ... - ˈkɛꝛmɔ̃dy - kɛꝛmɔ̃dy ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ - də ˈgetɑ̃ ˈbopət - mɛ ˌɑhe ˈtud viˈlɑːʒən zo ˈkɛꝛmɔ̃dy ˈwitɔ̃ ˌme]

plus loin là il y a une route à droite, Kermondu, Kermondu, il y avait une ferme là, au début du moins, mais là tout le village c'est Kermondu pour moi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... d'arriet 'ba Penn ar C'hardenn kwa

[ˈdɑjəd bah ˌpe̞n ˈhɑɹdən kwa]

... pour arriver à Penn ar C'hardenn quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

entretemps aze zo ur menaj... e oa ! peogwir 'neus ket ken ivez, peogwir 'neus nevez-laosket aze, Gwazh Gwilhou

[... ˌɑhe zo ˈmeːnaʃ - ˈwɑ - pyˌgyˑɹ ˈnøs kə ˈkeˑn ˌiˑe - pyˈgyˑɹ nøz ˌneweˈlo̞skəd ˌɑhe - ˌgwɑˑz ˈgwiju]

entretemps là il y a une ferme... il y avait ! puisqu'il n'y a plus non plus, puisqu'on vient de la laisser récemment, Gwazh Gwilhou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazh Gwilhou ouai

[ˌgwɑˑz ˈgwiju wɛ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kerjoli zo a-raok !

[a - kɛɹˈʒoːli zo ɹo̞ˑk]

ah, Kerjoli est avant !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude aze eu... e oa un tamm menaj à gauche aze c'hoazh, Leur ar Varazh, Leur ar Varazh

[ˌguˑde ˌɑhe ə - wa tɑ̃m ˈmeːnaʒ ... ˌɑhe ˌhwɑs - ˌlœˑɾ ˈvɑːɹas - ˌlœˑɾ ˈvɑːɹas]

après là euh... il y avait une petite ferme à gauche là encore, Leur ar Varazh, Leur ar Varazh

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag e oa un tamm menaj bihan 'ba ar foñs, Kermerrien

[a wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən bah ˈvɔ̃ːs - kɛɹˈmɛɹjɛn]

et il y avait une petite ferme au bout, Kermerrien

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Poullou Pri, aze e oa un tamm menaj bihan ur vuoc'h c'hoazh

[ˌpulo ˈpɹiˑ - ˌɑhe wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˈvyˑɔx ˌhwɑs]

ar Poullou Pri, là il y avait une petite ferme d'une vache encore

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

marteze eo an Toullou Pri hein ! an Toullou Pri marteze ya

[maˈtehe he̞ ˌtulo ˈpɹiˑ ɛ̃ - ˌtulo ˈpɹiˑ maˌteˑze ˌjɑ]

peut-être que c'est an Toullou Pri hein ! an Toullou Pri peut-être oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad ar Sant, o-daou Koad ar Sant

[ˈkwɑd zɑ̃n - oˌdo̞w ˈkwɑd zɑ̃n]

Koad ar Sant, les deux Koad ar Sant

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Prad ar Blouc'h, ouai, c'est ça, Prad ar Blouc'h ouai

[a ˌjɑ - ˌpɹɑˑd ˈbux ... - ... - ˌpɹɑˑd ˈblux ...]

ah oui ! Prad ar Blouc'h, ouai, c'est ça, Prad ar Blouc'h ouai

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Moal

[ˌlex ˈmwɑːl]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermoal, non ? non ! Kermoal c'est pas là

[kɛɹˈmwɑːl ... - ... - kɛɹˈmwɑːl ...]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h Morvan ya

[le̞x ˈmɔɹvɑ̃n ˌjɑ]

Lec'h Morvan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en ur vont etrezek Sant Kleve, e oa ur menaj c'hoazh, Kerjegou

[nɔ̃n ˌvɔ̃n ˈtɹœsək sɑ̃n ˈklẽːve - wa ˈmeːnaʃ ˌhwɑs - ˈkɛɹʒegu]

en allant vers Sant Kleve, il y avait encore une ferme, Kerjegou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou, kar pelloc'h goude zo ur menaj all, e oa ur menaj all, Keryegou

[kɛꝛˈʒeːgu - kaꝛ ˌguˑde ˈpɛkɔx so ˌmeˑnaʒ ˈɑl - wa ˌmeˑnaʒ ˈɑl - kɛꝛˈjeːgu]

Kerjegou, car plus loin après il y a une autre ferme, il y avait une autre ferme, Keryegou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

un tamm menaj bihan pelloc'h kwa, met Kerjegou bepred kwa

[tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˌpɛlɔx kwa - mɛ kɛꝛˈʒeːgu ˈbopət kwa]

une petite ferme un peu plus loin quoi, mais toujours Kerjegou quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

(T. : -jego pe -jegou ?) -jegou a vije lâret hein ! ya, ya ! ya, ya ! ma dad 'na ur park aze eu... hag e vije lâret Park Kerjegou dioutañ hañ !

[ˈʒeːgu ˌviʒe ˈlɑːd ɛ̃ - ja ja - ja ja - mə ˈdɑːd na ˈpɑɹg ˌɑhe ə - ˌviʒe lɑːɹə ˌpɑɹk kɛꝛˈʒeːgu ˌdjɔ̃tɑ̃ ɑ̃]

(T. : -jego ou -jegou ?) -jegou qu'on disait hein ! oui, oui ! oui, oui ! mon père avait un champ là euh... et on l'appelait Park Kerjegou hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

peseurt anv eo aze ? Lec'h... Lec'h ar Moal

[pəˌsœ ˈhɑ̃ːno he̞ ˌɑhe - ˌle̞x - ˌle̞x ˈmwɑˑl]

comment ça s'appelle là ? Lec'h... Lec'h ar Moal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

eu... Kerglaz

[kɛꝛˈglɑːs]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerfouler, Kerfouler ya

[kɛɹˈvuːləꝛ - kɛɹˈvuːləꝛ ˌjɑ]

Kerfouler, Kerfouler oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze an hini e oa Keryegou neuze

[ˌɑhe ni wa kɛꝛˈjeːgu ˌnœhe]

c'est là qu'était Keryegou alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Plasenn Krenn ya

[ˌjɑ - ˌplɑsən ˈkɹɛn ˌjɑ]

oui, Plasenn Krenn oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervig

[kɛꝛˈvic]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Parkou ya, e bord an hent Pontrev

[pe̞n ˈpɑɾko ˌjɑ - bɔɾ ˌne̞n pɔ̃ˈtɾẽˑ]

Penn ar Parkou oui, au bord de la route de Pontrev

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbourc'hiz, Kerbourc'hiz

[kɛɹˈbuꝛis - kɛɹˈbuꝛis]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Bud

[ˌpe̞n ˈbyt]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Pont an Iliz, hennezh eo an ti zo 'ba eu... 'ba an toull aze, hennezh zo un tamm bihan dindan an hent aze ya

