Brezhoneg Bro-Vear

Anvioù-lec'h hag anvioù-tudAn anvioù-lec'hAr c'humunioù tro-ha-zroAnvioù-lec'h e Ploueg

Anvioù-lec'h e Ploueg

kroashent machin eu... Kerangere

[’kɹwɑsɛn ma’ʃi:n ə - kɛɹn’ge:ɹe]

le carrefour de machin euh... Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerangere eo

[ke̞ɹɑ̃’ge:ɹe he̞]

c'est Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbri a vije graet dioute

[ge̞ɹ’bɹi: viʒe gwɛd djɔ̃tɛ]

on l'appelait Kerbri

nom de lieu à Ploueg où se trouvait des bandits

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêrbodlezan

[ke̞ʁbo’le:ən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kêruhel

[ke̞ʁ'y:əl]

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerarzig

[ke̞’ʁɑʁzik]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel

[ke̞ʁ’y:əl]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel vihan

[ke̞ʁ’y:əl ’vi:ən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Keruhel vras

[ke̞ʁ’y:əl vʁɑ:s]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

me a oa du-hont a-raok, e oa... eu... ar Geruhel vras hag ar Geruhel Vihan, e oa kant... tremen kant metr etreze kwa, Ploueg, Ploueg ya, ar Geruhel, ar Geruhel Vras a oa sañset, met ar Geruhel Vras eu... gwechall e oa bet un toullad-mat eu... a vugale, ha eo bet drailhet ar menaj kwa

[ˌme wa ˈdyˑən ˌɹo̞ˑg wa - əː - ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs a ge̞ˌɹyˑəl ˈviˑən - wa ˈkɑ̃n - ˌtɹemɛn ˈkɑ̃n mɛt ˌtɾeˑe̞ kwa - ˈpluːək - ˈpluːəg ja - ge̞ˈɹyˑəl - ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs wa ˈsɑ̃sət - mɛ ge̞ˌɹyˑəl ˈvɹɑːs ə - gweˈʒɑl wa be ˌtuləˈmɑˑd əː - vyˈgɑːle - a he̞ be ˈdɹɑjəd ə ˈmeːnəʃ kwa]

moi j'avais été là-bas avant, il y avait... euh... ar Geruhel vras et ar Geruhel Vihan, il y avait cent... plus de cent mètres entre les deux quoi, à Ploueg, Ploueg oui, ar Geruhel, ar Geruhel Vras que c'était en principe, mais ar Geruhel Vras euh... autrefois il y avait eu une ribambelle euh... d'enfants, et la ferme a été bousillée quoi

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Sant Joran a oa patron Iliz Kaer

[zɑ̃n ’ʒo:ɹɑ̃n wa ’pɑtɾɔ̃n ’ni:lis ’kɛɹ]

Sant Joran était le patron d' Iliz Kaer [chapelle]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Ger Uhel

[gɛˈɹyˑəl]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

daou Ger Uhel a oa, ya, ya, 150 mètres marteze etreze ya, oh ! aze gant an anv a oa e-barzh kwa e vije... (T. : kar 'oa ket ar Ger uhel Vihan hag ar Ger uhel Vras ?) geo ! ya, met... deus an anv e vije laket, ral eo e vije laket ar Ger Uhel Vras kwa met...

[ˌdo̞w gɛˈɹyˑəl wa - ˌjɑ - ˌjɑ - ... maˈteˑe ˌtɹeˑe̞ ˌjɑ - o ˌɑhe gɑ̃n ˈnɑ̃ːno wa ˌbɑɹs kwa ˌviʒe - ge̞ ˌjɑ mɛ - dœz ˈnɑ̃ːno viˌʒe kə ˈlɑkət - ˈɹɑːl e̞ viʒe ˈlɑkəd gɛˌɹyˑəl ˈvɹɑːs kwa mɛt]

il y avait deux ar Ger Uhel, oui, oui, 150 mètres peut-être entre les deux oui, oh ! là avec le nom qu'il y avait dedans quoi on... (T. : car il n'y avait pas ar Ger uhel Vihan et ar Ger uhel Vras ?) si ! oui, mais... on disait selon le nom [de famille], c'est rare de nommer ar Ger Uhel Vras quoi mais...

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ah ! ar Rumin ya, aze 'oa ket nemet un tamm menaj kwa, un tamm menaj bihan

[a - ɹyˈmiːn ˌjɑ - ˌɑhe ˌwɑ kə ˌmɛ tɑ̃m ˈmeːnəʃ kwa - tɑ̃m ˌmeˑnəʒ ˈbiˑən]

ah ! ar Rumin oui, là il n'y avait qu'une petite ferme quoi, une petite ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lann Ger Vriand ya

[ˌlɑ̃n gɛɹ ˈvɹiˑən ˌjɑ]

Lann Ger Vriand oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lann ar Ger Vriand ya, eñ 'oa ket pell deus ar Ger Uhel

[ˌlɑ̃n gɛɹ ˈvɹiˑən ˌjɑ - ˌjɑ - ˌhẽ wa kə ˈpɛl dœz gɛˈɹyˑəl]

Lann ar Ger Vriand oui, ça ce n'était pas loin de ar Ger Uhel

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbodlezan

[ˌkɛɹboˈleˑən]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Spernell, ya eu... eñ... eñ a oa e-unan 'ba... 'ba an hent aze a-dreuz, met 'ba an hent all da vont eu... ar Spernell, ar Spernell ya

[ˈspɛɹnəl - ˌjɑ ə - ˌhẽ ˌhẽ wa iˌhyˑn bah - bah ˈnɛn ˌɑhe ˈtɾœːs - mɛ bah ˌnɛn ˈɑl də ˌvɔ̃n ə - ˈspɛɹnəl - ˈspɛɹnəl ˌjɑ]

ar Spernell, oui euh... ça... ça c'était tout seul... sur la route de traverse là, mais sur l'autre route pour aller... ar Spernell, ar Spernell oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar C'hev Ruz ? oh ya ! hennezh zo arri tost d'an Iliz Kaer neuze

[ˌhevˈɹyˑ - o ˌjɑ - ˌhẽˑs so ˌɑj tɔst tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ ˌnœˑe]

ar C'hev Ruz ? oh oui ! ça c'est proche de an Iliz Kaer alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerliboudenn ya, eñ a oa nesoc'h amañ neuze, 'oa ket... 'oa ket a-bell deus Poullagatu neuze

[kɛɹliˈbuːdən ˌjɑ - ˌhẽ wa ˌnesɔx ˈɑ̃mɑ̃ ˌnœhe - ˌwɑ kə ˌwɑ kə ˈbɛl dœs ˌpulagaˈtyˑ ˌnœˑhe]

Kerliboudenn oui, ça c'était plus proche d'ici alors, ce n'était pas... ce n'était pas loin de Poullagatu alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Bot... Bothorel a oa 'ba unan neuze, neuze e oa... Bothorel a oa 'ba... 'ba... 'ba... 'ba Pou... Poullagatu kwa, ha Jelard a oa 'ba eu...

[bot - boˈtɔˑl wa bah ˈyˑn ˌnœhe - ˌnœhe wa - boˈtɔˑl wa bah bah bah - ba pu ˌpulagaˈtyˑ kwa - a ˈʒeːlaɹd wa bah ə]

Bot... Bothorel était dans une alors, il y avait aussi... Bothorel était à... à... à... à Pou... Poullagatu quoi, et Gélard était à euh...

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerarzhig, aze e oa un tonton din-me o terc'hen menaj

[kɛˈɹɹzic - ˌɑhe wa ˈntɔ̃ntɔ̃n ˌdĩme - ˈtɛɹhɛn ˈmeːnaʃ]

Kerarzhig, là il y avait un oncle à moi exploitant une ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Wazh ya, hennezh zo war ar bourk... war an hent ar bourk eu... ya, n'emañ ket a-bell... Traoñ ar Wazh ya, aze zo dour

[ˌtɹo̞w ˈwɑːz ˌjɑ - ˌhẽˑs so waɹ ˈbuɹk - waɹ nɛn ˈbuɹk ə - ˌjɑ - ˌmɑ̃ kə ˈbɛl - ˌtɹo̞w ˈwɑːz ˌjɑ - ˌɑhe zo ˈduːɹ]

Traoñ ar Wazh oui, ça c'est vers le bourg... sur la route du bourg euh... oui, ça ne se trouve pas loin... Traoñ ar Wazh oui, là il y a de l'eau

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

oh ya ! Ker... Kerrouz zo arri ur pellad-mat deus eu... hennezh zo... hennezh zo ur menaj bras, Kerrouz

[o ˌjɑ - kɛɹ kɛˈɹuːs so ˌɑj ˈpɛlə ˌmɑt tœs ə - ˌhẽˑs so ˌhẽˑs so ˌmeːnəʒ ˈbɹɑːs - kɛˈɹuːs]

oh oui ! Ker... Kerrouz c'est bien plus loin par rapport à euh... ça c'est... ça c'est une grande ferme, Kerrouz

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Porzh Tabut ya, Porzh Tabut eu... normalamant zo... zo tostoc'h da... d'ar Ger Uhel, n'emañ ket ?

[ˌpɔɹs ˈtɑːbyd ˌjɑ - ˌpɔɹs ˈtɑːbyt ə - nɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n zo - zo ˈto̞stɔx də - də gɛˈɹyˑəl - ˌmɑ̃ kə] Ploueg

Porzh Tabut oui, Porzh Tabut euh... normalemant c'est... c'est plus près de... de ar Ger Uhel, non ?

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Porzh Tabut ya, ya, eñ... hennezh zo... war bord an hent, deus ar bourk da vont da... dapet eu... Plas ar C'hrampouezh gouez dezhe, Plas ar C'hrampouezh ya, aze an hent... an hent da... a dremen a-drek eu... n'onn pesort se arri e Plas ar C'hrampouezh kwa, e Plas ar C'hrampouezh n'eus mann ebet kwa, n'eus ket ti ebet na mann ebet kwa

[ˌpɔɹs ˈtɑːbyd ˌjɑ - ˌjɑ - ˌhẽˑ - ˌhẽˑs so - waɹ ˌbɔɹ ˈnɛn - dœz ˈbuɹk tə ˌdɔ̃n tə - ˈdɑpəd ə - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus gwes ˌte̞ - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃puz ˌjɑ - ˌɑhe ˈnɛn ˈnɛn də - ˈdɹeme̞n ˌdɹek ə - ˌnɔ̃ pəˌsɔɹt ˈse haj ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus kwa - ˌplɑs ə ˈhɹɑ̃pus nøz ˈmɑ̃n ˌbet kwa - ˌnøs kə ˈti eˌbet na ˈmɑ̃n bet kwa]

Porzh Tabut oui, oui, ça... ça c'est... sur le bord de la route, du bourg pour aller à... prendre euh... Plas ar C'hrampouezh comme ils disent, Plas ar C'hrampouezh oui, là la route... la route pour... passe derrière euh... je ne sais ce que c'est arrive à Plas ar C'hrampouezh quoi, à Plas ar C'hrampouezh il n'y a rien quoi, il n'y a aucune maison ni rien quoi

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lec'h an Traoñ ya

[ˌlex ˈtɾo̞w ˌjɑ]

Lec'h an Traoñ oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerangere ya, henn... hennezh zo... eu... pa 'h ez da Veurleudi, a... aze zo ur c'hroashent, aze emañ Kerangere, Kerangere

[ˌkɛɹɑ̃ˈgeːɹe ˌjɑ - ˌhẽ ˌhẽˑs so - ə - pe ˌhes tə vœˈlœːdi - ˌɑ ˌɑhe zo ˈhɹwɑsɛn - ˌɑhe mɑ̃ ˌkɛɹnˈgeːɾe - ˌkɛɹnˈgeːɾe]

Kerangere oui, ç... ça c'est... euh... quand tu vas à Beurleudi, l... là il y a un carrefour, c'est là qu'est Kerangere, Kerangere

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

eu... ar Run Du zo... eu... war etrezek Gwengamp

[ə - ˌɹyn ˈdyˑ zo - ə - waɹ ˌtɹɔ̃səg ˈgwɛɲɔ̃m]

euh... ar Run Du est... euh... vers Gwengamp

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerc'horvou

[kɛɹˈhɔɹvo]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerpuñs amañ ya, aze e oa ur menaj mat

[kɛɹˈpỹˑs ˌɑ̃mɑ̃ ˌjɑ - ˌɑhe wa ˌmeˑnəʒ ˈmɑt]

Kerpuñs ici oui, là il y avait une grosse ferme

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Gwilhou

[ˌgɹwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

an Ti Pri

[ˌti ˈpɹiˑ]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kergoadig

[kɛɹˈgwɑːdik]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerbourc'hiz, se zo muioc'h etrezek Sant Kleve neuze

[kɛɹˈbuɹhis - ˌze zo ˌmyˑɔx ˈtɹɔ̃səg zɑ̃n ˈkleːve ˌnœhe]

Kerbourc'hiz, ça c'est davantage faire Sant Kleve alors

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kerveg

[kɛɹˈvek]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kroaz Gwilhou

[ˌkɹwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

lâret e vez mont... Lec'h an Traoñ, aze eo... n'eus ket nemet un hent karr da diskenn, Lec'h an Traoñ

[ˌlɑˑɹə ve ˌmɔ̃n - ˌlex ən ˈtɾo̞w - ˌɑhe he̞ - ˌnøs kə ˌmɛ nɛn ˈkɑɹ də ˈdiske̞n - ˌlex ˈtɾo̞w]

on dit aller... à Lec'h an Traoñ, là c'est... il n'y a qu'une voie charretière à descendre, Lec'h an Traoñ

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Penn ar Wern

[ˌpe̞n ˈwɛɹn]

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

ma krapet eu... Kernangere

[ma ˈkɹɑpəd ə - ˌkɛɹnɑ̃ˈgeːɾe]

j'avais monté la côte de euh... Kernangere

Ploueg

Plac'h, 1929, Bear (dastumet gant Tangi)

eñ a oa ganet 'ba Ploueg eu... bevet tout e vuhez 'ba Ploueg ivez (T. : peseurt plas ?) ar Seurenn

[ˈhẽ wa ˈgɑ̃ːnə bah ˈpluˑəg ə - ˈbewə ˌtud i ˈvyˑe bah ˈpluˑəg ˌiˑe - ˈzœːꝛən]

il était né à Ploueg euh... ayant vécu toute sa vie à Ploueg aussi (T. : à quel endroit ?) ar Seurenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer, er penn all d'ar barrouz

[kɛˈꝛɑꝛzɛːꝛ - ˌpe̞n ˈɑl də ˈbɑꝛus]

à Kerarzer, de l'autre côté de la commune

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba an iliz eo... ar Werc'hez, met 'ba sant eu... an Iliz Kaer, eo Sant Joran, ha justamant 'ba kantik Sant Joran eu... e vez komzet deus « Plouigiz »

[bah ˈniːlis e̞ - ə ˈwɛꝛhɛs mɛd ba zɑ̃ ə - ˌniˑlis ˈkɛːꝛ - he̞ zɑ̃n ˈʒɔːꝛɑ̃n - a ʒysˈtɑ̃mɑ̃n bah ˌkɑ̃tik sɑ̃n ˈʒɔːꝛɑ̃n ə - ve ˈkɔ̃mzəd dœs ˈpluigis]

à l'église c'est... la Vierger, mais à saint euh... an Iliz Kaer, c'est Sant Joran, et justemant dans le cantique de Sant Joran euh... on parle « des gens de Ploueg »

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Ti Pri

[ˌti ˈpꝛiˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Kersac'h, ar Groaz Kerantouped eo sañset met eu... eo bet eu... erijet gant ar familh Kersac'h

[ˌgꝛwɑˑs kɛꝛˈzɑx - ˌgꝛwɑˑs kɛꝛɑ̃ˈtupəd e̞ ˈsɑ̃səd mɛ ə - he̞ ˌbet ə - eˈꝛiːʒət gɑ̃n ə ˈfɑmij ...]

ar Groaz Kersac'h, en principe c'est ar Groaz Kerantouped mais euh... elle a été euh... érigée par la famille Kersac'h

Ploueg/Skiñvieg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ale Jos da gentañ, an Ale Jos, ya, an Ale Jos ya, ya, ya, ya

[ˌɑˑle ˈjɔs tə ˈgetɑ̃ - ˌnɑˑle ˈjɔs - ˌjɑ - ˌnɑˑle ˈjɔs ˌjɑ - ja ja ja]

Ale Jos en premier, an Ale Jos, oui, an Ale Jos oui, oui, oui, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar C'hra goude

[ˌpe̞n ˈhꝛɑˑ ˌguˑde]

Penn ar C'hra ensuite

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermari

[kɛɾˈmɑːɾi]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude pelloc'h c'hoazh, en tu all d'al linenn, zo Kergoadig

[a ˌguˑde ˈpɛlɔx ˌhwɑs - tyˈɑl də ˈliːnən - zo kɛꝛˈgwɑːdik]

et après plus loin encore, de l'autre côté de la ligne [de chemin de fer], il y a Kergoadig

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met gwechall-gozh e oa un ti pelloc'h c'hoazh, Toull al Louarn, met eñ n'emañ ket war da gartenn, geo ?

[mɛ ˌgweʒalˈgoːz wa ˈti ˌpe̞lɔx ˈhwɑs - ˌtul ˈluˑaꝛn mɛ ˌhẽ ˈmɑ̃ kə waꝛ də ˈgɑꝛtən - ˌge̞]

mais autrefois il y avait une maison encore plus loin, Toull al Louarn, mais ça ce n'est pas sur ta carte, si ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ker... Kerrain zo amañ met pelloc'h...

[kɛꝛ kɛˈꝛɛ̃ zo ˈpɛlɔx mɛ ˌɑ̃mɑ̃]

Ker... Kerrain est ici mais plus loin...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Poull Fragan, ya

[pul ˈvꝛɑːgɑ̃n - ˌjɑ]

Poull Fragan, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

donc aze zo pemp ti, menajoù bihan gwechall hein ! eu... Penn ar Run da gentañ, ha Koad Mabo goude 'ba ar foñs

[... ˌɑhe zo ˈpɛm ti - meˌnɑˑʒo ˈbiˑən gweˌʒɑl ɛ̃ - ə - ˌpe̞n ˈɹyːn də ˈgetɑ̃ - a ˌkwɑd ˈmɑːbo ˌguˑde ba ˈvɔ̃ːs]

donc là il y avait cinq maisons autrefois, de petites fermes autrefois hein ! euh... Penn ar Run d'abord, et Koad Mabo ensuite dans le fond

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrain ya, Kerre... Kerrein, Kerrein, Kerrein ya, Kerrein ya

[kɛˈɹɛ̃ ˌjɑ - kɛˈɹɛ - kɛˈɹɛɲ - kɛˈɹɛɲ - kɛˈɹɛɲ ˌjɑ - kɛˈɹɛɲ ˌjɑ]

Kerrain oui, Kerre... Kerrein, Kerrein, Kerrein oui, Kerrein oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

pelloc'h aze zo un hent à droite, Kermondu, Kermondu, aze e oa ur menaj, da gentañ bepred, met aze tout ar vilajenn zo Kermondu eviton-me

[ˈpɛlɔx ˌɑhe zo ˈne̞n ... - ˈkɛꝛmɔ̃dy - kɛꝛmɔ̃dy ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ - də ˈgetɑ̃ ˈbopət - mɛ ˌɑhe ˈtud viˈlɑːʒən zo ˈkɛꝛmɔ̃dy ˈwitɔ̃ ˌme]

plus loin là il y a une route à droite, Kermondu, Kermondu, il y avait une ferme là, au début du moins, mais là tout le village c'est Kermondu pour moi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... d'arriet 'ba Penn ar C'hardenn kwa

[ˈdɑjəd bah ˌpe̞n ˈhɑɹdən kwa]

... pour arriver à Penn ar C'hardenn quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

entretemps aze zo ur menaj... e oa ! peogwir 'neus ket ken ivez, peogwir 'neus nevez-laosket aze, Gwazh Gwilhou

[... ˌɑhe zo ˈmeːnaʃ - ˈwɑ - pyˌgyˑɹ ˈnøs kə ˈkeˑn ˌiˑe - pyˈgyˑɹ nøz ˌneweˈlo̞skəd ˌɑhe - ˌgwɑˑz ˈgwiju]

entretemps là il y a une ferme... il y avait ! puisqu'il n'y a plus non plus, puisqu'on vient de la laisser récemment, Gwazh Gwilhou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazh Gwilhou ouai

[ˌgwɑˑz ˈgwiju wɛ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kerjoli zo a-raok !