[pɔ̃n ˈniːlis - ˈhẽˑz e̞ ˈntiː zo bah ə - ban ˈtul ˌɑhe - ˈhẽˑs so tɑ̃m ˌbiˑən diˌnɑ̃ˑn ˈne̞n ˌɑhe ja]

Pont an Iliz, ça c'est la maison qui est à euh... dans le trou là, ça c'est un peu sous la route là oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kroaz Mouer ya, ya, ya, ya, ya, aze zo daou di, hennezh zo... eñ... eñ a ra korn d'an hent da... gant an hent Sant Kleve, hag an hent 'h a da Gervig, Kroaz Mouer ya

[ˌkɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ ˌjɑ - ja ja - ja ja - ˌɑhe zo ˈdo̞w di - ˈhẽˑs so - ˈhẽ ˈhẽ ɹa ˈkɔɹn də ˈne̞n də - gɑ̃n ˈne̞n zɑ̃ ˈklẽːve - a ˈne̞n ha də gɛꝛˈvic - ˌkɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ ˌjɑ]

Kroaz Mouer oui, oui, oui, oui, oui, là il y a deux maisons, ça c'est... ça... ça fait l'angle de la route de... avec la route de Sant Kleve, et la route qui va à Kervig, Kroaz Mouer oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Milin Beurleudi 'meus aon, peotramant hemañ zo Milin Beurleudi hag egile a oa... Milin Kintin neuze ?

[ˌmiˑlin ˈbœldi møˈzɑˑɔ̃n - peˈtɑmɑ̃n ˈhemɑ̃ zo ˌmiˑlin ˈbœldi a eˈgiːle wa - ˌmiˑlin ˈkitin ˌnœhe]

Milin Beurleudi je crois, ou sinon celui-ci c'est Milin Beurleudi et l'autre c'était... Milin Kintin alors ?

Ploueg/St Kleve

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ne... Ner... Penn an Nerved Hir, Penn an Nerved Hir

[ne̞ - ne̞ɹ - pe̞n ˌne̞ɹwəˈtiːɹ - pe̞n ˌne̞ɹwəˈtiːɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

just, Penn ar Poull ya

[ʒyst - ˌpe̞n ˈpul ˌjɑ]

juste, Penn ar Poull oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'h arriez 'ba Kerbiliou

[a ˌhɑje̞z bah - ˌkɛɹbiˈliˑu]

et tu arrives à Kerbiliou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

(T. : Kerbilio ?) Kerbiliou (T. -ou 'ba ar fin ?) -ou ouai

[ˌkɛɹbiˈliˑu - u ...]

(T. : Kerbilio ?) Kerbiliou (T. -ou à la fin ?) -ou ouai

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbiliou a vije lâret hein kar eu... bezañ zo ur vilajenn all eu... ar Bodiliav

[ˌkɛɹbiˈliˑu ˌviʒe ˈlɑːd ɛ̃ kaɹ ə - ˈbeˑɑ̃ zo ə viˌlɑˑʒən ˈɑl ə - buˈdijɛw]

Kerbiliou qu'on disait hein car euh... il y a un autre village euh... ar Bodiliav

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keraodren, 'teus ket se war da blañ ? Keraodren, aze an hini emañ ar Jeannine-se o chom sell ! 'ba ar foñs, Keraodren

[kɛˈɹoːdɹən - ˌtøs kə ˈze waɹ də ˈblɑ̃ˑ - kɛˈɹoːdɹən - ˌɑhe ˌni mɑ̃ ʒaˌnin ze ˌʃo̞m ˈzɛl - bah ˈfɔ̃ːs - kɛˈɹoːdɹən ˌɑhe]

Keraodren, tu n'as pas ça sur ton plan ? Keraodren, c'est là que cette Jeannine-là habite tiens ! dans le fond, Keraodren

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ Licher

[tɹo̞w ˈliʃəɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermengi

[kɛɹˈmɛ̃ŋgi]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e dremenez e-fas da... Kernévez, non ? ar Gernevez ya, ma dad a oa ganet aze

[dɹeˈmeːnez ˌvɑs tə - kɛɹˈneːve - ... - gɛɹˈnewe ˌjɑ - mə ˈdɑːd wa ˈgɑ̃ːnəd ˌɑhe]

tu passes en face de... Kernévez, non ? ar Gernevez oui, mon père était né là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervan ya, aze e oa ur menaj ivez gwechall, Kervan, ar Ger eu... Kervan marteze eo eu... un K- mais... e vez pronoñset un... ar Gervan kwa, ya ha... hag aze e oa menaj ar Gervan, e-fas d'ar Gernevez, met goude, eu... ar verc'h deus ar Gervan, 'na batiset un ti nevez met bremañ zo... tri-ugent vloaz pe dek vloaz ha tri-ugent zo, eu... e bord an hent pa derc'hez da dont, hag ar Gervan eo aze ivez, pelloc'h evit ar Gernevez, pa 'h ez etrezek Penn ar C'hra aze

[kɛʁˈvɑ̃ːn ˌjɑ - ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ ˌiˑe gweˌʒɑl - kɛʁˈvɑ̃n - ˈge̞ːɹ ə - ˈkɛʁvɑ̃n maˌtehe he̞ ə - ... - ve pɹoˈnɔ̃səd œ̃ - ˈgɛʁvɑ̃n kwa - ˌjɑ a - a ˌɑhe wa ˌmeˑnaʒ gɛꝛˈvɑ̃ːn - ˌvɑs tə gɛɹˈnewe - mɛ ˌguˑde - ə ˈ vɛɹx tyz gɛꝛˈvɑ̃ːn - na baˈtisə ˌnti ˈnewe mɛ ˈbɹœmɑ̃ zo - ˌtɹiyˈgɛnla pe ˌdegla a tɹiˈyːgən zo - ə - bɔɹ ˈne̞n pe ˈdɛhe̞s tə ˌdɔ̃n - a ˈgɛʁvɑ̃n he̞ ˌɑhe ˌiˑe - ˈpɛlɔɣ wid gɛɹˈnewe - pe ˌdes ˈtɹœsək ˌpe̞n ˈhɹɑˑ ˌɑhe]

Kervan oui, là il y avait une ferme aussi autrefois, Kervan, ar Ger euh... Kervan peut-être que c'est euh... un K- mais... on prononce un... ar Gervan quoi, oui et... et là il y avait la ferme de ar Gervan, en face de ar Gernevez, mais après, euh... la fille de ar Gervan, avait bâti une maison neuve mais cela fait maintenant... soixante ans ou soixante-dix ans, euh... au bord de la route quand tu continues d'aller, et ar Gervan c'est là aussi, plus loin que ar Gernevez, quand tu vas vers Penn ar C'hra là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo ur chapel, Kerprost, aze e oa ur pezh menaj gwechall, chapel Kerprost