[a - kɛɹˈʒoːli zo ɹo̞ˑk]

ah, Kerjoli est avant !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude aze eu... e oa un tamm menaj à gauche aze c'hoazh, Leur ar Varazh, Leur ar Varazh

[ˌguˑde ˌɑhe ə - wa tɑ̃m ˈmeːnaʒ ... ˌɑhe ˌhwɑs - ˌlœˑɾ ˈvɑːɹas - ˌlœˑɾ ˈvɑːɹas]

après là euh... il y avait une petite ferme à gauche là encore, Leur ar Varazh, Leur ar Varazh

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag e oa un tamm menaj bihan 'ba ar foñs, Kermerrien

[a wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən bah ˈvɔ̃ːs - kɛɹˈmɛɹjɛn]

et il y avait une petite ferme au bout, Kermerrien

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Poullou Pri, aze e oa un tamm menaj bihan ur vuoc'h c'hoazh

[ˌpulo ˈpɹiˑ - ˌɑhe wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˈvyˑɔx ˌhwɑs]

ar Poullou Pri, là il y avait une petite ferme d'une vache encore

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

marteze eo an Toullou Pri hein ! an Toullou Pri marteze ya

[maˈtehe he̞ ˌtulo ˈpɹiˑ ɛ̃ - ˌtulo ˈpɹiˑ maˌteˑze ˌjɑ]

peut-être que c'est an Toullou Pri hein ! an Toullou Pri peut-être oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad ar Sant, o-daou Koad ar Sant

[ˈkwɑd zɑ̃n - oˌdo̞w ˈkwɑd zɑ̃n]

Koad ar Sant, les deux Koad ar Sant

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Prad ar Blouc'h, ouai, c'est ça, Prad ar Blouc'h ouai

[a ˌjɑ - ˌpɹɑˑd ˈbux ... - ... - ˌpɹɑˑd ˈblux ...]

ah oui ! Prad ar Blouc'h, ouai, c'est ça, Prad ar Blouc'h ouai

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Moal

[ˌlex ˈmwɑːl]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermoal, non ? non ! Kermoal c'est pas là

[kɛɹˈmwɑːl ... - ... - kɛɹˈmwɑːl ...]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h Morvan ya

[le̞x ˈmɔɹvɑ̃n ˌjɑ]

Lec'h Morvan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en ur vont etrezek Sant Kleve, e oa ur menaj c'hoazh, Kerjegou

[nɔ̃n ˌvɔ̃n ˈtɹœsək sɑ̃n ˈklẽːve - wa ˈmeːnaʃ ˌhwɑs - ˈkɛɹʒegu]

en allant vers Sant Kleve, il y avait encore une ferme, Kerjegou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou, kar pelloc'h goude zo ur menaj all, e oa ur menaj all, Keryegou

[kɛꝛˈʒeːgu - kaꝛ ˌguˑde ˈpɛkɔx so ˌmeˑnaʒ ˈɑl - wa ˌmeˑnaʒ ˈɑl - kɛꝛˈjeːgu]

Kerjegou, car plus loin après il y a une autre ferme, il y avait une autre ferme, Keryegou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

un tamm menaj bihan pelloc'h kwa, met Kerjegou bepred kwa

[tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˌpɛlɔx kwa - mɛ kɛꝛˈʒeːgu ˈbopət kwa]

une petite ferme un peu plus loin quoi, mais toujours Kerjegou quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

(T. : -jego pe -jegou ?) -jegou a vije lâret hein ! ya, ya ! ya, ya ! ma dad 'na ur park aze eu... hag e vije lâret Park Kerjegou dioutañ hañ !

[ˈʒeːgu ˌviʒe ˈlɑːd ɛ̃ - ja ja - ja ja - mə ˈdɑːd na ˈpɑɹg ˌɑhe ə - ˌviʒe lɑːɹə ˌpɑɹk kɛꝛˈʒeːgu ˌdjɔ̃tɑ̃ ɑ̃]

(T. : -jego ou -jegou ?) -jegou qu'on disait hein ! oui, oui ! oui, oui ! mon père avait un champ là euh... et on l'appelait Park Kerjegou hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

peseurt anv eo aze ? Lec'h... Lec'h ar Moal

[pəˌsœ ˈhɑ̃ːno he̞ ˌɑhe - ˌle̞x - ˌle̞x ˈmwɑˑl]

comment ça s'appelle là ? Lec'h... Lec'h ar Moal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

eu... Kerglaz

[kɛꝛˈglɑːs]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerfouler, Kerfouler ya

[kɛɹˈvuːləꝛ - kɛɹˈvuːləꝛ ˌjɑ]

Kerfouler, Kerfouler oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze an hini e oa Keryegou neuze

[ˌɑhe ni wa kɛꝛˈjeːgu ˌnœhe]

c'est là qu'était Keryegou alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Plasenn Krenn ya

[ˌjɑ - ˌplɑsən ˈkɹɛn ˌjɑ]

oui, Plasenn Krenn oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervig

[kɛꝛˈvic]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Parkou ya, e bord an hent Pontrev

[pe̞n ˈpɑɾko ˌjɑ - bɔɾ ˌne̞n pɔ̃ˈtɾẽˑ]

Penn ar Parkou oui, au bord de la route de Pontrev

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbourc'hiz, Kerbourc'hiz

[kɛɹˈbuꝛis - kɛɹˈbuꝛis]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Bud

[ˌpe̞n ˈbyt]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Pont an Iliz, hennezh eo an ti zo 'ba eu... 'ba an toull aze, hennezh zo un tamm bihan dindan an hent aze ya

[pɔ̃n ˈniːlis - ˈhẽˑz e̞ ˈntiː zo bah ə - ban ˈtul ˌɑhe - ˈhẽˑs so tɑ̃m ˌbiˑən diˌnɑ̃ˑn ˈne̞n ˌɑhe ja]

Pont an Iliz, ça c'est la maison qui est à euh... dans le trou là, ça c'est un peu sous la route là oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kroaz Mouer ya, ya, ya, ya, ya, aze zo daou di, hennezh zo... eñ... eñ a ra korn d'an hent da... gant an hent Sant Kleve, hag an hent 'h a da Gervig, Kroaz Mouer ya

[ˌkɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ ˌjɑ - ja ja - ja ja - ˌɑhe zo ˈdo̞w di - ˈhẽˑs so - ˈhẽ ˈhẽ ɹa ˈkɔɹn də ˈne̞n də - gɑ̃n ˈne̞n zɑ̃ ˈklẽːve - a ˈne̞n ha də gɛꝛˈvic - ˌkɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ ˌjɑ]

Kroaz Mouer oui, oui, oui, oui, oui, là il y a deux maisons, ça c'est... ça... ça fait l'angle de la route de... avec la route de Sant Kleve, et la route qui va à Kervig, Kroaz Mouer oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Milin Beurleudi 'meus aon, peotramant hemañ zo Milin Beurleudi hag egile a oa... Milin Kintin neuze ?

[ˌmiˑlin ˈbœldi møˈzɑˑɔ̃n - peˈtɑmɑ̃n ˈhemɑ̃ zo ˌmiˑlin ˈbœldi a eˈgiːle wa - ˌmiˑlin ˈkitin ˌnœhe]

Milin Beurleudi je crois, ou sinon celui-ci c'est Milin Beurleudi et l'autre c'était... Milin Kintin alors ?

Ploueg/St Kleve

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ne... Ner... Penn an Nerved Hir, Penn an Nerved Hir

[ne̞ - ne̞ɹ - pe̞n ˌne̞ɹwəˈtiːɹ - pe̞n ˌne̞ɹwəˈtiːɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

just, Penn ar Poull ya

[ʒyst - ˌpe̞n ˈpul ˌjɑ]

juste, Penn ar Poull oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'h arriez 'ba Kerbiliou

[a ˌhɑje̞z bah - ˌkɛɹbiˈliˑu]

et tu arrives à Kerbiliou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

(T. : Kerbilio ?) Kerbiliou (T. -ou 'ba ar fin ?) -ou ouai

[ˌkɛɹbiˈliˑu - u ...]

(T. : Kerbilio ?) Kerbiliou (T. -ou à la fin ?) -ou ouai

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbiliou a vije lâret hein kar eu... bezañ zo ur vilajenn all eu... ar Bodiliav

[ˌkɛɹbiˈliˑu ˌviʒe ˈlɑːd ɛ̃ kaɹ ə - ˈbeˑɑ̃ zo ə viˌlɑˑʒən ˈɑl ə - buˈdijɛw]

Kerbiliou qu'on disait hein car euh... il y a un autre village euh... ar Bodiliav

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keraodren, 'teus ket se war da blañ ? Keraodren, aze an hini emañ ar Jeannine-se o chom sell ! 'ba ar foñs, Keraodren

[kɛˈɹoːdɹən - ˌtøs kə ˈze waɹ də ˈblɑ̃ˑ - kɛˈɹoːdɹən - ˌɑhe ˌni mɑ̃ ʒaˌnin ze ˌʃo̞m ˈzɛl - bah ˈfɔ̃ːs - kɛˈɹoːdɹən ˌɑhe]

Keraodren, tu n'as pas ça sur ton plan ? Keraodren, c'est là que cette Jeannine-là habite tiens ! dans le fond, Keraodren

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ Licher

[tɹo̞w ˈliʃəɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermengi

[kɛɹˈmɛ̃ŋgi]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e dremenez e-fas da... Kernévez, non ? ar Gernevez ya, ma dad a oa ganet aze

[dɹeˈmeːnez ˌvɑs tə - kɛɹˈneːve - ... - gɛɹˈnewe ˌjɑ - mə ˈdɑːd wa ˈgɑ̃ːnəd ˌɑhe]

tu passes en face de... Kernévez, non ? ar Gernevez oui, mon père était né là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervan ya, aze e oa ur menaj ivez gwechall, Kervan, ar Ger eu... Kervan marteze eo eu... un K- mais... e vez pronoñset un... ar Gervan kwa, ya ha... hag aze e oa menaj ar Gervan, e-fas d'ar Gernevez, met goude, eu... ar verc'h deus ar Gervan, 'na batiset un ti nevez met bremañ zo... tri-ugent vloaz pe dek vloaz ha tri-ugent zo, eu... e bord an hent pa derc'hez da dont, hag ar Gervan eo aze ivez, pelloc'h evit ar Gernevez, pa 'h ez etrezek Penn ar C'hra aze

[kɛʁˈvɑ̃ːn ˌjɑ - ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ ˌiˑe gweˌʒɑl - kɛʁˈvɑ̃n - ˈge̞ːɹ ə - ˈkɛʁvɑ̃n maˌtehe he̞ ə - ... - ve pɹoˈnɔ̃səd œ̃ - ˈgɛʁvɑ̃n kwa - ˌjɑ a - a ˌɑhe wa ˌmeˑnaʒ gɛꝛˈvɑ̃ːn - ˌvɑs tə gɛɹˈnewe - mɛ ˌguˑde - ə ˈ vɛɹx tyz gɛꝛˈvɑ̃ːn - na baˈtisə ˌnti ˈnewe mɛ ˈbɹœmɑ̃ zo - ˌtɹiyˈgɛnla pe ˌdegla a tɹiˈyːgən zo - ə - bɔɹ ˈne̞n pe ˈdɛhe̞s tə ˌdɔ̃n - a ˈgɛʁvɑ̃n he̞ ˌɑhe ˌiˑe - ˈpɛlɔɣ wid gɛɹˈnewe - pe ˌdes ˈtɹœsək ˌpe̞n ˈhɹɑˑ ˌɑhe]

Kervan oui, là il y avait une ferme aussi autrefois, Kervan, ar Ger euh... Kervan peut-être que c'est euh... un K- mais... on prononce un... ar Gervan quoi, oui et... et là il y avait la ferme de ar Gervan, en face de ar Gernevez, mais après, euh... la fille de ar Gervan, avait bâti une maison neuve mais cela fait maintenant... soixante ans ou soixante-dix ans, euh... au bord de la route quand tu continues d'aller, et ar Gervan c'est là aussi, plus loin que ar Gernevez, quand tu vas vers Penn ar C'hra là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo ur chapel, Kerprost, aze e oa ur pezh menaj gwechall, chapel Kerprost

[ˌɑhe zo ˈʃɑpəl - kɛɹˈpɹost - ˌɑhe wa ˌpez ˈmeːnaʒ gweˌʒɑl - ˌʃɑpəl kɛɹˈpɹost]

là il y a une chapelle, Kerprost, autrefois il y avait une grande ferme là, la chapelle de Kerprost

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e bord... bord ar riñvier, aze e oa ur menaj ivez, Kernavaled

[ˌbɔɹd - ˌbɔɹd ˈɹɛ̃ːvjəɹ - ˌɑhe wa ˈmeːnaʒ ˌiˑe - ˈkɛɹnavalɛt]

au bord... bord de la rivière, là il y avait une ferme aussi, Kernavaled

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kernavaled, ha goude, pa eu... en ur diskenn da Kernavaled, e oa... aze e oa un tamm menaj bihan ivez, Kermark

[ˈkɛɹnavalɛt - a ˌguˑde - pe ə - nɔ̃n ˈdiske̞n də ˈkɛɹnavalɛt - wa - ˌɑhe wa tɑ̃m ˌmeˑnaʒ ˈbiˑən ˌiˑe - kɛɹˈmɑɹk]

Kernavaled, et après, quand euh... en descendant à Kernavaled, il y avait... là il y avait une petite ferme aussi, Kermark

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermarc'h ya, marteze ya, Ker... ya, Kermark... a vije lâret

[kɛɹˈmɑx ˌjɑ - maˌteˑze ˌjɑ - kɛɹ ˌjɑ - kɛɹˈmɑɹk - ˌviʒe ˈlɑːt]

Kermarc'h oui, peut-être oui, Ker... oui, Kermark... qu'on disait

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude pelloc'h, arri 'ba al limit, aze e oa un tamm menaj à gauche c'hoazh, Kergroaz, non ?

[a ˌguˑde ˈpɛlɔx - ˌɑj bah ˈlimit - ˌɑhe tɑ̃m ˈmeːnaʒ ... ˌhwɑs - kɛɹˈgɹwɑːz ...]

et après plus loin, arrivé à la limite, là il y avait une petite ferme à gauche encore, Kergroaz, non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent e oa Kerlaned, un tamm bihan muioc'h war amañ, eu... Kerlaned

[a ˌty ˈɑl ˌne̞n wa ˈkɛʁlanɛt - tɑ̃m ˈbiˑən ˈmyˑɔx waɹ ˌɑ̃mɑ̃ - ə - kɛɹˈlɑ̃ːnət]

et de l'autre côté de la route c'était Kerlaned, un petit peu plus vers ici, euh... Kerlaned

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Konvenant Fured

[ˌkɔ̃nvnɑ̃ ˈfyːɹət]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hazh Du

[ˌhɑˑz ˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, ya ! Jeannine aze zo bet o terc'hen menaj 'ba ar Fured sell !

[ˌjɑ ja - ... ˌɑhe zo ˌbe ˈtɛhɛn ˈmeːnaʃ ba ˈfyːɹət ˌsɛl]

oui, oui ! Jeannine là a exploité une ferme à ar Fured tiens !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hazh Du, en tu all d'an hent ya, n'eus ket kant metr etreze, daou ar C'hazh Du ?

[ˌhɑˑz ˈdyˑ - ty ˈɑl də ˈne̞n ˌjɑ - ˌnøs kə ˈkɑ̃n mɛt ˌtɾeˑe̞ - ˌdo̞w haz ˈdyˑ]

ar C'hazh Du, de l'autre côté de la route oui, il n'y a pas cent mètres à les séparer, deux ar C'hazh Du ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazh Raleg zo aze ivez, non ?

[ˌgwɑˑz ˈɹɑlɛk so ˌɑhe ˌiˑe - ...]

Gwazh Raleg est là aussi, non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrichard, uheloc'h neuze, Kerrichard

[kɛˈɹiʃaɹt - yˈelɔx ˌnœhe - kɛˈɹiʃaʴt]

Kerrichard, plus haut alors, Kerrichard

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kinkiziou marteze ya

[kɛ̃ˈkiːzju maˌteˑze ˌjɑ]

Kinkiziou peut-être oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude e oa aet e dad da derc'hen menaj 'ba xxx ( ?) eu... kastell Kastellin, ha... ha... ar menaj-se zo bet debret gant eu... gant ar veingleuz ivez

[a ˌguˑde wa ˌɛd i ˈdɑːd də ˈdɛhɛn ˈmeːnaʒ bah ˈhɹɑˑz ə - ˌkɑstəl ˌkɑstəˈliːn - a a - ˈmeːnaʃ se zo be ˈdɛːbət kɑ̃n ə - gɑ̃n ə ˈvœ̃ŋgləɹ ˌiˑe]

et après son père était allé tenir une ferme à xxx ( ?) euh... au château de Kastellin, et... et... cette ferme-là a été absorbée par euh... par la carrière aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ Kerolu

[a ˌguˑde mɑ̃ kɛˈɹo̞ːly]

et après c'est Kerolu

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

eñ zo o chom e Kerpuñs, Kerpuñs ya

[ˌhẽ zo ˌʃo̞m kɛɹˈpỹːs - kɛɹˈpỹːs ˌjɑ]

il habite à Kerpuñs, Kerpuñs oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en tu all d'an hent emañ Kerc'horvou, aze zo n'onn ket pet ti ivez, aze e oa ur menaj pe ouzhpenn unan ivez, Kerc'horvou

[tyˈɑl də ˈne̞n mɑ̃ kɛɹˈhɔɹvo - ˌɑhe zo ˌnɔ̃ kə ˈpeˑt ti ˌiˑe - ɑhe wa ˈmeːnaʒ gweˌʒɑl pe ˌspe̞n ˈyˑn ˌiˑe - kɛɹˈhɔɹvo]

de l'autre côté de la route se trouve Kerc'horvou, là il y a je ne sais combien de maison aussi, là il y avait une ferme ou plus d'une même, Kerc'horvou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerizag

[kɛˈɹiːzak]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gra Velen, Gra Velen ya, ar C'hra Velen ya, ya

[ˌgɹɑˑ ˈveːlən - ˌgɹɑˑ ˈveːlən ˌjɑ - ˌhɹɑˑ ˈveːlən ˌjɑ - ja]

Gra Velen, Gra Velen oui, ar C'hra Velen oui, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Run Du

[ˌɹyˑn ˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerforest

[kɛɹˈfo̞ːɹəst]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

amañ e vije lâret Kerforest ivez

[ˌɑ̃mɑ̃ ˌviʒe ˈlɑːɹ kɛɹˈvɔɹz ˌiˑe]

ici on disait Kerforest aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerangere ya, Kerangere, Kerangere, Kerangere, ya

[ˌkɛɹɑ̃ˈgeːɹe ˌjɑ - ˌkɛɹɑ̃nˈgeːɹe - ˌkɛɹɑ̃nˈgeːɹe - ˌjɑ]

Kerangere oui, Kerangere, Kerangere, Kerangere, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

meus aon eo Kenkizou aze ivez

[møˈzɑˑɔ̃n e̞ kɛ̃ˈkiːzu ˌɑhe ˌiˑe]

je crois que c'est Kenkizou là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Roc'h Kenkizou kwa

[ɹɔx kɛ̃ˈkiːzu kwa]

ar Roc'h Kenkizou quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha ni a lâre Kenkizou deus tout ar re-se, tout ar sekteur

[a ˌnim ˈlɑːɹe kɛ̃ˈkiːzu dœs ˈtud ɹeˌse ˈɑhe - tut ˈsɛktəɹ]

et nous nous appelions Kenkizou tous ceux-là, tout le secteur

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, ya, aze zo un ti ya, Bouilhenn ar Gogenn kar aze... pa vez gleb an amzer e vez dour hañ !