[ˌɑhe zo ˈʃɑpəl - kɛɹˈpɹost - ˌɑhe wa ˌpez ˈmeːnaʒ gweˌʒɑl - ˌʃɑpəl kɛɹˈpɹost]

là il y a une chapelle, Kerprost, autrefois il y avait une grande ferme là, la chapelle de Kerprost

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e bord... bord ar riñvier, aze e oa ur menaj ivez, Kernavaled

[ˌbɔɹd - ˌbɔɹd ˈɹɛ̃ːvjəɹ - ˌɑhe wa ˈmeːnaʒ ˌiˑe - ˈkɛɹnavalɛt]

au bord... bord de la rivière, là il y avait une ferme aussi, Kernavaled

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kernavaled, ha goude, pa eu... en ur diskenn da Kernavaled, e oa... aze e oa un tamm menaj bihan ivez, Kermark

[ˈkɛɹnavalɛt - a ˌguˑde - pe ə - nɔ̃n ˈdiske̞n də ˈkɛɹnavalɛt - wa - ˌɑhe wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˌiˑe - kɛɹˈmɑɹk]

Kernavaled, et après, quand euh... en descendant à Kernavaled, il y avait... là il y avait une petite ferme aussi, Kermark

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermarc'h ya, marteze ya, Ker... ya, Kermark... a vije lâret

[kɛɹˈmɑx ˌjɑ - maˌteˑze ˌjɑ - kɛɹ ˌjɑ - kɛɹˈmɑɹk - ˌviʒe ˈlɑːt]

Kermarc'h oui, peut-être oui, Ker... oui, Kermark... qu'on disait

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude pelloc'h, arri 'ba al limit, aze e oa un tamm menaj à gauche c'hoazh, Kergroaz, non ?

[a ˌguˑde ˈpɛlɔx - ˌɑj bah ˈlimit - ˌɑhe tɑ̃m ˈmeːnaʒ ... ˌhwɑs - kɛɹˈgɹwɑːz ...]

et après plus loin, arrivé à la limite, là il y avait une petite ferme à gauche encore, Kergroaz, non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent e oa Kerlaned, un tamm bihan muioc'h war amañ, eu... Kerlaned

[a ˌty ˈɑl ˌne̞n wa ˈkɛʁlanɛt - tɑ̃m ˈbiˑən ˈmyˑɔx waɹ ˌɑ̃mɑ̃ - ə - kɛɹˈlɑ̃ːnət]

et de l'autre côté de la route c'était Kerlaned, un petit peu plus vers ici, euh... Kerlaned

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Konvenant Fured

[ˌkɔ̃nvnɑ̃ ˈfyːɹət]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hazh Du

[ˌhɑˑz ˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, ya ! Jeannine aze zo bet o terc'hen menaj 'ba ar Fured sell !

[ˌjɑ ja - ... ˌɑhe zo ˌbe ˈtɛhɛn ˈmeːnaʃ ba ˈfyːɹət ˌsɛl]

oui, oui ! Jeannine là a exploité une ferme à ar Fured tiens !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hazh Du, en tu all d'an hent ya, n'eus ket kant metr etreze, daou ar C'hazh Du ?

[ˌhɑˑz ˈdyˑ - ty ˈɑl də ˈne̞n ˌjɑ - ˌnøs kə ˈkɑ̃n mɛt ˌtɾeˑe̞ - ˌdo̞w haz ˈdyˑ]

ar C'hazh Du, de l'autre côté de la route oui, il n'y a pas cent mètres à les séparer, deux ar C'hazh Du ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazh Raleg zo aze ivez, non ?

[ˌgwɑˑz ˈɹɑlɛk so ˌɑhe ˌiˑe - ...]

Gwazh Raleg est là aussi, non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrichard, uheloc'h neuze, Kerrichard

[kɛˈɹiʃaɹt - yˈelɔx ˌnœhe - kɛˈɹiʃaʴt]

Kerrichard, plus haut alors, Kerrichard

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kinkiziou marteze ya

[kɛ̃ˈkiːzju maˌteˑze ˌjɑ]

Kinkiziou peut-être oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude e oa aet e dad da derc'hen menaj 'ba xxx ( ?) eu... kastell Kastellin, ha... ha... ar menaj-se zo bet debret gant eu... gant ar veingleuz ivez

[a ˌguˑde wa ˌɛd i ˈdɑːd də ˈdɛhɛn ˈmeːnaʒ bah ˈhɹɑˑz ə - ˌkɑstəl ˌkɑstəˈliːn - a a - ˈmeːnaʃ se zo be ˈdɛːbət kɑ̃n ə - gɑ̃n ə ˈvœ̃ŋgləɹ ˌiˑe]

et après son père était allé tenir une ferme à xxx ( ?) euh... au château de Kastellin, et... et... cette ferme-là a été absorbée par euh... par la carrière aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ Kerolu

[a ˌguˑde mɑ̃ kɛˈɹo̞ːly]

et après c'est Kerolu

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

eñ zo o chom e Kerpuñs, Kerpuñs ya

[ˌhẽ zo ˌʃo̞m kɛɹˈpỹːs - kɛɹˈpỹːs ˌjɑ]

il habite à Kerpuñs, Kerpuñs oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en tu all d'an hent emañ Kerc'horvou, aze zo n'onn ket pet ti ivez, aze e oa ur menaj pe ouzhpenn unan ivez, Kerc'horvou

[tyˈɑl də ˈne̞n mɑ̃ kɛɹˈhɔɹvo - ˌɑhe zo ˌnɔ̃ kə ˈpeˑt ti ˌiˑe - ɑhe wa ˈmeːnaʒ gweˌʒɑl pe ˌspe̞n ˈyˑn ˌiˑe - kɛɹˈhɔɹvo]

de l'autre côté de la route se trouve Kerc'horvou, là il y a je ne sais combien de maison aussi, là il y avait une ferme ou plus d'une même, Kerc'horvou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerizag

[kɛˈɹiːzak]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gra Velen, Gra Velen ya, ar C'hra Velen ya, ya

[ˌgɹɑˑ ˈveːlən - ˌgɹɑˑ ˈveːlən ˌjɑ - ˌhɹɑˑ ˈveːlən ˌjɑ - ja]

Gra Velen, Gra Velen oui, ar C'hra Velen oui, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Run Du

[ˌɹyˑn ˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerforest

[kɛɹˈfo̞ːɹəst]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

amañ e vije lâret Kerforest ivez

[ˌɑ̃mɑ̃ ˌviʒe ˈlɑːɹ kɛɹˈvɔɹz ˌiˑe]

ici on disait Kerforest aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerangere ya, Kerangere, Kerangere, Kerangere, ya

[ˌkɛɹɑ̃ˈgeːɹe ˌjɑ - ˌkɛɹɑ̃nˈgeːɹe - ˌkɛɹɑ̃nˈgeːɹe - ˌjɑ]

Kerangere oui, Kerangere, Kerangere, Kerangere, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

meus aon eo Kenkizou aze ivez

[møˈzɑˑɔ̃n e̞ kɛ̃ˈkiːzu ˌɑhe ˌiˑe]

je crois que c'est Kenkizou là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Roc'h Kenkizou kwa

[ɹɔx kɛ̃ˈkiːzu kwa]

ar Roc'h Kenkizou quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha ni a lâre Kenkizou deus tout ar re-se, tout ar sekteur

[a ˌnim ˈlɑːɹe kɛ̃ˈkiːzu dœs ˈtud ɹeˌse ˈɑhe - tut ˈsɛktəɹ]

et nous nous appelions Kenkizou tous ceux-là, tout le secteur

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, ya, aze zo un ti ya, Bouilhenn ar Gogenn kar aze... pa vez gleb an amzer e vez dour hañ !

[ˌjɑ ja - ˌɑhe zo ˈti ja - ˌbujən ˈgoːgən kaɹ ˌɑhe - pe ve ˌgleb ˈnɑ̃mzəɹ ve ˈduːɹ ɑ̃]

oui, oui, là il y a une maison oui, Bouilhenn ar Gogenn car là... quand le temps est humide il y a de l'eau hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ruberzidou

[ɹyˈbɛɹzidu]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent emañ Lec'h ar Mouar

[a tyˈɑl də ˈne̞n mɑ̃ ˌle̞x ˈmwɛːɹ]

et de l'autre côté de la route il y a Lec'h ar Mouar

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Ger zo stok aze ivez

[ˌpe̞n ˈge̞ːɹ zo ˈsto̞k ˌɑhe ˌiˑe]

Penn ar Ger est à proximité là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, daou di zo 'ba Penn ar Ger, daou venaj a oa aze, unan à droite, an all à gauche, Penn ar Ger

[a ˌjɑ - ˈdo̞w di zo bah ˌpe̞n ˈge̞ːɹ - do̞w ˈveːnaʒ wa ˌɑhe - ˈyˑn ... ˈnɑl ... - ˌpe̞n ˈge̞ːɹ]

ah oui, il y a deux maisons à Penn ar Ger, il y avait deux maisons là, une à droite, l'autre à gauche, Penn ar Ger

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hev Ruz ya, Tronc Rouge

[ˌheˑv ˈɹyˑ ˌjɑ]

ar C'hev Ruz oui, Tronc Rouge

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude zo un hent hag a diskenn d'ar Vilin Kamarel, etrezeg Beurleudi aze, ar Vilin Kamarel

[ˌguˑde zo ˈne̞n a ˈdiske̞n də ˌviˑlin kɑ̃ˈmɑːl - ˌtɹœsəg ˈbœldi ˌɑhe - ˌviˑlin kɑ̃ˈmɑːl]

après il y a une route qui descend à ar Vilin Kamarel, vers Beurleudi là, ar Vilin Kamarel

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! aze zo... tri venaj 'ba ar sekteur-se, 'oa ket unan « an Ti Ruz » gwechall eu... an Ti Ruz a oa ur menaj met 'meus ket anavezet nemet les ruines neuze, met... kreistre an hent Kamarel ha Kerbolézan

[a ˌjɑ - ˈɑhe zo - tɹi ˈveːnaʒ bah ˈsɛktəɹze - ˌwɑ kəd ˈyˑn ˌti ˈɹyˑ gweˌʒɑl ə - ˌti ˈɹyˑ wa ˈmeːnaʃ mɛ ˈme ˌmøs kəd ɑ̃nˈveˑɛ mɛ ... ˌnœhe - mɛː - ˈkɹɛjste ˌne̞n kɑ̃ˈmɑːl a ...]

ah oui ! là il y a... trois fermes dans ce secteur-là, il n'y avait pas « an Ti Ruz » autrefois euh... an Ti Ruz c'était une ferme mais je n'ai connu que les ruines alors, mais... entre la route de Kamarel et Kerbolézan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! Lec'h an Traoñ, hennezh zo 'ba eu... an traoñ evel e vez lâret

[a ˌle̞x ˈtɹo̞w - ˈhẽːs so bah ə - ˈtɹo̞w we̞l ve ˈlɑːd ɑ̃]

ah ! Lec'h an Traoñ, ça c'est dans euh... le bas comme on dit

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbolezan, Kervolezan pe... Kervolezan ya

[ˌkɛɹboˈleˑɑ̃n - ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n pe - ˌjɑ - ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n ˌjɑ]

Kerbolezan, Kervolezan ou... Kervolezan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha marteze eo se e oa Kervolezan Krec'h neuze

[a maˈtehe he̞ ˈze wa ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n ˈkwex ˌnœhe]

et peut-être que c'était ça Kervolezan Krec'h alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Lann Gerbriand

[ˌguˑde mɑ̃ ˌlɑ̃n gɛɹˈbɹiˑən]

après il y a Lann Gerbriand

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriez er Ger Uhel, ar Ger Uhel Vihan hag ar Ger Uhel... tout court quoi

[ˌguˑde ˈhɑje̞z gɛˈɹyˑəl - gɛˌɹyˑəl ˈviˑən - gɛˈɹyˑəl ...]

après tu arrives à ar Ger Uhel, ar Ger Uhel Vihan et ar Ger Uhel... tout court quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plasenn Rom

[ˌplɑsən ˈɹɔm]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Rumin ya

[ˌɹyˑ ˈmiːn - ˌjɑ]

ar Rumin oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude e oa Traoñ ar Wazh

[ˌguˑde wa ˌtɹo̞w ˈwɑːs]

après c'était Traoñ ar Wazh

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude e oa Kerarzig

[ˌguˑde wa kɛˈɹɑɹzik]

après c'était Kerarzig

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'h ez da Poullagatu

[a ˌhes ˌpulagaˈtyˑ]

et tu vas à Poullagatu

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

oh ! aze e oa... n'onn ket pet ti, hag e vez lâret Poullagatu dioute-tout hañ ! eviton-me bepred

[ho ˌɑhe wa - ˌnɔ̃ kə ˌpeˑt ˈti - a ve ˈlɑːt ˌpulagaˈtyˑ ˌdjɔ̃te̞ ˈtud ɑ̃ - ˌwitɔ̃ me ˈbopət]

oh ! là il y avait... je ne sais combien de maisons, et on les appelait toutes Poullagatu hein ! pour moi toujours

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag a-hend-all, ma 'h ez etrezek ar bourk aze, zo Gwazhper hag ar Gwazhper Vihan