[ˌjɑ ja - ˌɑhe zo ˈti ja - ˌbujən ˈgoːgən kaɹ ˌɑhe - pe ve ˌgleb ˈnɑ̃mzəɹ ve ˈduːɹ ɑ̃]

oui, oui, là il y a une maison oui, Bouilhenn ar Gogenn car là... quand le temps est humide il y a de l'eau hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ruberzidou

[ɹyˈbɛɹzidu]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent emañ Lec'h ar Mouar

[a tyˈɑl də ˈne̞n mɑ̃ ˌle̞x ˈmwɛːɹ]

et de l'autre côté de la route il y a Lec'h ar Mouar

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Ger zo stok aze ivez

[ˌpe̞n ˈge̞ːɹ zo ˈsto̞k ˌɑhe ˌiˑe]

Penn ar Ger est à proximité là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, daou di zo 'ba Penn ar Ger, daou venaj a oa aze, unan à droite, an all à gauche, Penn ar Ger

[a ˌjɑ - ˈdo̞w di zo bah ˌpe̞n ˈge̞ːɹ - do̞w ˈveːnaʒ wa ˌɑhe - ˈyˑn ... ˈnɑl ... - ˌpe̞n ˈge̞ːɹ]

ah oui, il y a deux maisons à Penn ar Ger, il y avait deux maisons là, une à droite, l'autre à gauche, Penn ar Ger

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'hev Ruz ya, Tronc Rouge

[ˌheˑv ˈɹyˑ ˌjɑ]

ar C'hev Ruz oui, Tronc Rouge

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude zo un hent hag a diskenn d'ar Vilin Kamarel, etrezeg Beurleudi aze, ar Vilin Kamarel

[ˌguˑde zo ˈne̞n a ˈdiske̞n də ˌviˑlin kɑ̃ˈmɑːl - ˌtɹœsəg ˈbœldi ˌɑhe - ˌviˑlin kɑ̃ˈmɑːl]

après il y a une route qui descend à ar Vilin Kamarel, vers Beurleudi là, ar Vilin Kamarel

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! aze zo... tri venaj 'ba ar sekteur-se, 'oa ket unan « an Ti Ruz » gwechall eu... an Ti Ruz a oa ur menaj met 'meus ket anavezet nemet les ruines neuze, met... kreistre an hent Kamarel ha Kerbolézan

[a ˌjɑ - ˈɑhe zo - tɹi ˈveːnaʒ bah ˈsɛktəɹze - ˌwɑ kəd ˈyˑn ˌti ˈɹyˑ gweˌʒɑl ə - ˌti ˈɹyˑ wa ˈmeːnaʃ mɛ ˈme ˌmøs kəd ɑ̃nˈveˑɛ mɛ ... ˌnœhe - mɛː - ˈkɹɛjste ˌne̞n kɑ̃ˈmɑːl a ...]

ah oui ! là il y a... trois fermes dans ce secteur-là, il n'y avait pas « an Ti Ruz » autrefois euh... an Ti Ruz c'était une ferme mais je n'ai connu que les ruines alors, mais... entre la route de Kamarel et Kerbolézan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! Lec'h an Traoñ, hennezh zo 'ba eu... an traoñ evel e vez lâret

[a ˌle̞x ˈtɹo̞w - ˈhẽːs so bah ə - ˈtɹo̞w we̞l ve ˈlɑːd ɑ̃]

ah ! Lec'h an Traoñ, ça c'est dans euh... le bas comme on dit

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbolezan, Kervolezan pe... Kervolezan ya

[ˌkɛɹboˈleˑɑ̃n - ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n pe - ˌjɑ - ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n ˌjɑ]

Kerbolezan, Kervolezan ou... Kervolezan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha marteze eo se e oa Kervolezan Krec'h neuze

[a maˈtehe he̞ ˈze wa ˌkɛɹvoˈleˑɑ̃n ˈkwex ˌnœhe]

et peut-être que c'était ça Kervolezan Krec'h alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Lann Gerbriand

[ˌguˑde mɑ̃ ˌlɑ̃n gɛɹˈbɹiˑən]

après il y a Lann Gerbriand

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude 'h arriez er Ger Uhel, ar Ger Uhel Vihan hag ar Ger Uhel... tout court quoi

[ˌguˑde ˈhɑje̞z gɛˈɹyˑəl - gɛˌɹyˑəl ˈviˑən - gɛˈɹyˑəl ...]

après tu arrives à ar Ger Uhel, ar Ger Uhel Vihan et ar Ger Uhel... tout court quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plasenn Rom

[ˌplɑsən ˈɹɔm]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Rumin ya

[ˌɹyˑ ˈmiːn - ˌjɑ]

ar Rumin oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude e oa Traoñ ar Wazh

[ˌguˑde wa ˌtɹo̞w ˈwɑːs]

après c'était Traoñ ar Wazh

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude e oa Kerarzig

[ˌguˑde wa kɛˈɹɑɹzik]

après c'était Kerarzig

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'h ez da Poullagatu

[a ˌhes ˌpulagaˈtyˑ]

et tu vas à Poullagatu

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

oh ! aze e oa... n'onn ket pet ti, hag e vez lâret Poullagatu dioute-tout hañ ! eviton-me bepred

[ho ˌɑhe wa - ˌnɔ̃ kə ˌpeˑt ˈti - a ve ˈlɑːt ˌpulagaˈtyˑ ˌdjɔ̃te̞ ˈtud ɑ̃ - ˌwitɔ̃ me ˈbopət]

oh ! là il y avait... je ne sais combien de maisons, et on les appelait toutes Poullagatu hein ! pour moi toujours

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag a-hend-all, ma 'h ez etrezek ar bourk aze, zo Gwazhper hag ar Gwazhper Vihan

[a hɛnˈdɑl ma ˌhe̞s ˈtɹœsəg ˈbuɹg ˌɑhe - zo ˌgwɑsˈpe̞ːɹ a ˌgwɑspe̞ɹ ˈviˑən]

et sinon, si tu vas vers le bourg là, il y a Gwazhper et ar Gwazhper Vihan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kervailhant ya ! ya, ya, stok d'an iliz Kaer ya

[a ˌjɑ - kɛɹˈvɑjɑ̃n ˌjɑ - ˌjɑ ja - ˈsto̞k tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ ˌjɑ]

ah oui ! Kervailhant oui ! oui, oui, à proximité de an iliz Kaer oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Ti Poazh, ah ! se zo eu... kreistre ar gar ha bourk Ploueg neuze, an Ti Poazh ya

[ˌti ˈpwɑːs - a ˈze zo ə - ˈkɹɛjste ˈgɑːɹ a buɹk ˈpluˑəg ˌnœhe - ˌti ˈpwɑːz ˌjɑ]

an Ti Poazh, ah ! ça c'est euh... entre la gare et le bourg de Ploueg alors, an Ti Poazh oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Spernenn ya

[ˈspɛɹnən ˌjɑ]

ar Spernenn oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! Kerliboudenn ya, ya, ya, ya ! ya ! ya, ya ! Kerliboudenn

[a ˌkɛɹliˈbuːdən ˌjɑ - ja - ja ja - ja - ja ja - ˌkɛɹliˈbuːdən]

ah ! Kerliboudenn oui, oui, oui, oui ! oui ! oui, oui ! Kerliboudenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerewen, ya, Kerewen, geo ! Kerewen, ya

[kɛˈɹewən - ˌjɑ - kɛˈɹewən - ge̞ - kɛˈɹewən - ˌjɑ]

Kerewen, oui, Kerewen, si ! Kerewen, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Ru Boaz zo aze ivez

[a ˌɹyˈbwɑːs so ˌiˑe]

et il y a Ru Boaz aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kernizan

[kɛɹˈniːzɑ̃n]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kozhstank zo aze ivez

[ˈko̞stɑ̃ŋˤ zo ˌɑhe ˌiˑe]

il y a Kozhstank là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Vilin Gozh eu... penaos eo ? marteze ya... ya, ar Vilin Gozh kwa ! ya

[ˌviˑlin ˈgoːz ə - pəˈnɔ̃ːz e̞ - maˈteːze ˌjɑ - ja - ˌviˑlin ˈgoːs kwa - ˌjɑ]

ar Vilin Gozh euh... comment c'est ? peut-être oui... oui, ar Vilin Gozh quoi ! oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keralbin, aze n'eus mann ebet ken hein ! hennezh zo bet prenet gant eu... ar veingleuz, hag eñ a oa un manoir, ar sort n'eus ket nemeur 'ba ar vro hañ !

[kɛˈɹɑlbin - ˌɑhe nøz ˈmɑ̃n be ˌkeˑn ɛ̃ - ˈhẽˑs so ˌbe ˈpɹeːnə gɑ̃n ə - ˈvɛ̃ŋglœɹ - a ˈhẽ wa ... - ˌsɔɹd ˈnøs kə neˈmœːɹ ba ˈvɹoˑ ɑ̃]

Keralbin, là il n'y a plus rien hein ! ça a été acheté par euh... la carrière, et c'était un manoir, d'un genre qu'on ne trouve pas beaucoup dans le pays hein !

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha d'ar c'houlz-se... añfin, 'h aen da gerc'hat mein gwech-ha-gwech all d'ar veingleuz, ha 'ma lâret d'an hini a oa o kargañ mein din, pe sabrenn pe ar sort a oa, « tostaat a rit da... Keralbin neuze ! » « Keralbin emezañ ? n'eus ket mann ebet ken ! »

[a də ˈhulsˑe - ɑ̃ˈfiˑn - ˌhɛn də ˈgɛhə ˈmɛɲ ˌgweʃaˌgweˈʒɑl də ˈvɛ̃ŋglœɹ - a ma ˈlɑːt tə ˈnˑi wa ˈkɑɹgɑ̃ ˈmɛɲ ˌdĩ pe ˈzɑːbɹən pe ˈsɔɹd wa - to̞sˈtɑː a ɹet tə - kɛˈɹɑlbin ˌnœhe - kɛˈɹɑlbin ˌmeˑɑ̃ - ˌnøs kə ˈmɑ̃n be ˌkeˑn]

et à cette époque-là... enfin, j'allais chercher des pierres de temps à autres à la carrière, et j'avais dit à celui qui me chargeais des pierres, ou du sable ou ce qu'il y avait, « vous approchez de... Keralbin alors ! » « Keralbin, dit-il ? il n'y a plus rien ! »

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha ni a oa bet o vale... war-droad eu... un nebeud amzer a-raok peogwir 'mamp ur c'hamarad 'ba Kernizan aze

[a ˈnim wa ˌbe ˈvɑːle - waɹˈdɹwɑːd ə - ˌnœˑbəd ˈnɑ̃mzəɹ ˌɹo̞k pyˌgyˑɹ mɑ̃m ˈhɑ̃məˌɹad ba kɛɹˈniːzɑ̃n ˌɑˑe]

et nous avions été nous promener... à pied euh... peu de temps avant puisque nous avions un ami à Kernizan là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha 'ba an tu traoñ... e oa... krevier moc'h, ha neuze e oa un antre, peogwir an antre a oa sañset... bu a-dreuz d'ar c'hoad deus Kastellin kwa, eñ a oa une dépendance deus eu... ar c'hastell Kastellin

[a bah ty ˈtɹo̞w - waː - bɛ̃ ˌkɹɛˑvjə ˈmox a ˌnœhe wa ˈnɑ̃tɹe - pyˌgyˑɹ ə ˈnɑ̃tɹe wa ˈsɑ̃sət - by ˌdɹœz də ˈhwɑt dys ˌkɑstəˈliːn kwa - ˈhẽ wa ... dys ə ˌhɑstəl ˌkɑstəˈliːn]

et dans le bas... il y avait... des soues à cochons, et il y avait une entrée aussi, puisque l'entrée était en principe... par à travers le bois de Kastellin quoi, c'était une dépendance de euh... du château de Kastellin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

boñ... Milin Kastellin zo aze 'ba an traoñ e bord ar riñvier kwa

[bɔ̃ - ˌmiˑlin ˌkɑstəˈliːn zo ˌɑhe bah ˈtɹo̞w bɔɹ ˈɹɛ̃ːvjəɹ kwa]

bon... Milin Kastellin est là dans le bas au bord de la rivière quoi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kergrist eu... ya, memes eu... a-us da... kreistre Kozh Stank ha Keralbin, aze zo un ti ha *normalant... normalamant eo Kergrist eu... ah ! met Kergrist... c'hoazh zo marteze, c'hoa... c'hoazh zo tier all aze, Kermoal, non ? si ! Kermoal zo aze ivez, 'ba ar sekteur

[a kɛɹˈgɹist ə - ˌjɑ - ˈmɔ̃məz ə ˈhys tə - ˈkɹɛjste ˈko̞stɑ̃ŋˤ a kɛˈɹɑlbin - ˌɑhe zo ˈnti a ˌnɔɹmaˈlɑ̃n ˌnɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n he̞ kɛɹˈgɹist ə - a mɛ kɛɹˈgɹist - ˈhwɑs so maˈtehe - ˈhwɑ ˈhwɑs so ˌtiˑəɹ ˈɑl ˌɑhe - kɛɹˈmwɑˑl ... - kɛɹˈmwɑˑl zo ˌɑhe ˌiˑe - ba ˈsɛktəɹ]

et Kergrist euh... oui, même euh... au-dessus de... entre Kozh Stank et Keralbin, là il y a une maison et *normalent... normalement c'est Kergrist euh... ah ! mais Kergrist... il y en a encore [un autre] peut-être, il y a encor... encore d'autres maisons là, Kermoal, non ? si ! Kermoal est là aussi, dans le secteur

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

kar... kar aze 'na prenet ar veingleuz eu... parkoù evit kreskiñ kwa hag e oa... feunteun Sant Joran a oa aze, mamm Sant Joran normalamant... 'na ur vuoc'h hag e oa o chom 'ba Kergrist

[kaɹ - kaɹ ˌɑhe na ˈpɹeːnə ˈvɛ̃ŋgləɹ ə - ˈpɑɹko wit ˈkɹeskĩ kwa a wa - ˌvɑ̃tən zɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n wa ˌɑhe - ˌmɑ̃m zɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n ˌnɔɹmaˈlɑ̃mɑ̃n - na ˈvyˑɔx a wa ˌʃom ba ˈkɛɹgɹist]

car... car la carrière avait acheté là euh... des champs pour s'agrandir quoi et il y avait... la fontaine de Sant Joran était là, la mère de Sant Joran normalement... avait une vache et elle habitait à Kergrist

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kagan, ah geo ! geo, geo ! hennezh zo un cul-de-sac, kreistre ar Gozh Stank ha Keralbin ya

[ˈkɑːgɑ̃n a ˌge̞ - ˌge̞ ˌge̞ - ˈhẽˑs so ... - ˈkɹɛjste ˈgo̞stɑ̃ŋˤ a kɛˈɹɑlbin ˌjɑ]

Kagan, ah si ! si, si ! ça c'est un cul-de-sac, entre ar Gozh Stank et Keralbin oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lann Joran, ben ya, se zo en avani da se eu...

[ˌlɑ̃n ˈʒo̞ːɹɑ̃n - bɛ̃ ˌjɑ - ˈze zo naˈvɑ̃j də ˈze ə]

Lann Joran, ben oui, ça c'est à cause de ça euh...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kermarvailh ! tostoc'h d'an hent bras ya

[a kɛɹˈmɑɹvaj - ˈto̞stɔx tə ˌne̞n ˈpɹɑːz ˌjɑ]

ah, Kermarvailh ! plus près de la grand route oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Kroaz Merlo

[ˌguˑde mɑ̃ ˌkɹwɑˑz ˈmɛɹlo]

après il y a Kroaz Merlo

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Parkou zo aze ivez, ya

[ˌpe̞n ˈpɑɹko zo ˌɑhe ˌiˑe - ˌjɑ]

Penn ar Parkou est là aussi, oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerdeozer, Kerdeozer

[kɛɹˈdɛwzəɹ - kɛɹˈdɛwzəɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Maez an Noz

[ˌme̞z ˈnɔ̃ːs]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerloskouarn, Kerloskouarn Vihan, goude

[ˌkɛɹlo̞ˈskuˑaɹn - ˌkɛɹlo̞ˌskuˑaɹn ˈviˑən - ˌguˑde]

Kerloskouarn, Kerloskouarn Vihan, après

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo ur menaj 'ba un cul-de-sac aze, e oa ur menaj, Kornigell

[ˌɑhe zo ˈmeːnaʒ bah ... ˌɑhe - wa ˈmeːnaʃ - kɔɹˈniɟɛl]

là il y avait une ferme dans un cul-de-sac là, il y avait une ferme, Kornigell

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ... ar Gerwenn non ?

[ˌguˑde mɑ̃ - ˌge̞ɹˈwe̞n nɑ̃]

après il y a... ar Gerwenn non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Krav Yar... zo entretemps, a-geñver gant ar passage à niveau aze, Krav Yar

[ˌkɹɑˑvˈjɑːɹ - zo ... - ˈgẽːvəɹ gɑ̃n ... ˌɑhe - ˌkɹɑˑvˈjɑːɹ]

Krav Yar... c'est entretemps, au niveau du passage à niveau là, Krav Yar

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

se zo kaoz, Krav Yar... 'ba Krav Yar e oa un aotrou o chom

[ˈze zo ˌko̞ˑs - ˌkɹɑˑv ˈjɑːɹ - bah ˌkɹɑˑv ˈjɑːɹ wa ˈno̞tɹo ˈʃo̞m]

c'est pour ça, Krav Yar... à Krav Yar habitait un notable [iron. voleur de vélo]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya ! Tosenn ar Floc'h ya

[a ˌjɑ - ˈto̞sən ˈvlɔɣ ˌjɑ]

ah oui ! Tosenn ar Floc'h oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Keralkun non ?

[ˌguˑde mɑ̃ ˈkɛɹalˌkyn nɔ̃]

après c'est Keralkun non ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keralkun ya

[kɛˈɹɑlkyn ˌjɑ]

Keralkun oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze 'teus Kerrouz, Penn al Lein

[ˌɑhe tøs kɛˈɹuːs - ˌpe̞n ˈlɛɲ]

là tu as Kerrouz, Penn al Lein

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrouz Vihan zo...

[ˌkɛɹuz ˈviˑən zo] Plou

Kerrouz Vihan est...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

en tu all d'al linenn emañ Rukabin

[tyˈɑl də ˈliːnən mɑ̃ ɹyˈkɑːbin]

de l'autre côté de la ligne [de chemin de fer] il y a Rukabin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

stok d'ar bourk zo Gardeod neuze

[ˌsto̞k tə ˈbuɹg zo gaɹˈdeˑɔd ˌnœhe]

à proximité du bourg c'est Gardeod alors

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Poull Du

[ˌpulˈdyˑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerkabin

[kɛɹˈkɑːbin]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Poull ar Vuzhugenn, n'eus ket ? Poull ar Vuzhugenn

[ˌpul vyˈzyːgən - ˌnøs kət - ˌpul vyˈzyːgən]

Poull ar Vuzhugenn, il n'y a pas ? Poull ar Vuzhugenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Penn an Ale zo nesoc'h d'ar bourk

[a - pe̞ˈnɑːle zo ˈnesɔx tə ˈbuɹk]

ah, Penn an Ale est plus proche du bourg

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, ar Pradou oui ! oui, oui, ya, ar Pradou a vez lâret eu... ya, hennezh zo à gauche pa 'h ez da Bontrev

[a - ˈpɹɑːdo wi - wi wi - ˌjɑ - ˈpɹɑːdo ve ˈlɑːd ə - ˌjɑ - ˈhẽːs so ... pe ˌhez də bɔ̃ˈtɹẽˑ]

ah, ar Pradou oui ! oui, oui, oui, ar Pradou qu'on dit euh... oui, ça c'est à gauche quand on va à Pontrev

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag en tu all d'an hent... e oa ar C'hroajou

[a tyˈɑl də ˈne̞n - wa ˈhɹwɑːʒo]

et de l'autre côté de la route... il y avait ar C'hroajou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kergonan pelloc'h

[a kɛɹˈgɔ̃ːnɑ̃n ˌpɛlɔx]

et Kergonan plus loin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude, ma 'h ez da vont, evit arriet war hent Sant Kleve, zo Kerglas

[a ˌguˑde ma ˌhez də ˈvɔ̃n - wid ˌɑjə waɹ ˈne̞n zɑ̃ˈklẽːve - zo kɛɹˈglɑːs]

et après, si tu vas, pour arriver sur la route de Sant Kleve, il y a Kerglas

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, Kerambroyal, ya, Kerambroyal

[a ˌjɑ - ˌkɛɹɑ̃ˈbɹojal]

ah oui, Kerambroyal, oui, Kerambroyal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Porzh an Tabud

[ˌjɑ - ˌpɔɹs ˈtɑːbyt]

oui, Porzh an Tabud

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad Hir

[ˌkwɑd ˈhiːɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Koad Nir ya

[ˌkwɑd ˈniːɹ ˌjɑ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Koad a oa aze gwechall, ya, ya, ar Groaz Koad, ya, ya eu... un tamm ti bihan 'ba ar penn

[ˌgɹwɑˑs ˈkwɑd wa ˌɑhe gweˌʒɑl - ˌjɑ - ˌjɑ - ˌgɹwɑˑs ˈkwɑt - ˌjɑ ja ə - ˌtɑ̃m ti ˈbiˑən bah ˈpe̞n]

là c'était ar Groaz Koad autrefois, oui, oui, ar Groaz Koad, oui, oui euh... une toute petite maison au bout

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude zo Koad Nir ya

[ˌguˑde zo ˌkwɑˑd ˈniːɹ ˌjɑ]

après il y a Koad Nir oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude pa 'h ez war-draoñ... ar Ger Wenn, non ? la Ville Blanche, ya, amañ ya, ya, ya, e limit Runan ya

[ˌguˑde pe ˌhez waɹˈdɹo̞w - əː - ˌge̞ˑɹˈwe̞n - nɔ̃ - ... - ˌjɑ - ˌɑ̃mɑ̃ ˌjɑ - ja ja ˈlimit ɹyˈnɑ̃ːn ˌjɑ]

après quand tu descends... ar Ger Wenn, non ? la Ville Blanche, oui, ici oui, oui, oui, à la limite de Runan oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ya, Ourmel ya, hennezh zo 'ba al limit aze, an Ourmel a vez lâret, an Ourmel ya

[a ˌjɑ - ˈuɹməl ˌjɑ - ˈhẽːs so bah ˈlimit ˌɑhe - ˈnuɹməl ve ˈlɑːt - ˈnuɹməl ˌjɑ]

ah oui, Ourmel oui, ça c'est à la limite là, an Ourmel qu'on dit, an Ourmel oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met n'eus ket un anv all ? aze e oa ur menaj kreistre eu... ar Groaz Koad hag ar Ger Wenn

[mɛ ˌnøs kə ˌnɑ̃ˑno ˈɑl - ˌɑhe wa ˈmeːnaʃ ˈkɹɛjste ə - ˌgɹwɑˑs ˈkwɑt a ˌge̞ˑɹˈwe̞n]

mais il n'y a pas un autre nom ? là il y avait une ferme entre euh... ar Groaz Koad et ar Ger Wenn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo... Kerc'harzh du-hont 'ba al limit deja

[ˌɑhe zo ˌkɛɹˈhɑɹz ˈdyˑɔ̃n bah ˈlimid deˌʒa]

là c'est... Kerc'harzh là-bas à la limite déjà

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust

[ˌle̞ɣ ˈgust]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergostard, ya, Kergostard

[kɛɹˈgostat - ˌjɑ - kɛɹˈgostat]

Kergostard, oui, Kergostard

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust, Kerrest zo aze ivez, Kerrest

[ˌle̞ɣ ˈgust ə - kɛˈɹɛːs so ˌɑhe ˌiˑe - kɛˈɹɛːs]

Lec'h ar Goust, Kerrest est là aussi, Kerrest

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerc'horveg

[kɛɹˈhɔɹvək]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer zo aze ivez

[kɛˈɹɑɹzɛɹ zo ˌɑhe ˌiˑe]

Kerarzer est là aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer

[kɛˈɹɑɹzɛɹ]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ba Lann Levri

[ba lɑ̃ˈleːvɹi]

à Lann Levri

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kerbri marteze en tu all

[a kɛɹˈbɹiˑ maˌtehe tyˈɑl]

et Kerbri peut-être de l'autre côté

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Lannwejo ya ! se zo kreistre Kerbodlezan... ha Lann Gerbriand, Lannwejo, aze e oa lojeiz gwechall ya, Lannwejo ya

[a - lɑ̃nˈweːʒo ˌjɑ - ˈze zo ˈkɹɛjste kɛɹboˈleˑɑ̃n - a ˌlɑ̃n gɛɹˈbɹiˑɑ̃n - lɑ̃nˈweːʒo - ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl ˌjɑ - lɑ̃nˈweːʒo ˌjɑ]

ah, Lannwejo oui ! ça c'est entre Kerbodlezan... et Lann Gerbriand, Lannwejo, il y avait une habitation là autrefois oui, Lannwejo oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ al Lann zo e bord an hent ha Lannwejo zo pelloc'h

[ˌtɹo̞w ˈlɑ̃n zo ˌbɔɹ ˈne̞n a lɑ̃nˈweːʒo zo ˈpɛlɔx]

Traoñ al Lann est au bord de la route et Lannwejo est plus loin

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kroashent Pigal ! se zo... a-drek Kernevez, n'eus mann ebet ken ivez met aze e oa ul lojeiz gwechall, Kroashent Pigal, ha ma dad 'meus bet klevet o komz deus se peogwir e oa ganet 'ba ar Gernevez

[a - ˌkɹwɑsən ˈpiˑɟal - ˈze zo - dɹek kɛɹˈnewe - nøz ˈmɑ̃n be ˌkeˑn ˈiˑe mɛ ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl - ˌkɹwɑsən ˈpiˑɟal - a mə ˈdɑˑd møs ˌbe ˈklɛwə ˈkɔ̃mz døs ˈse pyˌgyˑɹ wa ˈgɑ̃ːnə bah gɛɹˈnewe]

ah, Kroashent Pigal ! ça c'est... derrière Kernevez, il n'y a plus rien non plus mais là il y avait une habitation autrefois, Kroashent Pigal, et il est arrivé que mon père parle de ça puisqu'il était né à ar Gernevez

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Beleg

[ˌle̞x ˈbe̞ˑle̞k]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

kreistre ar bourk ha Gardeod, Porzh an Ifern

[ˈkɹɛjste ˈbuɹg a gaɹˈdeˑɔt - ˌpɔɹz ˈniːvɛɹn]

entre le bourg et Gardeod, Porzh an Ifern

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Tosenn Rumeur... kostez Kerbiliou

[ˌto̞sən ɹyˈmœːɹ - ˌko̞ste kɛɹbiˈliˑu]

Tosenn Rumeur... du côté de Kerbiliou

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! ar verje ar prespitor, ah ! nemet ha ar Verje... e bord an hent da vont etrezeg ar gar, non ? aze e oa ur verje ivez, n'eus ket berje ebet ken met... aze zo ul lotisamant bremañ met... pa oan krennard 'meus soñj da welet ur verje, ar verje aze a vije graet ar Verje dioutañ ivez, eu... hag ar prespitor 'na un tamm douar ha zo... ben... zo graet tier e-barzh bremañ ha 'na ur verje ivez, boñ, an eil pe an all, forzh penaos n'eus ket a bell etreze

[a - ˌvœɹʒe pɹɛsˈpitɔɹ - a mɛt a ˈvœɹʒe - ˌbɔɹ ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈtɹœsəg ˈgɑːɹ nɔ̃ - ˌɑhe wa ˈvœɹʒe ˌiˑe - ˌnøs kə ˈbœɹʒe be ˌkeˑn mɛ - ˌɑhe zo ˌlotiˈsɑ̃mɑ̃n ˈbɹœmɑ̃ mɛ - pe wɑ̃n ˈkɹɛnaɹd møs ˌʃɔ̃ˑʃ tə ˈwe̞ˑlə ˈvœɹʒe - ˈvœɹʒe ˌɑhe ˌviʒe ˌgwɛ ˈvœɹʒe ˌdɔ̃tɑ̃ ˌiˑe - ə - a pɹɛsˈpitɔɹ na tɑ̃m ˈduˑaɹ a zo - bɛ̃ - zo ˌgwɛt ˈtiˑəɹ ˌbaɹz ˈbɹœmɑ̃ a na ˈvœɹʒe ˌiˑe - bɔ̃ - ˈne̞j pe ˈnɑl - ˌfɔɹs pəˌnɔ̃ˑz ˈnøs kə ˈbɛl ˌtɹeˑe̞]

ah ! le verger du presbytère, ah ! à moins que ar Verje... au bord de la route en allant vers la gare, non ? là il y avait un verger aussi, il n'y a plus aucun verger mais... là il y a un lotissement maintenant mais... quand j'étais adolescent je me souviens de voir un verger, le verger là on l'appelait ar Verje aussi, euh... et le presbytère avait un petit terrain et on a... ben... on a fait des maison dedans maintenant et il avait un verger aussi, bon, l'un ou l'autre, n'importe comment ils ne sont pas très éloignés

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Lann ar Gazeg ya ! aze e oa ul lojeiz gwechall ivez, hennezh zo un hent ha 'h a deus eu... Kermoal da Lec'h ar Moal

[a ˌlɑ̃n ˈgɑːzəg ˌjɑ - ˌɑhe wa loˈʒɛjz gweˈʒɑl ˌiˑe - ˈhẽːs so ˈne̞n a ˌha dys ə - kɛɹˈmwɑːl də ˌle̞x ˈmwɑːl]

ah, Lann ar Gazeg oui ! là il y avait une habitation aussi, ça c'est une route qui va de... Kermoal à Lec'h ar Moal

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerriwallan eu... stok d'an Iliz Kaer ? non ? kar ma dad 'na ur park ha... hag e anv a oa Kerriwallan

[ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n ə - ˌsto̞k tə ˌniˑlis ˈkɛːɹ - nɔ̃ - kaɹ mə ˈdɑːd na ˈpɑɹk a a i ˈɑ̃ːno wa ˌkɛɹiˈwɑlɑ̃n]

Kerriwallan euh... à proximité de an Iliz Kaer ? non ? car mon père avait un champ et... et son nom c'était Kerriwallan

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kamarel, Kamarel ya

[kɑ̃ˈmɑːl - kɑ̃ˈmɑːl ˌjɑ]

Kamarel, Kamarel oui

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... deus ar Vilin Gamarel ivez

[dyz ˌviˑlin gɑ̃ˈmɑːl ˌiˑe]

... de ar Vilin Gamarel aussi

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, Kerprost a vez lâret deus ar vilajenn a-hend-all met añfin...

[ˌjɑ - kɛʁˈpʁo̞st ve ˈlɑːt tøz viˈlɑːʒən he̞nˈdɑl mɛ ɑ̃ˌfiˑn]

oui, Kerprost que l'on appelle ce village autrement mais enfin...

Ploueg

Emil an Abad, 1939, Skiñvieg (dastumet gant Tangi)

Traoñ al Lann ya

[ˌtɾo̞w ˈlɑ̃n ˌjɑ]

Traoñ al Lann oui

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Lannwejo ? ah ya met... aze 'oa... aze 'oa ket ti ebet kwa, nann, nann, Lannwejo eo... a-us d'ar rinier aze emañ

[lɑ̃nˈweːʒo - a ˌjɑ mɛ - ˌɑhe wa ˌɑhe ˌwa kə ˈti bet kwa - ˌnɑ̃n - ˌnɑ̃n - lɑ̃nˈweːʒo e̞ - ˌys tə ˈɹɛ̃ɲəɹ ˌɑˑe mɑ̃]

Lannwejo ? ah oui mais... là c'était... là il y avait aucune maison quoi, non, non, Lannwejo c'est... au-dessus de la rivière là que c'est

Ploueg

Lusieñ Minous, 1926, Bear (dastumet gant Tangi)

Kamarel, ya, pa... pa 'h ez dre... deus Beurleudi da Ploueg aze e dremenez dre feunteun... Sant Koulouban aze, ya, Kamarel 'ba Ploueg

[kɑ̃ˈmɑːl ˌjɑ - pe pe hez ˌdɹe - diz ˈbœldi də ˈpluˑəg ˌɑˑe dɹeˈmeːnez dɹe ˈvɑ̃tɑ̃n - zɑ̃n kuˈluːbɑ̃n ˌɑhe̞ - ˌjɑ - kɑ̃ˈmɑːl bah ˈpluˑək]

Kamarel, oui, quand... quand tu vas par... de Beurleudi à Ploueg là tu passes par la fontaine de... Sant Koulouban là, oui, Kamarel à Ploueg

Ploueg/Lannbaeron

Jeanne Gwerliskin, 1930, Kervorc'h (dastumet gant Tangi)

1. e Kervailhant e oa, ar Gervailhant 2. ar Gervailhant 1. Kervailhant a vije lâret met ar Gervailhant a vije lâret hein ! 2. ya, ya 1. ya, ya, 'vije ket pronoñset evel eu... evel e oa sañset da skrivañ, e oa un K ha goude e vije lâret ar Gervailhant han-se e oa arri se... 'ba ar Gervailhant

1. [kɛɹˈvɑjɑ̃n wa - gɛɹˈvɑjɑ̃n] 2. [gɛɹˈvɑjɑ̃n] 1. [kɛɹˈvɑjɑ̃n ˌviˑʒe ˈlɑːd mɛ gɛɹˈvɑjɑ̃n ˌviˑʒe ˈlɑːd ɛ̃] 2. [ˌjɑ - ˌjɑ] 1. [ja ja - viˌʒe kə pɹo̞ˈnɔ̃sə ve̞l ə - ve̞l wa ˈsɑ̃səd də ˈskɹwĩːvɑ̃ - wa ... a ˌguˑde ˌviˑʒe ˈlɑːɹ gɛɹˈvɑjɑ̃n ɑ̃ˈse wa ɑj ˈze - ba gɛɹˈvɑjɑ̃n]

1. elle était à Kervailhant, ar Gervailhant 2. ar Gervailhant 1. Kervailhant qu'on disait mais ar Gervailhant qu'on disait hein ! 2. oui, oui 1. oui, oui, on ne prononçait pas comme euh... comme on devait l'écrire en principe, il y avait un K et pourtant on disait ar Gervailhant par conséquent c'était devenu... à ar Gervailhant

Ploueg

1. Ann Wern, 1947, Tregonnev
2. Roje Ollier, 1946, Tregonnev
(dastumet gant Tangi)

ya, Poull Fragan

[ˌjɑ - ˌpul ˈvɹɑːgən]

oui, Poull Fragan

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

na lâret din eu... Gwazkalleg a gredan e oa

[na ˌlɑˑt ˈtĩ ə - ˌgwɑsˈkɑlɛk - ˌgɹeˑdɑ̃ wa]

il m'avait dit euh... Gwazkalleg je crois que c'était

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ploueg, Gwazhkalleg, Gwazh-, -kalleg, ya

[ˈpluˑək - ˌgwɑsˈkɑlɛk - ˌgwɑˑs - ˈkɑlɛk - ˌjɑ]

Ploueg, Gwazhkalleg, Gwazh-, -kalleg, oui

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Porzh Tabud 2. Porzh tabud zo du-hont eu... etreneg... war hent Runan

1. [pɔɹs ˈtɑːbyt] 2. [pɔɹs ˈtɑːbyt so ˌdyˑən ə - ˌtɹœˑnəg waɹ he̞n ɹyˈnɑ̃ːn]

1. Porzh Tabud 2. Porzh tabud est là-bas euh... vers... sur la route de Runan

Ploueg

1. If Hamon, 1946, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

goude emañ Convenant Kerarzer, Kerarzer

[ˌguˑde mɑ̃ ... kɛˈɹɑɹzɛɹ - kɛˈɹɑɹzɛɹ]

après se trouve Convenant Kerarzer, Kerarzer

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

lec'h emañ... lec'h e oa Jobig Pichon, Gwazhkalleg

[ˌle̞x mɑ̃ - ˌle̞x wa ˌʒoˑbik ˈpiʃɔ̃n - ˌgwɑsˈkɑlək]

là où est... là où était Joseph Pichon, Gwazhkalleg

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

geo, peogwir ma genderv zo aze, 'ba Kerarzer

[ge̞ - pyˌgyˑɹ mə ˈgindɛɹw zo ˌɑhe - bah kɛɹɑɹˈzɛɹ]

si, puisque mon cousin est là, à Kerarzer

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha bu ti Anne Buhan, 'bu Kergostard zo un hent all...

[a by ˌti ... - by kɛɹˈgo̞stad zo ˌne̞n ˈɑl]

et par chez Anne Buhan, par Kergostard il y a une autre route...

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

tu sais où c'est Gwazhkalleg ?

[... gwɑˑsˈkɑlək]

tu sais où c'est Gwazhkalleg ?

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Keraodren 2. Keraodren

1. [kɛˈɹoːdɹən] 2. [kɛˈɹoːdən]

Ploueg

1. If Hamon, 1946, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar Gernevez ya, Kervan hag ar Gernevez, aze zo ur vétérinaire 'ba ar Gernevez

[gɛɹˈnewe ˌjɑ - kɛɹˈvɑ̃ːn a gɛɹˈnewe - ˌɑhe̞ zo ... bah gɛɹˈnewe]

ar Gernevez oui, Kervan et ar Gernevez, là il y a un vétérinaire à ar Gernevez

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha Kervan zo muioc'h en tu all aze

[a kɛɹˈvɑ̃ːn zo ˌmyˑɔx ty ˈɑl ˌɑhe̞]

et Kervan est plus de l'autre côté là

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar Vilin eu... 2. Kernavaled 1. Kernavaled 2. Kernavaled 1. ar Vilin Gernavaled

1. [ˌviˑlin ə] 2. [kɛɹnavaˌlɛt] 1. [ˌkɛɹnaˈvɑˑlɛt] 2. [ˌkɛɹnaˈvɑˑlət] 1. [ˌviˑlin gɛɹnavaˌlɛt]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. If Hamon, 1946, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

douar Kergoadig aze, a oa aet gant Michel Perrot, peogwir Michel Perrot 'na prestet arc'hant dezhi, emichañs e oa arri se

[ˌduˑaɹ kɛɹˈgwɑːdiɟ ˌɑhe - wa ˌɛt kɑ̃n miʃɛl ˈpɛɹɔt - pyˌgyˑɹ miʃɛl ˈpɛɹɔt na ˈpɹestəd ˈɑɹhɑ̃n ˈde̞j - miˌʃɑ̃ˑz wa ˌɑj ˈze]

les terres de Kergoadig là, avait été récupérées par Michel Perrot, puisque Michel Perrot lui avait prêtée de l'argent, sans doute que ça c'était produit comme ça

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergoadig ya eu... Toull al Louarn

[kɛɹˈgwɑːdiɟ ˌjɑ ə - tuˈluˑaɹn]

Kergoadig oui euh... Toull al Louarn

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. eñ a oa bet e Kerprost gwechall o terc'hen menaj 2. ya ! just ! ha... hag e oan o lâret se dit bremañ-souden, eñ 'na prenet tri venaj, eu... tri bloaz, diouzhtu-ha-diouzhtu gant e rekolt lin, 'na prenet lec'h e oa Aogust ar Veod, eu... lec'h e oa Dizere Toullallann, ha pelec'h e oa an drivet all... eu... Kerrichard 1. Kerrichard ya

1. [ˈhẽ wa ˌbe kɛɹˈpɹɔz gweˌʒɑl ˈtɛhɛn ˈmeːnaʃ] 2. [ˌjɑ - ˌʒyst - a a wɑ̃n ˈlɑˑɹ ˌse ˈdid bəˈzɔ̃m - ˈhẽ na ˈpɹeːnɛt tɹi ˈveːnaʃ - ə - ˈtɹi bla - dyˈsty a dyˈsty gɑ̃n i ɹekɔlt ˈliːn - na ˈpɹeːnəd ˌle̞x wa ˌo̞ˑdyz ˈvɛwɔt - ə - ˌle̞x wa ˈdizɹe tulˈlɑ̃n - a ˈple̞x wa ˌdɹiˑəd ˈɑl - ə - kɛˈɹiʃaʴt] 1. [kɛˈɹiʃaɹd ˌjɑ]

1. il avait été à Kerprost autrefois exploiter une ferme 2. oui ! juste ! et... et j'étais en train de te dire ça tout à l'heure, il avait acheté trois fermes, euh... sur trois ans, d'affilée avec sa récolte de lin, il avait acheté là où était Auguste Le Méot, euh... là où était Désiré Toulalan, et où était le troisième... euh... Kerrichard 1. Kerrichard ya

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. If Hamon, 1946, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kerprost

[kɛɹˈpɹɔst]

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

me 'meus bet troet lin, 'ba an Ti Pri

[ˌme møz ˌbe ˈtɾoˑə ˈliːn - bah ˌti ˈpɹiˑ]

moi j'ai tourné le lin, à an Ti Pri

Ploueg

Armelle Hamon, , Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ al Lann

[ˌtɹo̞w ˈlɑ̃n]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. aze eo Kamarel 2. Kamarel 1. Milin Gamarel zo da vont war aze ya

1. [ˈɑhe̞ he̞ kɑ̃ˈmɑːl] 2. [kɑ̃ˈmɑːl] 1. [ˌmiˑlin gɑ̃ˈmɑːl zo də ˌvɔ̃n waɹ ˌɑhe̞ ˌjɑ]

1. là c'est Kamarel 2. Kamarel 1. Milin Gamarel est en allant vers là oui

Ploueg

1. If Hamon, 1946, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ah, Dannoejou ya ! 2. ah ya ! e-kichen ti Jaguin aze emañ se, Lannoejou

1. [a dɑ̃ˈnweːʒo ˌjɑ] 2. [ˌɑ ˌja - ˌkiʃən ti ... ˌɑˑe mɑ̃ ˈzeˑ - lɑ̃ˈnweːʒo]

1. ah, Dannoejou oui ! 2. ah oui ! c'est à côté de chez Jaguin que c'est ça, Lannoejou

Ploueg

1. If Hamon, 1946, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. met e gemerez à gauche aze 2. ya, hag e derc'hez da vont, ha à gauche c'hoazh eo Dannoejou ya 1. me 'meus bet klevet ma mamm-gaer o lâret, pa ma mamm-gaer a oa deus Lann Ger Vriand, e oa o chom e Lann Ger Vriand 2. ah ya ! ya ya, ya ya ! 1. hag e deuent... ha pa 'h aent d'ar bourk pe un dra bennaket, gwechall ! bremañ n'aer ket ken bu... bu an henchoù kaze met... bu ar parkoù bepred, ha 'h aent bu aze, bu Lannoejou 2. ah ya ! ya, ya 1. Lannoejou

1. [mɛ geˈme̞ːɹez ... ˌɑˑe] 2. [ˌjɑ - a ˈdɛhɛs tə ˌvɔ̃n - a ... ˈhwɑs he̞ dɑ̃nˈweːʒo ˌjɑ] 1. [ˈme møz ˌbe ˈklɛwəd mə ˌmɑ̃mˈgɛːɹ ˌlɑˑɹ pe mə ˌmɑ̃mˈgɛːɹ wa dø ˌlɑ̃ngɛɹˈvɹiˑɑ̃n - wa ˌʃo̞m ˌlɑ̃ngɛɹˈvɹiˑɑ̃n] 2. [a ˌjɑ - ˌjɑ ja - ˌjɑ ja] 1. [a dɛɲ - a pe ˌhɛɲ tə ˈbuɹk pe ˌdɹɑ ˈmnɑkət - gweˌʒɑl - ˈbo̞mɑ̃ ˌnɛɹ kə ˌkeˑn by - by ˈnĩʃo ˌkɑhe mɛ - by ˈpɑɹko ˈbopət - a hɛn bu ˌɑhe by lɑ̃nˈweːʒo] 2. [a ˌjɑ - ˌjɑ ja] 1. [lɑ̃nˈweːʒo]

1. mais tu prends à gauche là 2. oui, et tu continues d'avancer, et à gauche encore c'est Dannoejou oui 1. moi j'ai entendu ma belle-mère dire, puisque ma belle-mère était de Lann Ger Vriand, elle habitait à Lann Ger Vriand 2. ah oui ! oui oui, oui oui ! 1. et ils venaient... et ils allaient au bourg ou quelque chose, autrefois ! maintenant on ne va plus par... par les champs presque mais... par les champs toujours, et ils allaient par là, par Lannoejou 2. ah oui ! oui, oui 1. Lannoejou

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. If Hamon, 1946, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

met 'ba... 'ba... traoñ Lannoejou aze

[mɛ bah bah - tɹo̞w lɑ̃nˈweːʒo ˌɑhe]

mais dans... dans... le bas de Lannoejou là

Ploueg

If Hamon, 1946, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbourc'hiz, Ker... Kerbiliou, ha Kerbourc'hiz

[kɛɹˈbuˑhis - kɛɹ kɛɹbiˈliˑu - a kɛɹˈbuˑhis]

Kerbourc'hiz, Ker... Kerbiliou, et Kerbourc'hiz

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude emañ... Kerbourc'hiz, ha neuze emañ... Traoñ Licher zo muioc'h war-draoñ

[a ˌguˑde mɑ̃ː - kɛɹˈbuˑhis a ˌnœhe mɑ̃ː - ˌtɾo̞w ˈliʃəɹ zo ˈmyˑɔx waɹˈdɹo̞w]

et après se trouve... Kerbourc'hiz, et il y a aussi... Traoñ Licher est plus vers le bas

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha neuze emañ ti eu... Penn eu... Penn an Nerved Hir zo ti eu... Maryse Michou aze evel-se, a-raok... goude Kerbiliou

[a ˌnœhe mɑ̃ ˌti ə - ˌpe̞n ə - pe̞ˌnɛɹwəˈhiːɹ zo ˌti ə - ... ˌɑhe viˌse̞ - ˌɹo̞ˑg ˈguːde kɛɹbiˈliw]

et il y a aussi chez euh... Penn euh... Penn an Nerved Hir c'est chez euh... Maryse Michou là comme ça, avant... après Kerbiliou

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Beleg zo traoñoc'h neuze, voilà !