[a hɛnˈdɑl ma ˌhe̞s ˈtɹœsəg ˈbuɹg ˌɑhe - zo ˌgwɑsˈpe̞ːɹ a ˌgwɑspe̞ɹ ˈviˑən]

et sinon, si tu vas vers le bourg là, il y a Gwazhper et ar Gwazhper Vihan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kervailhant ya ! ya, ya, stok d'an iliz Kaer ya

[a ˌjɑ - kɛɹˈvɑjɑ̃n ˌjɑ - ˌjɑ ja - ˈsto̞k tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ ˌjɑ]

ah oui ! Kervailhant oui ! oui, oui, à proximité de an iliz Kaer oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Ti Poazh, ah ! se zo eu... kreistre ar gar ha bourk Ploueg neuze, an Ti Poazh ya

[ˌti ˈpwɑːs - a ˈze zo ə - ˈkɹɛjste ˈgɑːɹ a buɹk ˈpluˑəg ˌnœhe - ˌti ˈpwɑːz ˌjɑ]

an Ti Poazh, ah ! ça c'est euh... entre la gare et le bourg de Ploueg alors, an Ti Poazh oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Spernenn ya

[ˈspɛɹnən ˌjɑ]

ar Spernenn oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! Kerliboudenn ya, ya, ya, ya ! ya ! ya, ya ! Kerliboudenn

[a ˌkɛɹliˈbuːdən ˌjɑ - ja - ja ja - ja - ja ja - ˌkɛɹliˈbuːdən]

ah ! Kerliboudenn oui, oui, oui, oui ! oui ! oui, oui ! Kerliboudenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerewen, ya, Kerewen, geo ! Kerewen, ya

[kɛˈɹewən - ˌjɑ - kɛˈɹewən - ge̞ - kɛˈɹewən - ˌjɑ]

Kerewen, oui, Kerewen, si ! Kerewen, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Ru Boaz zo aze ivez

[a ˌɹyˈbwɑːs so ˌiˑe]

et il y a Ru Boaz aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kernizan

[kɛɹˈniːzɑ̃n]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kozhstank zo aze ivez

[ˈko̞stɑ̃ŋˤ zo ˌɑhe ˌiˑe]

il y a Kozhstank là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Vilin Gozh eu... penaos eo ? marteze ya... ya, ar Vilin Gozh kwa ! ya

[ˌviˑlin ˈgoːz ə - pəˈnɔ̃ːz e̞ - maˈteːze ˌjɑ - ja - ˌviˑlin ˈgoːs kwa - ˌjɑ]

ar Vilin Gozh euh... comment c'est ? peut-être oui... oui, ar Vilin Gozh quoi ! oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keralbin, aze n'eus mann ebet ken hein ! hennezh zo bet prenet gant eu... ar veingleuz, hag eñ a oa un manoir, ar sort n'eus ket nemeur 'ba ar vro hañ !

[kɛˈɹɑlbin - ˌɑhe nøz ˈmɑ̃n be ˌkeˑn ɛ̃ - ˈhẽˑs so ˌbe ˈpɹeːnə gɑ̃n ə - ˈvɛ̃ŋglœɹ - a ˈhẽ wa ... - ˌsɔɹd ˈnøs kə neˈmœːɹ ba ˈvɹoˑ ɑ̃]

Keralbin, là il n'y a plus rien hein ! ça a été acheté par euh... la carrière, et c'était un manoir, d'un genre qu'on ne trouve pas beaucoup dans le pays hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha d'ar c'houlz-se... añfin, 'h aen da gerc'hat mein gwech-ha-gwech all d'ar veingleuz, ha 'ma lâret d'an hini a oa o kargañ mein din, pe sabrenn pe ar sort a oa, « tostaat a rit da... Keralbin neuze ! » « Keralbin emezañ ? n'eus ket mann ebet ken ! »

[a də ˈhulsˑe - ɑ̃ˈfiˑn - ˌhɛn də ˈgɛhə ˈmɛɲ ˌgweʃaˌgweˈʒɑl də ˈvɛ̃ŋglœɹ - a ma ˈlɑːt tə ˈnˑi wa ˈkɑɹgɑ̃ ˈmɛɲ ˌdĩ pe ˈzɑːbɹən pe ˈsɔɹd wa - to̞sˈtɑː a ɹet tə - kɛˈɹɑlbin ˌnœhe - kɛˈɹɑlbin ˌmeˑɑ̃ - ˌnøs kə ˈmɑ̃n be ˌkeˑn]

et à cette époque-là... enfin, j'allais chercher des pierres de temps à autres à la carrière, et j'avais dit à celui qui me chargeais des pierres, ou du sable ou ce qu'il y avait, « vous approchez de... Keralbin alors ! » « Keralbin, dit-il ? il n'y a plus rien ! »

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha ni a oa bet o vale... war-droad eu... un nebeud amzer a-raok peogwir 'mamp ur c'hamarad 'ba Kernizan aze

[a ˈnim wa ˌbe ˈvɑːle - waɹˈdɹwɑːd ə - ˌnœˑbəd ˈnɑ̃mzəɹ ˌɹo̞k pyˌgyˑɹ mɑ̃m ˈhɑ̃məˌɹad ba kɛɹˈniːzɑ̃n ˌɑˑe]

et nous avions été nous promener... à pied euh... peu de temps avant puisque nous avions un ami à Kernizan là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'ba an tu traoñ... e oa... krevier moc'h, ha neuze e oa un antre, peogwir an antre a oa sañset... bu a-dreuz d'ar c'hoad deus Kastellin kwa, eñ a oa une dépendance deus eu... ar c'hastell Kastellin

[a bah ty ˈtɹo̞w - waː - bɛ̃ ˌkɹɛˑvjə ˈmox a ˌnœhe wa ˈnɑ̃tɹe - pyˌgyˑɹ ə ˈnɑ̃tɹe wa ˈsɑ̃sət - by ˌdɹœz də ˈhwɑt dys ˌkɑstəˈliːn kwa - ˈhẽ wa ... dys ə ˌhɑstəl ˌkɑstəˈliːn]

et dans le bas... il y avait... des soues à cochons, et il y avait une entrée aussi, puisque l'entrée était en principe... par à travers le bois de Kastellin quoi, c'était une dépendance de euh... du château de Kastellin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

boñ... Milin Kastellin zo aze 'ba an traoñ e bord ar riñvier kwa

[bɔ̃ - ˌmiˑlin ˌkɑstəˈliːn zo ˌɑhe bah ˈtɹo̞w bɔɹ ˈɹɛ̃ːvjəɹ kwa]

bon... Milin Kastellin est là dans le bas au bord de la rivière quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kergrist eu... ya, memes eu... a-us da... kreistre Kozh Stank ha Keralbin, aze zo un ti ha *normalant... normalamant eo Kergrist eu... ah ! met Kergrist... c'hoazh zo marteze, c'hoa... c'hoazh zo tier all aze, Kermoal, non ? si ! Kermoal zo aze ivez, 'ba ar sekteur