[ˌlex ˈbɛˑlɛk so ˈtɹo̞wɔx ˌnœhe - ...]

Lec'h ar Beleg zo traoñoc'h neuze, voilà !

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ker... ah Kermengi zo a-raok ya ! diouzhtu aze, tu... tu... tu-kleiz, emañ Kerbourc'hiz, eu... Kermengi

[kɛɹ - a kɛɹˈmɛ̃ŋgi zo ˌɹo̞ˑg ˈjɑ - diˈsty ˌɑˑe - ty ty ty ˈklẽ - mɑ̃ kɛɹˈbuˑhis - əː - kɛɹˈmɛ̃ŋgi]

Ker... ah Kermengi est avant oui ! tout de suite là, du côté... du côté... à gauche, se trouve Kerbourc'hiz, euh... Kermengi

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

nann, Kerverrien... Kerverrien zo, oh ! pelec'h emañ se ? Kerverrien zo etreneg ti...

[ˌnɑ̃n - kɛɹˈvɛjɛn - kɛɹˈvɛjɛn zo - o - ˌple̞x mɑ̃ ˈze - kɛɹˈvɛjɛn zo ˌtɹœːnək ˌti]

non, Kerverrien... Kerverrien c'est, oh ! où ça se trouve ? Kerverrien c'est vers chez...

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Traoñ Licher zo ivez aze en traoñ

[ˌtɹo̞w ˈliʃəɹ zo ˌiˑə ˌɑhe ˈtɹo̞w]

il y a Traoñ Licher aussi là en bas

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Milin Beurleudi

[ˌmiˑlin bœˈlœːdi]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Poull zo du-hont neuze, amañ, a-raok eu... Traoñ Licher, Penn ar Poull

[ˌpe̞n ˈpul zo ˈdyˑən ˌnœhe - ˌɑ̃mɑ̃ - ˌɹo̞ˑk əː - ˌtɹo̞w ˈliʃəɹ - ˌpe̞n ˈpul]

Penn ar Poull c'est là-bas aussi, ici, avant euh... Traoñ Licher, Penn ar Poull

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Bud zo a-raok, eu... tu-kleñv, evel 'h ez da Sant Kleve, a-raok 'h ez da di eu... Bigot aze, ar Vilin petra ? Beurleudi ! aze emañ Penn ar Poull

[ˌpe̞n ˈbyt so ˌɹo̞ˑk - əː - tyˈklẽˑ - we̞l ˌhes tə zɑ̃n ˈklẽːve - ˌɹo̞ˑk hes tə ˌdi ə - biˌgo ˈɑhe - ˌviˑlin ˈpɹɑ - bœˈlœːdi - ˌɑhe mɑ̃ ˌpe̞n ˈpul]

Penn ar Bud est avant, euh... à gauche, quand tu vas à Sant Kleve, avant d'aller chez euh... Bigot là, ar Vilin quoi ? Beurleudi ! c'est là Penn ar Poull

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou, Kerjegou

[kɛɹˈʒeːgu - kɛɹˈʒeːgu]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervig

[kɛɹˈvic]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Pont an Iliz ya, en ur diskenn, goude ti eu... goude Kerbourc'hiz, emañ Pont an Iliz

[pɔ̃ˈniːliz ˌjɑ - nɔ̃n ˈdiske̞n - ˌguˑde ti ə - ˌguˑde kɛɹˈbuɹis - mɑ̃ pɔ̃ˈniːlis]

Pont an Iliz oui, en descendant, après chez euh... après Kerbourc'hiz, se situe Pont an Iliz

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Groaz Mouher, se zo en tu all du-hont neuze war hent eu... ar Groaz Mouher, etreneg sant Kle... eu... kreistre hent Pontrev ha hent eu... Ploueg, ar Groaz Mouher

[ˌgɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ - ˈze zo ntyˈɑl ˌdyˑən ˌnœˑe waɹ ˈhe̞n ə - ˌgɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ - ˌtɹœˑnɛg zɑ̃n ˈklẽ - ə - ˌkɹɛjste he̞n pɔ̃nˈtɾẽ a he̞n ə - ˈpluˑək - ˌgɹwɑˑz ˈmwe̞ːɹ]

ar Groaz Mouher, ça c'est de l'autre côté-là-bas alors sur la route euh... ar Groaz Mouher, vers Sant Kle... euh... entre la route de Pontrev et la route de... Ploueg, ar Groaz Mouher

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervig, met lâret 'meus Kervig

[kɛɹˈvic - mɛ ˈlɑˑɹ møs kɛɹˈvic]

Kervig, mais j'ai dit Kervig

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, Kerjegou zo goude ur vila... eu...

[a - kɛɹˈʒeːgu zo ˌguˑde viˈlɑ - ə]

ah, Kerjegou c'est après un villa... euh...

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou zo un ti bras hag un ti bihan, daou, daou Gerjegou, nann ! Kerjegou

[kɛɹˈʒeːgu zo ˌnti ˈbɹɑːz a ˌti ˈbiˑən - ˈdɔw - dɔw gɛɹˈʒeːgo - ˌnɑ̃n - kɛɹˈʒeːgo]

Kerjegou c'est une grande et une petite maison, deux, deux Kerjegou, non ! Kerjegou

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plasenn Krenn, hennezh zo diouzhtu goude Kerjego

[ˌplɑsən ˈkɹɛn - ˈhẽˑs so diˈsty ˌguˑde kɛɹˈʒeːgo]

Plasenn Krenn, ça c'est tout de suite après Kerjego

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude ti Fiblec, goude ti eu... Kerbourc'hiz, emañ Lec'h ar Moal, tu-dehoù, hennezh zo e-pign a-hont 'ba... fin, n'emañ ket e-pign emichañs peogwir emañ war an douar met... 'ba (ar rozouioù ?) aze, a-grap emañ

[ˌguˑde ti ... - ˌguˑde ti ə - kɛɹˈbuɹis - mɑ̃ ˌle̞x ˈmwɑːl - tyˈdẽw - ˈhẽˑs so ˌpiɲ ˈɑˑɔ̃n ba - fɛ̃ ˌmɑ̃ kə ˈpiɲ miˌʃɑ̃ˑs pyˌgyˑɹ mɑ̃ waɹ ˈnduˑaɹ mɛ - ba ɹoˈzojo ˌɑhe̞ - ˈgɹɑp mɑ̃]

après chez Le Fiblec, après chez euh... Kerbourc'hiz, se trouve Lec'h ar Moal, à droite, ça c'est suspendu là-bas à... enfin, ce n'est pas suspendu évidemment puisque c'est sur terre mais... sur (les côteaux ?) là, elle est sur une pente

Ploueg ???

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerfouler, aze zo... un tamm... un tamm eu... un toullad tier 'ba en... aze e vez graet maison fleurie ha traoù evel-se, Kerje... Kerfouler

[kɛɹˈvuːləɹ - ˌɑhe̞ zo - tɑ̃m tɑ̃m ə - ˌtulat ˈtiˑəɹ ban - ˌɑhe̞ ve ˌgwɛt ... a ˈtɹɛw vəˌse̞ - kɛɹˈʒe - kɛɹˈvuːləɹ]

Kerfouler, là il y a... un petit... un petit euh... plusieurs maisons à... là on fait « maison fleurie » et des choses comme ça, Kerje... Kerfouler

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze zo ur vilajenn, Kerfouler

[ˌɑhe̞ zo viˈlɑːʒən - kɛɹˈvuːləɹ]

là il y a un village, Kerfouler

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hennezh zo du-hont eu... Kerewen eu... goude Ru Boaz, Ru... 'teus ket Ru Boaz ?

[ˈhẽˑs so ˈdyˑən ə - kɛˈɹewɛn ə - ˌguˑde ˌɹy ˈbwɑːs - ˌɹy - ˌtøs kə ˌɹy ˈbwɑːs]

ça c'est là-bas euh... Kerewen euh... après Ru Boaz, Ru... tu n'as pas Ru Boaz ?

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h Morvan

[ˌlex ˈmɔɹvɑ̃n]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn... Penn Askol, Penn Askol zo ivez

[ˌpe̞n ˌpe̞n ˈɑskɔl - ˌpe̞n ˈɑskɔl zo ˌiˑə]

Penn... Penn Askol, il y a Penn Askol aussi

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerfouler, goude Kerfouler emañ

[kɛɹˈvuːləʴ - ˌguˑde kɛɹˈvuːləʴ mɑ̃]

Kerfouler, ça se situe après Kerfouler

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha neuze emañ Kerglas, Kerglas zo lec'h emañ Martin

[a ˌnœhe mɑ̃ kɛɹˈglɑːs - kɛɹˈglɑːs so ˌle̞x mɑ̃ ...]

et il y a Kerglas aussi, Kerglas c'est là où est Martin

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah, amañ 'h omp 'ba Kerpuñs

[... kɛɹˈpỹˑs]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kenkizou, c'est là qu'il y a la décharge là

[kɛ̃nˈkiːzo - ...]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'henkizou ya, ar C'henkizou

[hɛŋˈkiːzo ... - hɛ̃ŋˈkiːzo]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerolu

[kɛˈɹoːly]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Toull al Louarn, ur menaj lec'h e oa... un hent da vont da Toull al Louarn

[ˌtul ˈluˑən - ... - ... ˌtul ˈluˑən]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Toull al Louarn, moi je les mettais là juste...

[ˌtul ˈluˑən - ...]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Toull... Toull al Louarn, Kergoadig

[ˌtul ˌtul ˈluˑaɹn kɛɹˈgwɑːdik]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerc'horvou

[kɛɹˈhɔɹvu]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerangere, Kerangere, ya, ya

[ˌkɛɾɑ̃ˈgeːɹe - ˌkɛɾɑ̃ˈgeːɹe - ...]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kervailhant

[kɛɹˈvɑjən]

Ploueg
Diwallit : frazenn dastumet e-maez Bro-Vear.

Orest Famel, 1925, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerpuñs

[kɛꝛˈpỹˑs]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

... neuze 'ba Pont an Iliz

[ˌnœˑe bah pɔ̃ˈniːlis]

... alors à Pont an Iliz

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerjegou, ya

[kɛꝛˈʒeːgo - ˌjɑ]

Kerjegou, oui

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Keraodren 2. Keraodren

1. [kɛˈꝛoːdən] 2. [kɛˈꝛoːdən]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

comment euh... Gwazh Gwilhou

[... ˌgwɑˑz ˈgwiju]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kervan 2. ah ya, Kervan 1. ti Michel Garzmeur 2. Kervan ya

1. [kɛꝛˈvɑ̃ˑn] 2. [a ˌjɑ - kɛꝛˈvɑ̃ˑn] 1. [ti ... gɑzˈmœˑꝛ] 2. [kɛꝛˈvɑ̃ˑn ˌjɑ]

1. Kervan 2. ah oui, Kervan 1. chez Michel Garsmeur 2. Kervan oui

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ah ya ! 2. Kroashent ar Pigal, ah ben ya ! 'ba an traoñ aze 1. a-drek ti... a-drek ar Gernevez aze 2. voilà ! aze e vije eu... pa oa... pa oa bet eu... ar brezel gant ar boched aze, aze e oa munisionoù ha traoù hein ! voilà ! aze e oa... aze e oa un hent-karr 'ba... añfin boñ, 'vo ket graet dessin evel-se, un hent-karr 'ba ar park a oa aze da vont da Kroashent ar Pigal

1. [a ˌjɑ] 2. [ˌgwɑsən ˈpiˑəl - a bɛ̃ ˌjɑ - ba ˈtɾo̞w ˌɑˑe] 1. [ˌdɣek ti - ˌdɣeg gɛꝛˈnewe ˌɑˑe] 2. [... - ˌɑhe ˌviˑʒe ə - pe wa pe wa ˌbed ə - ˈbɣeːzəl gɑ̃n ˈboʃəd ˌɑhe - ˌɑhe wa myniˈsjɔ̃no a ˈtɾɛw ɛ̃ - ... - ˌɑhe wa ˌɑhe wa ˌne̞n ˈkɑꝛ ba - ɑ̃fin bɔ̃ ˌvo kə ˌgwe̞d ... vəˌse̞ - ˌne̞n ˈkɑꝛ ba ˈpɑꝛg wa ˌɑhe də ˌvɔ̃nt tə ˌgwɑsən ˈpiˑal]

1. ah oui ! 2. Kroashent ar Pigal, ah ben oui ! dans le bas là 1. derrière chez... derrière ar Gernevez là 2. voilà ! là il y avait euh... quand c'était... quand il y avait eu euh... la guerre avec les boches là, là il y avait des munitions et tout hein ! voilà ! là il y avait... là il y avait un chemin dans... enfin bon, on ne va pas faire de dessin, une voie charretière dans le champ qui était là pour aller à Kroashent ar Pigal

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. hag e koachent anezhe du-hont 'ba Kroashent ar Pigal 2. hag orjal ivez, orjal ivez 1. hag orjal ha traoù, « Bouch-bêg » a oa bet... a oa o chom aze, lâret e vije « Bouch-bêg » diouti, unan gozh ivez, gant ur belerinenn ha tout aze emichañs hag e vije lâret « Bouch-bêg » diouti, « Bouch-bêg » a vije graet diouti, soñj 'meus deus an ti-se met aet en traoñ 'vat !

1. [a ˈgwɑʃɛɲ ˌneˑ ˈdyˑən bah ˌkwɑsən ˈpiˑəl] 2. [a ˈɔꝛʒəl ˌiˑə - ˈɔꝛʒəl ˌiˑə] 1. [a ˈɔꝛʒəl a ˈtɾɛw - ˌbuʒəˈbe̞g wa ˌbet - wa ˌʃo̞m ˌɑˑe - ˈlɑˑꝛ ˌviˑʒe ˌbuʒˈbe̞g ˌdɔ̃ti - ˌyn ˈgoːz ˌiˑə - gɑ̃n ˌbɛləˈꝛiːnən a ˈtud ˌɑˑe miˌʃɑ̃ˑz a ˌviˑʒe ˈlɑˑꝛ ˌbuʒˈbe̞k ˌtɔ̃ti - ˌbuʒˈbe̞k ˌviˑʒe ˌgwe̞t ˈtɔ̃ti - ˈʒɔ̃ːʒ møz dœz ən ˈtiˑze mɛ ˌe̞d e̞ ˈtɾo̞w hat]

1. et ils les cachaient là-bas à Kroashent ar Pigal 2. et du fil de fer aussi, du fil de fer aussi 1. du fil de fer et tout, « Bique-bêê » avait été... habitait là, on l'appelait « « Bique-bêê », une ancienne aussi, avec une pèlerine et tout là évidemment et on l'appelait « Bique-bêê », « Bique-bêê » qu'on l'appelait, je me souviens de cette maison-là mais elle est en ruine !

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. gwe... gwechall e oa Pont ar Seulbenn aze 2. ya, Pont ar Seulbenn ya 1. kreiztre eu... ti... Bozec 2. ti Bozec ha neuze Hamon 1. Hamon 2. Kroashent ar Pigal

1. [gwa gweˌʒɑl wa ˌpɔ̃n ˈzœlbən ˌɑhe] 2. [ˌjɑ - ˌpɔ̃n ˈzœlbən ˌjɑ] 1. [ˈkɣɛjste ə ti - ti ...] 2. [ti ... a ˌnœhe ...] 1. [...] 2. [ˌkwɑsən ˈpiˑal]

1. au... autrefois il y avait Pont ar Seulbenn là 2. oui, Pont ar Seulbenn oui 1. entre... chez... Bozec 2. chez Bozec et alors Hamon 1. Hamon 2. Kroashent ar Pigal

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kroashent ar Pigal zo pelec'h ?

[ˌkwɑsən ˈpiˑal zo ˌple̞x]

Kroashent ar Pigal est où ?

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plas ar C'hrampouezh

[ˌplɑz ə ˈhɹɑ̃pus]

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar Plas Krenn, n'eo ket ? 2. ar Plas Krenn ya, 'teus ket ar Plas Krenn war... warnañ ?

1. [ˌplɑs ˈkɣe̞n - ˌne̞ kət] 2. [ˌplɑs ˈkɣe̞n ˌjɑ - ˌtøs kə ˌplɑs ˈkɣe̞n waꝛ ˌwaꝛnɑ̃]

1. ar Plas Krenn, non ? 2. ar Plas Krenn oui, tu n'as pas ar Plas Krenn sur... dessus ?

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

h arriez 'ba eu... Kerfouler

[ˈhɑje̞z bah ə - kɛꝛˈvuːləʴ]

tu arrives à euh... Kerfouler

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Plasenn ar C'hrampouezh, hennezh zo etreneg an Iliz Kaer du-hont 2. eñ zo e Runan, eu... n'emañ ket ! en Iliz Kaer, a-drek... a-drek an Iliz Kaer emañ hennezh 1. ya, en Iliz Kaer emañ hennezh 2. ya, war bord... 1. Plasenn ar C'hrampouezh

1. [ˌplɑsən ˈhꝛɑ̃mpus - ˈhẽˑs so ˌtɣœˑnəg ˌniˑsˈkɛːꝛ ˌdyˑən] 2. [ˈhẽ zo ɹyːnɑ̃ːn - ə - ˌmɑ̃ kət - ˌniˑsˈkɛːꝛ - ˌdɣek dɣeg ˌniˑsˈkɛːꝛ mɑ̃ ˈhẽˑs] 1. [ˌjɑ - ˌniˑsˈkɛːꝛ mɑ̃ ˈhẽˑs] 2. [ˌjɑ - waꝛ ˈbɔꝛd] 1. [ˌplɑsən ˈhꝛɑ̃mpus]

1. Plasenn ar C'hrampouezh, ça c'est vers an Iliz Kaer là-bas 2. ça c'est à Runan, euh... non ! à an Iliz Kaer, derrière... ça c'est derrière an Iliz Kaer 1. oui, à an Iliz Kaer que c'est ça 2. oui, au bord... 1. Plasenn ar C'hrampouezh

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ar Sperned, ar Sperned, 'teus ket ar Sperned ivez ? geus ! ac'hanta, a-dal d'ar Sperned emañ Plasenn ar C'hrampouezh, ya 2. e-fas d'ar Spernenn emañ Plasenn ar C'hrampouezh

1. [ˈspɛꝛnət - ə ˈspɛꝛnət - ˌtøs kə ˈspɛꝛnəd ˌiˑe - gøs - ˌhɑ̃nta - ˈdɑˑl də ˈspɛꝛnət mɑ̃ ˌplɑsən ˈhɹɑ̃pus - ˌjɑ] 2. [ˈvɑs tə ˈspɛꝛnən mɑ̃ ˌplɑsən ˈhɹɑ̃pus]

1. ar Sperned, ar Sperned, tu n'as pas ar Sperned non plus ? si ! eh bien, en face de ar Sperned se trouve Plasenn ar C'hrampouezh, oui 2. en face de ar Spernenn se trouve Plasenn ar C'hrampouezh

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Penn ar C'hra 2. Penn ar C'hra

1. [ˌpe̞n ˈhɹɑˑ] 2. [ˌpe̞n ˈhɹɑˑ]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Chapel Kerprost 2. Kerprost, ya, daou di, ya 1. Kerprost eo aze tout

1. [ˌʃɑpəl kɛꝛˈpɣɔst] 2. [kɛꝛˈpɣɔst - ˌjɑ - ˈdɔw di - ˌjɑ] 1. [kɛꝛˈpɣɔst e̞ ˌɑhe ˈtut]

1. Chapel Kerprost 2. Kerprost, oui, deux maisons, oui 1. tout là c'est Kerprost

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. hennezh zo... 2. Kerprost 1. Ribote 2. a-benn neuze zo Ribote ivez 1. Ribote, aze e oa ur bistro gwechall 2. war hent Skiñvieg aze 1. ya 2. oh marteze ya ! 1. c'est ça ! an Dosenn Ribod

1. [ˌhẽˑs so] 2. [kɛꝛˈpɣɔst] 1. [ˈɹiˑboˌte] 2. [be̞n ˌnœhe zo ˈɹiˑboˌte ˈiˑə] 1. [ˌɹiˑboˈte - ˌɑhe wa ˌbe ˈbistɣo gweˌʒɑl] 2. [waꝛ ˌhe̞n ˈskĩɲɛg ˌɑhe] 1. [ˌjɑ] 2. [o maˈteˑe ˌjɑ] 1. [... - ˌɹiˑboˈte - ˌdo̞sən ˈɹiːbɔt]

1. ça c'est... 2. Kerprost 1. Ribote 2. pour alors il y a Ribote aussi 1. Ribote, là il y avait un bistro autrefois 2. sur la rotue de Skiñvieg là 1. oui 2. oh peut-être oui ! 1. c'est ça ! an Dosenn Ribod

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kernavale 2. Kernavale ya, Kernavale 1. Kernavaled, Kernavaled

1. [ˌkɛꝛnəˈvɑːlɛ] 2. [ˌkɛꝛnaˈvɑːlɛ ˌjɑ - ˌkɛꝛnaˈvɑːlɛ] 1. [ˌkɛꝛnəˈvɑːlət - ˌkɛꝛnəˈvɑːlət]

1. Kernavale 2. Kernavale oui, Kernavale 1. Kernavaled, Kernavaled

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kermark 2. Kermark 1. ya, Kermark 2. Kermark eo ti Marsel ar Bourdonneg 1. ha neuze ti... ti... lec'h e oa bet eu... 2. Kermark c'est... eo tout ar c'hartier aze

1. [kɛꝛˈmɑꝛk] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk] 1. [ˌjɑ - kɛꝛˈmɑꝛk] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk e̞ ti ...] 1. [a ˌnœhe ˌti ˌti - ˌle̞x wa ˌbet ə] 2. [kɛꝛˈmɑꝛk sɛ - he̞ ˈtud ə ˈhɑꝛtʲəꝛ ˌɑhe]

1. Kermark 2. Kermark 1. oui, Kermark 2. Kermark c'est chez Marcel Le Bourdonnec 1. et alors chez... chez... là où avait été euh... 2. Kermark c'est... c'est tout le quartier là

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kerlane 2. Kerlaned

1. [kɛꝛˈlɑ̃ːne̞] 2. [kɛꝛˈlɑ̃ːnət]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ya, a-raok mont d'ar vilin eo Kermark

[ˌjɑ - ˌɹo̞ˑg ˈmɔ̃n tə ˈviːlin he̞ kɛꝛˈmɑꝛk]

oui, avant d'aller au moulin c'est Kermark

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar re-se a oa aze 'ba Ker... 2. Kergroaz 1. Kergroaz

1. [ˌɹeˑze wa ˌɑhe bah kɛꝛ] 2. [kɛꝛˈgɣwɑːs] 1. [kɛꝛˈgɣwɑːs]

1. ils étaient là à Ker... 2. Kergroaz 1. Kergroaz

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

goude bezañ tremenet Kergroaz aze

[ˌguˑde ˌbeˑɑ̃ tɣeˈmeːnɛt kɛꝛˈgɣwɑˑz ˌɑˑe]

après avoir passé Kergroaz là

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Fured, Fured 2. Koñvenant Fured 1. Koñvenant Fured

1. [ˈfyːɹət - ˈfyːɹət] 2. [kɔ̃vønɑ̃ ˈfyːɹət] 1. [kɔ̃vønɑ̃ ˈfyːɹət]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. en tu all neuze emañ ar C'harzh Du 2. ar C'harzh Du

1. [tyˈɑl ˌnœhe mɑ̃ ˌhɑˑz ˈdyˑ] 2. [ˌhɑꝛz ˈdyˑ]

1. de l'autre côté alors se trouve ar C'harzh Du 2. ar C'harzh Du

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ah ya met Konvenant Fured eo

[a ˌjɑ mɛ kɔ̃vønɑ̃ ˈfyːɹəd e̞]

ah oui mais c'est Konvenant Fured

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar C'harzh Du ya

[ˌhɑꝛz ˈdyˑ ˌjɑ]

ar C'harzh Du oui

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrichard

[kɛˈꝛiʃaʴt]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Gwazh Raleg 2. Gwazh Raleg, c'est ça 1. ya 2. Gwazh Raleg

1. [ˌgwɑˑz ˈɹɑːlək] 2. [ˌgwɑˑz ˈɹɑːlək - ...] 1. [ˌjɑ] 2. [ˌgwɑˑz ˈɹɑːlɛk]

1. Gwazh Raleg 2. Gwazh Raleg, c'est ça 1. oui 2. Gwazh Raleg

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. an Ti P... 2. an Ti Pri 1. an Ti Pri

1. [ˌti ˈp] 2. [ˌti ˈpɣiˑ] 1. [ˌti ˈpɣiˑ]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Ale Jos 2. Ale Jos

1. [ˌɑˑle ˈʃɔs] 2. [ˌɑˑle ˈʃɔs]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. 'ba Ale Jos emañ o chom 2. an Ale Jos ya 1. en Ale Jos emañ o chom

1. [bah ˌɑˑle ˈʃɔs mɑ̃ ˌʃo̞m] 2. [ˌnɑˑle ˈʃo̞s ˌjɑ] 1. [ˌnɑˑle ˈʃɔs mɑ̃ ˌʃo̞m]

1. il habite à Ale Jos 2. an Ale Jos oui 1. il habite à an Ale Jos

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kermari 2. Kervari 1. Kervari

1. [kɛꝛˈmɑˑi] 2. [kɛꝛˈvɑˑɹi] 1. [kɛꝛˈvɑˑɹi]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ben... Kervari bepred 2. n'eo ket ! 1. nann ! 2. Ker... Kervari eo amañ 'ba... 'ba eu...

1. [bɛ̃ - kɛꝛˈvɑːꝛi ˌbopət] 2. [ˌne̞ kət] 1. [ˈnɑ̃n] 2. [kɛꝛ kɛꝛˈvɑːꝛi he̞ ˌɑ̃mɑ̃ bah bah ə]

1. ben... Kervari toujours 2. non ! 1. non ! 2. Ker... Kervari c'est ici à... à euh...

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kergoadig 2. Kergoadig 1. Kergoadig ya 2. Kergoadig

1. [kɛꝛˈgwɑːdik] 2. [kɛꝛˈgwɑːdic] 1. [kɛꝛˈgwɑːdiɟ ˌjɑ] 2. [kɛꝛˈgwɑːdic]

1. Kergoadig 2. Kergoadig 1. Kergoadig oui 2. Kergoadig

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ah ya, Toull al Louarn eo hennezh, daon ! 'meus aon e oar muioc'h evit ne oar an nen !

[a ˌjɑ - ˌtul ˈluˑaꝛn e̞ ˈhẽˑs - ˌdɑ̃w møˈzɑˑɔ̃n ˌwɑˑꝛ wi ˌwɑˑꝛ ˈneːn]

ah oui, Toull al Louarn que c'est ça, dame ! j'ai l'impression qu'il sait plus qu'on ne sait !

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

evel... evel ti... Kerrichard aze, eñ a oa... un ti bras kwa

[we̞l we̞l ˌtiˑ - kɛˈꝛiʃaʴd ˌɑhe - ˈhẽˑ wa ˌti ˈbɣɑːs kwa]

comme... comme chez... Kerrichard là, ça c'est... une grande maison quoi

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrichard ya, Kerrichard

[kɛˈꝛiʃaꝛd ˌjɑ - kɛˈꝛiʃaꝛt]

Kerrichard oui, Kerrichard

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude e oant bet e Kerprost

[a ˌgu wɑ̃ɲ ˌbe kɛꝛˈpɣɔst]

et après ils avaient été à Kerprost

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ni a rae ar *Ruden... ar Run deus hennezh, ar Run, ar Run, 'vije ket lâret... ar Run a vije graet dioutañ

[ˈnim ɹɛ ˈɹyːdən ˈɹyːn dœs ˈhẽˑs - ˈɹyːn - ˈɹyːn - viˌʒe kə ˌlɑˑꝛ - ˈɹyːn ˌviˑʒe ˌgwe̞t ˈtɔ̃tɑ̃]

nous appelions ça ar *Ruden... ar Run, ar Run, ar Run, on ne disait pas... ar Run qu'on l'appelait

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kerc'horvou 2. 'h on-me o lâret, Kerc'horvou, ya, Kerc'horvou 1. ya, Kerc'horvou

1. [kɛꝛˈhɔꝛvu] 2. [hɔ̃ ˌme ˈlɑˑt - kɛꝛˈhɔꝛvu - ˌjɑ kɛꝛˈhɔꝛvo] 1. [ˌjɑ kɛꝛˈhɔꝛvo]

1. Kerc'horvou 2. que je suis en train dire, Kerc'horvou, oui, Kerc'horvou 1. oui, Kerc'horvou

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kerizag 2. Kerizag 1. Kerizag ya

1. [kɛˈꝛiːzak] 2. [kɛˈꝛiːzak] 1. [kɛˈꝛiːzak ja]

1. Kerizag 2. Kerizag 1. Kerizag oui

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kerizag

[kɛˈꝛiːzak]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar Run Du 2. ar Run Du 1. hennezh zo aze bepred

1. [ˌɹyˑn ˈdyˑ] 2. [ˌɹyˑn ˈdyˑ] 1. [ˌhẽˑs so ˌɑhe ˈbopət]

1. ar Run Du 2. ar Run Du 1. ça c'est toujours là

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Gra Velen, honnezh zo aze bepred

[ˌgɣɑˑ ˈveːlən - ˌhɔ̃ˑs so ˌɑhe ˈbopət]

Gra Velen, ça c'est toujours là

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Gra Velen 2. Gra Velen

1. [ˌgɣɑˑ ˈveːlən] 2. [ˌgɣɑˑ ˈveːlɛn]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ah ya ! Kerforest ya, goût a ran pelec'h e lârez

[a ˌjɑ - kɛꝛˈvo̞ːꝛɛz ˌjɑ - ˌguˑd ə ɹɑ̃ ˌple̞x ˈlɑːꝛe̞s]

ah oui ! Kerforest oui, je sais où tu dis

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kerforest 2. Kerforest 1. Kerforest

1. [kɛꝛˈfo̞ːꝛɛs] 2. [kɛꝛˈfo̞ːꝛɛst] 1. [kɛꝛˈfo̞ːꝛɛs]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ya, Kerangere zo aze 'ba bord an hent, aze e vez dispennet un ti ivez, evel 'h aer da Veurleudi 2. 'ba ar c'hroashent aze just, nann ! 1. nann ! Kerangere 'meus klevet ordinal

1. [ˌjɑ - ˌkɛꝛɑ̃nˈgeːꝛe zo ˌɑhe ba bɔꝛ ˈne̞n - ˌɑhe ve disˈpe̞nə ˈnti ˌiˑə - we̞l ˌhɛꝛ də vœˈlœːdi] 2. [bah ˈhɣwɑsɛn ˌɑhe ˌʒyst - ˌnɑ̃n] 1. [ˌnɑ̃n - ˌkɛꝛɑ̃nˈgeːꝛe møs ˈklɛwəd ɔꝛˈdiːnal]

1. oui, Kerangere est là au bord de la route, là on démolit une maison aussi, quand on va à Beurleudi 2. au carrefour là juste, non ! 1. non ! j'ai toujours entendu Kerangere

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. a-drek Kerangere aze, a-drek an ti bras zo aze evel-se 'ba ar c'hroashent, aze emañ Bouilhenn ar Gogenn, aze e oa bet Léonie... Rouzic aze o chom 2. ya, honnezh zo marv 1. Bouilhenn ar Gogenn

1. [ˌdɾek kɛꝛɑ̃nˈgeːꝛe ˌɑˑe - ˌdɾek ti ˈbɣɑˑs so ˌɑhe se̞ bah ˈhɣwɑsən - ˌɑhe̞ mɑ̃ ˌbujən ˈgoːgən - ˌɑhe wa ˌbe ... - ... ˌɑhe ˌʃo̞m] 2. [ˌjɑ - ˈhɔ̃ˑs so ˈmɑꝛw] 1. [ˌbujən ˈgoːgən]

1. derrière Kerangere là, derrière la grande maison là comme ça au carrefour, c'est là Bouilhenn ar Gogenn, Léonie... Rouzic avait habité là 2. oui, elle est morte 1. Bouilhenn ar Gogenn

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kenkizou ya, ti... ti Noel Gwiader

[kɛ̃ˈkiːzu ˌjɑ ti - ti noɛl gɥiˈɑːdəɹ]

Kenkizou oui, chez... chez Noel Gwiader

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Roc'h Kenkiziou, ya

[ˌɹɔx kɛ̃ŋˈkiːzju - ˌjɑ]

ar Roc'h Kenkiziou, oui

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. met lec'h e oa bremañ-souden aze, Kenkizou, ti Noël Guyader 2. Kenkizou 1. Kenkizou, nann ! Kenkizou 2. Kenkizou

1. [mɛ ˌle̞x wa ˌɑhe bəˈzɔ̃m ˌɑhe - kɛ̃ŋˈkiːzu - ti ...] 2. [kɛŋˈkiːzu] 1. [kɛŋˈkiːzu - ˌnɑ̃n - kɛŋˈkiːzu] 2. [kɛŋˈkiːzu]

1. mais là où c'était tout à l'heure, Kenkizou, chez Noël Guyader 2. Kenkizou 1. Kenkizou, non ! Kenkizou 2. Kenkizou

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kerolu 2. Kerolu

1. [kɛˈꝛoːly] 2. [kɛˈꝛoːly]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Gwazh Gwilhou 2. ya, an ti lec'h... lec'h emañ... aze zo daou di

1. [ˌgwɑˑz ˈgwiju] 2. [ˌjɑ ti ˌle̞x - ˌle̞x mɑ̃ - ˌɑhe zo ˈdɔw di]

1. Gwazh Gwilhou 2. oui, la maison où... où est... là il y a deux maisons

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ah, Kerjoli zo a-raok amañ 2. ya, ya, Kerjoliz, Kerjoliz eo 1. hennezh eo an hent da vont da Gerpuñs

1. [a - kɛꝛˈʒoːli zo ˌɹo̞ˑg ˈɑ̃mɑ̃] 2. [ja ja - kɛꝛˈʒoːlis - kɛꝛˈʒoːliz e̞] 1. [ˈhẽˑs e̞ ˌne̞n də ˌvɔ̃n tə gɛꝛˈpỹˑs]

1. ah, Kerjoli est avant ici 2. oui, oui, Kerjoliz, c'est Kerjoliz 1. ça c'est la route pour aller à Kerpuñs

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kerrein ya

[ˈkɛꝛin - ˌjɑ]

Kerrein oui

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrein oui ya

[kɛˈꝛɛɲ wi ja]

Kerrein oui oui

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. goude emañ eu... Koad Mabo 2. Koad Mabo ha... ha... Penn ar Run

1. [ˌguˑde mɑ̃ ə - ˌkwɑd ˈmɑːbo] 2. [ˌkwɑd ˈmɑːbo a a - ˌpe̞n ˈɹyːn]

1. après il y a euh... Koad Mabo 2. Koad Mabo et... et... Penn ar Run

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

a-hont zo daou... tri chomaj met... Penn ar Run eo an hini kentañ, ha Koad Mabo eo goude

[ˌɑˑɔ̃n zo ˌdɔw - ˌtɾi ˈʃo̞maʃ mɛ - ˌpe̞n ˈɹyːn e̞ ˌnˑi ˈketɑ̃ - a ˌkwɑˑd ˈmɑːbo e̞ ˌguˑde]

là-bas il y a deux... trois habitations mais... Penn ar Run est la première, et Koad Mabo c'est après

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

parti deus Penn ar C'hra 'ba da du-dehoù aze, emañ Poull Fragan, hag aze zo... tier evel-se, ha tier evel-se hag ar re-se zo Poull Fragan tout

[ˌpaꝛti dœs ˌpe̞n ˈhɣɑˑ bah tə dy ˈdẽˑ ˌɑˑe - mɑ̃ ˌpul ˈvɣɑːgɑ̃n - ag ˌɑˑe zo - ˈtiˑəɹ vəˌse̞ - a ˈtiˑəɹ vəˌse̞ a ˌɹeˑze zo ˌpul ˈvɣɑːgɑ̃n ˈtut]

pars de Penn ar C'hra sur ta droite là, il y a Poull Fragan, et là il y a... des maisons comme ça, et des maisons comme ça et celles-là sont toutes à Poull Fragan

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermondu c'est tout là, Penn ar C'hardenn, Penn... Penn ar C'hardenn c'est au début, et Kermondu zo goude, ha tout eu... ar c'hartier deus du-hont zo Kermondu, tout eu... adalek eu... an hent Kerain aze betek an traoñ du-hont zo Kermondu tout, ha Penn ar C'hardenn eo en ur gomañs

[ˌkɛꝛmɔ̃dy ... - ˌpe̞n ˈhɑꝛdən - pe̞n - ˌpe̞n ˈhɑꝛdən ... - e ˌkɛꝛmɔ̃dy zo ˌguˑde - a ˈtud ə ˈhɑꝛtʲəꝛ ˌzdyˑən zo ˌkɛꝛmɔ̃dy - ˈtud ə - ˈdɑːləg ə - ˌne̞n kɛˈꝛɛ̃ ˌɑˑe ˌbekə ˈtɾo̞w ˌdyˑən zo ˌkɛꝛmɔ̃dy ˈtut - a ˌpe̞n ˈhɑꝛdən he̞ nɔ̃n ˈgo̞mɑ̃s]

Kermondu c'est tout là, Penn ar C'hardenn, Penn... Penn ar C'hardenn c'est au début, et Kermondu c'est après, et tout euh... le quartier de là-bas c'est Kermondu, tout euh... à partir euh... la route de Kerain là jusqu'en bas là-bas, tout est Kermondu, et Penn ar C'hardenn c'est en commençant

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kermerien zo en tu all 2. Kermerien zo à gauche 1. ya, 'ba an hent bihan, goude 'teus tremenet ar vilajenn-se, en face de chez Malec, aze emañ Kermerien

1. [kɛꝛˈmɛjɛn zo tyˈɑl] 2. [kɛꝛˈmɛjɛn zo ...] 1. [ˌjɑ ba ˌne̞n ˈbiˑən - ˌguˑde tøs tɾeˈmeːnə viˈlɑːʒən ze - ... - ˌɑhe mɑ̃ kɛꝛˈmɛjɛn]

1. Kermerien est de l'autre côté 2. Kermerien est à gauche 1. oui, sur la petite route, après que tu aies passé ce village-là, en face de chez Malec, c'est là Kermerien

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ar Poullou Pri 2. ar Poullou Pri c'est en bas là-bas

1. [ˌpulo ˈpɣiˑ] 2. [ˌpulo ˈpɣiˑ ...]