[a kɛɹˈgɹist ə - ˌjɑ - ˈmɔ̃məz ə ˈhys tə - ˈkɹɛjste ˈko̞stɑ̃ŋˤ a kɛˈɹɑlbin - ˌɑhe zo ˈnti a ˌnɔɹmaˈlɑ̃n ˌnɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n he̞ kɛɹˈgɹist ə - a mɛ kɛɹˈgɹist - ˈhwɑs so maˈtehe - ˈhwɑ ˈhwɑs so ˌtiˑəɹ ˈɑl ˌɑhe - kɛɹˈmwɑˑl ... - kɛɹˈmwɑˑl zo ˌɑhe ˌiˑe - ba ˈsɛktəɹ]

et Kergrist euh... oui, même euh... au-dessus de... entre Kozh Stank et Keralbin, là il y a une maison et *normalent... normalement c'est Kergrist euh... ah ! mais Kergrist... il y en a encore [un autre] peut-être, il y a encor... encore d'autres maisons là, Kermoal, non ? si ! Kermoal est là aussi, dans le secteur

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

kar... kar aze 'na prenet ar veingleuz eu... parkoù evit kreskiñ kwa hag e oa... feunteun Sant Joran a oa aze, mamm Sant Joran normalamant... 'na ur vuoc'h hag e oa o chom 'ba Kergrist

[kaɹ - kaɹ ˌɑhe na ˈpɹeːnə ˈvɛ̃ŋgləɹ ə - ˈpɑɹko wit ˈkɹeskĩ kwa a wa - ˌvɑ̃tən zɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n wa ˌɑhe - ˌmɑ̃m zɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n ˌnɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n - na ˈvyˑɔx a wa ˌʃom ba ˈkɛɹgɹist]

car... car la carrière avait acheté là euh... des champs pour s'agrandir quoi et il y avait... la fontaine de Sant Joran était là, la mère de Sant Joran normalement... avait une vache et elle habitait à Kergrist

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kagan, ah geo ! geo, geo ! hennezh zo un cul-de-sac, kreistre ar Gozh Stank ha Keralbin ya

[ˈkɑːgɑ̃n a ˌge̞ - ˌge̞ ˌge̞ - ˈhẽˑs so ... - ˈkɹɛjste ˈgo̞stɑ̃ŋˤ a kɛˈɹɑlbin ˌjɑ]

Kagan, ah si ! si, si ! ça c'est un cul-de-sac, entre ar Gozh Stank et Keralbin oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lann Joran, ben ya, se zo en avani da se eu...

[ˌlɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n - bɛ̃ ˌjɑ - ˈze zo naˈvɑ̃j də ˈze ə]

Lann Joran, ben oui, ça c'est à cause de ça euh...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kermarvailh ! tostoc'h d'an hent bras ya

[a kɛɹˈmɑɹvaj - ˈto̞stɔx tə ˌne̞n ˈpɹɑːz ˌjɑ]

ah, Kermarvailh ! plus près de la grand route oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Kroaz Merlo

[ˌguˑde mɑ̃ ˌkɹwɑˑz ˈmɛɹlo]

après il y a Kroaz Merlo

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Parkou zo aze ivez, ya

[ˌpe̞n ˈpɑɹko zo ˌɑhe ˌiˑe - ˌjɑ]

Penn ar Parkou est là aussi, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerdeozer, Kerdeozer

[kɛɹˈdɛwzəɹ - kɛɹˈdɛwzəɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Maez an Noz

[ˌme̞z ˈnɔ̃ːs]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerloskouarn, Kerloskouarn Vihan, goude

[ˌkɛɹlo̞ˈskuˑaɹn - ˌkɛɹlo̞ˌskuˑaɹn ˈviˑən - ˌguˑde]

Kerloskouarn, Kerloskouarn Vihan, après

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo ur menaj 'ba un cul-de-sac aze, e oa ur menaj, Kornigell

[ˌɑhe zo ˈmeːnaʒ bah ... ˌɑhe - wa ˈmeːnaʃ - kɔɹˈniɟɛl]

là il y avait une ferme dans un cul-de-sac là, il y avait une ferme, Kornigell

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ... ar Gerwenn non ?

[ˌguˑde mɑ̃ - ˌge̞ɹˈwe̞n nɑ̃]

après il y a... ar Gerwenn non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Krav Yar... zo entretemps, a-geñver gant ar passage à niveau aze, Krav Yar

[ˌkɹɑˑvˈjɑːɹ - zo ... - ˈgẽːvəɹ gɑ̃n ... ˌɑhe - ˌkɹɑˑvˈjɑːɹ]

Krav Yar... c'est entretemps, au niveau du passage à niveau là, Krav Yar

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

se zo kaoz, Krav Yar... 'ba Krav Yar e oa un aotrou o chom

[ˈze zo ˌko̞ˑs - ˌkɹɑˑv ˈjɑːɹ - bah ˌkɹɑˑv ˈjɑːɹ wa ˈno̞tɹo ˈʃo̞m]

c'est pour ça, Krav Yar... à Krav Yar habitait un notable [iron. voleur de vélo]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Tosenn ar Floc'h ya

[a ˌjɑ - ˈto̞sən ˈvlɔɣ ˌjɑ]

ah oui ! Tosenn ar Floc'h oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Keralkun non ?

[ˌguˑde mɑ̃ ˈkɛɹalˌkyn nɔ̃]

après c'est Keralkun non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keralkun ya

[kɛˈɹɑlkyn ˌjɑ]

Keralkun oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze 'teus Kerrouz, Penn al Lein

[ˌɑhe tøs kɛˈɹuːs - ˌpe̞n ˈlɛɲ]

là tu as Kerrouz, Penn al Lein

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrouz Vihan zo...