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Koad ar Sant 2. Koad ar Sant ya 1. Koad ar Sant 2. Koad ar Sant

1. [ˌkwɑˑd ˈzɑ̃n] 2. [ ˌkwɑˑd ˈzɑ̃n ja] 1. [ˌkwɑˑd ˈzɑ̃n] 2. [ˌkwɑˑd ˈzɑ̃n]

1. Koad ar Sant 2. Koad ar Sant oui 1. Koad ar Sant 2. Koad ar Sant

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

aze emañ Prad ar Blouc'h

[ˌɑˑe mɑ̃ ˌpɣɑˑd ˈbluʃ]

c'est là Prad ar Blouc'h

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, 'ba... 'ba... ar Zeurenn

[ˌjɑ bah - bah ə - ˈzœːꝛən]

oui, à... à... ar Zeurenn

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met eñ zo war hent an Iliz Kaer

[mɛ ˈhẽ zo waꝛ he̞n ˌniˑs ˈkɛːꝛ]

mais ça c'est sur la route de an Iliz Kaer

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Iliz Kaer

[ˌniˑlis ˈkɛːꝛ]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

an Ti Poazh zo amañ

[ˌtiˑ ˈpwɑːs so ˈɑ̃mɑ̃]

an Ti Poazh est ici

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

oui, an Ti Poazh

[wi - ˌti pwɑːs]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kervailhant 2. Ker... Kervailhant ya, ti... lec'h e oa bet ti... Ivon Gervailhant 1. oui, Ivon Gervailhant, ha tu... tu-dehoù neuze, en ur vont etrenek eu... Kerangere

1. [kɛꝛˈvɑjɑ̃n] 2. [kɛꝛ - kɛꝛˈvɑjɑ̃n ˌjɑ - ti - ˌle̞x wa ˌbet ti - ivɔn gɛꝛˈvɑjɑ̃n ˌɑˑe] 1. [wi - ivɔn gɛꝛˈvɑjɑ̃n - a ˌty tyˈdẽˑ ˌnœhe - nɔ̃n ˌvɔ̃n ˈtɣœːnɛg ə - ˌkɛꝛɑ̃ŋˈgeːꝛe]

1. Kervailhant 2. Ker... Kervailhant oui, chez... là où il y avait eu la maison... Yvonne Gervailhant 1. oui, Yvonne Gervailhant, et à... à droite aussi, en allant vers euh... Kerangere

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Traoñ ar Wazh zo en ur... a-raok al linenn, hent-houarn aze

[ˌtɣo̞w ˈwɑːs so nɔ̃n - ˌɹo̞ˑg ˈliːnən - ˌne̞n ˈhuˑaꝛn ˌɑˑe]

Traoñ ar Wazh c'est en... avant la ligne, de chemin de fer

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Lec'h Mouer 2. lec'h emañ If ar Gall 1. lec'h emañ an If ar Gall

1. [ˌle̞x ˈmwɛːꝛ] 2. [ˌle̞x mɑ̃ iv ˈgɑl] 1. [ˌle̞x mɑ̃ niv ˈgɑl]

1. Lec'h Mouer 2. là où est Yves Le Gall 1. là où est Yves Le Gall

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Lec'h Mouer 2. Lec'h Mouer

1. [ˌle̞x ˈmwɛːꝛ] 2. [ˌle̞x ˈmwɛːꝛ]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

evel-se ivez, Ruberzigou

[vəˌse̞ ˈiˑə - ˌɹybɛꝛˈziːgu]

comme ça aussi, Ruberzigou

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze emañ se, Ruberzigou

[ˌɑhe̞ mɑ̃ ˈze - ˌɹybɛꝛˈziːgu]

c'est là que ça se trouve, Ruberzigou

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar C'hev Ruz, ben aze emañ ar c'hroashent eu... da vont d'an Iliz Kaer... 2. en tu all d'an hent 1. d'ar bourk ha da Beurleudi 2. en tu all d'an hent bras, emañ ar C'hev Ruz 1. ar C'hev Ruz

1. [ˌheˑv ˈɹyˑ - bɛ̃ ˌɑhe mɑ̃ ˈhɣwɑsən ə - də ˌvɔ̃n tə ˌniˑs ˈkɛːꝛ] 2. [tyˈɑl də ˈne̞n] 1. [də ˈbuꝛg a də bœˈlœːdi] 2. [tyˈɑl də ˌne̞n ˈpɣɑːs - mɑ̃ ˌheˑv ˈɹyˑ] 1. [ˌheˑv ˈɹyˑ]

1. ar C'hev Ruz, ben là il y a le carrefour euh... pour aller à an Iliz Kaer... 2. de l'autre côté de la route 1. au bourg et à Beurleudi 2. de l'autre côté de la grande route, se trouve ar C'hev Ruz 1. ar C'hev Ruz

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ah nann ! ar C'hev Ruz

[a ˌnɑ̃n - ˌheˑv ˈɹyˑ]

ah non ! ar C'hev Ruz

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha goude e derc'hez da diskenn 'h arriez 'ba Kamarel

[a ˌguˑde ˈdɛhe̞z də ˈdiske̞n ˌɑˑe ˈhɑje̞z bah ˈkɑ̃ˌmɑˑl]

et après tu continues de descendre, tu arrives à Kamarel

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

boa ! ar Vilin Kamarel

[ˈbwa - ˌviˑlin kɑ̃ˈmɑːl]

si ! ar Vilin Kamarel

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

tu Ploueg amañ, tu bennaket, eu... diouzh... un tamm bihan goude, 'ba... hanter-c'hra aze, da vont da Gamarel, à gauche zo ur min hir

[ty ˈpluˑəg ˌɑ̃mɑ̃ - ty bəˈnɑkət - əː - dis - ˌtɑ̃m ˈbiˑən ˌguˑde - bah ˌhɑ̃təꝛ ˈhɣɑˑ ˌɑhe - də ˌvɔ̃n tə gɑ̃ˈmɑːl - ... ˌɑhe zo ˌmiˑnˈhiːꝛ]

du côté de Ploueg ici, du côté, euh... de... un petit peu après, à... mi-côte là, pour aller à Kamarel, à gauche il y a un menhir

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Lec'h an Traoñ 2. hein ? 1. Lec'h an Traoñ 2. Lec'h an Traoñ, c'est ça

1. [ˌlex ˈtɣo̞w] 2. [ɛ̃] 1. [ˌlex ˈtɣo̞w] 2. [ˌlex ən ˈtɣo̞w - ...]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

an Ti Ruz ya, met hennezh zo pelloc'h du-hont

[ˌti ˈɹyˑ ja - mɛ ˈhẽˑs so ˈpɛlɔx ˈtyˑən]

an Ti Ruz oui, mais ça c'est plus loin là-bas

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

piv zo du-hont ? mab Boujed ! zo... 'ba an Ti Ruz du-hont

[ˈpiw zo ˈdyˑən - mɑb ˈbuːʒət - zo - bah ˌti ˈɹyˑ ˌdyˑən]

qui est là-bas ? le fils Boujed ! est... à an Ti Ruz là-bas

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h an Traoñ ? non ?

[ˌlex ən ˈtɣo̞w - ...]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerbodlezan, nann ! Kerbodlezan

[ˌkɛꝛboˈleˑən - ˌnɑ̃n - ˌkɛꝛboˈleˑən]

Kerbodlezan, non ! Kerbodlezan

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Lann Ger Vriand 2. lec'h eo ganet Pépé 1. lec'h eo ganet Pépé ya 2. ma zad 1. Lann Ger Vriand, Lann Ger Briand

1. [lɑ̃n gɛꝛ ˈvɣiˑɑ̃n] 2. [ˌle̞x e̞ ˈgɑ̃ːnət pepe] 1. [ˌle̞x e̞ ˈgɑ̃ːnət pepe ˌjɑ] 2. [mə ˈzɑːt] 1. [lɑ̃n gɛꝛ ˈvɣiˑɑ̃n - lɑ̃n gɛꝛ ˈbɣiˑɑ̃n]

1. Lann Ger Vriand 2. là où est né Pépé 1. là où est né Pépé oui 2. mon père 1. Lann Ger Vriand, Lann Ger Briand

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. ar Ger Uhel 2. ar Ger Uhel n'eo ket ivez ! 1. Lann Ger Vriand, geo ! n'eus ket nemet se añfin

1. [gɛˈꝛyˑəl] 2. [gɛˈꝛyˑəl ˌne̞ kəd ˌiˑə] 1. [lɑ̃n gɛꝛ ˈvɣiˑɑ̃n - ge̞ - ˌnøs kə ˌmɛ ˈze ɑ̃ˌfin]

1. ar Ger Uhel 2. ce n'est pas ar Ger Uhel non plus ! 1. Lann Ger Vriand, si ! il n'y a que ça enfin

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar c'hartier-se zo Rumin tout

[ˈhɑꝛtʲəꝛ ze zo ɹyˈmiːn ˌtut]

tout ce quartier c'est Rumin

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

hag ar Geruhel Vras

[a gɛˌꝛyˑəl ˈvɣɑːs]

et ar Geruhel Vras

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Plasenn Rom zo du-se, a-raok Kerangere, pe goude Kerangere, a-geñver gant eu... lec'h e oamp o lâret bremañ-souden aze, ar Geruhel ha tout ar stal-se

[ˌplɑsən ˈɹɔm zo ˌdyhe - ˌɹo̞ˑk kɛꝛɑ̃ŋˈgeːꝛe - pe ˌguˑde ˌkɛꝛɑ̃ŋˈgeːꝛe - ˌgẽˑvəꝛ gɑ̃n ə - ˌle̞x wɑ̃m ˌlɑˑd bəˈzɔ̃m ˌɑhe - gɛˈꝛyˑəl a tut ˈstɑˑl ze]

Plasenn Rom est là-bas, avant Kerangere, ou après Kerangere, au niveau de... là où nous disions tout à l'heure là, ar Geruhel et tout le bazar

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ben oui mais c'est en face de ar Spernenn kazi

[... ˈspɛꝛnən ˌkɑˑʒi]

ben oui mais c'est en face de ar Spernenn quasiment

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Penn ar Ger 2. Penn ar Ger 1. Penn ar Ger

1. [ˌpe̞n ˈge̞ːꝛ] 2. [ˌpe̞n ˈge̞ːꝛ] 1. [ˌpe̞n ˈge̞ːꝛ]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Sant Joran, ya 2. 'ba an Iliz Kaer 1. 'ba an Iliz Kaer

1. [zɑ̃n ˈʒo̞ːꝛɑ̃n - ˌjɑ] 2. [ba ˌniˑsˈkɛːꝛ] 1. [ba ˌniˑsˈkɛːꝛ]

1. [la chapelle de] Sant Joran, oui 2. à an Iliz Kaer 1. à an Iliz Kaer

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. a-raok an Iliz kaer, aze emañ Kerarzhig 2. tostoc'h da bourk Ploueg

1. [ɹo̞g ˌniˑlis ˈkɛːꝛ - ˌɑhe̞ mɑ̃ kɛˈꝛɑꝛzik] 2. [ˈto̞stɔx də ˌbuꝛk ˈpluˑk]

1. avant an Iliz kaer, Kerarzhig est là 2. plus près du bourg de Ploueg

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

c'est ça, Plasenn Rom, aze emañ ar mab

[... - ˌplɑsən ˈɹɔm - ˌɑhe mɑ̃ ˈmɑːb]

c'est ça, Plasenn Rom, c'est là qu'est le fils

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

oui, eñ zo diouzhtu goude Kerarzhig aze, Kerliboudenn

[wi - ˈhẽˑs so diˌsty ˈguːde - kɛˈꝛɑꝛziɟ ˌɑhe̞ - ˌkɛꝛliˈbuːdən]

oui, ça c'est après Kerarzhig là, Kerliboudenn

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e Poullagatu emañ Augustine, Poullagatu

[puˌlaˈgɑty mɑ̃ ... - puˌlaˈgɑty]

c'est à Poullagatu que se trouve Augustine, Poullagatu

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerarzer, lec'h e oa... oh, peseurt anv eo 'ta... Bazil o chom

[kɛꝛɑꝛˈzɛˑꝛ - ˌle̞x wa - o pəˌsœ ˈhɑ̃ːno he̞ ta - baˈziːl ˌʃo̞m]

Kerarzer, là où habitait... oh, comment s'appelle-t-il donc... Basile

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kergwenn, 'teus ket Kergwenn ? 2. Kergwenn 1. pell... pell... 2. e Kergwenn eo ar Penneg

1. [kɛꝛˈgwe̞n - ˌtøs kə kɛꝛˈgwe̞n] 2. [kɛꝛˈgwe̞n] 1. [pɛl - pɛl] 2. [kɛꝛˈgwe̞n e̞ ˈpe̞ne̞k]

1. Kergwenn, tu n'as pas Kergwenn ? 2. Kergwenn 1. loin... loin... 2. à Kergwenn c'est ar Penneg

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kergwenn ivez

[kɛꝛˈgwe̞n ˌiˑə]

Kergwenn aussi

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Rucabin zo goude Kerrouz

[... zo ˌguˑde kɛˈꝛuːs]

Rucabin est après Kerrouz

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrouz ya

[kɛˈꝛuːz ˌjɑ]

Kerrouz oui

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ac'hanta ya ! Kerrouz Vihan

[ˌhɑ̃nta ˌjɑ - kɛˈꝛuːz ˌviˑən]

eh bien oui ! Kerrouz Vihan

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ha... ha... ha lec'h emañ Cozannet aze, hennezh zo... Rukabin, n'eo ket ? n'eo ket ? 2. Rukabin, e brezhoneg Rukabin 1. ya 2. ya 1. Rukabin

1. [a a a ˌle̞x mɑ̃ ... ˌɑhe - ˈhẽˑs so - ɹyˈkɑːbin - ˌne̞ kə - ˌne̞ kə] 2. [ɹyˈkɑːbin - bɣe̞ˈzɔ̃ːnək ɹyˈkɑːbin] 1. [ˌjɑ] 2. [ˌjɑ] 1. [ɹyˈkɑːbin]

et... et... et là où est Cozannet là, ça c'est... Rukabin, n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? 2. Rukabin, en breton Rukabin 1. oui 2. oui 1. Rukabin

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Penn al Lein

[ˌpe̞n ˈlɛɲ]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazhper Bihan hag unan Bras emichañs, hein ? Gwazhper

[gwasˌpe̞ˑꝛ ˈbiˑən a ˌnˑi ˈbɣɑːz miˌʃɑ̃ˑs - ɛ̃ - gwasˈpe̞ːꝛ]

Gwazhper Bihan et un Bras sans doute, hein ? Gwazhper

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Gwazhper Bihan ha Gwazhper Bras

[ˌgwɑspe̞ꝛ ˈbiˑən a ˌgwɑspe̞ꝛ ˈbɣɑːs]

Gwazhper Bihan et Gwazhper Bras

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met amañ n'eus ket nemet Gwazhper

[mɛ ˌɑ̃mɑ̃ ˌnøs kə ˌmɛ gwasˈpe̞ːꝛ]

mais ici il n'y a que Gwazhper

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Keralkun, ti If Pichon 2. lec'h emañ Pichon

1. [kɛˈꝛɑlkyn - ti ˌif ˈpiʃɔ̃ˑn] 2. [ˌle̞x mɑ̃ ˈpiʃɔ̃ˑn]

1. Keralkun, chez Yves Pichon 2. là où est Pichon

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Porzh Tabud 2. Porzh Tabud 1. ya

1. [ˌpɔꝛs ˈtɑːbyt] 2. [ˌpɔꝛs ˈtɑːbyt] 1. [ˌjɑ]

1. Porzh Tabud 2. Porzh Tabud 1. oui

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Porzh Tabud

[ˌpɔꝛs ˈtɑːbyt]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Thérèse Lirzin a oa o chom 'ba ar Groaz Koad

[... wa ˌʃo̞m bah ˌgɣwɑˑs ˈkwɑt]

Thérèse Lirzin habitait à ar Groaz Koad

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergostard, où est la fille à... machin là, Buan, Kergostard

[gɛꝛˈgostat - ... - ... - kɛꝛˈgostat]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust ya

[ˌle̞x ˈguz ja]

Lec'h ar Goust oui

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lec'h ar Goust

[ˌle̞x ˈgust]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kerrest, là c'est... 2. Kerrest qu'on appelle ça 1. Kerrest ha petore anv eo hennezh 'ta ?

1. [kɛˈꝛɛˑs - ...] 2. [kɛˈꝛɛˑs ...] 1. [kɛˈꝛɛˑz a peˌtɛj ˈhɑ̃ːno he̞ ˈhẽˑs ta]

1. Kerrest, là c'est... 2. Kerrest qu'on appelle ça 1. Kerrest et comment s'appelle celui-là donc ?

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kerrest

[kɛˈꝛɛˑs]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. oui, aze eo Kerc'horved 2. Kerc'horveg ya

1. [wi - ˌɑhe he̞ kɛꝛˈhɔꝛvət] 2. [kɛꝛˈhɔꝛvəg ja]

1. oui, là c'est Kerc'horved 2. Kerc'horveg oui

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Koad Nir, Koad Nir

[ˌkwɑdˈniːꝛ - ˌkwɑdˈniːꝛ]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. petra ? 2. an Ourmel 1. an Ourmel 2. an Ourmel, aze e vije an alambig

1. [ˌpɣɑ] 2. [ˈnuꝛməl] 1. [ˈnuꝛməl] 2. [ˈnuꝛməl - ˌɑhe ˌviˑʒe nalɑ̃ˈbik]

1. quoi ? 2. an Ourmel 1. an Ourmel 2. an Ourmel, c'est là qu'était l'alambic

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar Gerwenn 'ba ar foñs du-hont ya

[gɛꝛˈwe̞n bah ˈvɔ̃ˑz ˌdyˑən ˌjɑ]

ar Gerwenn dans le fond là-bas oui

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerc'harzh, met aze 'h out tu eu... ti Bazil neuze 2. ya, tout ar c'hartier aze zo... 1. ah ya, ya, Kerc'harzh

1. [kɛꝛˈhɑꝛs - mɛ ˌɑhe hut ˌty ə - ti ˈbɑˑzil ˌnœhe] 2. [ˌjɑ - ˌtud ə ˈhɑꝛtʲəꝛ ˌɑhe zo] 1. [a ˌjɑ ja - kɛꝛˈhɑꝛs]

Kerc'harzh, mais là tu es du côté de... chez Basile alors 2. oui, tout le quartier là c'est... 1. ah oui, oui, Kerc'harzh

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Tosenn Floc'h 2. ya, Tosenn Floc'h

1. [ˌto̞sən ˈvlɔx] 2. [ˌjɑ - ˌto̞sən ˈvlɔx]

1. Tosenn Floc'h 2. oui, Tosenn Floc'h

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kergwenn 2. Kergwenn, lec'h e oa bet... Petibon 1. nann ! lec'h eo bet... lec'h e oa bet Jañ Dhoz gwechall aze... 2. ah ya, Kergwenn, lec'h emañ... 1. ... o terc'hen menaj, lec'h emañ... 2. ya !

1. [kɛꝛˈgwe̞n] 2. [kɛꝛˈgwe̞n - ˌle̞x wa ˌbet ...] 1. [ˈnɑ̃n - ˌle̞x e̞ ˌbet - ˌle̞x wa ˌbe ʒɑ̃ ˈdoz gweˈʒɑl ˌɑˑe] 2. [a ˌjɑ - kɛꝛˈgwe̞n - ˌle̞x mɑ̃] 1. [ˈtɛhɛn ˈmeːnaʃ ˌle̞x mɑ̃] 2. [ˌjɑ]

1. Kergwenn 2. Kergwenn, là où avait été... Petibon 1. non ! là où a été... là où avait été Jean Thos autrefois là... 2. ah oui, Kergwenn, là où est... 1. ... exploiter la ferme, là où est... 2. oui !

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Krav Yar, ya 2. Krav Yar 1. pa 'h ez war-grec'h goude an hent-houarn 2. ya, Krav Yar 1. Krav Yar

1. [ˌkɣɑˑv ˈjɑːꝛ ja] 2. [ˌkɣɑˑv ˈjɑːꝛ] 1. [pe ˌhez waꝛˈgweɣ ˌguˑde ˌne̞n ˈhuˑaꝛn] 2. [ˌjɑ - ˌkɣɑˑv ˈjɑːꝛ] 1. [ˌkɣɑˑv ˈjɑːꝛ]

1. Krav Yar, oui 2. Krav Yar 1. quand tu montes après le chemin de fer 2. oui, Krav Yar 1. Krav Yar

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. Kornigell 2. Kornigell 1. Kornigell

1. [kɔꝛˈniːgəl] 2. [kɔꝛˈniˑəl] 1. [kɔꝛˈniːgəl]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kornigell

[kɔꝛˈniˑəl]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerloskouarn

[ˌkɛꝛlosˈkuˑaꝛn]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerdeozed, Kerdeozed ya, Kerdeozed, 'ba ar brezhoneg ! ya, Kerdeozed

[kɛꝛˈdɛwzət - kɛꝛˈdɛwzət - ˌjɑ - kɛꝛˈdɛwzəd - bah bɣe̞ˈzɔ̃ːnək - ˌjɑ - kɛꝛˈdɛwzət]

Kerdeozed, Kerdeozed oui, Kerdeozed, en breton ! oui, Kerdeozed

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar Bodiliav, eñ zo e-ti... lec'h emañ... 2. ar Bodiliav ya, lec'h emañ... 1. lec'h emañ Prijant aze 2. ya, ar Bodiliav

1. [buˈdijo - ˈhẽ zo ti - ˌle̞x mɑ̃] 2. [buˈdijɛw ja ˌle̞x mɑ̃] 1. [ˌle̞x mɑ̃ ˈpɣiːʒɑ̃n ˌɑhe] 2. [ˌjɑ - buˈdijɛw]

1. ar Bodiliav, ça c'est chez... là où est... 2. ar Bodiliav oui, là où est... 1. là où est Prigent là 2. oui, ar Bodiliav

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

1. e-kichen emañ se ivez, Kerambroyal ha... ha Ker... ar Bodiliav, e-ki... pa emañ an tiez stok-ha-stok aze (end-eeun ?), pep hini 'neus e anv 2. Kerambroyal 1. Kerambroayl hag ar Bodiliav

1. [ˌkiʃən mɑ̃ ˌze ˌiˑə - ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojal a - a kɛꝛ - buˈdijɛw - ki pe mɑ̃ ˈntiˑe ˌstɔkaˈstɔk ˌɑhe̞ mɛˌdɛn - poˈpiːni nøz i ˈɑ̃ːno] 2. [ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojal] 1. [ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojal a buˈdijɛw] Plou

1. à côté que ça se trouve aussi, Kerambroyal et... et Ker... ar Bodiliav, à cô... puisque les maisons sont côte-à-côte là (justement ?), chacune a son nom 2. Kerambroyal 1. Kerambroyal et ar Bodiliav

Ploueg ???