[ˌkɛɹuz ˈviˑən zo] Plou

Kerrouz Vihan est...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en tu all d'al linenn emañ Rukabin

[tyˈɑl də ˈliːnən mɑ̃ ɹyˈkɑːbin]

de l'autre côté de la ligne [de chemin de fer] il y a Rukabin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

stok d'ar bourk zo Gardeod neuze

[ˌsto̞k tə ˈbuɹg zo gaɹˈdeˑɔd ˌnœhe]

à proximité du bourg c'est Gardeod alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Poull Du

[ˌpulˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerkabin

[kɛɹˈkɑːbin]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Poull ar Vuzhugenn, n'eus ket ? Poull ar Vuzhugenn

[ˌpul vyˈzyːgən - ˌnøs kət - ˌpul vyˈzyːgən]

Poull ar Vuzhugenn, il n'y a pas ? Poull ar Vuzhugenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Penn an Ale zo nesoc'h d'ar bourk

[a - pe̞ˈnɑːle zo ˈnesɔx tə ˈbuɹk]

ah, Penn an Ale est plus proche du bourg

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, ar Pradou oui ! oui, oui, ya, ar Pradou a vez lâret eu... ya, hennezh zo à gauche pa 'h ez da Bontrev

[a - ˈpɹɑːdo wi - wi wi - ˌjɑ - ˈpɹɑːdo ve ˈlɑːd ə - ˌjɑ - ˈhẽːs so ... pe ˌhez də bɔ̃ˈtɹẽˑ]

ah, ar Pradou oui ! oui, oui, oui, ar Pradou qu'on dit euh... oui, ça c'est à gauche quand on va à Pontrev

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent... e oa ar C'hroajou

[a tyˈɑl də ˈne̞n - wa ˈhɹwɑːʒo]

et de l'autre côté de la route... il y avait ar C'hroajou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kergonan pelloc'h

[a kɛɹˈgɔ̃ːnɑ̃n ˌpɛlɔx]

et Kergonan plus loin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude, ma 'h ez da vont, evit arriet war hent Sant Kleve, zo Kerglas

[a ˌguˑde ma ˌhez də ˈvɔ̃n - wid ˌɑjə waɹ ˈne̞n zɑ̃ˈklẽːve - zo kɛɹˈglɑːs]

et après, si tu vas, pour arriver sur la route de Sant Kleve, il y a Kerglas

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, Kerambroyal, ya, Kerambroyal

[a ˌjɑ - ˌkɛɹɑ̃ˈbɹojal]

ah oui, Kerambroyal, oui, Kerambroyal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Porzh an Tabud

[ˌjɑ - ˌpɔɹs ˈtɑːbyt]

oui, Porzh an Tabud

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad Hir

[ˌkwɑd ˈhiːɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad Nir ya

[ˌkwɑd ˈniːɹ ˌjɑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Koad a oa aze gwechall, ya, ya, ar Groaz Koad, ya, ya eu... un tamm ti bihan 'ba ar penn

[ˌgɹwɑˑs ˈkwɑd wa ˌɑhe gweˌʒɑl - ˌjɑ - ˌjɑ - ˌgɹwɑˑs ˈkwɑt - ˌjɑ ja ə - ˌtɑ̃m ti ˈbiˑən bah ˈpe̞n]

là c'était ar Groaz Koad autrefois, oui, oui, ar Groaz Koad, oui, oui euh... une toute petite maison au bout

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude zo Koad Nir ya

[ˌguˑde zo ˌkwɑˑd ˈniːɹ ˌjɑ]

après il y a Koad Nir oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude pa 'h ez war-draoñ... ar Ger Wenn, non ? la Ville Blanche, ya, amañ ya, ya, ya, e limit Runan ya

[ˌguˑde pe ˌhez waɹˈdɹo̞w - əː - ˌge̞ˑɹˈwe̞n - nɔ̃ - ... - ˌjɑ - ˌɑ̃mɑ̃ ˌjɑ - ja ja ˈlimit ɹyˈnɑ̃ːn ˌjɑ]

après quand tu descends... ar Ger Wenn, non ? la Ville Blanche, oui, ici oui, oui, oui, à la limite de Runan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, Ourmel ya, hennezh zo 'ba al limit aze, an Ourmel a vez lâret, an Ourmel ya

[a ˌjɑ - ˈuɹməl ˌjɑ - ˈhẽːs so bah ˈlimit ˌɑhe - ˈnuɹməl ve ˈlɑːt - ˈnuɹməl ˌjɑ]

ah oui, Ourmel oui, ça c'est à la limite là, an Ourmel qu'on dit, an Ourmel oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met n'eus ket un anv all ? aze e oa ur menaj kreistre eu... ar Groaz Koad hag ar Ger Wenn

[mɛ ˌnøs kə ˌnɑ̃ˑno ˈɑl - ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ ˈkɹɛjste ə - ˌgɹwɑˑs ˈkwɑt a ˌge̞ˑɹˈwe̞n]

mais il n'y a pas un autre nom ? là il y avait une ferme entre euh... ar Groaz Koad et ar Ger Wenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo... Kerc'harzh du-hont 'ba al limit deja

[ˌɑhe zo ˌkɛɹˈhɑɹz ˈdyˑɔ̃n bah ˈlimid deˌʒa]

là c'est... Kerc'harzh là-bas à la limite déjà

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust

[ˌle̞ɣ ˈgust]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergostard, ya, Kergostard

[kɛɹˈgostat - ˌjɑ - kɛɹˈgostat]

Kergostard, oui, Kergostard

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust, Kerrest zo aze ivez, Kerrest

[ˌle̞ɣ ˈgust ə - kɛˈɹɛːs so ˌɑhe ˌiˑe - kɛˈɹɛːs]

Lec'h ar Goust, Kerrest est là aussi, Kerrest

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerc'horveg

[kɛɹˈhɔɹvək]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer zo aze ivez

[kɛˈɹɑɹzɛɹ zo ˌɑhe ˌiˑe]

Kerarzer est là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer

[kɛˈɹɑɹzɛɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba Lann Levri

[ba lɑ̃ˈleːvɹi]

à Lann Levri

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kerbri marteze en tu all

[a kɛɹˈbɹiˑ maˌtehe tyˈɑl]

et Kerbri peut-être de l'autre côté

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Lannwejo ya ! se zo kreistre Kerbodlezan... ha Lann Gerbriand, Lannwejo, aze e oa lojeiz gwechall ya, Lannwejo ya

[a - lɑ̃nˈweːʒo ˌjɑ - ˈze zo ˈkɹɛjste kɛɹboˈleˑɑ̃n - a ˌlɑ̃n gɛɹˈbɹiˑɑ̃n - lɑ̃nˈweːʒo - ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl ˌjɑ - lɑ̃nˈweːʒo ˌjɑ]

ah, Lannwejo oui ! ça c'est entre Kerbodlezan... et Lann Gerbriand, Lannwejo, il y avait une habitation là autrefois oui, Lannwejo oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ al Lann zo e bord an hent ha Lannwejo zo pelloc'h

[ˌtɹo̞w ˈlɑ̃n zo ˌbɔɹ ˈne̞n a lɑ̃nˈweːʒo zo ˈpɛlɔx]

Traoñ al Lann est au bord de la route et Lannwejo est plus loin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kroashent Pigal ! se zo... a-drek Kernevez, n'eus mann ebet ken ivez met aze e oa ul lojeiz gwechall, Kroashent Pigal, ha ma dad 'meus bet klevet o komz deus se peogwir e oa ganet 'ba ar Gernevez

[a - ˌkɹwɑsən ˈpiˑɟal - ˈze zo - dɹek kɛɹˈnewe - nøz ˈmɑ̃n be ˌkeˑn ˈiˑe mɛ ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl - ˌkɹwɑsən ˈpiˑɟal - a mə ˈdɑˑd møs ˌbe ˈklɛwə ˈkɔ̃mz døs ˈse pyˌgyˑɹ wa ˈgɑ̃ːnə bah gɛɹˈnewe]

ah, Kroashent Pigal ! ça c'est... derrière Kernevez, il n'y a plus rien non plus mais là il y avait une habitation autrefois, Kroashent Pigal, et il est arrivé que mon père parle de ça puisqu'il était né à ar Gernevez

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Beleg

[ˌle̞x ˈbe̞ˑle̞k]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

kreistre ar bourk ha Gardeod, Porzh an Ifern

[ˈkɹɛjste ˈbuɹg a gaɹˈdeˑɔt - ˌpɔɹz ˈniːvɛɹn]

entre le bourg et Gardeod, Porzh an Ifern

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Tosenn Rumeur... kostez Kerbiliou

[ˌto̞sən ɹyˈmœːɹ - ˌko̞ste kɛɹbiˈliˑu]

Tosenn Rumeur... du côté de Kerbiliou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! ar verje ar prespitor, ah ! nemet ha ar Verje... e bord an hent da vont etrezeg ar gar, non ? aze e oa ur verje ivez, n'eus ket berje ebet ken met... aze zo ul lotisamant bremañ met... pa oan krennard 'meus soñj da welet ur verje, ar verje aze a vije graet ar Verje dioutañ ivez, eu... hag ar prespitor 'na un tamm douar ha zo... ben... zo graet tier e-barzh bremañ ha 'na ur verje ivez, boñ, an eil pe an all, forzh penaos n'eus ket a bell etreze

[a - ˌvœɹʒe pɹɛsˈpitɔɹ - a mɛt a ˈvœɹʒe - ˌbɔɹ ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈtɹœsəg ˈgɑːɹ nɔ̃ - ˌɑhe wa ˈvœɹʒe ˌiˑe - ˌnøs kə ˈbœɹʒe be ˌkeˑn mɛ - ˌɑhe zo ˌlotiˈsɑ̃mɑ̃n ˈbɹœmɑ̃ mɛ - pe wɑ̃n ˈkɹɛnaɹd møs ˌʃɔ̃ˑʃ tə ˈwe̞ˑlə ˈvœɹʒe - ˈvœɹʒe ˌɑhe ˌviʒe ˌgwɛ ˈvœɹʒe ˌdɔ̃tɑ̃ ˌiˑe - ə - a pɹɛsˈpitɔɹ na tɑ̃m ˈduˑaɹ a zo - bɛ̃ - zo ˌgwɛt ˈtiˑəɹ ˌbaɹz ˈbɹœmɑ̃ a na ˈvœɹʒe ˌiˑe - bɔ̃ - ˈne̞j pe ˈnɑl - ˌfɔɹs pəˌnɔ̃ˑz ˈnøs kə ˈbɛl ˌtɹeˑe̞]

ah ! le verger du presbytère, ah ! à moins que ar Verje... au bord de la route en allant vers la gare, non ? là il y avait un verger aussi, il n'y a plus aucun verger mais... là il y a un lotissement maintenant mais... quand j'étais adolescent je me souviens de voir un verger, le verger là on l'appelait ar Verje aussi, euh... et le presbytère avait un petit terrain et on a... ben... on a fait des maison dedans maintenant et il avait un verger aussi, bon, l'un ou l'autre, n'importe comment ils ne sont pas très éloignés

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Lann ar Gazeg ya ! aze e oa ul lojeiz gwechall ivez, hennezh zo un hent ha 'h a deus eu... Kermoal da Lec'h ar Moal

[a ˌlɑ̃n ˈgɑːzəg ˌjɑ - ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl ˌiˑe - ˈhẽːs so ˈne̞n a ˌha dys ə - kɛɹˈmwɑːl də ˌle̞x ˈmwɑːl]

ah, Lann ar Gazeg oui ! là il y avait une habitation aussi, ça c'est une route qui va de... Kermoal à Lec'h ar Moal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerriwallan eu... stok d'an Iliz Kaer ? non ? kar ma dad 'na ur park ha... hag e anv a oa Kerriwallan

[ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n ə - ˌsto̞k tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ - nɔ̃ - kaɹ mə ˈdɑːd na ˈpɑɹk a a i ˈɑ̃ːno wa ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n]

Kerriwallan euh... à proximité de an Iliz Kaer ? non ? car mon père avait un champ et... et son nom c'était Kerriwallan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kamarel, Kamarel ya

[kɑ̃ˈmɑːl - kɑ̃ˈmɑːl ˌjɑ]

Kamarel, Kamarel oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... deus ar Vilin Gamarel ivez

[dyz ˌviˑlin gɑ̃ˈmɑːl ˌiˑe]

... de ar Vilin Gamarel aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Kerprost a vez lâret deus ar vilajenn a-hend-all met añfin...

[ˌjɑ - kɛʁˈpʁo̞st ve ˈlɑːt tøz viˈlɑːʒən he̞nˈdɑl mɛ ɑ̃ˌfiˑn]

oui, Kerprost que l'on appelle ce village autrement mais enfin...

Ploueg

Emil an Abad, 1939, Skiñvieg (dastumet gant Tangi)

Traoñ al Lann ya

[ˌtɾo̞w ˈlɑ̃n ˌjɑ]

Traoñ al Lann oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lannwejo ? ah ya met... aze 'oa... aze 'oa ket ti ebet kwa, nann, nann, Lannwejo eo... a-us d'ar rinier aze emañ

[lɑ̃nˈweːʒo - a ˌjɑ mɛ - ˌɑhe wa ˌɑhe ˌwa kə ˈti bet kwa - ˌnɑ̃n - ˌnɑ̃n - lɑ̃nˈweːʒo e̞ - ˌys tə ˈɹɛ̃ɲəɹ ˌɑˑe mɑ̃]

Lannwejo ? ah oui mais... là c'était... là il y avait aucune maison quoi, non, non, Lannwejo c'est... au-dessus de la rivière là que c'est

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kamarel, ya, pa... pa 'h ez dre... deus Beurleudi da Ploueg aze e dremenez dre feunteun... Sant Koulouban aze, ya, Kamarel 'ba Ploueg

[kɑ̃ˈmɑːl ˌjɑ - pe pe hez ˌdɹe - diz ˈbœldi də ˈpluˑəg ˌɑˑe dɹeˈmeːnez dɹe ˈvɑ̃tɑ̃n - zɑ̃n kuˈluːbɑ̃n ˌɑhe̞ - ˌjɑ - kɑ̃ˈmɑːl bah ˈpluˑək]

Kamarel, oui, quand... quand tu vas par... de Beurleudi à Ploueg là tu passes par la fontaine de... Sant Koulouban là, oui, Kamarel à Ploueg

Ploueg/Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)