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar Pradou, lec'h emañ...

[ˈpɣɑːdo - ˌle̞x mɑ̃]

ar Pradou, là où est...

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

geus, Gardeod, zo amañ evel-henn en traoñ eu... ben goude an iliz, Gardeod

[gøs - gaꝛˈdeˑɔt - zo ˌɑ̃mɑ̃ lɛm ˈtɣo̞w ə - bɛ̃ ˌguˑde ˈniːlis - gaꝛˈdeˑɔt]

si, Gardeod, est ici même en bas euh... ben après l'église, Gardeod

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. boa, Kastell Cham 2. Kercabin 1. Kastell Cham a vije graet dioutañ, ya, un anv evel-se, Kastell Cham

1. [ˌbwɑ - ˌkɑstəl ˈʃɑ̃m] 2. [...] 1. [ˌkɑstəl ˈʃɑ̃m ˌviˑʒe ˌgwe̞ ˈtɔ̃ntɑ̃ - ˌjɑ - ˈnɑ̃ːno vəˌse̞ - ˌkɑstəl ˈʃɑ̃m]

1. si, Kastell Cham 2. Kercabin 1. Kastell Cham qu'on l'appelait, oui, un nom comme ça, Kastell Cham

Ploueg

1. Jan Herveig, 1932, Ploueg
2. Alan Herveig, 1954, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Keralbin

[kɛˈꝛɑlbin]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Keralbin eo lec'h emañ... e oa Pierrig eu... Pierrig ar Buan

[kɛˈꝛɑlbin he̞ ˌle̞x mɑ̃ - wa ˈpjɛjc ə - ˌpjɛjɟ ˈbyˑən]

Keralbin c'est là où est... était Pierrick euh... Pierrick Le Buan

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerkabin zo tost d'ar bourk

[kɛꝛˈkɑːbin zo ˌto̞st tə ˈbuꝛk]

Kerkabin est proche du bourg

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Poull Du ya, e-fas da Kastell Cham

[ˌpul ˈdyˑ ˌjɑ - ˌvɑs tə ˌkɑstəl ˈʃɑ̃m]

ar Poull Du oui, en face de Kastell Cham

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn an Ale

[pe̞ˈnɑːle]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

machin Gallou là, petore anv eo ? Poull ar Vuzhugenn ! ya, ah ! Poull ar Vuzhugenn eo

[... - pəˌtœ ˈhɑ̃ːno he̞ - ˌpul vyˈzyːgən - ˌjɑ - a ˌpul vyˈzyːgən e̞]

machin Gallou là, comment ça s'appelle ? Poull ar Vuzhugenn ! oui, ah ! Poull ar Vuzhugenn que c'est

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ar C'hroajou ya 2. ar C'hroajou 1. ar C'hroajou, ya 2. où était Tremael non ? Tremael ? 'ba ar C'hroajou

1. [ˈhɣwɑːʒo ˌjɑ] 2. [ˈhɣwɑːʒo] 1. [ˈhɣwɑːʒo - ˌjɑ] 2. [... tɣeˈme̞ːl ... - tɣeˈme̞ːl - bah ˈhɣwɑːʒo]

1. ar C'hroajou oui 2. ar C'hroajou 1. ar C'hroajou, oui 2. où était Trémel non ? Trémel ? à ar C'hroajou

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

Kergonan, Kergonan

[kɛꝛˈgɔ̃ːnɑ̃n - kɛꝛˈgoːnɑ̃n]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Penn ar Parkou

[ˌpe̞n ˈpɑꝛko]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

meump komzet bremañ-souden deus... Kroaz Merlo

[mɑ̃m ˈkɔ̃mzə bɔ̃mˈzɔ̃n dœs ˌkwɑˑz ˈmɛꝛlo]

nous avions parlé tout à l'heure de... Kroaz Merlo

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermoal

[kɛꝛˈmwɑːl]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergrist

[kɛꝛˈgɣis]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Lann Joran goude

[lɑ̃n ˈʒoːꝛɑ̃n ˌguˑde]

Lann Joran après

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Gernizan

[gɛꝛˈniːzɑ̃n]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ar Gernizan, ar Gernizan

[gɛꝛˈniːzɑ̃n - gɛꝛˈniːzɑ̃n]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ruboaz oui

[ɹyˈbwɑːz wi]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kernizan int tout

[kɛꝛˈniːzɑ̃n ɛɲ ˈtut]

elle sont toutes à Kernizan

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. ha neuze ma diskennez aze 'teus... 'teus un hent da vont betek ar rinier aze, un hent ko... añfin... 2. ar Vilin Gozh 1. un hent treuz bremañ, ar Vilin Gozh

1. [a ˌnœhe ma disˈke̞ne̞z ˌɑhe tøz - tøz ˈne̞n də ˌvɔ̃n ˈbekə ˈɹɛ̃ɲəꝛ ˌɑhe - ˌne̞n ˈko - ɑ̃ˌfiˑn] 2. [ˌviˑlin ˈgoːs] 1. [ˌne̞n ˈtɣœːz ˌbomɑ̃ - ˌviˑlin ˈgoːs]

1. et alors si tu descends là tu as... tu as une route pour aller jusqu'à la rivière là, une route anc... enfin... 2. ar Vilin Gozh 1. un chemin de traverse maintenant, ar Vilin Gozh

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar Gozhstank, ar Gozhstank, chez Marie Losser c'était ar Gozhstank, oh ! Jañ ar C'her ar Gozhstank, ar Gozhstank

[ˈgo̞stɑ̃ŋˤ - ˈgo̞stɑ̃ŋˤ - ʃe ˌmɑj loˌsɛꝛ ... ˈgo̞stɑ̃ŋˤ - o ʒɑ ˌhɛꝛ ˈgo̞stɑ̃ŋk - ˈgo̞stɑ̃ŋˤ]

ar Gozhstank, ar Gozhstank, chez Marie Losser c'était ar Gozhstank, oh ! Jean Le Her d' ar Gozhstank, ar Gozhstank

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kagan

[ˈkɑːgɑ̃n]

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kastellin 2. Kastell Kastellin, ah ya ! Kastell Kastellin

1. [ˌkɑstəˈliːn] 2. [ˌkɑstəl ˌkɑstəˈliːn - a ˌjɑ - ˌkɑstəl ˌkɑstəˈliːn]

1. Kastellin 2. Kastell Kastellin, ah oui ! Kastell Kastellin

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

gwechall e vije... e oa ar Vilin Gastellin, peogwir e oa ur vilin 'ba... 'ba eu... ti Bigot aze, lâret 'ta an deiz all, petore anv 'na ? Milin Beurleudi

[gweˈʒɑl ˌviˑʒe - wa ˌviˑlin ˌgɑstəˈliːn - pyˌgyˑꝛ wa ˈviːlin bah bah ə - ti biˌgo ˈɑˑe - ˈlɑˑꝛ ta ˈndʲɑl - pəˌtɛj ˈhɑ̃ːno na - ˌmiˑlin bœˈlœːdi]

autrefois il y avait... il y avait ar Vilin Gastellin, puisqu'il y avait un moulin à... à euh... chez Bigot là, tu avais dit l'autre jour, quel nom ? Milin Beurleudi

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. Kermarvailh 2. chez... Kermarvailh c'est pas chez... Didier, chez Didier c'est... Didier Prigent là c'est Kermarvailh

1. [kɛꝛˈmɑꝛvaj] 2. [ʃe - kɛꝛˈmɑꝛvaj ... - ... - ... kɛꝛˈmɑꝛvaj]

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

oui, Kermarvailh

[wi - kɛꝛˈmɑʴvaj]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kroaz Merlo, Kroaz Merlo, c'est pas... c'est où alors ?

[ˌkɣwɑˑz ˈmɛꝛlo - ˌkɣwɑˑz ˈmɛꝛlo - ...]

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kroaz Merlo

[ˌkɣwɑˑz ˈmɛꝛlo]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kermerien c'est chez... Trifoll à l'époque

[kɛꝛˈmɛjɛn ... - ˈtɣiˑvɔl ...]

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergrist, Kergrist e oa ar re-se tout 'ba ar c'horn aze

[kɛꝛˈgɣist - kɛꝛˈgɣis wa ˌɹeˑze ˈtud bah ˈhɔꝛn ˌɑhe]

Kergrist, tous ceux-là c'était Kergrist là dans le coin

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

1. comment ça s'appelle ? 2. Maez Noz 1. Maez Noz ! 2. gra Maez Noz, gra Maez Noz a vije graet, tout deus ar c'hra

1. [...] 2. [ˌme̞ˑz ˈnɔ̃ːs] 1. [ˌme̞ˑz ˈnos] 2. [ˌgɣɑ me̞z ˈnɔ̃ːs - ˈgɣɑ me̞z ˈnɔ̃ːz ˌviˑʒe ˌgwɛt - ˈtud dyz ə ˈhɣɑˑ]

1. comment ça s'appelle ? 2. Maez Noz 1. Maez Noz ! 2. la côte de Maez Noz, la côte de Maez Noz qu'on l'appelait, toute la côte

Ploueg

1. Alan Herveig, 1954, Ploueg
2. Jan Herveig, 1932, Ploueg
(dastumet gant Tangi)

ar Groaz ar C'hure

[ˌgɣwɑˑz ˈhyːꝛe]

Ploueg

Jan Herveig, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ya, me 'meus klevet komz ivez, Kroaz ar C'hure

[ˌjɑ - ˌme møs ˈklɛwə ˈkɔ̃mz ˌiˑe - ˌkɣwɑˑz ˈhyːꝛe]

oui, moi j'ai entendu parler aussi, Kroaz ar C'hure

Ploueg

Alan Herveig, 1954, Ploueg (dastumet gant Tangi)

amañ, 'ba Keralkun, Keralcun, amañ on ganet

[ˈɑ̃mɑ̃ - ba kɛˈꝛɑlkyn - ... - ˈɑ̃mɑ̃ ɔ̃ ˈgɑ̃ːnət]

ici, à Keralkun, Keralcun, je suis né ici

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

amañ zo eu... amañ eo Keralkun

[ˈɑ̃mɑ̃ zo ə - ˈɑ̃mɑ̃ e̞ kɛˈꝛɑlkyn]

ici il y a euh... ici c'est Keralkun

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze en traoñ aze eo Kergwenn

[ˌɑhe ˈtɣo̞w ˌɑhe he̞ kɛꝛˈgwe̞n]

là en bas là c'est Kergwenn

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

a-rao... a-raok dont amañ aze 'teus krapet ar c'hra aze, aze emañ Kerrouz

[ɣo̞ ˌɣo̞ˑg dɔ̃n ˈɑ̃mɑ̃ ˌɑˑe tøs ˈkɣɑpə ˈhɣɑˑ ˌɑhe - ˌɑhe mɑ̃ kɛˈꝛuːs]

av... avant de venir ici là tu as monté la côte là, là c'est Kerrouz

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e-krec'h amañ eo Porzh... Porzh Tabud

[ˌkwex ˈɑ̃mɑ̃ he̞ ˌpɔɹs - ˌpɔɹs ˈtɑːbyt]

en haut ici c'est Porzh... Porzh Tabud

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

un tamm bihan pelloc'h eo Kerarzer

[tɑ̃m ˌbiˑn ˈpɛlɔx he̞ ˌkɛꝛaꝛˈzɛꝛ]

un petit peu plus loin c'est Kerarzer

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

neuze goude emañ Lec'h ar Goust

[ˌnœˑe ˈguːde mɑ̃ ˌle̞ɣ ˈgust]

alors après il y a Lec'h ar Goust

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Koad an Nir

[ˌguˑde mɑ̃ ˌkwɑˈniːꝛ]

après il y a Koad an Nir

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ac'hanta neuze emezañ, me 'meus kavet ur plas dezhi, ha eo laket... eo kaset 'ba chapel an Iliz Kaer

[ˈhɑ̃nta ˌnœhe ˌmeˑɑ̃ - ˈme møs ˌkɑˑ ˈplɑz ˌde̞j - a he̞ ˈlɑkət - he̞ ˈkɑsəd ba ˌʃɑpəl ˌniˑs ˈkɛːꝛ]

eh bien alors dit-il, moi je lui [croix] ai trouvée une place, et elle est mise... elle a été transportée à la chapelle de an Iliz Kaer

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

beñ Ruka... Rukabin, Rukabin, 'ba... Rucabin a vez lâret Rukabin

[bɛ̃ ɣyka - ɣyˈkɑːbin - ɣyˈkɑːbin - ba ... ve ˌlɑˑꝛ ɣyˈkɑːbin]

ben Ruka... Rukabin, Rukabin, à... Rucabin on le dit Rukabin

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergabin, kastell Kergabin

[kɛꝛˈgɑːbin - ˌkɑstəl kɛꝛˈgɑːbin]

Kergabin, le château de Kergabin

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

n'eus ket nemet Kergwenn, ah ya ! en traoñ amañ, ha... ha... ha Ker... lâret 'meus dit, Kergwenn attention ! ha c'hoazh zo ur plas all e-kichen, Tosenn ar Floc'h, pa 'h ez war-draoñ aze kwa, Kergwenn, Tosenn ar Floc'h, aze zo tri di all, tri di e-kichen kwa, a-raok arriet gant eu... chemin de fer

[ˌnøs kə ˌmɛ kɛꝛˈgwe̞n - a ˌjɑ - ˈtɣo̞w ˌɑ̃mɑ̃ - a a a kɛꝛ - ˌlɑˑꝛ møz ˌdit - kɛꝛˈgwe̞n ... - a ˌhwɑs so ˌplɑz ˈɑl ˌkyʃən - ˌto̞sən ˈvlɔx - pe ˌhez waꝛˈdɣo̞w ˌɑhe kwa - kɛꝛˈgwe̞n - ˌto̞sən ˈvlɔx - ˌɑhe zo ˈtɣi di ˌɑl - ˈtɣi di ˌkyʃən kwa - ˌɣo̞ˑg ˈɑjə gɑ̃n ə - ...]

il n'y a que Kergwenn, ah oui ! en bas ici, et... et... et Ker... je t'ai dit, Kergwenn attention ! et il y a encore une autre ferme à côté, Tosenn ar Floc'h, quand tu descends là quoi, Kergwenn, Tosenn ar Floc'h, là il y a trois autres maisons, trois maisons à côté quoi, avant d'arriver au... chemin de fer

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude emañ Kravyar, aze zo un ti bihan

[ˌguˑde mɑ̃ ˌkɣɑˈvjɑːꝛ - ˌɑhe zo ˌti ˈbiˑən]

après il y a Kravyar, là il y a une petite maison

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e-krec'h neuze emañ eu... eu... ur menaj all eu... Kerloskouarn, a-raok arriet war hent Pontrev

[ˈkwex ˌnœhe mɑ̃ ə - əː - ˌmeˑnaʒ ˈɑl ə - ˌkɛꝛlo̞sˈkuˑaʴn - ˌɣo̞ˑg ˈɑj waꝛ ˌhe̞n pɔ̃ˈtɣẽˑ]

en haut alors se trouve euh... euh... une autre ferme euh... Kerloskouarn, avant d'arriver sur la route de Pontrev

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Ker... goude Kerloskouarn emañ... Kerdeozer, aze zo un village, pevar bemp ti

[kɛꝛ - ˌguˑde ˌkɛꝛlo̞sˈkuˑən mɑ̃ - ˌkɛꝛdeoˌzɛˑꝛ - ˌɑhe zo ... - ˌpɛwaꝛ ˈbɛm ti]

Ker... après Kerloskouarn il y a... Kerdeozer, là il y a un village, quatre cinq maisons

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerloskouarn

[ˌkɛꝛlo̞sˈkuˑaʴn]

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerambroial ? beñ hennezh zo ar menaj a-raok kwa

[ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojal - bɛ̃ ˈhẽˑs so ˈmeːnaʒ ˌɣo̞ˑg ˈnœhe kwa]

Kerambroial ? ben ça c'est la ferme avant quoi

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerambroial, hennezh zo un ti... un ti en e-unan, Kerambroial kwa, met hennezh zo war hent Pontrev aze kwa, Kerambroial

[ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojəl - ˈhẽˑs so ˈnti - ˌnti ni ˈhyˑn - ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojəl kwa - mɛ ˈhẽˑs so waꝛ ˌhe̞n pɔ̃ˈtɣẽˑ ˌɑˑe kwa - ˌkɛꝛɑ̃ˈbɣojal ja]

Kerambroial, ça c'est une maison... une maison toute seule, Kerambroial quoi, mais ça c'est sur la route de Pontrev là quoi, Kerambroial

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

ah ! Kerc'harzh zo un tamm bihan uheloc'h, war an hent Runan

[a - kɛꝛˈhɑꝛz zo tɑ̃m ˈbiˑən ˈylɔx - waꝛ ne̞n ...]

ah ! Kerc'harzh est un petit peu plus haut, sur la route de Runan

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrest, Kerrest, eñ 'ma ankouaet, Kerrest ya

[kɛˈꝛest - kɛˈꝛes - ˈhẽ ma ɑ̃ŋˈkwɑːd - kɛˈꝛez ja]

Kerrest, Kerrest, ça j'ai oublié, Kerrest oui

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

lec'h 'meus lâret dit, Koad an Nir zo un tamm bihan traoñoc'h kwa, Koad an Nir war an hent Runan

[ˌle̞ɣ møz ˌlɑˑꝛ ˈdit - ˌkwɑˈniːꝛ zo tɑ̃m ˈbiˑən ˈtɣo̞wɔx kwa - ˌkwɑˈniːꝛ waꝛ ˌne̞n ɣyˈnɑ̃ːn]

là où je t'ai dit, Koad an Nir est un petit peu plus bas quoi, Koad an Nir sur la route de Runan

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

me... me ma douar zo aze, Lanlevri

[me - me mə ˈduˑaꝛ zo ˌɑˑe - lɑ̃ˈleːvɣi]

moi... moi mes terres sont là, Lanlevri

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

aze... aze eo Lanlevri ya, met... met an douaroù 'meu... me 'meus ur park aze a vez graet Lan... Lanlevri dioutañ

[ˌɑhe - ˌɑhe he̞ lɑ̃ˈleːvɣi ja - mɛ mɛ nduˈɑˑꝛo mø - ˈme møs ˈpɑꝛg ˌɑˑe ve ˌgwɛd lɑ̃ - lɑ̃ˈleːvɣi ˌdɔ̃tɑ̃]

là... c'est là Lanlevri oui, mais... mais les terres que j'... moi j'ai un champ là qu'on appelle Lan... Lanlevri

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kroaz Gwilhou eo Jean-Claude Droumaguet

[ˌkɣwɑˑz ˈgwiju he̞ ...]

Kroaz Gwilhou c'est Jean-Claude Droumaguet

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

goude eu... Lec'h ar Goust, Kergosta

[ˌguˑde ə - ˌle̞x ˈgus - kɛꝛˈgosta]

après euh... Lec'h ar Goust, Kergosta

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kergosta, Ker -gos -ta, pareil

[kɛꝛˈgosta - kɛꝛ gos ta - ...]

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kerrein, hennezh zo traoñoc'h

[kɛˈꝛɛŋ - ˈhẽˑs so ˌtɣo̞wɔx]

Kerrein, ça c'est plus bas

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

met eno 'meus ket... Kerrein ? c'est possible, c'est Kerrein

[mɛ ˌeˑno ˌmøs kət - kɛˈꝛɛɲ - ... - ... kɛˈꝛɛɲ]

mais là-bas je n'ai pas... Kerrein ? c'est possible, c'est Kerrein

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kenkiziou, exact

[ˈkɛŋkizju - ...]

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

Kenkizou, hent Kenkizou met eu...

[kɛ̃ŋˈkiːzu - ˌhe̞n kɛ̃ŋˈkiːzu mɛd ə]

Kenkizou, la route de Kenkizou mais euh...

Ploueg

If Pichon, 1932, Ploueg (dastumet gant Tangi)

e-barzh Koad an Nir, 'ba Ploueg

[... ˌkwɑdˈniːʁ - ... ˈpluˑk]

à Koad an Nir, à Ploueg

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

Kerwe... amañ eo ar Gerwenn, Koad an Nir

[ˌkɛʁˈwe̞ - ... gɛʁˈwe̞n - ˌkwaˈniːʁ]

Kerwe... ici c'est ar Gerwenn, Koad an Nir

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

Koad... Koad ar Sant eu... zo 'ba... 'ba machin, 'ba Ploueg zo Koad ar Sant

[ˌkwad ˌkwad ˈzɑ̃n ə - ... - ... ˈpluˑək ... ˌkwad ˈzɑ̃n]

Koad... Koad ar Sant euh... est à... à machin, à Ploueg il y a Koad ar Sant

Ploueg

Jean-Michel Rouzaod, 1952, Runan (dastumet gant Tangi)

ba... 'ba penn ar c'hardenn da vont da... da Gerc'harzh

[... gɛʁˈhɑʁs]

au... au bout du chemin pour aller à... à Kerc'harzh

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)

n'eo ket Lanlevri ?

[... lɑ̃ˈleːvɣi]

ce n'est pas Lanlevri ?

Ploueg

Yvon Bihanig, 1953, Runan (dastumet gant Tangi)